Objava o obustavi primjene članka 2. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije, kako je izmijenjen Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije

NN 3/2022 (20.10.2022.), Objava o obustavi primjene članka 2. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije, kako je izmijenjen Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

18

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da se obustavlja primjena članka 2. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije, sastavljenog u Moskvi 2. ožujka 2010., objavljenog u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori«, broj 11/11., kako je izmijenjen Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o izmjenama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije, sastavljenim u Moskvi 17. lipnja 2019., objavljenim u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori«, broj 8/19., od 11. listopada 2022., iz razloga zaštite nacionalne sigurnosti.

Klasa: 018-05/19-42/2

Urbroj: 521-IV-02-02-22-10

Zagreb, 6. listopada 2022.

Ministar
dr. sc. Gordan Grlić Radman, v. r.