Odluka Upravnog vijeća od 13. listopada 2022. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 46., 49., 50., 57., 65., 82., 126., 127. i 131. Provedbenog pravilnika Europske patente organizacije (CA/D 10/22)

NN 1/2023 (30.1.2023.), Odluka Upravnog vijeća od 13. listopada 2022. kojom se mijenjaju i dopunjuju pravila 46., 49., 50., 57., 65., 82., 126., 127. i 131. Provedbenog pravilnika Europske patente organizacije (CA/D 10/22)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

2

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96.), Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku:

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF 13 OCTOBER 2022 AMENDING RULES 46, 49, 50, 57, 65, 82, 126, 127 AND 131 OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (CA/D 10/22)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as «the EPC») and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 46 shall be deleted.

2. The title of Rule 49 shall read as follows:

«Presentation of the application documents»

3. Rule 49(2) shall read as follows:

«(2) The President of the European Patent Office shall determine the presentation requirements of documents making up the application.»

4. Rule 49(3)-(12) shall be deleted.

5. Rule 50(1) shall read as follows:

«(1) Rules 42, 43 and 47 to 49 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 49, paragraph 2, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 71.»

6. Rule 50(2) shall read as follows:

«(2) The President of the European Patent Office shall determine the presentation requirements of all documents other than those making up the application.»

7. Rule 57(i) shall read as follows:

«(i) the application meets the requirements laid down in Rule 49, paragraph 1, and the applicable requirements prescribed by the President of the European Patent Office under Rule 49, paragraph 2;»

8. Rule 65 shall read as follows:

«Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant. The European Patent Office shall make available copies of any cited documents.»

9. Rule 82(2) shall read as follows:

«(2) If a party disapproves of the text communicated by the Opposition Division, examination of the opposition may be continued. Otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period under paragraph 1, invite the proprietor of the patent to pay the prescribed fee and to file a translation of any amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months. Where, in oral proceedings, decisions under Article 106, paragraph 2, or Article 111, paragraph 2, have been based on documents not complying with the applicable requirements prescribed by the President of the European Patent Office under Rule 49, paragraph 2, the proprietor of the patent shall be invited to file the amended text in a form compliant with those requirements within the three-month period.»

10. Rule 126(2) shall read as follows:

«(2) Where notification is effected in accordance with paragraph 1, the document shall be deemed to be delivered to the addressee on the date it bears, unless it has failed to reach the addressee. In the event of any dispute concerning the delivery of the document, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the document has reached its destination and to establish the date on which the document was delivered to the addressee. If the European Patent Office establishes that the document was delivered to the addressee more than seven days after the date it bears, a period for which the deemed receipt of that document is the relevant event under Rule 131, paragraph 2, shall expire later by the number of days by which the seven days were exceeded.»

11. Rule 127(2) shall read as follows:

«(2) Where notification is effected by means of electronic communication, the electronic document shall be deemed to be delivered to the addressee on the date it bears, unless it has failed to reach its destination. In the event of any dispute concerning the delivery of the electronic document, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the document has reached its destination and to establish the date on which it reached its destination. If the European Patent Office establishes that the electronic document has reached its destination more than seven days after the date it bears, a period for which the deemed receipt of that document is the relevant event under Rule 131, paragraph 2, shall expire later by the number of days by which the seven days were exceeded.»

12. Rule 131(2) shall read as follows:

«(2) Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period. Where the procedural step is a notification, the relevant event shall be the deemed receipt of the document notified, unless otherwise provided.»

Article 2

Rules 46, 49, 50, 57, 65 and 82 as amended by Article 1 of this decision shall enter into force on 1 February 2023.

Rules 126, 127 and 131 as amended by Article 1 of this decision shall enter into force on 1 November 2023.

Article 3

Rules 46, 49, 50, 57 and 82 as amended by Article 1 of this decision shall apply to documents filed at the European Patent Office on or after 1 February 2023.

Rules 126, 127 and 131 as amended by Article 1 of this decision shall apply to documents to be notified by the European Patent Office on or after 1 November 2023.

Done at Munich, 13 October 2022

FOR THE ADMINISTRATIVE COUNCIL

The Chairperson

Josef Kratochvíl, v. r.

ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA OD 13. LISTOPADA 2022. KOJOM SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU PRAVILA 46., 49., 50., 57., 65., 82., 126., 127. I 131. PROVEDBENOG PRAVILNIKA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE (CA/D 10/22)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE,

Uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (u daljnjem tekstu »EPC«) a posebno njezin članak 33. stavak 1. podstavak (c),

na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za patentno pravo,

ODLUČILO JE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Provedbeni pravilnik EPC-a mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Pravilo 46. se briše.

2. Naslov pravila 49. glasi kako slijedi:

»Podnošenje dokumenata koji čine prijavu«

3. Pravilo 49. stavak 2. glasi kako slijedi:

»(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda određuje pretpostavke za podnošenje dokumenata koji čine prijavu.«

4. Pravilo 49. stavci 3.-12. se brišu.

5. Pravilo 50. stavak 1. glasi kako slijedi:

»(1) Pravila 42., 43. i od 47. do 49. primjenjuju se na dokumente koji zamjenjuju dokumente koji čine europsku patentnu prijavu. Pravilo 49. stavak 2. primjenjuje se i na prijevod patentnih zahtjeva iz pravila 71.«

6. Pravilo 50. stavak 2. glasi kako slijedi:

»(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda određuje pretpostavke za podnošenje svih dokumenata osim dokumenata koji čine prijavu.«

7. Pravilo 57. podstavak (i) glasi kako slijedi:

»(i) udovoljava li prijava pretpostavkama iz pravila 49., stavka 1. i primjenjivim pretpostavkama što ih je propisao predsjednik Europskog patentnog ureda u skladu s pravilom 49. stavkom 2.«

8. Pravilo 65. glasi kako slijedi:

»Izvješće o europskom pretraživanju prosljeđuje se podnositelju prijave odmah nakon njegova sastavljanja. Europski patentni ured čini dostupnima primjerke svih navedenih dokumenata.«

9. Pravilo 82. stavak 2. glasi kako slijedi:

»(2) Ako stranka nije suglasna s tekstom koji je dostavio Odjel za prigovore, ispitivanje prigovora može se nastaviti. U protivnom, nakon isteka roka iz stavka 1., Odjel za prigovore poziva nositelja patenta da u roku od tri mjeseca plati propisanu pristojbu i podnese prijevod svih izmijenjenih patentnih zahtjeva na službene jezike Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka. Kada se, u usmenim postupcima, odluke iz članka 106. stavka 2. ili članka 111. stavka 2. temelje na dokumentima koji nisu u skladu s primjenjivim pretpostavkama što ih je propisao predsjednik Europskog patentnog ureda u skladu s pravilom 49. stavkom 2., nositelj patenta poziva se da u roku od tri mjeseca podnese izmijenjen i dopunjen tekst u obliku koji je u skladu s tim pretpostavkama.«

10. Pravilo 126. stavak 2. glasi kako slijedi:

»(2) Kada je obavijest dostavljena u skladu sa stavkom 1., smatra se da je dokument dostavljen primatelju na dan koji je na njemu naznačen, osim ako do primatelja nije stigao. U slučaju bilo kakvog spora u vezi s dostavom dokumenta, obveza je Europskog patentnog ureda utvrditi je li dokument stigao na odredište i utvrditi datum na koji je dokument dostavljen primatelju. Ako Europski patentni ured utvrdi da je dokument dostavljen primatelju više od sedam dana nakon datuma koji je na njemu naznačen, razdoblje za koje je smatrani primitak tog dokumenta relevantan događaj prema pravilu 131. stavku 2. istječe kasnije za onaj broj dana za koji je prekoračeno sedam dana.«

11. Pravilo 127. stavak 2. glasi kako slijedi:

»(2) Kada je obavijest dostavljena sredstvima elektroničke komunikacije, smatra se da je elektronički dokument dostavljen primatelju s datumom koji je na njemu naznačen, osim ako nije stigao na svoje odredište. U slučaju bilo kakvog spora u vezi s dostavom elektroničkog dokumenta, obveza je Europskog patentnog ureda utvrditi je li dokument stigao na odredište i utvrditi datum na koji je stigao na odredište. Ako Europski patentni ured utvrdi da je elektronički dokument stigao na odredište više od sedam dana nakon datuma koji je na njemu naznačen, razdoblje za koje je smatrani primitak tog dokumenta relevantan događaj prema pravilu 131. stavku 2. istječe kasnije za onaj broj dana za koji je prekoračeno sedam dana.«

12. Pravilo 131. stavak 2. glasi kako slijedi:

»(2) Računanje počinje na dan koji slijedi iza dana na koji je uslijedio relevantan događaj, pri čemu se događajem smatra ili radnja u postupku ili istek drugog roka. Kada je radnja u postupku dostava obavijesti, relevantan je događaj smatrani primitak dostavljenog dokumenta, osim ako je predviđeno drukčije.«

Članak 2.

Pravila 46., 49., 50., 57., 65. i 82. kako su izmijenjena i dopunjena člankom 1. ove Odluke, stupaju na snagu 1. veljače 2023.

Pravila 126., 127. i 131. kako su izmijenjena i dopunjena člankom 1. ove Odluke, stupaju na snagu 1. studenoga 2023.

Članak 3.

Pravila 46., 49., 50., 57. i 82. kako su izmijenjena i dopunjena člankom 1. ove Odluke, primjenjuju se na sve dokumente podnesene Europskom patentnom uredu 1. veljače 2023. ili kasnije.

Pravila 126., 127. i 131. kako su izmijenjena i dopunjena člankom 1. ove Odluke, primjenjuju se na dokumente koje će Europski patentni ured dostaviti 1. studenog 2023. ili kasnije.

Sastavljeno u Münchenu, 13. listopada 2022.

ZA UPRAVNO VIJEĆE

Predsjedatelj

Josef Kratochvíl, v. r.