Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a

NN 5/2023 (26.4.2023.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a

Vlada Republike Hrvatske

19

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2023. donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU U VEZI S NASTAVKOM DJELOVANJA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU, REPUBLIKA HRVATSKA KAO CENTRA 2. KATEGORIJE POD POKROVITELJSTVOM UNESCO-a

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, potpisan u Parizu 20. veljače 2023. i u Zagrebu 22. veljače 2023., u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU U VEZI S NASTAVKOM DJELOVANJA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU, REPUBLIKA HRVATSKA KAO CENTRA 2. KATEGORIJE POD POKROVITELJSTVOM UNESCO-a

Vlada Republike Hrvatske

i

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu

uzimajući u obzir Konvenciju UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2001.), a posebice članke 2.2., 19., 20. i 21. kojima se potiču međunarodna suradnja, razmjena znanja i osiguravanje stručnog osposobljavanja u području podvodne arheologije,

uzimajući u obzir Rezoluciju (34 C/Rezolucija 40, 2007.) kojom je Opća konferencija UNESCO-a odobrila osnivanje u Republici Hrvatskoj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Ugovor potpisan između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske 1. kolovoza 2008. godine. Ugovor o obnovi je potpisan 13. lipnja 2016. godine između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske i stupio je na snagu 23. veljače 2017. godine na razdoblje od šest godina od dana njegova stupanja na snagu,

podsjećajući na Odluku Izvršnog odbora 215 EX/Odluka 18.V kojom je Izvršni odbor odlučio obnoviti status Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a te ovlastio glavnog/u ravnatelja/icu da potpiše odgovarajući Ugovor i Memorandum o suglasnosti,

u želji da se definiraju odredbe i uvjeti kojima se uređuje okvir za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i UNESCO-a koji će ovim Ugovorom biti odobren navedenom Centru,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
ODREĐIVANJE POJMOVA

U ovom Ugovoru,

1.1. »UNESCO« znači Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu.

1.2. »Vlada« znači Vlada Republike Hrvatske.

1.3. »Centar« znači Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska.

1.4. »Ministarstvo kulture i medija« znači Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

1.5. »stranke« znači Vlada i UNESCO.

1.6. »Konvencija iz 2001.« znači UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine koju je usvojila Opća konferencija UNESCO-a u Parizu 2. studenog 2001. godine.

1.7. »podvodna kulturna baština« označava »podvodnu kulturnu baštinu« kako je određena u članku 1. Konvencije iz 2001. godine.

Članak 2.
NASTAVAK DJELOVANJA

Vlada je suglasna poduzeti sve mjere koje mogu biti potrebne kako bi osigurala nastavak djelovanja Centra u Zadru kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Članak 3.
SVRHA UGOVORA

Svrha ovog Ugovora jest definiranje odredaba i uvjeta kojima se uređuje suradnja između Vlade, UNESCO-a u vezi s Centrom, kao centrom 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, kao i prava i obveza koje za stranke iz njega proizlaze. Na temelju ovog Ugovora UNESCO i Centar će zaključiti Memorandum o suglasnosti u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska, kao centra kategorije 2 i pravima i obvezama koje iz toga proizlaze za stranke.

Članak 4.
PRAVNI POLOŽAJ

4.1. Centar je neovisan o UNESCO-u.

4.2. Vlada i Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru osiguravaju da Centar na državnome području uživa funkcionalnu autonomiju potrebnu za obavljanje svojih aktivnosti te pravnu sposobnost:

a) ugovaranja;

b) pokretanja sudskoga postupka;

c) stjecanja pokretne i nepokretne imovine i raspolaganja njome.

Članak 5.
OSNIVAČKI AKT

Vlada i Centar osigurat će da Osnivački akt Centra sadrži odredbe kojima se precizno opisuje:

a) pravni položaj Centra unutar nacionalnoga pravnog poretka, pravna sposobnost potrebna za izvršavanje njegovih funkcija i prihvat financijskih sredstava, naplatu pruženih usluga te stjecanje svih sredstava potrebnih za njegovo djelovanje;

b) upravljačka struktura Centra kojom se omogućuje zastupljenost UNESCO-a unutar njegova Upravnog vijeća.

Članak 6.
CILJEVI I ZADAĆE

Ciljevi i zadaće Centra su:

a) snažno promicati Konvenciju iz 2001. te njezinu provedbu u Europskoj uniji, jugoistočnoj Europi i ostalim državama članicama UNESCO-a;

b) djelovati kao kontaktna točka i osigurati platformu za dijalog i sudjelovanje u području podvodne arheologije unutar Europske unije, jugoistočne Europe i širom svijeta;

c) stručno osposobljavati podvodne arheologe i stručnjake konzervatore, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, praktično i teoretski;

d) poticanjem međunarodne suradnje unaprijediti znanstveno istraživanje vezano uz nalazišta podvodne kulturne baštine, analizu nalaza i njihovu prezentaciju te restauraciju predmeta izvađenih iz vode, kao i pokrenuti i/ili pridružiti se međunarodnim naporima u ovom području;

e) poticati i omogućivati razmjenu znanja u disciplini podvodne arheologije u Europskoj uniji, jugoistočnoj Europi i državama strankama Konvencije iz 2001.;

f) učinkovito upravljati novim kompleksom i koristiti njegove prostore za organiziranje regionalnih i međunarodnih konferencija i radionica, kao i lokalnih događanja i izložbi s ciljem podizanja svijesti o podvodnoj kulturnoj baštini i obrazovanja šire javnosti.

Članak 7.
UPRAVNO VIJEĆE

7.1. Centrom rukovodi i nadzire ga Upravno vijeće koje se imenuje svake četiri godine i kojeg čine:

a) četiri predstavnika(ce) Vlade ili njihovih ovlaštenih predstavnika;

b) jednog predstavnika glavnog/e ravnatelja/ice UNESCO-a. Trošak sudjelovanja predstavnika snosi Vlada ili Centar;

c) do dva predstavnika države(-a) članice(-a) i/ili pridruženih države(a) članice s pravom glasa, koja(e) je(su) Centru poslala(e) obavijest za sudjelovanje u aktivnostima Centra u skladu s odredbama članka 11.2. i iskazale interes da budu zastupljene u Vijeću. Ako više od dvije države članice UNESCO-a zatraže da budu zastupljene, primjenjivat će se mehanizam rotacije na razdoblje od dvije godine. Troškove u vezi sa sudjelovanjem predstavnika snosit će odgovarajuća država članica(e) ili pridružena(e) članica(e) UNESCO-a.

7.2. Upravno vijeće:

a) odobrava dugoročne i srednjoročne programe Centra;

b) odobrava godišnji plan rada i financijski plan Centra, uključujući raspored zapošljavanja;

c) pregledava i odobrava korištenje godišnjih financijskih sredstava;

d) pregledava godišnja i izvješća o evaluaciji koja podnosi ravnatelj/ica Centra, uključujući izvješća o doprinosu centra UNESCO-ovom odobrenom programu i proračunu (C/5), globalnoj strategiji i akcijskim planovima kao i prioritetima sektorskih programa, te kreira povratne strategije za jačanje takvog doprinosa;

e) pregledava periodična izvješća o reviziji financijskih izvješća Centra i prati osiguravanje takvih računovodstvenih evidencija za pripremu financijskih izvještaja;

f) donosi za Centar opće akte te određuje financijske, administrativne postupke te postupke upravljanja ljudskim potencijalima u skladu s propisima zemlje;

g) odlučuje o sudjelovanju regionalnih međuvladinih kao i međunarodnih organizacija u radu Centra.

7.3. Upravno vijeće se sastaje na redovitoj sjednici u pravilnim razmacima, najmanje jednom svake kalendarske godine. Ono se sastaje na izvanrednoj sjednici, ako ga sazove predsjedatelj, bilo na njegovu/njezinu vlastitu inicijativu ili na zahtjev glavnog/e ravnatelja/ice UNESCO-a ili dvije trećine njegovih članova.

7.4. Upravno vijeće donosi poslovnik o svom radu.

Članak 8.
DOPRINOS VLADE

8.1. Vlada osigurava sva sredstva, financijska ili u naravi, potrebna za upravljanje i pravilno funkcioniranje Centra.

8.2. Vlada se obvezuje:

a) preuzeti u cijelosti tijekom razdoblja 2023. – 2031. godine troškove rada i održavanja Centra, uključujući troškove administrativnog i znanstvenog osoblja potrebnog za obavljanje njegovih funkcija, u skladu s međunarodnom ulogom Centra;

b) osigurati Centru godišnje iz državnog proračuna, preko Ministarstva kulture i medija, minimalni iznos od 446.254,90 USD, od čega 358.997,69 USD za ljudske resurse, administraciju i održavanje; 87.257,21 USD za programe podvodne arheologije, uključujući istraživanja, restauraciju i obrazovne aktivnosti. Proračun se dostavlja na račun Centra;

c) staviti na raspolaganje Centru sredstva potrebna za daljnje radove na izgradnji samostanskog kompleksa u Zadru i opremu prostora. U cijelosti preuzima održavanje ovih prostora i tehničke opreme, kao i osiguravanje sredstava za rad Centra;

d) preuzeti sudjelovanje u iznosu od 30 % ukupnog troška za svaki međunarodni projekt kojeg provodi Centar.

Članak 9.
FINANCIJSKI DOPRINOS UNESCO-u

S ciljem nadoknade troškova UNESCO-a u upravljanju, praćenju, izvješćivanju i drugim operativnim procesima u odnosu na institute i centre kategorije 2, Vlada doprinosi odgovarajućem UNESCO-vom programskom sektoru godišnji iznos od najmanje 1.000,00 USD do 31. prosinca svake godine od stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 10.
DOPRINOS UNESCO-a

10.1. UNESCO može osigurati pomoć, po potrebi, za aktivnosti Centra, u skladu s UNESCO-ovim odobrenim programom i proračunom (C/5), uključujući globalnu strategiju i akcijske planove kao i prioritete sektorskih programa:

a) osiguravanjem pomoći svojih stručnjaka u specijaliziranim područjima Centra;

b) uključivanjem u povremene razmjene djelatnika kada je to primjereno, s tim da dotični djelatnici ostaju na platnome popisu organizacija otprematelja;

c) privremenim upućivanjem svojih djelatnika, o čemu može odlučivati glavni/a ravnatelj/ica UNESCO-a u iznimnim slučajevima, ako je to opravdano provedbom zajedničke aktivnosti ili projekta u okviru prioritetnoga područja strateškoga programa.

10.2. U svim prethodno navedenim slučajevima takva se pomoć neće poduzimati, osim u okviru odredaba programa i proračuna UNESCO-a, te će UNESCO državama članicama UNESCO-a podnijeti račune koji se odnose na takvu uporabu kompetencija njegovih djelatnika i vezane troškove.

Članak 11.
SUDJELOVANJE

11.1. Centar će poticati sudjelovanje država članica i pridruženih članica UNESCO-a koje u skladu s njihovim zajedničkim interesom u ciljevima Centra, žele surađivati s Centrom.

11.2. Države članice i pridružene članice UNESCO-a koje žele sudjelovati u aktivnostima Centra i biti zastupljene u Upravnom vijeću kao članovi, kako je predviđeno ovim Ugovorom, u tu svrhu šalju Centru obavijest. Ravnatelj/ica će obavijestiti stranke Ugovora i druge države članice sudionice o primitku takvih obavijesti.

Članak 12.
ODGOVORNOST

S obzirom na to da je Centar pravno odvojen od UNESCO-a, potonji nije pravno odgovoran za djela ili propuste Centra te stoga ne podliježe nijednom pravnom postupku, niti ima obveze bilo koje vrste, financijske ili druge, osim odredbi izričito navedenih u ovom Ugovoru.

Članak 13.
EVALUACIJA

13.1. UNESCO može u svako doba provesti evaluaciju aktivnosti Centra koje financira Centar ili dotična država članica kako bi se utvrdilo:

a) ostvaruje li Centar značajan doprinos odobrenom programu i proračunu UNESCO-a (C/5 dokument), tijekom razdoblja nastavka djelovanja, uključujući globalnu strategiju i akcijske planove kao i prioritete sektorskih programa;

b) jesu li aktivnosti koje Centar učinkovito provodi u skladu s onima navedenim u ovom Ugovoru.

13.2. U svrhu obnove ovog Ugovora UNESCO provodi evaluaciju doprinosa Centra odobrenom programu i proračunu UNESCO-a (C/5 dokument), tijekom razdoblja nastavka djelovanja, uključujući globalnu strategiju i akcijske planove kao i prioritete sektorskih programa. Ovu evaluaciju, koju vodi UNESCO, u cijelosti će financirati Vlada i/ili Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru.

13.3. UNESCO se obvezuje podnijeti Centru i državi(ama) članici(cama) zaključke o provedenoj evaluaciji te staviti na raspolaganje izvješće o evaluaciji na mrežne stranice relevantnog programskog sektora.

13.4. Nakon zaključaka evaluacije svaka od stranaka ima opciju zahtijevanja revizije sadržaja Ugovora ili otkazivanja Ugovora, kako je to predviđeno u člancima 17. i 18. Ugovora.

Članak 14.
UPORABA NAZIVA I LOGOTIPA UNESCO-a

14.1. Centar može navoditi svoju povezanost s UNESCO-om. Stoga može koristiti pored svog naziva navod, pod pokroviteljstvom UNESCO-a«.

14.2. Centar je ovlašten koristiti logotip UNESCO-a ili neku njegovu verziju na svojim memorandumima i dokumentima, uključujući elektroničke dokumente i mrežne stranice, u skladu s uvjetima koja su utvrdila upravna tijela UNESCO-a.

14.3. U nedostatku valjanog Ugovora s UNESCO-om strogo je zabranjeno korištenje UNESCO-ovog imena i logotipa na memorandumima i dokumentima, uključujući elektroničke dokumente i mrežne stranice Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska.

Članak 15.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu, nakon što ga stranke potpišu, datumom primitka od strane UNESCO-a pisane obavijesti kojom Vlada Republike Hrvatske obavješćuje UNESCO o ispunjenju unutarnjih pravnih postupaka vezanih uz stupanje na snagu Ugovora.

Članak 16.
TRAJANJE

Ovaj se Ugovor sklapa na razdoblje od osam godina od datuma njegova stupanja na snagu. Ugovor se obnavlja ili raskida na temelju odluke Izvršnog odbora, a slijedom preporuke glavne ravnateljice. U slučaju raskida Memoranduma o suglasnosti između UNESCO-a i Centra, ovaj će Ugovor prestati važiti istog datuma.

Članak 17.
OTKAZIVANJE

17.1. Svaka od stranaka ima pravo jednostrano otkazati ovaj Ugovor.

17.2. Otkaz proizvodi učinak u roku od 30 dana nakon primitka obavijesti koju je jedna od stranaka poslala drugoj.

17.3. U slučaju raskida Memoranduma o suglasnosti između Centra i UNESCO-a, ovaj će Ugovor prestati važiti istog datuma.

Članak 18.
REVIZIJA

Ovaj Ugovor može biti revidiran pisanim pristankom između Vlade i UNESCO-a uz uvažavanje preporuka evaluacijskog postupka.

Članak 19.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor koji proizlazi iz ovog Ugovora rješavat će se uzajamnim pregovorima i konzultacijama Stranaka.

Članak 20.
PRIVILEGIJE I IMUNITETI

Ništa u ovom Ugovoru ili u vezi s njim neće se smatrati odricanjem od bilo koje od povlastica i imuniteta UNESCO-a.

U POTVRDU TOGA,

niže potpisani potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u dva izvornika, svaki na hrvatskom i engleskom jeziku, svi su tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE
ZA ORGANIZACIJU
UJEDINJENIH NARODA
ZA OBRAZOVANJE,
ZNANOSTI I KULTURU

dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.
Ministrica kulture i medija

Datum: 22. 2. 2023.

Audrey Azoulay, v. r.
Glavna ravnateljica

Datum: 20. 2. 2023.


Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnog za poslove kulture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-11/03

Urbroj: 50301-04/25-23-6

Zagreb, 6. travnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.