Uredba o objavi Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 9/2023 (23.10.2023.), Uredba o objavi Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Vlada Republike Hrvatske

44

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), a u vezi s člankom 22. Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/06.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 2023. donijela

UREDBU

O OBJAVI IZMJENE I DOPUNE DODATKA A IZ LIPNJA 2022. GODINE STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Članak 1.

Objavljuje se Izmjena i dopuna Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima usvojena na desetom sastanku Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u lipnju 2022. godine, u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

SC-10/13: Listing of perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds

The Conference of the Parties,

Having considered the risk profile and the risk management evaluation for perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds as transmitted by the Persistent Organic Pollutants Review Committee,[1](UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1 and UNEP/POPS/POPRC.15/7/Add.1.)

Taking note of the recommendation by the Persistent Organic Pollutants Review Committee that PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds be listed in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants without specific exemptions,[2](UNEP/POPS/COP.10/12, annex.)

Decides to amend part I of Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic

Pollutants to list therein PFHxS, its salts and PFHxS-related compounds without specific exemptions by inserting the following row:

ChemicalActivitySpecific exemption

Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds

«Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds» means the following:

(i) Perfluorohexane sulfonic acid (CAS No. 355-46-4, PFHxS), including branched isomers;

(ii) Its salts;

(iii) Any substance that contains the chemical moiety C6F13SO2- as one of its structural elements and that potentially degrades to PFHxS.

Production Use

None

None


SC-10/13: Uvrštavanje perfluoroheksan sulfonske kiseline (PFHxS), njezinih soli i spojeva srodnih PFHxS-u

Konferencija stranaka,

Nakon razmatranja profila rizika i ocjene upravljanja rizicima za perfluoroheksan sulfonsku kiselinu (PFHxS), njezine soli i spojeve srodne PFHxS-u, koje je dostavilo Povjerenstvo za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari,[3](UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1. i UNEP/POPS/POPRC.15/7/Add.1.)

Imajući na umu preporuke Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari da se perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS), njezine soli i spojevi srodni PFHxS-u uvrste u Dodatak A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima bez posebnih izuzeća,[4](UNEP/POPS/COP.10/12, prilog.)

Odlučila je izmijeniti i dopuniti dio I. Dodatka A Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, uvrštavanjem perfluoroheksan sulfonske kiseline (PFHxS), njezinih soli i spojeva srodnih PFHxS-u bez posebnih izuzeća umetanjem sljedećeg retka kako slijedi:

KemikalijaAktivnostPosebno izuzeće

Perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS), njezine soli i spojevi srodni PFHxS-u

»Perfluoroheksan sulfonska kiselina (PFHxS), njezine soli i spojevi srodni PFHxS-u« označava sljedeće:

(i) Perfluoroheksan sulfonska kiselina (CAS br. 355-46-4, PFHxS), uključujući bilo koji od njezinih razgranatih izomera;

(ii) Njezine soli;

(iii) Sve tvari koje kao jedan od svojih strukturnih elemenata sadrže kemijsku skupinu C6F13SO2- i koje se potencijalno razgrađuju do PFHxS.

ProizvodnjaNema
UporabaNema

Članak 3.

Provedba Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnih za poslove zdravstva, gospodarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša, vatrogastva i inspekcijske poslove.

Članak 4.

Izmjena i dopuna Dodatka A iz lipnja 2022. godine iz članka 1. ove Uredbe stupa na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 16. studenoga 2023.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/30

Urbroj: 50301-05/14-23-6

Zagreb, 7. rujna 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.