Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti

NN 2/2024 (27.3.2024.), Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti

HRVATSKI SABOR

10

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora između Repub­like Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. veljače 2024.

Klasa: 011-02/24-02/19
Urbroj: 71-10-01/1-24-2
Zagreb, 1. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Zagrebu 2. listopada 2023. u izvorniku na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR
IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ALBANIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

Republika Hrvatska i Republika Albanija (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

želeći urediti odnose između dviju zemalja u području socijalne sigurnosti,

sporazumjele su se kako slijedi:

DIO I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
DEFINICIJE

1. U svrhe ovoga Ugovora primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) »Hrvatska« – Republika Hrvatska;

»Albanija« – Republika Albanija;

(b) »državljanin« – osoba koja se smatra takvom u skladu sa zakonodavstvom o državljanstvu svake od ugovornih stranaka;

(c) »zakonodavstvo« – zakoni i propisi koji se odnose na područje socijalne sigurnosti iz članka 2. stavka 1. ovoga Ugovora;

(d) »nadležno tijelo« – u Hrvatskoj: ministarstva nadležna za provedbu hrvatskog zakonodavstva iz članka 2. stavka 1. ovoga Ugovora;

– u Albaniji: ministarstva nadležna za provedbu albanskog zakonodavstva navedenog u članku 2. stavku 1. ovoga Ugovora;

(e) »tijelo za vezu« – tijelo ili ustanova sukladno Administrativnom sporazumu za provedbu ovoga Ugovora, nadležni za međusobnu komunikaciju između odgovarajućih tijela ili ustanova u svrhu provedbe ovoga Ugovora;

(f) »nadležna ustanova« – tijelo ili ustanova nadležni za provedbu zakonodavstva iz članka 2. stavka 1. ovoga Ugovora;

(g) »osiguranik« – osoba koja je osigurana ili je bila osigurana, sukladno zakonodavstvu iz članka 2. ovoga Ugovora;

(h) »član obitelji« – osoba određena ili priznata kao takva, sukladno zakonodavstvu koje primjenjuje nadležno tijelo;

(i) »razdoblje osiguranja« – bilo koje razdoblje plaćenog doprinosa i svako drugo razdoblje izjednačeno s razdobljem plaćenog doprinosa prema zakonodavstvu iz članka 2. stavka 1. ovoga Ugovora;

(j) »davanje« – davanje u naravi ili novčano davanje;

(k) »davanje u naravi« – zdravstvena zaštita i sva druga davanja, osim novčanih davanja;

(l) »novčano davanje« – mirovina, novčana naknada i druga novčana davanja, uključujući dodatke, usklađivanja i povećanja prema zakonodavstvu iz članka 2. stavka 1. ovoga Ugovora;

(m) »prebivalište« – mjesto u kojem osoba prebiva i u kojem je prijavljena u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom;

(n) »boravište« – privremeni boravak na državnom području jedne ugovorne stranke osobe koja ima prebivalište na državnom području druge ugovorne stranke.

2. Svaki izraz koji nije određen u stavku 1. ovoga članka ima značenje koje mu pripada prema primjenjivom zakonodavstvu ugovornih stranaka.

Članak 2.
MATERIJALNO PODRUČJE PRIMJENE

1. Ovaj se Ugovor primjenjuje na sljedeće zakonodavstvo:

(a) U odnosu na Hrvatsku:

1. o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, koja obuhvaća i osiguranje za slučaj majčinstva te osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti;

2. o obveznom mirovinskom osiguranju, koje obuhvaća i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti;

3. o novčanoj naknadi za slučaj nezaposlenosti.

(b) U odnosu na Albaniju:

1. starosne, invalidske i obiteljske mirovine za zaposlene i samozaposlene osobe, kao i za poslodavce;

2. novčane naknade za slučaj bolesti za zaposlene osobe;

3. novčane rodiljne naknade za zaposlene i samozaposlene osobe, kao i za poslodavce;

4. novčane naknade za ozljede na radu i profesionalne bolesti za zaposlene osobe;

5. novčane naknade u slučaju nezaposlenosti;

6. o obveznom zdravstvenom osiguranju:

– naknade u naravi za izaslane osobe, uključujući ozljede na radu, profesionalne bolesti i

– hitna medicinska pomoć.

2. Ovaj se Ugovor također primjenjuje i na buduće zakonodavstvo kojim se mijenja, dopunjuje, objedinjuje ili zamjenjuje zakonodavstvo navedeno u stavku 1. ovoga članka.

3. Bez obzira na stavak 2. ovoga članka, ovaj Ugovor ne primjenjuje se na zakone ili propise kojima se postojeće zakonodavstvo jedne ugovorne stranke proširuje na nove kategorije korisnika, ako nadležno tijelo te ugovorne stranke pisano obavijesti nadležno tijelo druge ugovorne stranke, u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu takvih zakona ili propisa, da takvo proširenje Ugovora nije predviđeno.

4. Bez obzira na stavak 2. ovoga članka, ovaj se Ugovor ne primjenjuje na dodjeljivanje organa i pristup organima u svrhu presađivanja organa.

Članak 3.
OSOBNO PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj se Ugovor primjenjuje na svaku osobu na koju se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo bilo koje ugovorne stranke te na uzdržavane i nadživjele članove obitelji takve osobe u smislu primjenjivog zakonodavstva bilo koje ugovorne stranke.

Članak 4.
JEDNAKOST U POSTUPANJU

Osim ako nije drukčije navedeno u ovom Ugovoru, osobe iz članka 3. ovoga Ugovora podliježu obvezama i uživaju prava prema zakonodavstvu ugovorne stranke pod istim uvjetima kao i državljani te ugovorne stranke.

Članak 5.
IZVOZ DAVANJA

1. Davanja prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke ne mogu se umanjiti, izmijeniti, obustaviti, povući ili ovršiti zbog toga što korisnik ima prebivalište ili boravište na državnom području druge ugovorne stranke i davanja se isplaćuju na državnom području druge ugovorne stranke, osim ako u ovom Ugovoru nije drugačije navedeno.

2. Državljanima druge ugovorne stranke, koji prebivaju na državnom području treće države, davanja omogućena prema zakonodavstvu prve ugovorne stranke isplaćuju se pod istim uvjetima koji vrijede za državljane prve ugovorne stranke koji prebivaju na državnom području treće države.

3. Stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se na davanja na temelju preostale radne sposobnosti, na najnižu mirovinu kao i na davanja za vrijeme nezaposlenosti te druge naknade koje nisu povezane s načelom plaćanja doprinosa.

DIO II.
MJERODAVNO ZAKONODAVSTVO

Članak 6.
OPĆE ODREDBE

1. Osim ako nije drugačije određeno ovim Ugovorom:

(a) zaposlene osobe koje rade na državnom području jedne ugovorne stranke, u odnosu na taj rad, podliježu zakonodavstvu te ugovorne stranke, čak i ako prebivaju na državnom području druge ugovorne stranke ili ako njihov poslodavac ima registrirano sjedište na državnom području druge ugovorne stranke;

(b) osobe koje su samozaposlene na državnom području jedne ugovorne stranke, u odnosu na njihove djelatnosti podliježu zakonodavstvu te ugovorne stranke, čak i ako prebivaju na državnom području druge ugovorne stranke.

2. Osobe zaposlene u državnim i javnim službama, službeni predstavnici i s njima izjednačene osobe podliježu zakonodavstvu ugovorne stranke kojoj pripada institucija koja ih zapošljava.

Članak 7.
IZASLANE OSOBE

1. Na osobu na koju se primjenjuje zakonodavstvo jedne ugovorne stranke, a koju je poslodavac uputio da obavlja djelatnost na državnom području druge ugovorne stranke i dalje će se u odnosu na tu djelatnost primjenjivati zakonodavstvo prve ugovorne stranke, pod uvjetom da očekivano trajanje takve djelatnosti ne prelazi 24 mjeseca, ako osoba zadrži svojstvo zaposlene osobe kod istog poslodavca.

2. Na osobu koja redovno obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba na državnom području jedne ugovorne stranke te nastavi obavljati sličnu djelatnost na državnom području druge ugovorne stranke i dalje će se primjenjivati zakonodavstvo prve ugovorne stranke, pod uvjetom da očekivano trajanje te djelatnosti ne prelazi 24 mjeseca.

Članak 8.
OSOBLJE MEĐUNARODNIH PRIJEVOZNIČKIH PODUZEĆA

1. Osoba koja je član putujućeg ili letačkog osoblja, zaposlena kod međunarodnog prijevozničkog poduzeća koje obavlja usluge međunarodnog prijevoza putnika ili stvari cestovnim, željezničkim, zračnim ili vodenim putevima, i koje ima svoje sjedište na državnom području jedne ugovorne stranke, podliježe zakonodavstvu te ugovorne stranke.

2. Neovisno o stavku 1. ovoga članka, osoba koja je zaposlena u podružnici ili stalnom predstavništvu poduzeća iz stavka 1. ovoga članka, osnovanom na državnom području druge ugovorne stranke, podliježe zakonodavstvu one ugovorne stranke na čijem državnom području su takva podružnica ili stalno predstavništvo osnovani.

Članak 9.
POMORCI

Osoba koja je zaposlena na brodu koji plovi pod zastavom jedne od ugovornih stranaka podliježe zakonodavstvu ugovorne stranke pod čijom zastavom brod plovi.

Članak 10.
DIPLOMATSKO I KONZULARNO OSOBLJE

1. Članovi diplomatskih misija i konzularnih ureda te privatno kućno osoblje u službi članova tih predstavništava koji su izaslani na državno područje druge ugovorne stranke, podliježu zakonodavstvu ugovorne stranke iz koje su izaslani.

2. Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka koji nisu izaslani, podliježu zakonodavstvu ugovorne stranke na čijem su državnom području zaposleni.

Članak 11.
IZNIMKE

Nadležna se tijela ugovornih stranaka, na zajednički zahtjev zaposlene osobe i njezinog/njegovog poslodavca ili na zahtjev samozaposlene osobe, mogu dogovoriti da odobre iznimke od članaka 6. do 9. ovoga Ugovora, u odnosu na određene osobe ili kategorije osoba.

DIO III.
POSEBNE ODREDBE

POGLAVLJE 1.
DAVANJA ZA SLUČAJ BOLESTI I MAJČINSTVO

Članak 12.
ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA

Razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu obiju ugovornih stranaka uzimaju se u obzir, ako je to potrebno za stjecanje prava na davanje i za određivanje trajanja tog davanja, pod uvjetom da se ne poklapaju.

Članak 13.
DAVANJA U NARAVI

Osoba koja ispunjava uvjete za pravo na davanje u naravi, prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, ima pravo na zdravstvenu zaštitu od strane ustanove u mjestu boravišta te osobe, u opsegu, na način i prema istim uvjetima u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje potonja ustanova, kao da je dotična osoba tamo osigurana, u trajanju određenom zakonodavstvom nadležne ustanove koja je odgovorna za troškove, pod uvjetom:

(a) da osoba ima boravište na državnom području druge ugovorne stranke na temelju članaka 7. do 11. ovoga Ugovora, ili

(b) da njeno stanje, za vrijeme boravka na državnom području druge ugovorne stranke, zahtijeva neodgodivo pružanje zdravstvene zaštite, pod uvjetom da osoba nije otišla u drugu ugovornu stranku radi liječenja.

Članak 14.
NOVČANA DAVANJA

Pravo na novčana davanja priznaje nadležna ustanova prema zakonodavstvu koje ona primjenjuje.

Članak 15.
NADLEŽNA USTANOVA KOJI PRUŽA DAVANJA U NARAVI

U slučaju iz članka 13. ovoga Ugovora davanja u naravi pruža:

(a) u Hrvatskoj: mjesno nadležna organizacijska jedinica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

(b) u Albaniji: pružatelji zdravstvene zaštite koje financira Zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 16.
NAKNADA TROŠKOVA

1. Nadležna ustanova nadoknađuje troškove ustanovi koja je pružila davanja u skladu s člankom 13. ovoga Ugovora, osim administrativnih troškova.

2. Tijela za vezu ugovornih stranaka mogu dogovoriti naknadu troškova prema stvarnim troškovima davanja u naravi.

POGLAVLJE 2.
OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNA BOLEST

Članak 17.
DAVANJA U NARAVI

1. Osoba koja na osnovi ozljede na radu ili profesionalne bolesti ima pravo na davanja u naravi prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, a ima boravište na državnom području druge ugovorne stranke, koristi davanja u naravi koja za nadležnu ustanovu pruža ustanova u mjestu boravka u skladu sa zakonodavstvom koje ta ustanova primjenjuje, kao da je prema tom zakonodavstvu i osigurana.

2. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka zdravstvenu zaštitu pruža:

(a) u Hrvatskoj: mjesno nadležna organizacijska jedinica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

(b) u Albaniji: pružatelji zdravstvene zaštite koje financira Zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.

3. Na naknadu troškova, nastalih prema stavku 1. ovoga članka, primjenjuju se odredbe članka 16. ovoga Ugovora.

Članak 18.
PROFESIONALNE BOLESTI

1. Ako je priznavanje prava na davanja za slučaj profesionalne bolesti, prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, uvjetovano time da je bolest prvi put liječnički utvrđena na državnom području te ugovorne stranke, smatra se da je taj uvjet ispunjen, ako je ta bolest prvi put utvrđena na državnom području druge ugovorne stranke.

2. Ako je priznavanje prava na davanja za slučaj profesionalne bolesti, prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, uvjetovano time da je obavljanje djelatnosti koja može izazvati tu bolest, trajalo određeno vrijeme, nadležna ustanova te ugovorne stranke, ako je potrebno, uzima u obzir i vrijeme obavljanja takve djelatnosti, u skladu sa zakonodavstvom druge ugovorne stranke.

Članak 19.
NOVČANA DAVANJA

1. Pravo na novčano davanje za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti priznaje, prema svom zakonodavstvu, nadležna ustanova one ugovorne stranke na čijem državnom području je dotična osoba bila osigurana u vrijeme nastanka ozljede na radu, odnosno u vrijeme kad je osoba posljednji put obavljala djelatnost koja može izazvati tu profesionalnu bolest.

2. Ako osoba, koja je na osnovi profesionalne bolesti primala ili prima novčano davanje na teret nadležne ustanove jedne ugovorne stranke, zbog pogoršanja bolesti uzrokovane obavljanjem djelatnosti koja prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke može izazvati profesionalnu bolest, podnese zahtjev za davanja nadležnoj ustanovi druge ugovorne stranke, nadležna ustanova prve ugovorne stranke i dalje snosi troškove davanja prema svom zakonodavstvu, bez obzira na pogoršanje. Nositelj druge ugovorne stranke odobrava davanje u visini razlike između davanja koje pripada nakon pogoršanja i davanja koje bi, na osnovi nastupanja te bolesti, pripadalo, prema njegovom zakonodavstvu.

POGLAVLJE 3.
STAROST, INVALIDNOST I SMRT

Članak 20.
ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA

1. Ako osiguranik ne ispunjava uvjete za stjecanje prava na davanje u novcu, predviđene zakonodavstvom jedne ugovorne stranke, isključivo na osnovi razdoblja osiguranja navršenih prema zakonodavstvu te ugovorne stranke, nadležna će ustanova uzeti u obzir razdoblja osiguranja navršena u drugoj ugovornoj stranci, kao da su navršena prema zakonodavstvu prve ugovorne stranke, pod uvjetom da se razdoblja ne preklapaju.

2. Ako zakonodavstvo jedne ugovorne stranke uvjetuje pravo na određeno davanje postojanjem razdoblja osiguranja navršenih u okviru određenog zanimanja, samo razdoblja osiguranja koja su navršena ili priznata prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke kao istovjetna razdobljima osiguranja navršenim obavljanjem istog zanimanja zbrajaju se u svrhu stjecanja prava na takva davanja.

3. Ako osiguranik ne ispunjava uvjete za stjecanje prava na novčano davanje prema stavcima 1. i 2. ovoga članka, ugovorne će stranke utvrditi pravo na navedeno davanje zbrajanjem navedenih razdoblja s razdobljima navršenima prema zakonodavstvu treće države s kojom je najmanje jedna ugovorna stranka povezana ugovorom o socijalnoj sigurnosti.

Članak 21.
RAZDOBLJE OSIGURANJA KRAĆE OD 12 MJESECI

1. Ako je ukupno razdoblje osiguranja koje je navršeno prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke kraće od 12 mjeseci, ne priznaje se pravo na davanje prema zakonodavstvu te ugovorne stranke. Međutim, navedeno se ne primjenjuje ako postoji pravo na davanje samo na temelju tog razdoblja osiguranja.

2. Neovisno o stavku 1. ovoga članka, nadležna ustanova druge ugovorne stranke uzima u obzir razdoblja osiguranja iz stavka 1. ovoga članka u svrhu stjecanja prava na davanje prema zakonodavstvu te ugovorne stranke, kao da su ta razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu te ugovorne stranke.

Članak 22.
ODREĐIVANJE DAVANJA

1. Ako je pravo na davanje postojalo isključivo prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, bez primjene članka 20. ovoga Ugovora, nadležna ustanova te ugovorne stranke utvrdit će davanje isključivo na temelju razdoblja osiguranja uzetog u obzir prema zakonodavstvu te ugovorne stranke.

2. Ako osoba ispunjava uvjete za davanje samo primjenom odredbi o zbrajanju sadržanih u članku 20. ovoga Ugovora, nadležna ustanova ugovorne stranke odgovorne za odlučivanje o pravu izračunat će iznos davanja isključivo i izravno na temelju navršenih razdoblja i prihoda kojeg je osoba ostvarila prema zakonodavstvu te ugovorne stranke.

POGLAVLJE 4.
DAVANJA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 23.
ZBRAJANJE RAZDOBLJA OSIGURANJA

1. Razdoblje osiguranja navršeno prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke uzima se u obzir pri utvrđivanju prava na davanje za slučaj nezaposlenosti prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke, ako je nezaposlena osoba u ugovornoj stranci u kojoj ima pravo na naknadu za nezaposlene prije podnošenja zahtjeva za to davanje bila osigurana za slučaj nezaposlenosti najmanje onoliko mjeseci koliko je propisano zakonodavstvom te ugovorne stranke.

2. Davanje za slučaj nezaposlenosti ostvaruje se prema zakonodavstvu i na trošak ugovorne stranke na čijem državnom području osoba prebiva.

DIO IV.
ADMINISTRATIVNE I RAZNE ODREDBE

Članak 24.
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka sklapaju Administrativni sporazum kojim se utvrđuju mjere potrebne za provedbu ovoga Ugovora.

2. Administrativnim sporazumom određuju se tijela za vezu i nadležne ustanove svake ugovorne stranke.

Članak 25.
RAZMJENA OBAVIJESTI I UZAJAMNA POMOĆ

1. Nadležna tijela, nadležne ustanove i tijela za vezu obiju ugovornih stranaka surađuju na sljedeći način:

(a) uzajamnim obavještavanjem o svim informacijama potrebnim za provedbu ovoga Ugovora u mjeri koju zakonodavstvo koje primjenjuju to dopušta;

(b) uzajamnim pružanjem usluga i pomoći za utvrđivanje prava i isplatu svih davanja prema ovom Ugovoru ili prema zakonodavstvu koje se primjenjuje na temelju ovoga Ugovora, kao da se radi o primjeni vlastitog nacionalnog zakonodavstva;

(c) uzajamnim obavještavanjem o mjerama poduzetim radi provedbe ovoga Ugovora ili o promjenama u njihovom nacionalnom zakonodavstvu, ako te promjene utječu na provedbu ovoga Ugovora.

2. Usluge i pomoć iz podstavka (b) stavka 1. ovoga članka pružaju se bez naknade.

3. Ako nadležna ustanova jedne ugovorne stranke zahtijeva da se osoba na državnom području druge ugovorne stranke koja prima ili podnosi zahtjev za davanja prema Ugovoru podvrgne liječničkom pregledu, takav će pregled, ako to zatraži ta ustanova, organizirati nadležna ustanova druge ugovorne stranke u skladu s pravilima ustanove koja organizira liječnički pregled, a na trošak ustanove koja je pregled zatražila. Međutim, ako je liječnički pregled namijenjen objema nadležnim ustanovama, neće biti naknade troškova.

Članak 26.
ZAŠTITA PODATAKA

1. Osobne podatke koje nadležno tijelo, nadležna ustanova ili tijelo za vezu jedne ugovorne stranke dostavlja u skladu s ovim Ugovorom nadležnom tijelu, nadležnoj ustanovi ili tijelu za vezu druge ugovorne stranke, povjerljivi su i mogu se koristiti samo radi provedbe ovoga Ugovora i zakonodavstva koje se primjenjuje na temelju ovoga Ugovora, osim ako njihovo objavljivanje nije određeno prema zakonodavstvu odnosne ugovorne stranke.

2. Bez obzira na zakonodavstvo ili upravnu praksu jedne ugovorne stranke, ni jedan podatak kojeg je ta ugovorna stranka primila od druge ugovorne stranke ne smije se dostaviti ili objelodaniti trećoj državi ili bilo kojoj drugoj organizaciji na državnom području prve ugovorne stranke, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne stranke.

Članak 27.
IZUZEĆE OD PLAĆANJA PRISTOJBI I OVJERA DOKUMENATA

1. Ako zakonodavstvo jedne ugovorne stranke predviđa da su svi dokumenti ili potvrde koji se podnose nadležnom tijelu ili nadležnoj ustanovi te ugovorne stranke u cijelosti ili djelomično izuzeti od plaćanja pristojbi ili troškova, uključujući konzularne pristojbe i administrativne troškove, navedeno izuzeće također se primjenjuje na odgovarajuće dokumente ili potvrde koji se podnose nadležnom tijelu ili nadležnoj ustanovi druge ugovorne stranke kod primjene ovoga Ugovora ili zakonodavstva druge ugovorne stranke.

2. Dokumenti ili potvrde koje izdaje nadležno tijelo ili nadležna ustanova bilo koje ugovorne stranke radi primjene ovoga Ugovora ili zakonodavstva druge ugovorne stranke, izuzimaju se od obveze ovjeravanja od strane diplomatskih ili konzularnih tijela ili od bilo kojih drugih sličnih formalnosti.

3. Preslike dokumenata ili potvrda koje je nadležno tijelo ili nadležna ustanova jedne ugovorne stranke ovjerilo kao vjerne i točne preslike, prihvaćaju se kao vjerne i točne preslike nadležnog tijela ili nadležne ustanove druge ugovorne stranke, bez daljnjeg ovjeravanja.

Članak 28.
JEZIK KOMUNICIRANJA

1. Nadležna tijela, nadležne ustanove i tijela za vezu ugovornih stranaka mogu izravno komunicirati jedni s drugima u primjeni ovoga Ugovora na bilo kojem službenom jeziku bilo koje ugovorne stranke ili na engleskom jeziku.

2. Zahtjev ili dokument ne može biti odbijen samo zato što je sastavljen na službenom jeziku druge ugovorne stranke.

Članak 29.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA, OBAVIJESTI ILI ŽALBI

1. Svaki zahtjev, obavijest ili žalba u vezi s određivanjem ili isplatom davanja prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke koji su, sukladno tom zakonodavstvu, u propisanom roku trebali biti predani nadležnom tijelu ili nadležnoj ustanovi te ugovorne stranke, a u istom su roku predani nadležnom tijelu ili nadležnoj ustanovi druge ugovorne stranke, smatraju se pravovremeno predanima nadležnom tijelu ili nadležnoj ustanovi prve ugovorne stranke.

2. Ako, nakon stupanja na snagu ovoga Ugovora, osoba podnese pisani zahtjev za davanja nadležnoj ustanovi ugovorne stranke prema zakonodavstvu te ugovorne stranke, smatrat će se da je podnijela zahtjev za odgovarajuće davanje prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke, pod uvjetom da ta osoba obavijesti nadležnu ustanovu prve ugovorne stranke da su razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke. Međutim, gore navedeno ne primjenjuje se ako osoba izričito zatraži da se zahtjev ograniči na davanja prema zakonodavstvu prve ugovorne stranke.

3. U svim slučajevima na koje se odnose stavak 1. ili 2. ovoga članka, nadležno tijelo ili nadležna ustanova kojima su zahtjev, obavijest ili žalba podneseni, obvezni su naznačiti datum primitka dokumenta i bez odgode proslijediti taj zahtjev, obavijest ili žalbu nadležnom tijelu il
nadležnoj ustanovi druge ugovorne stranke.

Članak 30.
ISPLATA DAVANJA

1. Nadležna ustanova ugovorne stranke koja je odgovorna za isplatu davanja sukladno ovom Ugovoru, izvršava svoju obvezu, s oslobađajućim učinkom, isplatom novčanih davanja korisnicima u svojoj nacionalnoj valuti.

2. Ako korisnik davanja prebiva na državnom području druge ugovorne stranke, davanje navedeno u stavku 1. ovoga članka, na zahtjev korisnika davanja, isplaćuje se u konvertibilnoj valuti.

3. Isplate između nadležnih ustanova ugovornih stranaka obavljaju se u konvertibilnoj valuti.

4. Davanja koja se isplaćuju korisnicima oslobođena su svih odbitaka za administrativne troškove koji mogu nastati kod isplate davanja.

Članak 31.
POVRAT NEPRIPADAJUĆIH ISPLATA

1. Nadležna ustanova jedne ugovorne stranke koja je isplatila davanje u svoti većoj od one koja korisniku pripada, može od nadležne ustanove druge ugovorne stranke zatražiti da oduzme preplaćenu svotu od zaostalih svota davanja koja treba isplatiti korisniku prema nacionalnom zakonodavstvu.

2. Preplaćene svote iz stavka 1. ovoga članka izravno se isplaćuju nadležnoj ustanovi koja je zatražila njihovo zadržavanje.

Članak 32.
RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svaki spor koji se odnosi na tumačenje ili primjenu ovoga Ugovora rješava se, u mjeri u kojoj je to moguće, konzultacijama između nadležnih tijela ugovornih stranaka.

2. Ako nadležna tijela nisu u mogućnosti riješiti takve sporove prema stavku 1. ovoga članka, ugovorne stranke ih nastoje riješiti pregovorima diplomatskim putem.

DIO V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
PRIJELAZNE ODREDBE

1. Ovim Ugovorom ne utvrđuje se nikakvo pravo na davanja za bilo koje razdoblje navršeno prije datuma stupanja na snagu ovoga Ugovora.

2. Sva razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke prije datuma stupanja na snagu ovoga Ugovora, uzimaju se u obzir u svrhu stjecanja prava na davanje na temelju ovoga Ugovora.

3. Odluke koje su donesene prije stupanja na snagu ovoga Ugovora nisu u suprotnosti s ovim Ugovorom.

4. Davanja pripadajuća isključivo prema ovom Ugovoru priznaju se na zahtjev dotične osobe u skladu s odredbama ovoga Ugovora, s datumom ostvarivanja prava od datuma stupanja na snagu ovoga Ugovora.

5. Davanja priznata prije stupanja na snagu ovoga Ugovora neće biti smanjena u slučaju zahtjeva korisnika podnesenog u skladu s odredbama ovoga Ugovora.

6. Bilo koje davanje koje je odbijeno ili obustavljeno samo na temelju državljanstva dotične osobe ili njenog/njezinog prebivališta u drugoj ugovornoj stranci bit će, na zahtjev te osobe, dodijeljeno ili ponovno odobreno u skladu s ovim Ugovorom s učinkom od datuma stupanja na snagu ovoga Ugovora, pod uvjetom da prethodno utvrđena prava nisu dovela do paušalne isplate.

7. Ako se zahtjev iz stavaka 5. i 6. ovoga članka podnese u roku od 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu ovoga Ugovora, prava iz ovoga Ugovora stječu se od tog datuma.

8. Ako se zahtjev naveden u stavku 7. ovoga članka podnese nakon 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu ovoga Ugovora, prava koja nisu izgubljena ili nisu u zastari stječu se od datuma na koji je zahtjev je podnesen, osim kada se primjenjuju povoljnije odredbe zakonodavstva bilo koje od ugovornih stranaka.

Članak 34.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za stupanje na snagu ovoga Ugovora.

Članak 35.
TRAJANJE I PRESTANAK

1. Ovaj Ugovor ostaje na snazi neodređeno vrijeme.

2. Ovaj Ugovor može okončati svaka ugovorna stranka upućivanjem pisane obavijesti o njegovom okončanju drugoj ugovornoj stranci. U tom slučaju, Ugovor prestaje biti na snazi posljednjeg dana dvanaestog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je druga ugovorna stranka primila obavijest.

3. Ako se ovaj Ugovor okonča u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, on nastavlja proizvoditi učinak u odnosu na bilo koju osobu koja:

(a) na datum prestanka ovoga Ugovora prima davanja, ili

(b) je prije isteka razdoblja iz stavka 2. ovoga članka podnijela zahtjev za davanja te bi imala pravo na njih.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, propisno za to ovlašteni, potpisali su ovaj Ugovor.

SASTAVLJENO u Zagrebu dana 2. listopada 2023. u dva izvornika, na hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU
Ministar rada, mirovinskoga
sustava, obitelji i socijalne politike
Marin Piletić, v. r.
ZA REPUBLIKU ALBANIJU
Ministar financija i gospodarstva
Ervin Mete, v. r.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja obuhvaćena Ugovorom iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/147
Zagreb, 28. veljače 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.