Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu

NN 3/2024 (5.4.2024.), Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu

HRVATSKI SABOR

24

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O POTREBI ZA PISANIM SPORAZUMOM U VEZI S JEDINICAMA NEPRIHVATLJIVIMA PREMA LEAHYJEVU PRAVILU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2024.

Klasa: 011-02/24-02/43
Urbroj: 71-10-01/1-24-2
Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O POTREBI ZA PISANIM SPORAZUMOM U VEZI S JEDINICAMA NEPRIHVATLJIVIMA PREMA LEAHYJEVU PRAVILU

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu, sastavljen u Washingtonu 19. listopada 2023. u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O POTREBI ZA PISANIM SPORAZUMOM U VEZI S JEDINICAMA NEPRIHVATLJIVIMA PREMA LEAHYJEVU PRAVILU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu »stranke«),

pozivajući se na razgovore između predstavnika stranaka o pružanju pomoći Sjedinjenih Američkih Država Republici Hrvatskoj na temelju potpore u skladu sa Zakonom o inozemnoj pomoći iz 1961. godine ili Zakonom o nadzoru izvoza oružja ili slijednim zakonodavstvom Sjedinjenih Američkih Država (u daljnjem tekstu »primjenjiva pomoć SAD-a«);

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak I.
SVRHA

1. Svrha ovoga Sporazuma je utvrditi osnovne odredbe i uvjete u vezi primjene pododjeljka c. odjeljka 620M Zakona o inozemnoj pomoći iz 1961. godine Sjedinjenih Američkih Država (»Ograničenje u pružanju pomoći snagama sigurnosti«), poznatog i kao Leahyjevo pravilo, za primjenjivu pomoć SAD-a.

2. Leahyjevo pravilo obvezuje Vladu Sjedinjenih Američkih Država da uskrati primjenjivu pomoć SAD-a svakoj jedinici snaga sigurnosti strane države za koju ministar vanjskih poslova SAD-a raspolaže vjerodostojnim podacima o tome da je ta jedinica odgovorna za teško kršenje ljudskih prava.

3. Leahyjevo pravilo dodatno određuje da se obveza iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje ako ministar vanjskih poslova SAD-a utvrdi i izvijesti odgovarajuće odbore Kongresa SAD-a da vlada odnosne države poduzima učinkovite radnje kako bi odgovorne pripadnike jedinice snaga sigurnosti privela pravdi.

Članak II.
ODREDBE I UVJETI

Osim ako prethodno nije dobivena suglasnost Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Vlada Republike Hrvatske neće pružati primjenjivu pomoć SAD-a ni jednoj jedinici snaga sigurnosti Republike Hrvatske koju je Vlada Sjedinjenih Američkih Država diplomatskim putem Republici Hrvatskoj utvrdila kao neprihvatljivu za primanje takve pomoći prema Leahyjevu pravilu.

Članak III.
PROVEDBA

1. Tijela državne uprave Republike Hrvatske nadležna za poslove obrane, unutarnje poslove, vanjske i europske poslove i poslove pravosuđa odgovorna su za provedbu ovoga Sporazuma u ime Vlade Republike Hrvatske.

2. Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država odgovorno je za provedbu ovoga Sporazuma u ime Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Članak IV.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovoga Sporazuma rješava se konzultacijama između stranaka.

Članak V.
STUPANJE NA SNAGU, IZMJENE I DOPUNE TE PRESTANAK

1. Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od datuma njegova potpisivanja i stupa na snagu na datum kasnije note u razmjeni nota između stranaka, u kojoj se navodi da je svaka stranka okončala svoje unutarnje postupke za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi na neodređeno vrijeme, osim ako se ne okonča u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

3. Ovaj Sporazum može se izmijeniti i dopuniti pisanim sporazumom između stranaka. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

4. Svaka stranka može okončati ovaj Sporazum obavješćujući drugu stranku pisano, diplomatskim putem, devedeset dana prije datuma prestanka.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, za to propisno ovlašteni od strane njihovih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

SASTAVLJENO u Washingtonu, ovoga 19. listopada 2023., u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE
Ministar obrane
dr. sc. Mario Banožić, v. r.
ZA VLADU
SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
Koordinatorica za globalnu
demokratsku obnovu
Ministarstva vanjskih poslova
Sjedinjenih Američkih Država
Erin Barclay, v. r.

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je tijela državne uprave nadležnih za poslove obrane, unutarnje poslove, vanjske i europske poslove i poslove pravosuđa koja po svojoj funkcionalnoj nadležnosti operativno koriste pomoć i programe koje financiraju Sjedinjene Američke Države na temelju Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona i koja sudjeluju u njegovoj provedbi.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od datuma njegova potpisivanja te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s člankom 30. stavkom 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/24-01/30

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.