NN 4/1994 (28.4.1994.), ODLUKA O objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 1994., donijela

ODLUKU

O objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji

1. Notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. sljedećih mnogostranih međunarodnih ugovora:

1. Haška konvencija o građanskom postupku (Hag, 5. ožujka 1954.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 6/1962

2. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava

(Hag, 5. listopada 1961.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 10/1962

3. Konvencija o sukobima zakona kod oblika oporućnih raspolaganja

(Hag, 5. listopada 1961.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj l0/1962

4. Konvencija o mjerodavnom pravu za prometne nezgode na cestama

(Hag, 4. svibnja 1971.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 26/1976

5. Konvencija o olakšanju pristupa pravnoj zaštiti (Hag, 25. listopada 1980.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori broj 4/1988

6. Konvencija o gradanskopravnim aspektima me8unarodne otmice djece

(Hag, 6. listopada 1989.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 7/1991

7. Konvencija Ujedinjenih naroda o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu

(New York, 20. lipnja 1956.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1960

8. Jedinstvena konvencija o opojnim drogama (New York, 30. ožujka 1961.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1964

9. Protokol o izmjenama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama od 30. ožujka 1961.

(Ženeva, 25. ožujka 1972.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1~T8

10. Konvencija o psihotropskim supstancama (Beč, 21. veljače 1971.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 40/1973

11. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenoga prometa i psihotropskim supstancama

(Beć, 20. prosinca 1988.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 14/1990

12. Protokol o arbitražnim klauzulama (Ženeva, 24, rujna 1923.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1959

13. Konvencija o izvršenju inozemnih arbitražnih odluka (Ženeva, 28, rujna 1927.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1959

14. Konvencija o priznanju i izvršenju inozemnih arbitražnih odluka

(New York, 10. lipnja 1958.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 11/1981 15. Europska konvencija o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži

(Ženeva, 21. travnja 1961.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1963

16. Sporazum za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala, prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera

(Lake Success, New York, 15. srpnja 1949.) Službeni vjesnik Prezidijuma FNRI, broj 18/1952

17. Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera

(Lake Success, New York, 22, studeni 1950.) Službeni vjesnik Prezidijuma FNRJ, broj 18/1952

18. Protokol uz Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera od 22. studenog 1950.

(Nairobi, 26. studeni 1976.)'

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 7/1981 19. Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita

(Bruxelless, 21. syibnja 1974.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 13/1977

20. Konvencija o zabrani ili ograničavanju uporabe određenih konvencionalnih oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj

(Ženeva, 10. listopada 1980.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 3/1982 21. Konvencija o priznavanju prava na zrakoplov (Ženeva, 19. lipnja 1948.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 7/1991 22. Konvencija o krivičnim djelima i nekim drugim aktima izvršenim u zrakoplovima

(Tokio, 14. rujna 1963.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 47/1970

23. Međunarodni sporazum o postupku utvrđivanja tarifa u redovnom unutareuropskom zračnom prometu (Pariz, 16. lipnja 1987.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 7/1989 24. Međunarodni sporazum o podjeli kapaciteta u redovnom unutareuropskom zračnom prometu

(Pariz, 16. lipnja 1987.)

Tekst Sporazuma nije objavljen, ali je SFRJ ratificirala isti 26. listopada 1989. i o tome obavijestila depozitara (datum deponiranja instrumenta o ratifikaciji 8. siječnja 1990.)

25. Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova (Hag, 16. prosinca 1970.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 33/1972

26. Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva

(Montreal, 23. rujna 1971.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 33/1972

27. Protokol o suzbijanju nezakonitih akata nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom zrakoplostvu kojim se dopunjuje Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva od 23. rujna 1971.

(Montreal, 24. veljače 1988.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 14/1989 28. Ugovor o zabrani eksperimenata s nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom

(Moskva, 5. kolovoza 1963.)

Službeni list FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 11/1963

29. Ugovor o zabrani smještanja nuklearnog i drugog oružja na dno mora i oceana i na njihovo podzemlje (Washington, London, Moskva, 11. veljače 1971.) Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi

sporazumi, broj 33/1973

30. Sporazum o tranzitu u međunarodnom zračnom prometu

(Chicago, 7. prosinca 1944.)

Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1977

II.

Tekstovi mnogostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima, država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”.

Klasa:018-O5/94-01/04
Urbroj : 5030109-94-3
Zagreb, 7. travnja 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v.r.