NN 22/1997 (22.12.1997.), UREDBA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KULTURNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, S PROTOKOLOM

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1997. godine donijela

UREDBU

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KULTURNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, S PROTOKOLOM

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, s Protokolom (u daljnjem tekstu: Ugovor), potpisan u Zagrebu, dana 26. kolovoza 1994. godine u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR O KULTURNOJ SURADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Njemačke - u nastojanju da učvrste odnose između dviju zemalja i prodube međusobno razumijevanje, u uvjerenju da kulturna razmjena potiče suradnju između naroda kao i razumijevanje za kulturu, duhovni život i način života drugih naroda, svjesne povijesnog doprinosa obaju naroda zajedničkoj kulturnoj baštini Europe i činjenice da su njegovanje i očuvanje kulturnih dobara obvezujuće zadaće, te želeći između pučanstva obiju zemalja dalje razvijati kulturne odnose na svim područjima, uključujući prosvjetu i znanost - suglasile su se o slijedećem:

Članak 1.

Ugovorne stranke nastojat će poboljšavati uzajamno znanje o kulturi svojih zemalja, dalje razvijati kulturnu suradnju na svim područjima i na svim razinama i time pridonositi europskom kulturnom zajedništvu.

Članak 2.

Radi posredovanja boljeg znanja o umjetnosti, književnosti i srodnim područjima druge zemlje ugovorne stranke provodit će odgovarajuće mjere i pritom se, u sklopu svojih mogućnosti, uzajamno potpomagati, a osobito:

1. pri gostovanjima umjetnika i ansambala i priređivanju koncerata te kazališnih i drugih umjetničkih priredaba;

2. pri realizaciji i organiziranju izložbi i predavanja;

3. pri organiziranju uzajamnih posjeta predstavnika iz raznih područja kulturnog života, osobito književnosti, glazbe, scenskih i likovnih umjetnosti, radi razvijanja suradnje, razmjene iskustava i sudjelovanja na savjetovanjima i sličnim priredbama;

4. pri poticanju kontakata na području izdavačke djelatnosti, knjižnica, arhiva i muzeja kao i pri razmjeni stručnjaka i materijala;

5. pri prevođenju djela beletristike, znanstvene i stručne literature.

Članak 3.

(1) Ugovorne stranke trudit će se da svim zainteresiranim osobama omoguće širok dostup jeziku, kulturi, književnosti i povijesti druge zemlje. Podržavat će odgovarajuće državne i privatne inicijative i institucije. Ugovorne stranke će u vlastitoj zemlji omogućavati i olakšavati poticajne mjere druge strane kao i podršku mjesnim inicijativama i ustanovama.

(2) To vrijedi za širenje i poboljšanje znanja hrvatskog i njemačkog jezika u školama, na visokim školama i drugim obrazovnim ustanovama, uključujući ustanove za obrazovanje odraslih. U mjere za poticanje učenja jezika osobito spadaju:

- posredovanje i upućivanje nastavnika, lektora i stručnih savjetnika;

- osiguravanje udžbenika i nastavnih materijala i suradnja pri izradi udžbenika;

- sudjelovanje nastavnika i studenata na tečajevima, koje provodi druga strana, za izobrazbu i usavršavanje, kao i razmjena iskustava o suvremenim tehnologijama u nastavi stranih jezika;

- korištenje mogućnosti koje radio i televizija nude za unapređenje znanja i širenje jezika druge zemlje;

- podupiranje dopunske nastave materinskog jezika za djecu državljana druge zemlje koja privremeno borave na njihovom teritoriju.

(3) Ugovorne stranke surađivat će u nastojanju da se u udžbenicima postigne takvo prikazivanje povijesti, zemljopisa i kulture druge zemlje koje će poticati bolje međusobno razumijevanje.

Članak 4.

Ugovorne stranke podržavat će sve oblike suradnje na područjima znanosti i prosvjete, uključujući visoke škole i znanstvene organizacije, općeobrazovne i stručne škole, organizacije i ustanove za izvanškolsku stručnu izobrazbu odraslih kao i za usavršavanje odraslih, uprave za školstvo i stručnu izobrazbu, druge prosvjetne i istraživačke ustanove i njihove uprave, knjižnice i arhive kao i ustanove za održavanje i zaštitu spomenika. One će te ustanove u svojim zemljama poticati da:

1. surađuju na svim područjima od zajedničkog interesa;

2. podupiru međusobno upućivanje delegacija i pojedinaca radi informiranja i razmjene iskustava, uključujući i njihovo sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i simpozijima;

3. podupiru razmjenu znanstvenika, upravnog osoblja visokoškolskih ustanova, nastavnika, izobrazitelja, doktoranata, studenata, te učenika u školama i gospodarstvu radi informacijskih, studijskih, istraživačkih i obrazovnih boravaka;

4. u što većoj mjeri olakšavaju pristup arhivima, knjižnicama i sličnim ustanovama i njihovo korištenje u znanstvene svrhe, te podržavaju razmjenu na područjima informiranja i dokumentacije kao i razmjenu reprodukcija arhivalija;

5. unapređuju razmjenu znanstvene, pedagoške i didaktičke literature, nastavnih, vizuelnih i informacijskih materijala i nastavnih filmova u nastavne i istraživačke svrhe kao i organiziranje odgovarajućih stručnih savjetovanja i izložbi;

6. promiču odnose između visokih škola obiju zemalja kao i između drugih kulturnih i znanstvenih institucija;

7. surađuju na području održavanja, restauracije i zaštite povijesnih i kulturnih spomenika.

Članak 5.

Ugovorne stranke nastojat će studentima i znanstvenicima zemlje partnera, u sklopu svojih mogućnosti, stavljati na raspolaganje stipendije za izobrazbu, usavršavanje i istraživačke radove, te razmjenu na području obrazovanja i znanosti prikladno popratiti daljnjim mjerama, među ostalim, olakšicama u izdavanju dozvola za boravak i uvjetima boravka u zemlji primateljici.

Članak 6.

Ugovorne stranke ispitat će pod kojim se uvjetima u akademske svrhe mogu priznavati dokazi o studijima i završne diplome visokih škola druge zemlje kao i mogućnosti da se o tome sklopi poseban sporazum.

Članak 7.

Za uobličavanje svojih uzajamnih odnosa ugovorne stranke pridaju veliko značenje suradnji na području izobrazbe i usavršavanja stručnih i rukovodećih kadrova gospodarstva. Tu će suradnju raspoloživim snagama podupirati te, prema potrebi, o tome sklapati dogovore.

Članak 8.

Ugovorne stranke smatraju suradnju na području obrazovanja odraslih značajnim doprinosom produbljivanju svojih odnosa, te izražavaju spremnost da tu suradnju potpomažu raspoloživim snagama.

Članak 9.

Ugovorne stranke će, prema svojim mogućnostima, na području kinematografije, televizije i radija podupirati suradnju odgovarajućih ustanova u svojim zemljama kao i proizvodnju i razmjenu filmova i drugih audiovizuelnih medija koji mogu služiti ciljevima ovoga Ugovora. One će poticati suradnju na području knjižarske i izdavačke djelatnosti.

Članak 10.

Ugovorne stranke će, u cilju suradnje, omogućavati izravne kontakte između društvenih grupa i udruženja, kao što su sindikati, crkve i vjerske zajednice te političke i ostale zaklade. Poticat će takve nedržavne organizacije da provode planove koji će služiti i ciljevima ovoga Ugovora.

Članak 11.

Ugovorne stranke nastojat će poticati razmjenu mladeži kao i suradnju između organizacija mladeži, stručnih kadrova za rad s mladeži i ustanova za pomoć mladeži.

Članak 12.

Ugovorne stranke će poticati susrete između športaša, trenera, športskih funkcionera i športskih momčadi svojih zemalja i nastojat će promicati suradnju na području športa uključujući i šport na školama i visokim školama.

Članak 13.

Ugovorne stranke će olakšavati i poticati suradnju na regionalnoj i lokalnoj razini.

Čanak 14.

(1) Ugovorne stranke će, svaka u okviru svojih važećih pravnih propisa i pod uvjetima o kojima će se dogovoriti, olakšavati osnivanje i djelatnost u vlastitoj zemlji kulturnih ustanova druge ugovorne stranke.

(2) Kulturne su ustanove u smislu stavka 1. kulturni instituti, kulturni centri, ustanove znanstvenih organizacija financirane u potpunosti ili pretežno iz javnih sredstava, općeobrazovne i stručne škole, ustanove za izobrazbu i usavršavanje nastavnika, obrazovanje odraslih, stručno školovanje i usavršavanje, knjižnice, čitaonice i javnopravne znanstveno-istraživačke ustanove. Isti status kao upućeni stručni kadrovi tih ustanova uživat će i službeno upućeni ili posredovani stručnjaci koji rade na pojedinačnim zadacima u znanstveno-kulturnim ili pedagoškim djelatnostima.

(3) Kulturnim ustanovama ugovornih stranaka jamčit će se mogućnost slobodnog razvijanja svih aktivnosti uobičajenih za ustanove ove vrste, uključujući slobodu putovanja i slobodan pristup publike ustanovama.

(4) Status kulturnih ustanova iz stavka 1. i 2. ovoga članka i stručnih kadrova što su ih ugovorne stranke, u sklopu kulturne suradnje, uputile ili posredovale po službenom nalogu regulira se u aneksu ovoga Ugovora. Aneks stupa na snagu istovremeno kad i Ugovor.

Članak 15.

Predstavnici ugovornih stranaka sastajat će se, po potrebi ili na zahtjev jedne od njih, kao Mješovita komisija, naizmjenično u Republici Hrvatskoj i u Saveznoj Republici Njemačkoj radi vrednovanja rezultata razmjene u okviru ovoga Ugovora, te izrade preporuka i programa za daljnju kulturnu suradnju. Pojedinosti će se regulirati diplomatskim putem.

Članak 16.

Ovaj će Ugovor stupiti na snagu onog dana kada ugovorne stranke jedna drugoj budu notificirale da su se na svakoj strani prema državnim propisima svake od dviju zemalja ispunili uvjeti za njegovo stupanje na snagu. Dan primitka posljednje notifikacije smatrat će se danom stupanja na snagu ovoga Ugovora.

Članak 17.

Ovaj se Ugovor zaključuje u trajanju od pet godina. Nakon isteka tog razdoblja njegova se valjanost automatski produljuje za daljnjih pet godina, ukoliko ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pismeno šest mjeseci prije isteka roka njegove valjanosti.

Ovaj Ugovor sačinjen je u Zagrebu, dana 26. kolovoza 1994. u dva originala, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako obvezan.

ANEKS
uz Ugovor između Vlade Republike Hrvatske
i Vlade Savezne Republike Njemačke
o kulturnoj suradnji

1. Odredbe Aneksa vrijede za kulturne institucije iz članka 14. ovoga Ugovora, njihovo stručno osoblje i druge stručne osobe koje se u okviru suradnje obiju zemalja službeno upućuju ili posreduju na području kulture, odgoja, znanosti i športa.

2. Broj upućenog ili posredovanog osoblja mora biti u primjerenom odnosu spram svrhe djelokruga dotične ustanove.

3. (1) Osobama iz točke 1, koje posjeduju državljanstvo zemlje koja šalje a ne državljanstvo zemlje koja prima, i članovima njihovih obitelji koji s njima žive u istom kućanstvu, nadležni organi zemlje koja prima izdat će na zahtjev dozvolu boravka bez plaćanja pristojbi. Dozvola boravka izdat će se u privilegiranom postupku a sadržavat će pravo na višekratni ulaz i izlaz ovlaštene osobe u okviru važenja te dozvole. Za djelatnost u kulturnim institucijama iz članka 14. ovoga Ugovora upućenom i posredovanom stručnom osoblju i njihovim bračnim drugovima nije potrebna radna dozvola.

(2) Dozvole boravka iz točke 3. stavka 1. moraju prije odlaska biti pribavljene u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu zemlje koja prima. Zahtjevi za produljenje dozvole boravka mogu se podnijeti u zemlji koja prima.

4. Osobama iz točke 1. koje posjeduju državljanstvo zemlje koja šalje a ne državljanstvo zemlje koja prima, i članovima njihovih obitelji koji s njima žive u istom kućanstvu ugovorne stranke će, pod uvjetima iz točke 3., pružati mogućnost neometanog putovanja na njihovom teritoriju.

5. Članovi obitelji u smislu točke 3. stavka 1. i točke 4. su bračni drug i maloljetna neoženjena odnosno neudata djeca koja žive u istom kućanstvu.

6. (1) U okviru važećih zakona i ostalih propisa ugovorne stranke će, na temelju recipročnosti, priznati oslobađanje od plaćanja poreza i taksa na uvoz i ponovni izvoz

a) opreme i izložbenih predmeta (npr. tehničkih aparata, namještaja, eksponiranih filmova, knjiga, časopisa, vizuelnih i tonskih materijala), uključujući i jedno ili više motornih vozila koja se uvoze za djelatnost kulturnih institucija iz točke 1;

b) selidbenih predmeta, uključujući motorna vozila, osobe iz točke 1. i članova njihovih obitelji, koji su najmanje šest mjeseci prije preseljenja bili u uporabi i koji se uvoze na teritorij zemlje koja prima u roku od dvanaest mjeseci nakon preseljenja;

c) lijekova namijenjenih osobama iz točke 1. i članovima njihovih obitelji za osobnu uporabu, te poklona uvezenih poštanskim putem.

(2) Predmeti uvezeni bez poreza i taksa mogu se, u zemlji koja prima, tek onda ustupiti drugim osobama ili prodati kada budu plaćeni suspendirani porezi i takse ili nakon uporabe tih predmeta u zemlji primateljici tijekom najmanje tri godine.

7. Ugovorne stranke će osobama iz točke 1. i njihovim obiteljima pružati pomoć pri registraciji uvezenih motornih vozila.

8. Poreski tretman plaća i dohodaka osoba iz točke 1. ravnat će se prema važećim sporazumima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu te, prema važećim zakonima i ostalim propisima.

9. (1) Umjetničku i predstavničku djelatnost koju organiziraju kulturne institucije iz članka 14. stavka 2. ovog Ugovora mogu obavljati i osobe koje nisu državljani ugovornih stranaka.

(2) Pored upućenog osoblja, kulturne institucije iz članka 14. stavka 2. ovog Ugovora mogu angažirati i mjesno radno osoblje. Primanje u radni odnos i utvrđivanje prava i dužnosti iz radnog odnosa ravnat će se prema pravnim propisima ugovorne stranke koja prima.

(3) Kulturne institucije iz članka 14. stavka 2. ovog Ugovora mogu izravno komunicirati s ministarstvima, drugim javnim institucijama, jedinicama regionalne i lokalne uprave i samouprave, zajednicama, društvima i privatnim osobama.

(4) Oprema kulturnih institucija iz članka 14. stavka 2. ovog Ugovora, uključujući tehničke aparate i materijale, kao i njihova imovina vlasništvo su ugovorne strane koja šalje.

10. (1) U okviru važećih zakona i ostalih propisa ugovorne strane će kulturnim institucijama druge ugovorne stranke za njihov učinak dati povlastice glede poreza na promet.

(2) Ostala pitanja glede oporezivanja kulturnih institucija i njihovih suradnika bit će, kada to bude potrebno, regulirana razmjenom nota.

11. Olakšice administrativne prirode mogu, kada za to postoji potreba, na zahtjev jedne od ugovornih strana biti regulirane posebnim sporazumom putem razmjene nota, pri čemu će se voditi računa o datim okolnostima u objema zemljama.

12. Osobama iz točke 1. i njihovim obiteljima će se za vrijeme njihovog boravka na teritoriju zemlje koja prima

- u vremenu nacionalnih ili međunarodnih kriza pružati iste olakšice za njihovo vraćanje u domovinu koje obje vlade daju inozemnom stručnom osoblju u suglasnosti sa važećim zakonima i ostalim propisima,

- u slučaju oštećenja ili gubitka njihove svojine kao posljedica javnih nemira priznati prava koja postoje u okviru međunarodnog prava.

PROTOKOL

Prigodom potpisivanja ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o kulturnoj suradnji, Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Njemačke izjavljuju da se ovaj ugovor privremeno primjenjuje danom potpisivanja sukladno unutardržavnom pravu.

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Savezne Republike Njemačke dalje izjavljuju da se privremenom primjenom ovog Ugovora u odnosima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke više ne primjenjuje Sporazum o kulturnoj i naučnoj suradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Njemačke od 28. srpnja 1969.

Stupanjem na snagu danas potpisanog Ugovora, Sporazum o kulturnoj i naučnoj suradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Njemačke od 28. srpnja 1969. stavlja se izvan snage u odnosima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke.

Ovaj Ugovor sačinjen je u Zagrebu, dana 26. kolovoza 1994. u dva originala, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako obvezan.

Potvrđujući gore navedene odredbe Ugovora, potpisnici ovlašteni od svojih vlada, potpisali su ovaj Ugovor.

Članak 3.

Za izvršenje ovog Ugovora nadležni su:

1. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

2. Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske

3. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-01/93-01/03

Urbroj: 5030104-97-1

Zagreb, 18. prosinca 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.