NN 5/2001 (27.4.2001.), Ugovor o neširenju nuklearnog oružja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

UGOVOR O NEŠIRENJU NUKLEARNOG ORUŽJA

Države koje zaključuju ovaj Ugovor, u daljnjem tekstu "stranke Ugovora",
Imajući u vidu razaranje koje bi uslijed nuklearnog rata zadesilo cijelo čovječanstvo, a sukladno tome i potrebu da se poduzmu svi napori da bi se otklonila opasnost od takvog rata te da se poduzmu zaštitne mjere radi sigurnosti naroda,
Vjerujući da bi širenje nuklearnog oružja znatno povećalo opasnost od nuklearnog rata,
U skladu s rezolucijama Opće skupštine Ujedinjenih naroda koje pozivaju na sklapanje sporazuma o sprječavanju daljnjeg širenja nuklearnog oružja,
Obvezujući se na suradnju radi olakšavanja primjene sustava zaštitnih mjera Međunarodne agencije za atomsku energiju za miroljubive nuklearne aktivnosti,
Izražavajući podršku istraživačkom radu, razvoju i drugim mjerama za unaprjeđivanje primjene načela učinkovitih zaštitnih mjera na tokove izvornih i posebnih fisibilnih materijala u okviru sustava zaštitnih mjera Međunarodne agencije za atomsku energiju, koristeći instrumente i druge tehnike na određenim strateškim mjestima,
Potvrđujući načelo da korist od miroljubive primjene nuklearne tehnologije, uključujući bilo koji sporedni tehnološki proizvod koji može potjecati iz države koja posjeduje nuklearno oružje, dobiven razvojem uređaja za nuklearne eksplozije, treba biti dostupna u miroljubive svrhe svim strankama Ugovora, bez obzira da li te države posjeduju ili ne posjeduju nuklearno oružje,
Uvjerene da uz pomoć ovih načela sve stranke Ugovora imaju pravo sudjelovati u najvećoj mogućoj razmjeni znanstvenih podataka te doprinijeti, same ili u suradnji s drugim državama, daljnjem razvoju primjene atomske energije u miroljubive svrhe,
Izjavljujući svoju namjeru da se u najkraćem mogućem roku obustavi utrka u nuklearnom naoružanju i poduzmu učinkovite mjere u pravcu nuklearnog razoružanja,
Inzistirajući na suradnji svih država radi ostvarenja ovog cilja,
Pozivajući se na odlučnost, koju su stranke izrazile u preambuli Ugovora iz 1963. o zabrani proba nuklearnog oružja u zraku, u svemiru i pod vodom, tražeći ostvarenje obustave svih proba nuklearnog oružja za sva vremena i nastavak pregovora s tim ciljem,
U želji da doprinesu daljnjem popuštanju međunarodne napetosti i jačanju povjerenja među državama kako bi se olakšala obustava proizvodnje nuklearnog oružja, uništenje svih njegovih postojećih zaliha, kao i odstranjenje nuklearnog oružja iz nacionalnih arsenala i sredstava za njegovu isporuku, na temelju ugovora o općem i potpunom razoružanju pod strogom i učinkovitom međunarodnom kontrolom,
Pozivajući se na to da su se države, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, dužne u međunarodnim odnosima suzdržavati od prijetnje ili primjene sile protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti bilo koje države ili na bilo koji drugi način koji nije u skladu s ciljevima Ujedinjenih naroda i na to da se uspostavljanje i očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti treba unaprjeđivati tako da se za naoružanje odvaja što manje svjetskih ljudskih i gospodarskih potencijala,
Suglasile su se o sljedećem:

Članak I.

Svaka stranka Ugovora koja posjeduje nuklearno oružje obvezuje se da neće prenositi nijednom primatelju bilo kakvo nuklearno oružje ili druge uređaje za nuklearne eksplozije ili kontrolu nad tim oružjem ili uređajima za nuklearne eksplozije, bilo neposredno ili posredno te da ni na koji način neće pomagati, poticati ili navoditi bilo koju državu koja ne posjeduje nuklearno oružje da proizvodi ili da na neki drugi način pribavi nuklearno oružje ili druge uređaje za nuklearne eksplozije, ili da vrši kontrolu nad tim oružjem ili uređajima za eksplozije.

Članak II.

Svaka stranka Ugovora koja ne posjeduje nuklearno oružje obvezuje se da ni od koga neće prihvatiti bilo kakvo nuklearno oružje ili druge uređaje za nuklearne eksplozije ili kontrolu nad tim oružjem ili nad uređajima za eksplozije, bilo neposredno ili posredno, da neće proizvoditi ili na neki drugi način pribaviti nuklearno oružje ili druge uređaje za nuklearne eksplozije te da neće tražiti niti primati bilo kakvu pomoć u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih uređaja za nuklearne eksplozije.

Članak III.

1. Svaka stranka Ugovora koja ne posjeduje nuklearno oružje obvezuje se da će prihvatiti zaštitne mjere, navedene u sporazumu o kojem će se pregovarati i koji se treba sklopiti s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u skladu sa Statutom Međunarodne agencije za atomsku energiju i sustavom zaštitnih mjera, isključivo u svrhu provjere izvršavanja njenih obveza preuzetih ovim Ugovorom, kako bi se spriječilo korištenje nuklearne energije za nuklearno oružje i druge uređaje za nuklearne eksplozije, umjesto u miroljubive svrhe. Postupak za primjenu zaštitnih mjera koje se zahtijevaju ovim člankom odnosit će se na izvorni ili posebni fisibilni materijal, bilo da se on proizvodi, prerađuje ili koristi u bilo kojem osnovnom nuklearnom postrojenju ili izvan bilo kojeg takvog postrojenja. Zaštitne mjere koje se zahtijevaju ovim člankom primjenjivat će se na sve izvorne ili posebne fisibilne materijale u svim miroljubivim nuklearnim aktivnostima na teritoriju neke države, pod njenom jurisdikcijom, ili izvedenim pod njenom kontrolom na drugom mjestu.
2. Svaka stranka Ugovora obvezuje se da, bilo kojoj državi koja ne posjeduje nuklearno oružje, neće ustupati u miroljubive svrhe:
a) izvorni ili posebni fisibilni materijal, ili
b) opremu ili materijal posebno projektiran ili pripremljen za preradu, korištenje ili proizvodnju posebnog fisibilnog materijala, osim ako izvorni ili posebni fisibilni materijal bude podvrgnut zaštitnim mjerama koje se zahtijevaju ovim člankom.
3. Zaštitne mjere koje se zahtijevaju ovim člankom provodit će se na način sukladan članku IV. ovog Ugovora i tako da ne otežavaju ekonomski ili tehnološki razvoj stranaka ili međunarodnu suradnju na području miroljubivih nuklearnih aktivnosti, uključujući međunarodnu razmjenu nuklearnog materijala i opreme za preradu, korištenje ili proizvodnju nuklearnog materijala u miroljubive svrhe, sukladno odredbama ovog članka i načelu zaštitnih mjera izloženih u preambuli ovog Ugovora.
4. Države stranke Ugovora koje ne posjeduju nuklearno oružje sklapat će sporazume s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz ovog članka, bilo pojedinačno ili zajedno s drugim državama, u skladu sa Statutom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Pregovori o takvim sporazumima počet će u roku od 180 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora. Za države koje polože svoje isprave o ratifikaciji ili pristupu nakon isteka roka od 180 dana, pregovori o tim sporazumima počet će najkasnije na dan takvog polaganja. Ti će sporazumi stupiti na snagu najkasnije osamnaest mjeseci od datuma početka pregovora.

Članak IV.

1. Nijedna odredba ovog Ugovora ne može se tumačiti tako da šteti neotuđivom pravu svih stranaka Ugovora da razvijaju istraživanja, proizvodnju i korištenje nuklearne energije u miroljubive svrhe bez diskriminacije, a u skladu s člancima I. i II. ovog Ugovora.
2. Sve stranke Ugovora obvezuju se da će olakšavati i imaju pravo sudjelovati u najvećoj mogućoj razmjeni opreme, materijala i znanstvenih i tehnoloških informacija u svrhu miroljubivog korištenja nuklearne energije. Stranke Ugovora koje su to u mogućnosti, također će surađivati u pridonošenju, pojedinačno ili zajedno s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, daljnjem razvoju primjene nuklearne energije u miroljubive svrhe, osobito na teritorijima država stranaka Ugovora koje ne posjeduju nuklearno oružje, uzimajući u obzir potrebe onih područja u svijetu koja se nalaze u razvoju.

Članak V.

Svaka stranka Ugovora obvezuje se da će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala da se, u skladu s ovim Ugovorom, pod odgovarajućim međunarodnim nadzorom i putem odgovarajućeg međunarodnog postupka, potencijalne koristi od svake miroljubive primjene nuklearnih eksplozija bez diskriminacije učine dostupnim državama strankama Ugovora koje ne posjeduju nuklearno oružje i da troškovi tih stranaka za uređaje za eksplozije budu što niži te da se isključe svi troškovi za istraživanje i razvoj. Države stranke Ugovora koje ne posjeduju nuklearno oružje moći će se koristiti tim pogodnostima, sukladno posebnom međunarodnom sporazumu ili sporazumima, putem prikladnog međunarodnog tijela u kojem će odgovarajuće biti zastupljene države koje ne posjeduju nuklearno oružje. Pregovori o ovom pitanju počet će što je moguće prije nakon stupanja Ugovora na snagu. Države stranke Ugovora koje ne posjeduju nuklearno oružje, koje to žele, mogu se također koristiti tim pogodnostima, sukladno bilateralnim sporazumima.

Članak VI.

Svaka stranka Ugovora obvezuje se da će u dobroj namjeri nastaviti pregovore o učinkovitim mjerama za obustavu utrke u nuklearnom naoružanju u što kraćem roku i za nuklearno razoružanje, kao i o ugovoru o općem i potpunom razoružanju pod strogom i učinkovitom međunarodnom kontrolom.

Članak VII.

Nijedna odredba ovog Ugovora ne utječe na pravo bilo koje skupine država da sklapaju regionalne ugovore u svrhu osiguranja potpune odsutnosti nuklearnog oružja na njihovim teritorijima.

Članak VIII.

1. Bilo koja stranka Ugovora može predložiti izmjene ovog Ugovora. Tekst bilo koje predložene izmjene dostavit će se vladama depozitarima koje će ga proslijediti svim strankama Ugovora. Nakon toga, ako to zatraži jedna trećina ili više od jedne trećine stranaka Ugovora, vlade depozitari sazvat će konferenciju, na koju će pozvati sve stranke Ugovora da razmotre takvu izmjenu.
2. Svaka izmjena ovog Ugovora mora biti potvrđena većinom glasova svih stranaka Ugovora, uključujući i glasove svih država stranaka Ugovora koje posjeduju nuklearno oružje, kao i svih drugih stranaka koje su, na dan kada se izmjena dostavlja, članice Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju. Izmjena stupa na snagu za sve stranke koje polože ispravu o ratifikaciji izmjene nakon polaganja takve isprave od većine stranaka, uključujući isprave o ratifikaciji svih država stranaka koje posjeduju nuklearno oružje i svih drugih stranaka koje su, na dan kada se izmjena dostavlja, članice Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nakon toga, izmjena stupa na snagu za bilo koju drugu stranku nakon polaganja njene isprave o ratifikaciji izmjene.
3. Pet godina nakon stupanja ovog Ugovora na snagu, održat će se konferencija stranaka Ugovora u Ženevi, Švicarska, kako bi se razmotrilo djelovanje ovog Ugovora, u svrhu osiguranja ostvarenja ciljeva preambule i odredaba Ugovora. Nakon toga, u razmacima od pet godina, većina stranaka Ugovora može, podnošenjem prijedloga u tom smislu vladama depozitarima, sazivati daljnje konferencije s istim ciljem razmatranja djelovanja Ugovora.

Članak IX.

1. Ovaj Ugovor otvoren je za potpisivanje svim državama. Svaka država koja ne potpiše Ugovor prije njegovog stupanja na snagu, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, može mu pristupiti u svako doba.
2. Ovaj Ugovor podliježe ratifikaciji država potpisnica. Isprave o ratifikaciji i isprave o pristupanju polažu se kod vlada Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, koje se ovim određuju vladama depozitarima.
3. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon ratifikacije od strane država čije su vlade određeni depozitari i 40 drugih država potpisnica Ugovora te polaganja njihovih isprava o ratifikaciji. Za potrebe ovog Ugovora, državom koja posjeduje nuklearno oružje smatra se ona država koja je proizvodila i obavljala eksplozije nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih uređaja, prije 1. siječnja 1967.
4. Za države čije isprave o ratifikaciji ili pristupu budu položene nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, on stupa na snagu na dan polaganja njihovih isprava o ratifikaciji ili pristupu.
5. Vlade depozitari odmah će obavijestiti sve države potpisnice i one koje su pristupile Ugovoru o datumu svakog potpisivanja, datumu polaganja svake isprave o ratifikaciji ili pristupu, datumu stupanja ovog Ugovora na snagu i datumu primitka svakog zahtjeva za sazivanje konferencije ili drugim obavijestima.
6. Ovaj Ugovor će registrirati vlade depozitari, sukladno članku 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Članak X.

1. Svaka stranka, u ostvarivanju svog nacionalnog suvereniteta, ima se pravo povući iz Ugovora ako smatra da izvanredni događaji koji se odnose na predmet ovog Ugovora ugrožavaju najviše interese njene zemlje. Ona će o takvom povlačenju tri mjeseca unaprijed obavijestiti sve stranke Ugovora i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ta obavijest treba sadržavati izjavu o izvanrednim događajima za koje smatra da su ugrozili njene najviše interese.
2. Nakon 25 godina od stupanja Ugovora na snagu, sazvat će se konferencija na kojoj će se odlučiti da li Ugovor ostaje na snazi neograničeno ili se produžava za dodatno određeno razdoblje ili razdoblja. Ovu odluku donijet će većina stranaka Ugovora.

Članak XI.

Ovaj Ugovor, čiji su tekstovi na engleskom, ruskom, francuskom, španjolskom i kineskom jeziku jednako vjerodostojni, položit će se u arhivama vlada depozitara. Propisno ovjerene preslike ovog Ugovora vlade depozitari će dostaviti vladama potpisnica Ugovora i država koje su pristupile Ugovoru.
U potvrdu navedenog, dolje potpisani, propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Ugovor.
Sastavljeno u tri primjerka u Londonu, Moskvi i Washingtonu, prvog srpnja 1968.

TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the "Parties to the Treaty",
Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,
Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war.
In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,
Undertaking to co-operate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,
Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,
Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties to the Treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear-weapon States,
Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in co-operation with other States to the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,
Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,
Urging the co-operation of all States in the attainment of this objective,
Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and underwater in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,
Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,
Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the worldžs human and economic resources,
Have agreed as follows:
Article I
Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devicesor control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.
Article II
Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transfer or whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.
Article III
Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agencyžs safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.
Each State Party to the Treaty undertakes not to provide:
a. source or special fissionable material, or
b. equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this Article.
The safeguards required by this Article shall be implemented in a manner designed to comply with Article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this Article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.
Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this Article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.
Article IV
Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and inconformity with Articles I and II of this Treaty.
All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-operate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.
Article V
Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international observation and through appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a non-discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.
Article VI
Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms raceat an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.
Article VII
Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.
Article VIII
Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the Treaty, to consider such an amendment.
Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.
Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realised. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.
Article IX
This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.
This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.
This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January, 1967.
For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.
The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.
This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
Article X
1. Each party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.
2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.
Article XI
This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.
In witness whereof the undersigned, duly authorised, have signed this Treaty.
Done in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, the first day of July, one thousand nine hundred and sixty-eight.