NN 8/2005 (7.9.2005.), Zakon o potvrđivanju Protokola s usuglašenom Međunarodnom konvencijom o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe "EUROCONTROL"

HRVATSKI SABOR

80

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA S USUGLAŠENOM MEĐUNARODNOM KONVENCIJOM O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE »EUROCONTROL« OD 13. PROSINCA 1960. SA SVIM IZMJENAMA, KOJI JE USVOJEN 27. LIPNJA 1997. U BRUXELLESU, ZAJEDNO S AMANDMANIMA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE OD 27. LIPNJA 1997., DOPUNSKIM PROTOKOLOM O PRIJELAZU S REŽIMA MULTILATERALNOG SPORAZUMA O RUTNIM NAKNADAMA OD 12. VELJAČE 1981. NA REŽIM MJERODAVNIH ODREDBI USUGLAŠENE VERZIJE TEKSTA MEĐUNARODNE KONVENCIJE O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE EUROCONTROL S AMANDMANIMA DONESENIM U BRUXELLESU 1997. GODINE, UKLJUČUJUĆI I NJEN DODATAK IV. (POD NASLOVOM »ODREDBE O ZAJEDNIČKOM SUSTAVU RUTNIH NAKNADA«) I USUGLAŠENIM (PROČIŠĆENIM) TEKSTOM KOJI OBJEDINJUJE VAŽEĆE TEKSTOVE SADAŠNJE KONVENCIJE I AMANDMANE DIPLOMATSKE KONFERENCIJE OD 27. LIPNJA 1997.

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola s usuglašenom Međunarodnom konvencijom o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe »EUROCONTROL« od 13. prosinca 1960. sa svim izmjenama, koji je usvojen 27. lipnja 1997. u Bruxellesu, zajedno s Amandmanima Diplomatske konferencije od 27. lipnja 1997., Dopunskim protokolom o prijelazu s režima multilateralnog sporazuma o rutnim naknadama od 12. veljače 1981. na režim mjerodavnih odredbi usuglašene verzije teksta Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL s amandmanima donesenim u Bruxellesu 1997. godine, uključujući i njen Dodatak IV. (pod naslovom »Odredbe o zajedničkom sustavu rutnih naknada«) i Usuglašenim (pročišćenim) tekstom koji objedinjuje važeće tekstove sadašnje Konvencije i Amandmane Diplomatske konferencije od 27. lipnja 1997., kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2384/2

Zagreb, 6. srpnja 2005.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA S USUGLAŠENOM MEĐUNARODNOM KONVENCIJOM O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE »EUROCONTROL« OD 13. PROSINCA 1960. SA SVIM IZMJENAMA, KOJI JE USVOJEN 27. LIPNJA 1997. U BRUXELLESU, ZAJEDNO S AMANDMANIMA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE OD 27. LIPNJA 1997., DOPUNSKIM PROTOKOLOM O PRIJELAZU S REŽIMA MULTILATERALNOG SPORAZUMA O RUTNIM NAKNADAMA OD 12. VELJAČE 1981. NA REŽIM MJERODAVNIH ODREDBI USUGLAŠENE VERZIJE TEKSTA MEĐUNARODNE KONVENCIJE O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE EUROCONTROL S AMANDMANIMA DONESENIM U BRUXELLESU 1997. GODINE, UKLJUČUJUĆI I NJEN DODATAK IV. (POD NASLOVOM »ODREDBE O ZAJEDNIČKOM SUSTAVU RUTNIH NAKNADA«) I USUGLAŠENIM (PROČIŠĆENIM) TEKSTOM KOJI OBJEDINJUJE VAŽEĆE TEKSTOVE SADAŠNJE KONVENCIJE I AMANDMANE DIPLOMATSKE KONFERENCIJE OD 27. LIPNJA 1997.

Članak 1.

Potvrđuje se Protokol s usuglašenom Međunarodnom konvencijom o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe »EUROCONTROL« od 13. prosinca 1960. sa svim izmjenama, koji je usvojen 27. lipnja 1997. u Bruxellesu, zajedno s Amandmanima Diplomatske konferencije od 27. lipnja 1997., Dopunskim protokolom o prijelazu s režima multilateralnog sporazuma o rutnim naknadama od 12. veljače 1981. na režim mjerodavnih odredbi usuglašene verzije teksta Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL s amandmanima donesenim u Bruxellesu 1997. godine, uključujući i njen Dodatak IV. (pod naslovom »Odredbe o zajedničkom sustavu rutnih naknada«) i Usuglašenim (pročišćenim) tekstom koji objedinjuje važeće tekstove sadašnje Konvencije i Amandmane Diplomatske konferencije od 27. lipnja 1997., u izvorniku na njemačkom, engleskom, bugarskom, hrvatskom, danskom, španjolskom, francuskom, grčkom, mađarskom, talijanskom, nizozemskom, norveškom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, švedskom, češkom i turskom jeziku, a koji je Republika Hrvatska potpisala istoga dana.

Članak 2.

Tekst Protokola iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

PROTOKOL S USUGLAŠENOM MEĐUNARODNOM KONVENCIJOM O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE »EUROCONTROL« OD 13. PROSINCA 1960. SA SVIM IZMJENAMA

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA HRVATSKA,

KRALJEVINA DANSKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

REPUBLIKA GRČKA,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

IRSKA,

REPUBLIKA ITALIJA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MALTA,

KNEŽEVINA MONACO,

KRALJEVINA NORVEŠKA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA PORTUGAL,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVAČKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

REPUBLIKA ČEŠKA,

REPUBLIKA TURSKA,

Smatrajući da porast zračnog prometa, potreba centraliziranja na europskoj razini nacionalnih političkih akcija svake pojedine europske države i tehnološki razvitak zračnog prometa zahtijevaju reviziju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe »EUROCONTROL« od 13. prosinca 1960., izmijenjene i dopunjene Protokolom o izmjenama od 12. veljače 1981., u cilju uspostavljanja istovjetnogaa europskog sustava kontrole općega zračnog prometa u europskom zračnom prostoru te u zračnim lukama i njihovoj okolici,

Smatrajući poželjnim jačanje suradnje među državama u okviru EUROCONTROLA radi učinkovitog organiziranja i potpuno sigurnog upravljanja zračnim prostorom za potrebe civilnih i vojnih korisnika, polazeći od temeljne postavke da zračni prostor treba promatrati kao homogen sustav s motrišta njegovih korisnika, poglavito donošenjem zajedničke politike, postavljanjem zajedničkih ciljeva, zajedničkih planova, normi i specifikacija, kao i zajedničke politike na području rutnih naknada, u tijesnoj sprezi s korisnicima usluga u zračnom prometu a uvažavajući iperativne potrebe obrane,

Smatrajući potrebnim da se svim korisnicima zračnog prostora osigura najveća učinkovitost uz najmanju cijenu za traženu razinu sigurnosti kao i da se na najmanju moguću mjeru smanje negativni utjecaji na okoliš kroz usuglašavanje i integraciju službi upravljanja zračnim prometom u Europi,

Imajući u vidu da ugovorne stranke uviđaju potrebu usuglašavanja i integriranja svojih sustava upravljanja zračnim prometom u cilju stvaranja istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

Imajući u vidu važnosti lokalnih inicijativa na području upravljanja zračnim prometom, poglavito na razini zračnih luka,

Imajući u vidu da provedba, sukladno preporukama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, osobito u smislu ujednačenosti i transparentnosti, zajedničkog sustava rutnih naknada učvršćuje financijske temelje istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom i olakšava konzultiranje s korisnicima,

Imajući u vidu da je EUROCONTROL tijelo za suradnju ugovornih stranaka na području upravljanja zračnim prometom,

Sa željom da se ojača i proširi suradnja s europskim ili međunarodnim institucijama zainteresiranim za ostvarenje zadaća povjerenih EUROCONTROLU i povećanje njegove učinkovitosti,

Smatrajući, stoga, primjerenim stvaranje jednoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom čije se djelovanje proteže preko teritorijalnih granica svake pojedine ugovorne stranke, na sveukupni zračni prostor obuhvaćen Konvencijom,

Smatrajući važnim da ugovorne stranke Organizaciji stave na raspolaganje potrebna pravna sredstva za nesmetano obnašanje njenih zadaća, poglavito na području naplate rutnih naknada i upravljanja tokovima zračnog prometa,

Smatrajući da bi bilo korisno, radi omogućavanja Organizaciji uspješnog obnašanja njenih zadaća u uvjetima sigurnosti i učinkovitosti, koliko je to god moguće odvojiti njene normativne funkcije od uslužnih djelatnosti,

Sa željom da se i druge europske države potaknu na učlanjenje u ovu međunarodnu organizaciju,

Dogovorile su sljedeće odredbe:

Članak I.

Međunarodna Konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe »EUROCONTROL« od 13. prosinca 1960., izmijenjena Protokolom od 6. srpnja 1970. koji je i sam izmijenjen Protokolom od 21. studenoga 1978. i dopunjen amandmanima od 12. veljače 1981., u daljnjem tekstu skraćeno »Konvencija«, zamjenjuje se priloženom usuglašenom verzijom teksta Konvencije koji okuplja tekstove Konvencije koji su ostali na snazi kao i amandmane koje je dala Diplomatska konferencija od 27. lipnja 1997.

Članak II.

1. Ovaj je Protokol otvoren za potpis svim državama strankama u Konvenciji 27. lipnja 1997.

Također je otvoren za potpis, prije datuma svog stupanja na snagu, za sve države pozvane na Diplomatsku konferenciju tijekom koje je usvojen, kao i za svaku drugu državu koju je Stalna komisija jednoglasnom odlukom ovlastila za njegovo potpisivanje.

2. Ovaj će Protokol biti dan na ratificiranje, prihvaćanje ili odobrenje. Ratifikacijski akti, akti prihvaćanja ili odobrenja pohranit će se pri Vladi Kraljevine Belgije.

3. Ovaj će Protokol stupiti na snagu 1. siječnja 2000. ako ga prije tog datuma države stranke u Konvenciji ratificiraju, prihvate ili odobre. Ne bude li taj preduvjet ispunjen, stupit će na snagu ili 1. srpnja, ili 1. siječnja nakon datuma pohranjivanja posljednjeg ratifikacijskog akta, akta o prihvaćanju ili odobrenju, ovisno o tome je li posljednji akt pohranjen tijekom prvog ili drugog polugodišta tekuće godine.

4. Za sve one države potpisnice ovoga Protokola koje nisu stranke u Konvenciji a čiji je ratifikacijski akt, akt o prihvaćanju ili odobrenju pohranjen nakon datuma stupanja na snagu ovoga Protokola, ovaj će Protokol stupiti na snagu 1. dana drugoga sljedećeg mjeseca nakon datuma pohranjivanja njihova ratifikacijskog akta, akta o prihvaćanju ili odobrenju.

5. Sve države potpisnice ovoga Protokola koje još nisu stranke u Konvenciji, ratifikacijom, prihvaćanjem ili odobrenjem ovoga Protokola također postaju Stranke u Konvenciji.

6. Vlada Kraljevine Belgije notificirat će vladama ostalih država strankama u Konvenciji kao i svim državama potpisnicama ovoga Protokola, svako potpisivanje, pohranjivanje svakoga ratifikacijskog akta, akta o prihvaćanju ili odobrenju, kao i svaki datum stupanja na snagu ovoga Protokola sukladno odredbama prethodnih paragrafa 3 i 4.

Članak III.

Počevši od datuma stupanja ovoga Protokola na snagu, Protokol od 6. srpnja 1970., izmijenjen Protokolom od 21. studenoga 1978. i člankom XXXVIII. Protokola od 12. veljače 1981., zamjenjuje se Prilogom III (koji nosi naslov »Porezne odredbe«) usuglašenoj verziji teksta Konvencije u prilogu.

Članak IV.

Počevši od stupanja ovoga Protokola na snagu, Multilateralni sporazum o rutnim pristojbama od 12. veljače 1981. stavlja se izvan snage i zamjenjuje mjerodavnim odredbama iz usuglašene verzije teksta Konvencije u prilogu, uključujući i njen Prilog IV (pod naslovom: »Odredbe o zajedničkom sustavu rutnih naknada«).

Članak V.

Vlada Kraljevine Belgije registrirat će ovaj Protokol kod Generalnog tajnika Ujedinjenih nacija sukladno članku 102. Povelje Ujedinjenih nacija kao i pri Vijeću Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, sukladno članku 83. Konvencije o Međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisane u Chicagu 7. prosinca 1944.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani opunomoćenici, nakon predočenja valjanih i odgovarajućih punomoći, potpisali su ovu Konvenciju.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 27. lipnja 1997. na njemačkom, engleskom, bugarskom, hrvatskom, danskom, španjolskom, francuskom, grčkom, mađarskom, talijanskom, nizozemskom, norveškom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, švedskom, češkom i turskom jeziku, u jednom primjerku koji ostaje pohranjen u arhivu Vlade Kraljevine Belgije, koja će ovjerene kopije proslijediti vladama ostalih država potpisnica. U slučaju nepodudarnosti tekstova mjerodavan je tekst na francuskom jeziku.

AMANDMANI DIPLOMATSKE KONFERENCIJE OD 27. LIPNJA 1997.

Članak I.

Međunarodna konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe »EUROCONTROL« od 13. prosinca 1960., u svom izmijenjenom obliku po usvajanju dopunskog Protokola od 6. srpnja 1970., izmijenjenog i dopunjenog Protokolom od 21. studenoga 1978., a sve izmijenjeno i dopunjeno amandmanima iz Protokola od 12. veljače 1981., (u nastavku skraćeno: »Konvencija«), mijenja se sukladno odredbama sljedećih članaka.

Članak II.

Paragrafi 1. i 2. članka 1. Konvencije zamjenjuju se sljedećim odredbama:

»Članak 1.

1. U cilju ostvarenja potrebnog suglasja i integracije glede uvođenja istovjetnogaa europskog sustava upravljanja zračnim prometom, ugovorne stranke sporazumjele su se da će ojačati suradnju i razvijati zajedničke aktivnosti na području zračne plovidbe, uvažavajući potrebe obrane, ostavljajući korisnicima zračnog prostora najveću moguću slobodu, primjerenu sigurnosti u okviru pružanja gospodarski učinkovitih usluga u zračnom prometu, imajući u vidu potrebu smanjenja na najmanju moguću mjeru, gdje je to god moguće, poglavito u operativnom, tehničkom i gospodarskom smislu, svih negativnih utjecaja na okoliš.

Ovi će se ciljevi ostvarivati bez ugrožavanja principa potpunog i isključivog suvereniteta svake pojedine države u zračnom prostoru iznad njena teritorija kao ni mogućnosti da svaka pojedina država provodi svoje nadležnosti na području sigurnosti i obrane u svom državnom zračnom prostoru.

One su se u tom smislu sporazumjele:

(a) da će utvrditi europsku politiku na području upravljanja zračnim prometom, uključujući i donošenje strategija i programa čiji je cilj razvijanje potrebne sposobnosti udovoljavanja potrebama svih civilnih i vojnih korisnika, na gospodarski učinkovit način, uz održavanje tražene razine sigurnosti,

(b) da će uložiti potrebne napore kako bi utvrdile specifične ciljeve glede učinkovitosti upravljanja zračnim prometom u područjima letnih informacija iz Priloga II ovoj Konvenciji a u kojima su pojedine države, sukladno mjerodavnim odredbama Konvencije koje se odnose na Međunarodno civilno zrakoplovstvo, prihvatile pružati uslužne djelatnosti u zračnom prometu, bez ugrožavanja principa slobode prometa u zračnim prostorima koji ne potpadaju pod suverenitet država, kao što to proizlazi iz konvencija, međunarodnih sporazuma, propisa ili principa običajnoga međunarodnoga javnog prava,

(c) da će uvesti sustav kontrole mogućnosti i postavljanja ciljeva u upravljanju zračnim prometom,

(d) da će primjenjivati zajednički plan usuglašavanja i provedbe koji se odnosi na usluge i opremu za zračnu plovidbu u Europi,

(e) da će usvojiti i primjenjivati zajedničke norme i specifikacije,

(f) da će uskladiti propise koji se odnose na usluge u zračnom prometu,

(g) da će poticati raspoložive kapacitete kako bi udovoljile potražnji u zračnom prometu i osigurale najveću moguću učinkovitost primjene, kroz uspostavljanje, uporabu i istodobni razvoj zajedničkog sustava upravljanja tokovima zračnog prometa u Europi, sve u okviru uvođenja zajedničkoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(h) da će stimulirati nabavu istovjetnih sustava i opreme u zračnom prometu,

(i) da će voditi istovjetnu politiku uvođenja i izračunavanja pristojbi korisnika opreme i rutnih službi u zračnom prometu, u daljnjem tekstu »rutne naknade«,

(j) da će uvesti posebni mehanizam, neovisno o pružanju usluga, za pripremu i multilateralno usuglašavanje režima sigurnosnih propisa u upravljanju zračnim prometom, u okviru zajedničkog sustava sigurnosti u zračnom prometu,

(k) da će sudjelovati u stvaranju, uvođenju i praćenju svjetskog sustava satelitske navigacije,

(l) da će razmotriti nove mogućnosti provedbe zajedničkih akcija na području stvaranja, uvođenja, praćenja ili eksploatacije sustava i uslužnih djelatnosti u zračnoj plovidbi,

(m) da će u okviru principa »od vrata do vrata« razraditi opću politiku i primjeren učinkovit mehanizam rješavanja i strateškog planiranja ruta i zračnog prostora.

2. One u tu svrhu utemeljuju »Europsku organizaciju za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL)«, (u daljnjem tekstu skraćeno nazvanu: »Organizacija«), koja će djelovati u suradnji s civilnim i vojnim državnim vlastima kao i s organizacijama korisnika. Ona ima tri tijela:

(a) Opću skupštinu koja priprema i odobrava opću politiku Organizacije, uključujući:

(i) zajedničku politiku rutnih naknada i ostale aktivnosti Organizacije na području pristojbi,

(ii) funkcije ispitivanja i ocjene performansi Organizacije,

(iii) utvrđivanje ciljeva Organizacije, poglavito na području standardizacije, planiranja, performansi i sigurnosnih propisa,

(iv) odabir okvirnih programa suradnje na temelju tehničkih i financijskih kriterija,

(v) vanjske odnose s državama i organizacijama i zahtjeve za pristupanje ovoj Konvenciji,

(b) Vijeće kao tijelo za provedbu odluka Opće skupštine, za poduzimanje svih mjera obvezatnog karaktera za ugovorne stranke, uz izuzetak ovlasti koje pripadaju Skupštini, te za nadziranje rada Agencije,

(c) Agenciju čiji je statut dan u Prilogu I ovoj Konvenciji, koja je tijelo zaduženo za ostvarenje ciljeva Organizacije sukladno odredbama slijedećih članaka ove Konvencije, kao i zadataka čije joj izvršenje povjeri Opća skupština ili Vijeće, za pripremu odgovarajućih prijedloga i angažiranje tehničkih i financijskih sredstava te potrebnih kadrova za ostvarenje postavljenih ciljeva.«

Članak III.

Članak 2. Konvencije zamjenjuje se sljedećim odredbama:

»Članak 2.

1. Poslovi i zadaće Organizacije su sljedeći:

(a) pripremanje i odobravanje detaljnih programa usuglašavanja i integracije službi i sustava u zračnom prometu pojedinih ugovornih stranaka, poglavito navigacijskih sustava na tlu i u zrakoplovu, s ciljem ostvarenja i uvođenja istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(b) koordiniranje izvršenja provedbenih planova pojedinih ugovornih stranaka kako bi se osigurala sukladnost s istovjetnim europskim sustavom upravljanja zračnim prometom,

(c) razmatranje i koordiniranje za račun ugovornih stranaka, pitanja u svezi zračne plovidbe koja izučava i donosi Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo (OACI) ili druge međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, te koordiniranje i podnošenje amandmana i prijedloga njihovim tijelima,

(d) utvrđivanje, rješavanje, razrada, ovjeravanje i organiziranje uvođenja istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(e) uvođenje i eksploatiranje zajedničkoga europskog sustava upravljanja tokovima u zračnom prometu, u okviru zajedničkoga međunarodnog centra, u smislu gornjeg stavka (d),

(f) izrada, usvajanje i praćenje normi, propisa i zajedničke prakse u sustavima i službama upravljanja zračnim prometom,

(g) izrada i odobravanje postupaka glede uvođenja zajedničke strategije nabave sustava i opreme u zračnom prometu,

(h) koordiniranje programa istraživanja i razvoja ugovornih stranaka glede novih tehnologija u zračnoj plovidbi, prikupljanje i distribuiranje njihovih rezultata, te promicanje i zajednička provedba studija i ispitivanja, primijenjenih istraživanja i aktivnosti na tehnološkom razvitku na tom području,

(i) uvođenje neovisnog sustava ispitivanja performansi koji će obuhvatiti sve aspekte upravljanja zračnim prometom, poglavito opću politiku i planiranje, kontrolu sigurnosti u zračnim lukama i njihovoj okolici kao i u zračnom prostoru, financijske i gospodarske aspekte pruženih usluga, te postavljanje ciljeva koji će obuhvatiti sve spomenute aspekte,

(j) razmatranje i promicanje odgovarajućih mjera za povećanje učinkovitosti i produktivnosti na području zračne plovidbe,

(k) izrada i usvajanje zajedničkih kriterija, postupaka i metoda za osiguranje učinkovitosti i optimalne kvalitete sustava upravljanja zračnim prometom i službama u zračnom prometu,

(l) priprema prijedloga glede usuglašavanja europskih propisa o službama u zračnom prometu,

(m) potpora poboljšanju učinkovitosti i elastičosti uporabe zračnog prostora za civilne i vojne korisnike,

(n) priprema i usvajanje koordinirane ili zajedničke politike poboljšanja upravljanja zračnim prometom u zračnim lukama i njihovoj okolici,

(o) izrada i usvajanje zajedničkih kriterija odabira i zajedničke politike izobrazbe, davanje licencija i ocjenjivanje sposobnosti osoblja službi u zračnom prometu,

(p) rješavanje, uvođenje i eksploatiranje elemenata budućih zajedničkih europskih sustava koje joj povjere ugovorne stranke,

(q) utvrđivanje, fakturiranje i naplata za račun ugovornih stranaka koje su dio zajedničkog sustava, rutnih naknada, prema uvjetima iz Priloga IV,

(r) donošenje i uvođenje mehanizma koji omogućuje razvitak i multilateralno usklađivanje propisa o sigurnosti na području upravljanja zračnim prometom,

(s) izvršenje bilo koje druge zadaće koja proizlazi iz principa i ciljeva ove Konvencije.

2. Na zahtjev jedne ili više ugovornih stranaka, a na temelju jednog ili više posebnih sporazuma sklopljenih između Organizacije i zainteresiranih ugovornih stranaka, Organizacija može:

(a) pružati pomoć ugovornim strankama u planiranju, specificiranju i stvaranju sustava i službi u zračnom prometu,

(b) dobavljati, u cijelosti ili djelomično, opremu te pružati usluge u zračnom prometu za račun ugovornih stranaka,

(c) pružati pomoć ugovornim strankama u utvrđivanju, fakturiranju i naplati pristojbi koje one propisuju za korisnike usluga u zračnoj plovidbi a koje nisu obuhvaćene Prilogom IV ovoj Konvenciji.

3. Organizacija može:

(a) zaključivati posebne sporazume s neugovornim strankama koje žele sudjelovati u ostvarenju zadaća iz paragrafa 1 članka 2.,

(b) izvršavati na zahtjev neugovornih stranaka ili drugih međunarodnih organizacija, u njihovo ime, sve druge poslove i zadaće iz ovoga članka, na temelju posebnih sporazuma zaključenih između Organizacije i zainteresiranih strana.

4. Organizacija se brine da obnašanje uslužnih djelatnosti, poglavito onih iz stavaka (e), (g), (p) i (q) paragrafa 1. članka 2., iz paragrafa 2. članka 2. i stavka (b) paragrafa 3. članka 2., bude, koliko je to god moguće, neovisno od obnašanja funkcije donošenja i provedbe propisa.

5. Radi lakšeg obnašanja svojih zadaća, Organizacija može, na osnovi odluke Opće skupštine, osnivati poduzeća sa specifičnim statutom zasnovanim na međunarodnom javnom pravu ili na pravu jedne ugovorne stranke, ili može preuzeti većinski udjel u takvim poduzećima.«

Članak IV.

Članak 3. Konvecije zamjenjuje se sljedećim odredbama:

»Članak 3.

1. Ova se Konvencija primjenjuje na rutne službe u zračnoj plovidbi kao i na pripadajuće službe pristupa zračnoj luci u zračnom prometu u Područjima letnih informacija navedenim u Prilogu II.

2. (a) O svakoj promjeni koju neka od ugovornih stranaka želi unijeti u popis područja letnih informacija iz Priloga II odluku donosi Opća skupština konsenzusom ako se spomenutom odlukom mijenjaju granice zračnog prostora koje pokriva ova Konvencija.

(b) Sve one izmjene koje nemaju takav učinak zainteresirana ugovorna stranka mora Organizaciji pravodobno notificirati.

3. U smislu ove Konvencije, izraz »zračni promet« odnosi se na promet kako civilnih tako i vojnih zrakoplova, carinskih i policijskih zrakoplova koji se ravnaju prema propisanim procedurama Organizacije za međunarodno civilno zrakoplovstvo.

Na temelju posebnog sporazuma iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., jedna ugovorna stranka može zatražiti da se izraz: »zračni promet« odnosi i na ostali promet koji se odvija na njenu teritoriju.«

Članak V.

U članku 4. Konvencije, poziv na Statut u prilogu zamijenjen je pozivom na Statut u Prilogu I, a u tekstu istoga članka 4. na engleskom jeziku, riječi: »in the present Convention« zamijenjene su riječima: »in this Convention«.

Članak VI.

Članak 5. Konvencije zamjenjuje se sljedećim odredbama:

»Članak 5.

1. Opću skupštinu tvore predstavnici ugovornih stranaka na ministarskoj razini. Svaka ugovorna stranka može odrediti više svojih predstavnika, poglavito glede zaštite interesa svog civilnog zrakoplovstva i nacionalne obrane, ali raspolaže samo jednim glasom.

2. Vijeće tvore predstavnici ugovornih stranaka na razini Generalnih direktora civilnog zrakoplovstva. Svaka ugovorna stranka može odrediti više svojih delegata, poglavito glede zaštite interesa svog civilnog zrakoplovstva i nacionalne obrane, ali raspolaže samo jednim glasom.

3. Za pitanja zajedničkog sustava rutnih naknada, Opću skupštinu i Vijeće tvore predstavnici ugovornih stranaka koji sudjeluju u radu zajedničkog sustava rutnih naknada, prema uvjetima iz Priloga IV.

4. Opća skupština i Vijeće po potrebi pozivaju predstavnike međunarodnih organizacija koji mogu doprinijeti radu Organizacije, da u svojstvu promatrača sudjeluju u radu pojedinih tijela Organizacije.«

Članak VII.

Članak 6. Konvencije zamjenjuje se sljedećim odredbama:

»Članak 6.

1. Opća skupština donosi odluke glede ugovornih stranaka, Vijeća i Agencije, poglavito u slučajevima iz stavka (a) paragrafa 2. članka 1.

Osim toga, Opća skupština:

(a) postavlja Generalnog direktora Agencije na prijedlog Vijeća,

(b) odobrava pokretanje postupka u ime Organizacije pri Stalnom arbitražnom sudu u Hagu, u slučajevima iz članka 34.,

(c) utvrđuje principe eksploatacije zajedničkog europskog sustava upravljanja tokovima u zračnom prometu iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2.,

(d) usvaja amandmane iz Priloga I postupkom glasovanja iz paragrafa 1. članka 8.,

(e) usvaja amandmane iz Priloga II i IV postupkom glasovanja iz paragrafa 3. članka 8.,

(f) provodi povremenu reviziju zadaća Organizacije.

2. U utvrđivanju zajedničke politike rutnih naknada, Opća skupština:

(a) utvrđuje principe utvrđivanja troškova koje ugovorne stranke i Organizacija mogu zaračunavati korisnicima za opremu i službe rutne zračne navigacije koje im se stavljaju na raspolaganje,

(b) utvrđuje formulu za izračunavanje rutnih naknada,

(c) donosi principe oslobađanja od rutnih naknada, a može donijeti i odluku da, za neke kategorije letova koje su na taj način oslobođene plaćanja rutnih naknada iz Priloga IV, troškove rada instalacija i službi zračne rutne navigacije mogu neposredno podmirivati ugovorne stranke,

(d) usvaja izvješća Vijeća glede rutnih naknada.

3. Opća skupština može:

(a) dati Vijeću na razmatranje bilo koje pitanje iz svoje nadležnosti,

(b) prenijeti na Vijeće pravo odlučivanja o pitanjima koja su u njenoj općoj nadležnosti iz stavka (a) paragrafa 2. članka 1.,

(c) osnovati bilo koje drugo subsidijarno tijelo po svom nahođenju.«

Članak VIII.

Članak 7. Konvencije postaje članak 8. sljedećeg sadržaja:

»Članak 8.

1. Odluke Opće skupštine glede ugovornih stranaka, poglavito na temelju stavka (a) paragrafa 2. članka 1. i prvog stavka paragrafa 1. članka 6., ili Vijeća na temelju stavka (b) paragrafa 2. članka 1. i paragrafa 1. članka 7., donose se većinom danih glasova pod uvjetom da ta većina predstavlja najmanje tri četvrtine glasova vrednovanih sukladno postupku vrednovanja iz članka 11., i da glasuje najmanje tri četvrtine ugovornih stranaka.

Ovo pravilo vrijedi i za odluke u slučajevima iz stavaka (i), (p), (r) i (s) paragrafa 1. članka 2., paragrafa 5. članka 2., stavaka (a), (c) i (d) paragrafa 1. članka 6., paragrafa 2. članka 6., stavka (b) paragrafa 3. članka 6., stavaka (d), (j), (k) paragrafa 2. članka 7., paragrafa 3., 6. i 7. članka 7., članka 12. i paragrafa 2. i 3. članka 13.

Ovo pravilo vrijedi i za odluke koje se donose primjenom članka 3. Priloga IV. U slučajevima utvrđivanja jediničnih tarifa, tarifa i uvjeta primjene sustava rutnih naknada iz stavka (c) članka 3. Priloga IV, odluka se ne primjenjuje na ugovornu stranku koja to svojim protivnim glasom tako odluči. U tom slučaju, ova ugovorna stranka dužna je dati obrazloženje razloga takve svoje odluke i ne može time dovesti u pitanje provedbu zajedničke politike iz paragrafa 2. članka 6.

2. Odluke Opće skupštine glede Agencije, poglavito na temelju stavka (a) i (c) paragrafa 2. članka 1. i prvog stavka paragrafa 1 članka 6, ili odluke Vijeća, poglavito na temelju stavka (b) i (c) paragrafa 2. članka 1., donose se većinom danih glasova, pod uvjetom da ta većina predstavlja više od polovice danih glasova vrednovanih sukladno postupku iz članka 11., i pod uvjetom da je svoj glas dalo preko polovice ugovornih stranaka. U slučaju donošenja posebno važnih odluka a pod uvjetom da najmanje jedna trećina ugovornih stranaka s pravom glasa to zatraži, većina mora predstavljati najmanje tri četvrtine umjesto polovice danih glasova.

Ovo pravilo vrijedi i za odluke koje se donose u slučajevima iz stavka (b) paragrafa 1. članka 6., stavka (a) paragrafa 3. članka 6., stavka (a) – (c) i (e) – (i) te (l) i (m) paragrafa 2. članka 7., paragrafa 2. članka 9. i paragrafa 2. članka 10.

3. O zahtjevima za pristupanje Organizaciji, u smislu članka 39., eventualnim izmjenama iz Priloga II, uz izuzetak slučajeva iz stavka (b) paragrafa 2. članka 3., i Priloga IV, kao i o uvjetima povlačenja ili pristupa iz paragrafa 4. i 5. članka 36. i paragrafa 3. i 4. članka 38., odluka se donosi jednoglasno.

4. Odluke Opće skupštine i Vijeća obvezujuće su za ugovorne stranke i Agenciju, uz rezervu primjene odredbi iz članka 9.«

Članak IX.

U Konvenciju se umeće novi članak 7. sljedećeg sadržaja:

»Članak 7.

1. U okviru ovlasti koje mu daje ova Konvencija, Vijeće može donositi odluke koje se tiču ugovornih stranaka kao i zadaća iz paragrafa 1. članka 2.

2. U okviru pokroviteljskih ovlasti koje mu daje ova Konvencija, Vijeće glede Agencije:

(a) nakon konzultacije s priznatim predstavničkim organizacijama korisnika zračnog prostora, odobrava petogodišnje i godišnje programe aktivnosti Agencije koje mu ona podnosi glede izvršenja zadaća iz članka 2., kao i petodogišnji financijski plan i proračun uključujući i financijske obveze, izvješće o poslovanju Agencije u proteklom razdoblju te izvješća koja mu se dostavljaju na odobrenje sukladno odredbama iz stavka (c) paragrafa 2 članka 2., paragrafa 3. članka 10. i paragrafa 1. članka 11. Statuta Agencije,

(b) odobrava nprincipe na kojima počiva opća struktura Agencije,

(c) nadzire djelatnost Agencije na području pristojbi u zračnoj plovidbi,

(d) nakon konzultacije s priznatim predstavničkim organizacijama korisnika zračnog prostora i priznatim zračnim lukama, utvrđuje opće uvjete eksploatacije zajedničkoga europskog sustava upravljanja tokovima zračnog prometa iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., uzimajući u obzir ovlasti država u upravljanju svojim zračnim prostorom. Ovi opći uvjeti moraju uvažavati važeće propise kao i postupke utvrđivanja slučajeva nepoštivanja ovih propisa,

(e) donosi smjernice za rad Agencije, u svjetlu izvješća koja mu ona podnosi redovito ili kada god to Vijeće ocijeni nužnim za ispunjenje zadaća povjerenih Agenciji, i odobrava način suradnje Agencije s pojedinim nacionalnim strukturama, kako bi se Agenciji omogućilo pripremanje odgovarajućih prijedloga,

(f) na prijedlog Generalnog direktora imenuje revizijsko-konzultantsku tvrtku koja sudjeluje u Komisiji za reviziju svih prihoda i rashoda,

(g) može zatražiti provedbu administrativne i tehničke kontrole u pojedinim službama Agencije,

(h) prihvaća izvješće Generalnog direktora o poslovanju s proračunskim sredstvima,

(i) odobrava imenovanje direktora Agencije od strane Generalnog direktora,

(j) odobrava Pravilnik o radu Generalnog direktora, Upravni pravilnik o kadrovskom poslovanju, Pravilnik o financijskom poslovanju i Pravilnik o Ugovaranju,

(k) može Agenciji odobriti početak pregovaranja glede sklapanja posebnih sporazuma iz članka 2., usvaja postignute sporazume prije nego ih uputi na usvajanje Općoj skupštini ili ih zaključuje ako mu je za to dana ovlast iz paragrafa 3. članka 13.,

(l) odobrava Pravilnik o zaštiti podataka,

(m) u izvršavanju zadaća iz stavka (f) paragrafa 1. članka 2., utvrđuje pravila i postupak u svezi normi, specifikacija i prakse glede sustava i službi upravljanja zračnim prometom.

3. Vijeće osniva Komisiju za ispitivanje performansi i Komisiju za sigurnosne propise. Ove komisije daju prijedloge Vijeću i uživaju pomoć i upravnu potporu službi Agencije koje imaju dostatnu samostalnost za obnašanje svojih funkcija.

4. Vijeće osniva stalni Odbor za vezu civilnog i vojnog sektora.

5. Vijeće osniva Komisiju za reviziju na koju može prenijeti nadležnosti ili ovlasti.

6. Vijeću u radu mogu pomagati drugi odbori iz drugih područja djelatnosti Organizacije.

7. Vijeće može prenositi svoje nadležnosti a u granicama mogućeg i ovlasti na stalni Odbor za vezu civilnog i vojnog sektora kao i na bilo koji drugi odbor osnovan po stupanju na snagu ove Konvencije. Spomenuti prijenos nadležnosti ili ovlasti ne umanjuju mogućnost da Vijeće u bilo kojem trenutku potakne neko pitanje u okviru njegove opće nadzorne uloge.«

Članak X.

Članak 8. Konvencije postaje članak 11. i glasi:

»Članak 11.

1. Vrednovanje iz članka 8. određuje se prema sljedećoj tablici:

Godišnji doprinos ugovorne stranke kaopostotak od ukupnih godišnjih doprinosasvih ugovornih stranaka        Broj glasova

manje od 1%   1

od 1 do manje od 2% 2

od 2 do manje od 3%  3

od 3 do manje od 4˝% 4

od 4˝ do manje od 6% 5

od 6 do manje od 7˝% 6

od 7˝ do manje od 9% 7

od 9 do manje od 11%            8

od 11 do manje od 13%          9

od 13 do manje od 15%          10

od 15 do manje od 18%          11

od 18 do manje od 21%          12

od 21 do manje od 24%          13

od 24 do manje od 27%          14

od 27 do manje od 30%          15

više od 30%     16

2. Na početku se broj glasova utvrđuje s primjenom na dan stupanja na snagu ovoga Protokola koji je otvoren za potpis u Bruxellesu 1997., a prema gornjoj tabeli, te sukladno odredbi članka 10., kojom se utvrđuju godišnji doprinosi ugovornih stranaka u proračun Organizacije.

3. U slučaju pristupa neke države, broj glasova ugovornih stranaka ponovo se utvrđuje u skladu s istom procedurom.

4. Broj glasova utvrđuje se svake godine iznova, sukladno gore navedenim odredbama.«

Članak XI.

Članak 9. Konvencije postaje članak 12. i glasi:

»Članak 12.

Opća skupština i Vijeće donose svoj unutarnji Pravilnik kojim se utvrđuju poslovnik za izbor jednog predsjednika i jednog potpredsjednika, kao i poslovnik za provedbu postupka brojanja glasova i utvrđivanje kvoruma. »

Članak XII.

U Konvenciju se umeće novi članak 9. koji glasi:

»Članak 9.

1. Ako jedna ugovorna stranka Opću skupštinu ili Vijeće obavijesti kako ju važni razlozi za nacionalni interes a tiču se nacionalne obrane ili sigurnosti sprečavaju u provedbi odluke donesene većinom danih glasova prema uvjetima iz paragrafa 1. gornjeg članka 8., ona provedbu te odluke može odgoditi s time da Općoj skupštini ili Vijeću dostavi obrazloženje s izjavom u kojoj se podrobno navodi:

(a) ako je riječ o pitanju za koje nema smetnje da odluka stupi na snagu za ostale ugovorne stranke, da odnosna ugovorna stranka odluku neće primjenjivati ili će je samo djelomično primjenjivati,

(b) ako je riječ o pitanju takve važnosti za njene nacionalne interese glede obrane i državne sigurnosti, da se odluka ne smije provesti bez donošenja druge odluke na način opisan u stavku (b) sijedećeg paragrafa 2.

2. (a) U slučaju kada se primjenjuju odredbe iz stavka (a) paragrafa 1., Generalni direktor obavještava Opću skupštinu ili Vijeće najmanje jedanput godišnje o napredovanju aktivnosti, s nakanom da niti jedna ugovorna stranka ne odbije primjenu zajedničke odluke.

(b) U slučaju kada se primjenjuju odredbe iz stavka (b) paragrafa 1., primjena odluke se suspendira, a sama se odluka u roku koji se treba utvrditi vraća ponovno na odlučivanje Općoj skupštini, što vrijedi i za odluke Vijeća. Ako nakon ponovnog razmatranja druga odluka potvrdi prvu, jedna ugovorna stranka može odluku odgoditi pod uvjetima iz stavka (a) gornjeg paragrafa 1. Opća skupština će prvu odluku preispitati u roku koji ne može biti dulji od jedne godine.

3. U slučaju rata ili sukoba odredbe ove Konvencije ne mogu utjecati na slobodu djelovanja niti jedne sukobom zahvaćene ugovorne stranke. Isti se princip primjenjuje i u slučaju kriznih situacija na nacionalnoj razini. Svaka ugovorna stranka može zbog imperativnih razloga od nacionalnog interesa, poglavito u svezi obrane, privremeno preuzeti potpunu ili djelomičnu odgovornost za zračni promet u svom zračnom prostoru. Arhitektura europskog sustava upravljanja zračnim prometom mora omogućiti stvarnu uspostavu njenih službi sukladno potrebama ugovornih stranaka.«

Članak XIII.

Članak 10. Konvencije se briše a umeće se novi koji glasi:

»Članak 10.

1. Godišnji doprinos svake ugovorne stranke proračunu se za svaku poslovnu godinu utvrđuje prema sljedećoj formuli:

(a) prvi dio u visini 30% od ukupne vrijednosti doprinosa izračunava se proporcionalno visini bruto nacionalnog dohotka ugovorne stranke, sukladno odredbama iz sljedećeg paragrafa 2.,

(b) drugi dio u visini 70% od ukupne vrijednosti doprinosa izračunava se proporcionalno vrijednosti ukupno razrezanih rutnih naknada ugovorne stranke sukladno odredbama iz gornjeg paragrafa 3.

2. Vrijednost bruto nacionalnog dohotka koja se uzima u obzir je statistička vrijednost koju iskazuje Organizacija za suradnju i gospodarski razvitak – ili bilo koja druga institucija koja pruža istovjetna jamstva pouzdanosti, a koju u tu svrhu svojom odlukom Vijeće odredi – i koja se dobiva izračunavanjem aritmetičke sredine za tri posljednje godine za koje su statistički podaci dostupni. Riječ je o bruto nacionalnom dohotku s troškovima faktora i po tekućim cijenama, izraženom u odgovarajućoj europskoj obračunskoj valuti.

3. Ukupni razrez rutnih naknada koji se uzima u obzir u izračunu doprinosa je vrijednost utvrđena za pretposljednju godinu koja prethodi predmetnoj proračunskoj godini.«

Članak XIV.

Članak 11. Konvencije postaje člankom 13. i glasi:

»Članak 13.

1. Organizacija s državama i drugim zainteresiranim međunarodnim organizacijama održava odnose koji su od koristi za ostvarenje njenih ciljeva.

2. Opća skupština je, bez prejudiciranja odredbi iz stavka (k) paragrafa 2. članka 7., paragrafa 3. ovoga članka i članka 15., jedina nadležna za zaključivanje posebnih sporazuma, u ime Organizacije, nužnih za obavljanje zadaća iz članka 2.

3. Opća skupština može, na prijedlog Vijeća, na njega prenijeti pravo donošenja odluke o zaključivanju posebnih sporazuma nužnih za obavljanje zadaća iz članka 2.«

Članak XV.

Članak 12. Konvencije postaje člankom 14. i glasi:

»Članak 14.

Posebni sporazumi iz članka 2 moraju utvrditi dužnosti, prava i obveze stranaka u sporazumu, uvjete financiranja kao i mjere koje se u tom smislu trebaju poduzeti. O sporazumima pregovore može voditi Agencija prema uvjetima iz stavka (k) paragrafa 2. članka 7.«

Članak XVI.

Članak 13. Konvencije postaje članak 15. i glasi:

»Članak 15.

U okviru smjernica Vijeća, Agencija sa zainteresiranim privatnim ili javnim tehničkim službama ugovornih stranaka, neugovornih stranaka ili međunarodnih organizacija uspostavljati potrebne odnose za koordiniranje zračnog prometa i nesmetani rad vlastitih službi. U tu svrhu ona u ime Organizacije, pod uvjetom da o tome obavijesti Vijeće, može sklapati ugovore čisto administrativne, tehničke ili trgovačke prirode, u onoj mjeri u kojoj su ti ugovori potrebni za njen nesmetani rad.«

Članak XVII.

Članak 14. Konvencije postaje člankom 16.

U tekstu na nizozemskom jeziku paragrafa 1. članka 14. Konvencije, koji postaje paragraf 1. članka 16, riječi: »de onroerende goederen« zamjenjuju se sa: »die onoerende goederen« a u paragrafu 2. istoga članka, riječ: »verreberichtgeving« zamjenjuje se sa: »telecommunicatie«.

Članak XVIII.

Članak 15. Konvencije postaje člankom 17. i glasi:

»Članak 17.

U obnašanju zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., Agencija primjenjuje propise koji su na snazi na teritoriju ugovornih stranaka i zračnom prostoru za koji im je povjereno pružanje usluga u zračnom prometu sukladno međunarodnim sporazumima čiji su one potpisnici«.

Članak XIX.

Članak 16. Konvencije postaje člankom 18. i glasi:

»Članak 18.

U obnašanju zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., a u granicama prenijetim na službe zračnog prometa, Agencija zapovjednicima zrakoplova daje sve potrebne instrukcije. Oni su dužni ravnati se prema tim instrukcijama osim u slučajevima više sile obuhvaćenih propisima iz prethodnog članka.«

Članak XX.

Članak 17. Konvencije postaje članak 20. i glasi:

»Članak 20.

U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., odnosno zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., prekršaji propisa o zračnoj plovidbi počinjeni u zračnom prostoru u kojem Agencija obnaša svoje zadaće zapisnički utvrđuju njeni posebno u tu svrhu ovlašteni djelatnici, bez prejudiciranja prava utvrđivanja istovrsnih prekršaja koje službene osobe ugovornih stranaka imaju u smislu nacionalnih zakonskih propisa. Navedeni zapisnici pred nacionalnim sudovima imaju istu vrijednost kao i oni koje sastave kvalificirane nacionalne službene osobe prilikom utvrđivanja istovrsnih prekršaja.«

Članak XXI.

Članci 18. i 19. Konvencije postaju članci 21. i 22.

U tekstu na engleskom jeziku paragrafa 2. članka 18. Konvencije, koji postaje paragrafom 2. članka 21., riječi: »not less« zamjenjuju se sa: »no less«.

U paragrafu 1. članka 19. Konvencije koji postaje paragrafom 1. članka 22., riječi: »Organizacija prima naknadu, u državi sjedišta i na teritoriju ugovornih stranaka,« zamjenjuju se sa: »Organizacija prima naknadu na teritoriju ugovornih stranaka«.

U paragrafu 3. članka 19. Konvencije, koji postaje paragrafom 3. članka 22., riječi: »za njezine službene zgrade i postrojenja ili njihovu djelatnost«« zamjenjuju se sa: »kao i na njezine službene zgrade i postrojenja ili njihovu djelatnost«.

U tekstu na engleskom jeziku paragrafa 2., 3. i 4. članka 19. Konvencije, koji postaju paragrafi 2., 3. i 4. članka 22. riječi: »The Organization shall be« zamjenjuju se sa: »It shall be«.

U tekstu na njemačkom jeziku paragrafa 6. članka 19. Konvencije, koji postaje paragraf 6. članka 22, riječi: »öffentlicher Versorgungsbetriebe« zamjenjuju se sa: »der öffentlichen Versorgung« a u engleskom tekstu istog paragrafa 6, riječi: »for public utility services« zamjenjuju se sa: »for general utilities«.

Članak XXII.

U Konvenciju se umeće novi članak 19. koji glasi:

»Članak 19.

1. U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., Organizacija sukladno općim uvjetima iz stavka (d) paragrafa 2. članka 7., utvrđuje potrebne mjere regulacije te ih priopćava korisnicima zrakoplova i odgovarajućim službama u zračnom prometu. Ugovorne stranke brinu da korisnici zrakoplova, zapovjednici zrakoplova i odgovarajuće službe u zračnom prometu postupaju sukladno tim mjerama, osim u onim slučajevima kada to sigurnosni razlozi ne dopuštaju.

2. Za postupanje službi u zračnom prometu jedne ugovorne stranke sukladno općim uvjetima ili mjerama regulacije iz paragrafa 1. ovoga članka isključivo je odgovorna ta ugovorna stranka.

3. U slučaju da korisnik zrakoplova ili njegov zapovjednik ne postupe sukladno s općim uvjetima i mjerama regulacije iz paragrafa 1. ovoga članka, na zahtjev Organizacije može se pokrenuti postupak gonjenja prekršitelja:

(a) od strane ugovorne stranke na čijem je teritoriju utvrđen prekršaj,

(b) od strane Organizacije sukladno prinadležnostima navedenim u članku 35, ako je s time suglasna ugovorna stranka na čijem se teritoriju postupak treba pokrenuti.

4. Ugovorne su stranke dužne u svoje nacionalne zakonske propise ugraditi odredbe koje će osigurati poštivanje općih uvjeta iz stavka (d) paragrafa 2. članka 7.«

Članak XXIII.

Članci 20., 21., 22. i 23. Konvencije postaju člancima 23., 24., 25. i 26.

U tekstu na francuskom jeziku paragraf 1. članka 20. Konvencije, koji postaje paragraf 1. članka 23., riječi: »tous droits de douane et taxes d’effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus« zamjenjuju se sa: »tous droits de douane et taxes ou redevances d’effet équivalent, autres que des redevances représentatives de services rendus«.

U paragrafu 2. članka 20. Konvencije, koji postaje paragraf 2. članka 23., riječi: »na teritoriju stranke u kojoj« zamjenjuju se sa »na teritoriju ugovorne stranke u kojoj« a u tekstu na francuskom jeziku istog paragrafa 2, riječi: » moins que ce ne soit, dans des conditions« zamjenjuju se riječima: »sauf dans les conditions«.

U tekstu na njemačkom jeziku paragrafa 3. članka 20. Konvencije, ispred paragrafa 3. članka 23, riječi: »wurden, an diese ausgeliefert und für ihre Liegenschaften, ihre dienstlichen Anlagen« zamjenjuju se sa: »wurden, tatsächlich an diese ausgeliefert und für ihre dienstlichen Liegenschaften oder Anlagen«.

U paragrafu 4. članka 20. Konvencije, ispred paragrafa 4. članka 23., riječi: »osim toga« se brišu a poziv na članak 25. Statuta zamjenjuje se pozivom na članak 13. Statuta, u tekstu na nizozemskom jeziku istog paragrafa 4, riječ: »publikaties« se zamjenjuje sa: »publicaties«.

U tekstu na njemačkom jeziku paragraf 2. članak 22. Konvencije, ispred paragrafa 2. članka 25., riječi: »die in den Haushalten des Personals lebenden« zamjenjuju se sa: »die mit dem Personal im gemeinsamen Haushalt lebenden«.

U tekstu na njemačkom jeziku stavak (a) paragraf 3. članak 22. Konvencije, ispred stavka (a) paragrafa 3. članka 25., riječi: »in seinen Haushalten lebenden« zamjenjuju se sa: »mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden«.

U tekstu na njemačkom jeziku stavak (b) paragraf 5. članak 22. Konvencije, ispred stavka (b) paragrafa 5. članka 25., riječi: »seine Kraftfahrzeuge« zamjenjuju se sa: »sein privates Kraftfahrzeug«.

U tekstu na francuskom jeziku paragraf 7. članak 22. Konvencije, ispred paragrafa 7. članka 25., riječi: »Directeur Général« zamjenjuju se sa: »Directeur général«, u tekstu na engleskom jeziku istog paragrafa 7. riječi: »done by him in the exercise of his functions« i »driven by him« zamjenjuju se sa: »done by him/her in the exercise of his/her functions« et »driven by him/her« a u tekstu na njemačkom jeziku istog paragrafa 7. riječi: »Vorrechten, Erleichterungen und Befreiungen« zamjenjuju se sa: »Vorrechten, Befreiungen und Erleichterungen«.

U tekstu na njemačkom jeziku članak 23. Konvencije, koji postaje članak 26., riječ: »Tagungsorf«« zamjenjuje se sa: »Sitzungsort«.

Članak XXIV.

Članak 24. Konvencije postaje članak 27. i glasi:

»Članak 27.

Zbog pripadnosti vlastitom sustavu socijalne skrbi, Organizacija, Generalni direktor i osoblje Organizacije oslobođeni su svih obvezatnih doprinosa u korist nacionalnih organizacija socijalne skrbi, što ne prejudicira postojeće sporazume između Organizacije i neke ugovorne stranke u trenutku stupanja na snagu Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997.«

Članak XXV.

Članak 25. Konvencije postaje članak 28.

Članak XXVI.

Članak 26. Konvencije postaje članak 29. Njegov paragraf 2. zamjenjuje se sljedećim odredbama:

»2. Imovina i efektiva Organizacije mogu biti predmet zapljene ili prinudnog izvršenja samo na temelju sudske odluke. Takva sudska odluka moći će se donijeti pod uvjetom da o postupku Organizacija bude obaviještena u primjerenom roku te da joj je omogućena adekvatna priprema obrane. Međutim, postrojenja Organizacije ne mogu biti predmet zapljene niti prinudnog izvršenja.«

U tekstu na francuskom jeziku paragraf 3. članak 26. Konvencije koji postaje paragraf 3. članak 29., riječi: »dans leur territoire respectif« zamjenjuju se sa: »sur leur territoire respectif« a riječi: »Directeur Général« sa: »Directeur général«.

Članak XXVII.

Članak 27. Konvencije postaje članak 30.

U tekstu na njemačkom jeziku paragraf 1. članak 27. Konvencije, koji postaje paragraf 1. članak 30, riječi: »um die reibungslose Ausübung der Gerichtsbarkeit« zamjenjuju se sa: »um die ordnungsgemäße Rechtspflege« a riječi: »Vorrechte, Befreiungen, Ausnahmen oder Erleichterungen« sa: »Vorrechte, Immunitäten, Befreiungen oder Erleichterungen«. a u tekstu na engleskom jeziku istog paragrafa 1. riječi: »in the present Convention« zamjenjuju se sa: »in this Convention«.

Članak XXVIII.

Članak 28. Konvencije postaje članak 31. i glasi:

»Članak 31.

U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragraf 1. članak 2., odnosno zadaća iz stavka (b) paragraf 2. članak 2. međunarodni sporazumi i nacionalni propisi o ulasku, preletu i sigurnosti teritorija ugovornih stranaka obvezujući su za Agenciju koja glede njihove primjene poduzima sve potrebne mjere.«

Članak XXIX.

Članak 29. Konvencije postaje članak 32. i glasi:

»Članak 32.

U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2. odnosno zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2. Agencija je dužna ugovornim strankama koje to zatraže dati sve podatke o zrakoplovima koji po njenim saznanjima obnašaju svoje funkcije vezano uz zračni prostor odnosne ugovorne stranke, kako bi odnosnim ugovornim strankama omogućila provedbu kontrole primjene međunarodnih sporazuma i nacionalnih propisa.«

Članak XXX.

Članak 30. Konvencije postaje članak 33. i glasi:

»Članak 33.

Ugovorne stranke svjesne su potrebe uspostavljanja financijske ravnoteže Agencije te se u tom smislu obvezuju da će joj u tu svrhu osigurati odgovarajuća financijska sredstva u okvirima koji su utvrđeni ovom Konvencijom i Statutom Agencije u Prilogu I.«

Članak XXXI.

Članak 31. Konvencije postaje članak 34. i glasi:

»Članak 34.

1. Bilo koji spor koji nastane između dviju ugovornih stranaka ili između jedne ili više ugovornih stranaka i Organizacije glede tumačenja, primjene ili provedbe ove Konvencije, poglavito glede njenog postojanja, valjanosti ili razrješenja, koji se ne bude mogao riješiti neposrednim pregovorima u roku od šest mjeseci ili na bilo koji drugi način, dat će se na rješavanje Stalnom arbitražnom sudu u Haagu, sukladno Fakultativnom arbitražnom pravilniku toga Suda.

2. U postupku će se imenovati tri arbitra.

3. Arbitražni postupak odvijat će se u Haagu. Međunarodni ured Stalnoga arbitražnog suda bit će sudska pisarnica koja će pružati sve potrebne administrativne usluge po instrukcijama koje će se dati Stalnom arbitražnom sudu.

4. Za stranke u sporu odluke Stalnoga arbitražnog suda su obvezujuće.«

Članak XXXII.

Članak 32. i 33. Konvencije se brišu.

Članak XXXIII.

Članak 34. Konvencije postaje članak 37. i glasi:

»Članak 37.

Ugovorne stranke se obvezuju da će Agenciji osigurati primjenu valjanih zakonskih odredbi namijenjenih osiguranju stalnog rada javnih službi nužnih za nesmetano odvijanje rada operativnih službi.«

Članak XXXIV.

Članak 35. Konvencije postaje članak 38. i glasi:

»Članak 38.

1. Valjanost ove Konvencije, izmijenjene i dopunjene amandmanima iz Protokola od 12. veljače 1981., a zatim i Protokolom otvorenim za potpis u Bruxellesu 1997., produljuje se na neodređeno vrijeme.

2. Nakon što ovako produljena Konvencija ostane na snazi kroz dvadeset godina, svaka ugovorna stranka može sa svoje strane prekinuti njenu primjenu jednostavnom pismenom notifikacijom vladi Kraljevine Belgije koja će sa svoje strane o tome obavijestiti vlade ostalih država potpisnica.

Odluka o povlačenju stupa na snagu po isteku sljedeće godine, računajući od godine u kojoj je odluka o povlačenju notificirana, ako se do tog datuma ne zaključi posebni sporazum iz sljedećeg paragrafa. U protivnom će odluka o povlačenju stupiti na snagu na dan utvrđen posebnim sporazumom.

3. Prava i obveze ugovorne stranke koja se povlači, poglavito one financijske, utvrdit će se posebnim sporazumom koji će ona zaključiti s Organizacijom.

Ovaj sporazum Opća skupština mora jednoglasno odobriti, s time da ugovorna stranka koja se povlači ne sudjeluje u glasovanju.

4. Organizacija se može raspustiti ako se broj ugovornih stranaka smanji na manje od 50% od broja stranaka potpisnica u navedenom Protokolu iz 1997. godine, uz rezervu jednoglasne odluke Opće skupštine.

5. Ako se Organizacija raspusti sukladno odredbama iz prethodnog paragrafa, pravna osobnost u smislu članka 4., zadržava opstojnost za potrebe svoje likvidacije.«

Članak XXXV.

Konvenciji se dodaje novi članak 35. koji glasi:

»Članak 35.

1. Ne prejudicirajući primjenu odredbi Priloga IV glede prisilne naplate rutnih naknada, sudstvo ugovornih stranaka isključivo je nadležno za moguće sporove između Organizacije, koju predstavlja Generalni direktor Agencije i bilo koje fizičke ili pravne osobe, glede primjene akata Organizacije.

2. Ne prejudicirajući primjenu odredbi Priloga IV glede prisilne naplate rutnih naknada, postupak se pokreće pri ugovornoj stranci:

(a) gdje tuženik ima svoje stalno mjesto boravka ili sjedište,

(b) gdje tuženik posjeduje poslovni objekt, ako mu se mjesto stalnog boravka ili sjedište ne nalaze na teritoriju jedne ugovorne stranke,

(c) gdje tuženik posjeduje imovinu, ako se ne mogu usvojiti mjesta nadležnosti iz prethodnih stavaka (a) i (b),

(d) gdje EUROCONTROL ima svoje sjedište, ako se ne mogu usvojiti mjesta nadležnosti iz prethodnih stavaka (a) do (c).«

Članak XXXVI.

Članak 36. Konvencije postaje članak 39. i glasi:

»Članak 39.

1. Pristupanje ovoj Konvenciji, izmijenjenoj i dopunjenoj amandmanima iz Protokola od 12. veljače 1981. i Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. godine, bilo koje države nepotpisnice ovoga posljednjeg Protokola podliježe prethodnoj suglasnosti Opće skupštine koja donosi odluku jednoglasno.

2. Odluku o prihvaćanju pristupanja državi nepotpisnici pisano priopćava predsjednik Opće skupštine.

3. Isprava pristupa se pohranjuje pri vladi Kraljevine Belgije koja će o tome izvijestiti vlade ostalih država potpisnica i država koje su Konvenciji pristupile.

4. Učinci pristupa teku od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon pohranjivanja isprava o pristupu.«

Članak XXXVII.

Konvenciji se dodaje novi članak 36. koji glasi:

»Članak 36.

1. Amandmani koji su dani sukladno uvjetima predviđenim u ovoj Konvenciji, statutu Agencije iz Priloga I i člancima 16. i nadalje, odredbi o zajedničkom sustavu rutnih naknada iz Priloga IV, na snazi su i vrijede na teritoriju ugovornih stranaka.

2. Porezne odredbe iz Priloga III i članka od 1. do uključivo 15. odredbi o zajedničkom sustavu rutnih naknada iz priloga IV, Opća skupština ne može mijenjati.

3. Svaku ugovornu stranku Prilog IV obvezuje u trajanju od pet godina računajući od datuma stupanja na snagu ove Konvencije. Ovo razdoblje od pet godina se automatski produljuje za sljedećih pet godina. Ugovornu stranku koja pisanim putem, najmanje dvije godine prije isteka tekućega petogodišnjeg razdoblja, Općoj skupštini priopći kako ne želi daljnje produljenje, po isteku tog razdoblja, Prilog IV više ne obvezuje.

4. Prava i obveze ugovorne stranke koja se povlači mogu se po potrebi utvrditi posebnim sporazumom između te ugovorne stranke i Organizacije.

Ovaj sporazum Opća skupština mora jednoglasno odobriti, s time da ugovorna stranka koja se povlači ne sudjeluje u glasovanju.

5. Ugovorna stranka koju Prilog IV više ne obvezuje u svakom trenutku može Općoj skupštini pisanim putem priopćiti svoju želju da ponovo prihvati obveze iz odredbi Priloga IV. Ovu će ugovornu stranku Prilog IV ponovo obvezivati šest mjeseci računajući od dana kada Opća skupština jednoglasno glasovima svih stranaka koje sudjeluju u zajedničkom sustavu prihvati njen zahtjev. Navedenu ugovornu stranku Prilog IV će obvezivati u razdoblju od pet godina računajući od datuma početka njenih obveza iz Priloga IV. Ovo se razdoblje automatski produljuje pod istim uvjetima koji su utvrđeni u prethodnom paragrafu 3.

Članak XXXVIII.

Konvenciji se dodaje novi članak 40. koji glasi:

»Članak 40.

1. Pristupanje ovoj Konvenciji, izmijenjenoj i dopunjenoj amandmanima iz Protokola od 12. veljače 1981., i Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. godine, slobodno je za regionalne organizacije gospodarske integracije pod uvjetima koje će ugovorne stranke utvrditi, a ove organizacije u čijem su članstvu jedna ili više država potpisnica, moraju se uključiti u dodatni Protokol Konvenciji.

2. Isprava pristupa pohranjuje se pri vladi Kraljevine Belgije koji će o tome obavijestiti ostale Stranke.

3. Učinci pristupa regionalne organizacije gospodarske integracije teku od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon pohranjivanja isprava o pristupu, pod uvjetom da je dodatni Protokol iz paragrafa 1. stupio na snagu.«

Članak XXXIX.

Prilog I Konvenciji o statutu Agencije zamjenjuje se Prilogom I koordiniranoj verziji teksta Konvencije u prilogu Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. godine.

Članak XL.

Prilog II Konvenciji o Područjima letnih informacija (članak 3. Konvencije) zamjenjuje se Prilogom II koordiniranoj verziji teksta Konvencije u prilogu Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997.

Članak XLI.

Prilog III (Porezne odredbe) koordiniranoj verziji teksta Konvencije u prilogu Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. predstavlja Prilog III ovoj Konvenciji.

Članak XLII.

Prilog IV (Odredbe o zajedničkom sustavu rutnih naknada) koordiniranoj verziji teksta Konvencije u prilogu Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. predstavlja Prilog IV ovoj Konvenciji.

DOPUNSKI PROTOKOL

o prijelazu s režima Multilateralnog sporazuma o rutnim naknadama od 12. veljače 1981. na režim mjerodavnih odredbi usuglašene verzije teksta Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL s amandmanima donesenim u Bruxellesu 1997. godine, uključujući i njen Dodatak IV.

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA HRVATSKA,

KRALJEVINA DANSKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

REPUBLIKA GRČKA,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

IRSKA,

REPUBLIKA ITALIJA,

VELIKO VOJVODSTVO LUXEMBURG,

REPUBLIKA MALTA,

KNEŽEVINA MONAKO,

KRALJEVINA NORVEŠKA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA PORTUGAL,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVAČKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA TURSKA,

u daljnjem tekstu: »nacionalne ugovorne strane«,

EUROPSKA ORGANIZACIJA ZA SIGURNOST ZRAČNE PLOVIDBE – EUROCONTROL,

u daljnjem tekstu: »EUROCONTROL«,

S obzirom na Međunarodnu konvenciju o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL, te dopunske odredbe usvojene 1981. u Bruxellesu, osobito članke 6.3, 7.2, 11. i 12.,

S obzirom na Mjeru br. 85/43 koju je Stalno povjerenstvo EUROCONTROL-a usvojilo u svezi sa zaključivanjem ovog Dopunskog protokola,

Imajući u vidu da nacionalne ugovorne strane danas potpisuju Protokol o usuglašavanju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. koja je nakon toga izmjenjena u više navrata (u daljnjem tekstu: »Protokol«),

Imajući u vidu da je EUROCONTROL zajedno s nacionalnim ugovornim stranama potpisnik Mnogostranog sporazuma o rutnim naknadama od 12. veljače 1981. (u daljnjem tekstu »Mnogostrani sporazum«), imajući, međutim u vidu da se Protokol podnosi na potpis samo nacionalnim ugovornim stranama i ostalim državama koje su pozvane na Zasjedanje diplomatskih predstavnika tijekom kojeg će se usvojiti odnosni Protokol, odnosno onim državama kojima Stalno povjerenstvo EUROCONTROL-a odobri njegovo potpisivanje,

Imajući u vidu da u skladu s odredbama članka IV Protokola nakon njegova stupanja na snagu prestaje vrijediti Mnogostrani sporazum, te da njegove odredbe zamjenjuju odgovarajući propisi iz usuglašenog teksta Konvencije koji se, uključujući i njegov Dodatak IV, prilaže Protokolu,

Imajući u vidu da je takva zamjena moguća samo uz suglasnost svih ugovornih strana,

usvajaju sljedeće propise:

Članak 1.

Nakon 27. lipnja 1997. kada stupa na snagu Protokol o usuglašavanju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. koja je nakon toga izmjenjena u više navrata, prestaje važiti Mnogostrani sporazum o rutnim naknadama od 12. veljače 1981.

Članak 2.

Vlada Kraljevine Belgije će ovaj Dopunski protokol u skladu sa člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda priložiti u zapisnik koji se vodi pri Tajništvu Ujedinjenih naroda te ga dostaviti Vijeće Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva, u skladu s odredbama iz članka 83. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisane u Chicagu 7. prosinca 1944.

NA TEMELJU NAVEDENIH ODREDBI opunomoćenici ugovornih strana su nakon predočenja svojih punomoći i utvrđivanja njihove valjanosti i ispravnosti potpisali ovaj Dodatni protokol.

SASTAVLJENO u Bruxellesu, 27. lipnja 1997. na sljedećim jezicima: njemačkom, engleskom, bugarskom, hrvatskom, danskom, španjolskom, francuskom, grčkom, mađarskom, talijanskom, nizozemskom, norveškom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, švedskom, češkom i turskom. Tekst je na svakom jeziku sastavljen samo u jednom primjerku koji će ostati pohranjen u arhivima Vlade Kraljevine Belgije. Ona će ovjerenu kopiju dostaviti vladama ostalih država potpisnica. Tekst na francuskom jeziku služit će kao vjerodostojna osnova u slučaju terminoloških odstupanja između pojedinih tekstova.

USUGLAŠENI (PROČIŠĆENI) TEKST KOJI OBJEDINJUJE VAŽEĆE TEKSTOVE SADAŠNJE KONVENCIJE I AMANDMANE DIPLOMATSKE KONFERENCIJE OD 27. LIPNJA I997.

PROČIŠĆENE ODREDBE KONVENCIJE

Članak 1.

1. U cilju ostvarenja potrebnog suglasja i integracije glede uvođenja istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom, ugovorne stranke sporazumjele su se da će ojačati suradnju i razvijati zajedničke aktivnosti na području zračne plovidbe, uvažavajući potrebe obrane, ostavljajući korisnicima zračnog prostora najveću moguću slobodu primjerenu traženoj razini sigurnosti u okviru pružanja gospodarski učinkovitih usluga u zračnom prometu, imajući u vidu potrebu smanjenja na najmanju moguću mjeru, gdje je to god moguće, poglavito u operativnom, tehničkom i gospodarskom smislu, svih negativnih utjecaja na okoliš.

Ovi će se ciljevi ostvarivati bez ugrožavanja principa potpunog i isključivog suvereniteta svake pojedine države u zračnom prostoru iznad njena teritorija kao ni mogućnosti da svaka pojedina država provodi svoje nadležnosti na području sigurnosti i obrane u svom državnom zračnom prostoru.

One su se u tom smislu sporazumjele:

(a) da će utvrditi europsku politiku na području upravljanja zračnim prometom, uključujući i donošenje strategija i programa čiji je cilj razvijanje potrebne sposobnosti udovoljavanja potrebama svih civilnih i vojnih korisnika, na gospodarski učinkovit način, uz održavanje tražene razine sigurnosti,

(b) da će uložiti potrebne napore kako bi utvrdile specifične ciljeve glede učinkovitosti upravljanja zračnim prometom u područjima letnih informacija iz Priloga II ovoj Konvenciji a u kojima su pojedine države, sukladno mjerodavnim odredbama Konvencije koje se odnose na Međunarodno civilno zrakoplovstvo, prihvatile pružati uslužne djelatnosti u zračnom prometu, bez ugrožavanja principa slobode prometa u zračnim prostorima koji ne potpadaju pod suverenitet država, kao što to proizlazi iz konvencija, međunarodnih sporazuma, propisa ili principa običajnoga međunarodnog javnog prava,

(c) da će uvesti sustav kontrole mogućnosti i postavljanja ciljeva u upravljanju zračnim prometom,

(d) da će primjenjivati zajednički plan usuglašavanja i provedbe koji se odnosi na usluge i opremu za zračnu plovidbu u Europi,

(e) da će usvojiti i primjenjivati zajedničke norme i specifikacije,

(f) da će uskladiti propise koji se odnose na usluge u zračnom prometu,

(g) da će razvijati raspoložive kapacitete kako bi udovoljile potražnji u zračnom prometu i osigurale najveću moguću učinkovitost primjene, kroz uspostavljanje, uporabu i istodobni razvoj zajedničkog sustava upravljanja tokovima zračnog prometa u Europi, sve u okviru uvođenja zajedničkoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(h) da će poticati nabavu istovjetnih sustava i opreme u zračnom prometu,

(i) da će voditi istovjetnu politiku uvođenja i izračunavanja pristojbi korisnika opreme i rutnih službi u zračnom prometu, u daljnjem tekstu: »rutne naknade«,

(j) da će uvesti posebni mehanizam, neovisno o pružanju usluga, za pripremu i multilateralno usuglašavanje režima sigurnosnih propisa u upravljanju zračnim prometom, u okviru zajedničkog sustava sigurnosti u zračnom prometu,

(k) da će sudjelovati u stvaranju, uvođenju i praćenju svjetskog sustava satelitske navigacije,

(l) da će razmotriti nove mogućnosti provedbe zajedničkih akcija na području stvaranja, uvođenja, praćenja ili eksploatacije sustava i uslužnih djelatnosti u zračnoj plovidbi,

(m) da će u okviru principa »od vrata do vrata« razraditi opću politiku i primjeren učinkovit mehanizam rješavanja i strateškog planiranja ruta i zračnog prostora.

2. One u tu svrhu utemeljuju »Europsku organizaciju za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL)«, u daljnjem tekstu skraćeno nazvanu: »Organizacija«, koja će djelovati u suradnji s civilnim i vojnim državnim vlastima kao i s organizacijama korisnika. Ona ima tri tijela:

(a) Opću skupštinu koja priprema i odobrava opću politiku Organizacije, uključujući:

(i) zajedničku politiku rutnih naknada i ostale aktivnosti Organizacije na području pristojbi,

(ii) funkcije ispitivanja i ocjene performansi Organizacije,

(iii) utvrđivanje ciljeva Organizacije, poglavito na području standardizacije, planiranja, performansi i sigurnosnih propisa,

(iv) odabir okvirnih programa suradnje na temelju tehničkih i financijskih kriterija,

(v) vanjske odnose s državama i organizacijama i zahtjeve za pristupanje ovoj Konvenciji.

(b) Vijeće koje je tijelo za provedbu odluka Opće skupštine, za poduzimanje svih mjera obvezatnog karaktera za ugovorne stranke, uz izuzetak ovlasti koje pripadaju Skupštini, te za nadziranje rada Agencije,

(c) Agenciju čiji je statut dan u Prilogu I ovoj Konvenciji, koja je tijelo zaduženo za ostvarenje ciljeva Organizacije sukladno odredbama sljedećih članaka ove Konvencije, kao i zadataka čije joj izvršenje povjeri Opća skupština ili Vijeće, za pripremu odgovarajućih prijedloga i angažiranje tehničkih i financijskih sredstava te potrebnih kadrova za ostvarenje postavljenih ciljeva.

3. Utvrđuje se da će sjedište Organizacije biti u Bruxellesu.

Članak 2.

1. Poslovi i zadaće Organizacije su sljedeći:

(a) pripremanje i odobravanje detaljnih programa usuglašavanja i integracije službi i sustava u zračnom prometu pojedinih ugovornih stranaka, poglavito navigacijskih sustava na tlu i u zrakoplovu, s ciljem ostvarenja i uvođenja istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(b) koordiniranje izvršenja provedbenih planova pojedinih ugovornih stranaka kako bi se osigurala sukladnost s istovjetnim europskim sustavom upravljanja zračnim prometom,

(c) razmatranje i koordiniranje za račun ugovornih stranaka, pitanja u svezi zračne plovidbe koja izučava i donosi Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo (OACI) ili druge međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo, te koordiniranje i podnošenje amandmana i prijedloga njihovim tijelima,

(d) utvrđivanje, rješavanje, razrada, ovjeravanje i organiziranje uvođenja istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(e) uvođenje i eksploatiranje zajedničkoga europskog sustava upravljanja tokovima u zračnom prometu, u okviru zajedničkoga međunarodnog centra, u smislu gornjeg stavka (d),

(f) izrada, usvajanje i praćenje normi, propisa i zajedničke prakse u sustavima i službama upravljanja zračnim prometom,

(g) izrada i odobravanje postupaka glede uvođenja zajedničke strategije nabave sustava i opreme u zračnom prometu,

(h) koordiniranje programa istraživanja i razvoja ugovornih stranaka glede novih tehnologija u zračnoj plovidbi, prikupljanje i distribuiranje njihovih rezultata, te promicanje i zajednička provedba studija i ispitivanja, primijenjenih istraživanja i aktivnosti na tehnološkom razvitku na tom području,

(i) uvođenje neovisnog sustava ispitivanja performansi koji će obuhvatiti sve aspekte upravljanja zračnim prometom, poglavito opću politiku i planiranje, kontrolu sigurnosti u zračnim lukama i njihovoj okolici kao i u zračnom prostoru, financijske i gospodarske aspekte pruženih usluga, te postavljanje ciljeva koji će obuhvatiti sve spomenute aspekte,

(j) razmatranje i promicanje odgovarajućih mjera za povećanje učinkovitosti i produktivnosti na području zračne plovidbe,

(k) izrada i usvajanje zajedničkih kriterija, postupaka i metoda za osiguranje učinkovitosti i optimalne kvalitete sustava upravljanja zračnim prometom i službama u zračnom prometu,

(l) priprema prijedloga glede usuglašavanja europskih propisa o službama u zračnom prometu,

(m) potpora poboljšanju učinkovitosti i prilagodljivosti uporabe zračnog prostora za civilne i vojne korisnike,

(n) priprema i usvajanje usklađene ili zajedničke politike poboljšanja upravljanja zračnim prometom u zračnim lukama i njihovoj okolici,

(o) izrada i usvajanje zajedničkih kriterija odabira i zajedničke politike izobrazbe, davanja licencija i ocjenjivanja sposobnosti osoblja službi u zračnom prometu,

(p) rješavanje, uvođenje i eksploatiranje elemenata budućih zajedničkih europskih sustava koje joj povjere ugovorne stranke,

(q) utvrđivanje, fakturiranje i naplata za račun ugovornih stranaka koje su dio zajedničkog sustava, rutnih naknada, prema uvjetima iz Priloga IV,

(r) donošenje i uvođenje mehanizma koji omogućuje razvitak i multilateralno usklađivanje propisa o sigurnosti na području upravljanja zračnim prometom,

(s) izvršenje bilo koje druge zadaće koja proizlazi iz principa i ciljeva ove Konvencije.

2. Na zahtjev jedne ili više ugovornih stranaka, a na temelju jednog ili više posebnih sporazuma sklopljenih između Organizacije i zainteresiranih ugovornih stranaka, Organizacija može:

(a) pružati pomoć ugovornim strankama u planiranju, specificiranju i stvaranju sustava i službi u zračnom prometu,

(b) dobavljati, u cijelosti ili djelomično, opremu te pružati usluge u zračnom prometu za račun ugovornih stranaka,

(c) pružati pomoć ugovornim strankama u utvrđivanju, fakturiranju i naplati pristojbi koje one propisuju za korisnike usluga u zračnoj plovidbi a koje nisu obuhvaćene Prilogom IV ove Konvencije.

3. Organizacija može:

(a) zaključivati posebne sporazume s neugovornim strankama koje žele sudjelovati u ostvarenju zadaća iz paragrafa 1. članka 2.,

(b) izvršavati na zahtjev neugovornih stranaka ili drugih međunarodnih organizacija, u njihovo ime, sve druge poslove i zadaće iz ovoga članka, na temelju posebnih sporazuma zaključenih između Organizacije i zainteresiranih Strana.

4. Organizacija se brine da obnašanje uslužnih djelatnosti, poglavito onih iz stavaka (e), (g), (p) i (q) paragrafa 1. članka 2., iz paragrafa 2. članka 2. i stavka (b) paragrafa 3. članka 2., bude, koliko je to god moguće, neovisno o obnašanju funkcije donošenja i provedbe propisa.

5. Radi lakšeg obnašanja svojih zadaća, Organizacija može, na osnovi odluke Opće skupštine, osnivati poduzeća sa specifičnim statutom zasnovanim na međunarodnom javnom pravu ili na pravu jedne ugovorne stranke, ili pak može preuzeti većinski udjel u takvim poduzećima.

Članak 3.

1. Ova se Konvencija primjenjuje na rutne službe u zračnoj plovidbi kao i na pripadajuće službe pristupa zračnoj luci u zračnom prometu u Područjima letnih informacija navedenim u Prilogu II.

2. (a) O svakoj promjeni koju neka od ugovornih stranaka želi unijeti u popis područja letnih informacija iz Priloga II odluku donosi Opća skupština konsenzusom ako se spomenutom odlukom mijenjaju granice zračnog prostora koje pokriva ova Konvencija.

(b) Sve one izmjene, koje nemaju takav učinak, zainteresirana ugovorna stranka mora Organizaciji pravodobno notificirati.

3. U smislu ove Konvencije, izraz »zračni promet« odnosi se na promet kako civilnih tako i vojnih zrakoplova, carinskih i policijskih zrakoplova koji se ravnaju prema propisanim procedurama Organizacije za Međunarodno civilno zrakoplovstvo.

Na temelju posebnog sporazuma iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., jedna ugovorna stranka može zatražiti da se izraz »zračni promet« odnosi i na ostali promet koji se odvija na njenu teritoriju.

Članak 4.

Organizacija ima pravnu osobnost. Na teritoriju ugovorne stranke, ona ima punu pravnu sposobnost koja po nacionalnim propisima pripada pravnim osobama, između ostalog, ima pravo nabave i prijenosa pokretne i nepokretne imovine, kao i biti stranka pred sudom. Osim ako nije drugačije određeno ovom Konvencijom ili Statutom u Prilogu I, Organizaciju predstavlja Agencija koja djeluje u njezino ime. Agencija upravlja imovinom Organizacije.

Članak 5.

1. Opću skupštinu tvore predstavnici ugovornih stranaka na ministarskoj razini. Svaka ugovorna stranka može odrediti više svojih predstavnika, poglavito glede zaštite interesa svoga civilnog zrakoplovstva i nacionalne obrane, ali raspolaže samo jednim glasom.

2. Vijeće tvore predstavnici ugovornih stranaka na razini generalnih direktora civilnog zrakoplovstva. Svaka ugovorna stranka može odrediti više svojih delegata, poglavito glede zaštite interesa svoga civilnog zrakoplovstva i nacionalne obrane, ali raspolaže samo jednim glasom.

3. Za pitanja zajedničkog sustava rutnih naknada, Opću skupštinu i Vijeće tvore predstavnici ugovornih stranaka koji sudjeluju u radu zajedničkog sustava rutnih naknada, prema uvjetima iz Priloga IV.

4. Opća skupština i Vijeće po potrebi pozivaju predstavnike međunarodnih organizacija koji mogu doprinijeti radu Organizacije, da u svojstvu promatrača sudjeluju u radu pojedinih tijela Organizacije.

Članak 6.

1. Opća skupština donosi odluke glede ugovornih stranaka, Vijeća i Agencije, poglavito u slučajevima iz stavka (a) paragrafa 2. članka 1.

Osim toga, Opća skupština:

(a) postavlja Generalnog direktora Agencije na prijedlog Vijeća,

(b) odobrava pokretanje postupka u ime Organizacije pri Stalnom arbitražnom sudu u Hagu, u slučajevima iz članka 34.,

(c) utvrđuje principe eksploatacije zajedničkoga europskog sustava upravljanja tokovima u zračnom prometu iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2.,

(d) usvaja amandmane iz Priloga I postupkom glasovanja iz paragrafa 1. članka 8.,

(e) usvaja amandmane iz Priloga II i IV postupkom glasovanja iz paragrafa 3. članka 8.,

(f) provodi povremenu reviziju zadaća Organizacije.

2. U utvrđivanju zajedničke politike rutnih naknada, Opća skupština:

(a) utvrđuje principe utvrđivanja troškova koje ugovorne stranke i Organizacija mogu zaračunavati korisnicima za opremu i službe rutne zračne navigacije koje im se stavljaju na raspolaganje,

(b) utvrđuje formulu za izračunavanje rutnih naknada,

(c) donosi principe oslobađanja od rutnih naknada, a može donijeti i odluku da, za neke kategorije letova koje su na taj način oslobođene plaćanja rutnih naknada iz Priloga IV, troškove rada instalacija i službi zračne rutne navigacije mogu neposredno podmirivati ugovorne stranke,

(d) usvaja izvješća Vijeća glede rutnih naknada.

3. Opća skupština može:

(a) dati Vijeću na razmatranje bilo koje pitanje iz svoje nadležnosti,

(b) prenijeti na Vijeće pravo odlučivanja o pitanjima koja su u njenoj općoj nadležnosti iz stavka (a) paragrafa 2. članka 1.,

(c) osnovati bilo koje drugo subsidijarno tijelo po svom nahođenju.

Članak 7.

1. U okviru ovlasti koje mu daje ova Konvencija, Vijeće može donositi odluke koje se tiču ugovornih stranaka kao i zadaća iz paragrafa 1. članka 2.

2. U okviru pokroviteljskih ovlasti koje mu daje ova Konvencija, Vijeće glede Agencije:

(a) nakon konzultacije s priznatim predstavničkim organizacijama korisnika zračnog prostora, odobrava petogodišnje i godišnje programe aktivnosti Agencije koje mu ona podnosi glede izvršenja zadaća iz članka 2., kao i petodogišnji financijski plan i proračun uključujući i financijske obveze, izvješće o poslovanju Agencije u proteklom razdoblju te izvješća koja mu se dostavljaju na odobrenje sukladno odredbama iz stavka (c) paragrafa 2. članka 2., paragrafa 3. članka 10. i paragrafa 1. članka 11. Statuta Agencije,

(b) odobrava principe na kojima počiva opća struktura Agencije,

(c) nadzire djelatnost Agencije na području pristojbi u zračnoj plovidbi,

(d) nakon konzultacije s priznatim predstavničkim organizacijama korisnika zračnog prostora i priznatim zračnim lukama, utvrđuje opće uvjete eksploatacije zajedničkoga europskog sustava upravljanja tokovima zračnog prometa iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., uzimajući u obzir ovlasti država u upravljanju svojim zračnim prostorom. Ovi opći uvjeti moraju uvažavati važeće propise kao i postupke utvrđivanja slučajeva nepoštivanja ovih propisa,

(e) donosi smjernice za rad Agencije, u svjetlu izvješća koja mu ona podnosi redovito ili kada god to Vijeće ocijeni nužnim za ispunjenje zadaća povjerenih Agenciji, i odobrava način suradnje Agencije s pojedinim nacionalnim strukturama, kako bi se Agenciji omogućilo pripremanje odgovarajućih prijedloga,

(f) na prijedlog Generalnog direktora imenuje revizijsko-konzultantsku tvrtku koja sudjeluje u Komisiji za reviziju svih prihoda i rashoda,

(g) može zatražiti provedbu administrativne i tehničke kontrole u pojedinim službama Agencije,

(h) razrješava Generalnog direktora u svezi s poslovanjem sa proračunskim sredstvima,

(i) odobrava imenovanje direktora Agencije od strane Generalnog direktora,

(j) odobrava Pravilnik o radu Generalnog direktora, Upravni pravilnik o kadrovskom poslovanju, Pravilnik o financijskom poslovanju i Pravilnik o ugovaranju,

(k) može Agenciji odobriti početak pregovaranja glede sklapanja posebnih sporazuma iz članka 2., usvaja postignute sporazume prije nego ih uputi na usvajanje Općoj skupštini ili ih zaključuje ako mu je za to dana ovlast iz paragrafa 3. članka 13.,

(l) odobrava Pravilnik o zaštiti podataka,

(m) u izvršavanju zadaća iz stavka (f) paragrafa 1. članka 2., utvrđuje pravila i postupak u svezi s normama, specifikacijama i praksom glede sustava i službi upravljanja zračnim prometom.

3. Vijeće osniva Komisiju za ispitivanje performansi i Komisiju za sigurnosne propise. Ove Komisije daju prijedloge Vijeću i uživaju pomoć i upravnu potporu službi Agencije koje imaju dostatnu samostalnost za obnašanje svojih funkcija.

4. Vijeće osniva stalni Odbor za vezu civilnog i vojnog sektora.

5. Vijeće osniva Poslanstvo za reviziju na kojega može prenijeti nadležnosti ili ovlasti.

6. Vijeću u radu mogu pomagati drugi odbori iz drugih područja djelatnosti Organizacije.

7. Vijeće može prenositi svoje nadležnosti a, u granicama mogućeg, i ovlasti na stalni Odbor za vezu civilnog i vojnog sektora kao i na bilo koji drugi Odbor osnovan po stupanju na snagu ove Konvencije. Spomenuti prijenos nadležnosti ili ovlasti ne umanjuju mogućnost da Vijeće u bilo kojem trenutku potakne neko pitanje u okviru njegove opće nadzorne uloge.

Članak 8.

1. Odluke Opće skupštine glede ugovornih stranaka, poglavito na temelju stavka (a) paragrafa 2. članka 1. i 1. stavka paragrafa 1. članka 6., ili Vijeća na temelju stavka (b) paragrafa 2. članka 1. i paragrafa 1. članka 7., donose se većinom danih glasova pod uvjetom da ta većina predstavlja najmanje tri četvrtine glasova vrednovanih sukladno postupku vrednovanja iz članka 11., i da glasuje najmanje tri četvrtine ugovornih stranaka.

Ovo pravilo vrijedi i za odluke u slučajevima iz stavka (i), (p), (r) i (s) paragrafa 1. članka 2., paragrafa 5. članka 2., stavaka (a), (c) i (d) paragrafa 1. članka 6, paragrafa 2. članka 6., stavka (b) paragrafa 3. članka 6., stavka (d), (j), (k) paragrafa 2. članka 7., paragrafa 3., 6. i 7. članka 7., članka 12. i paragrafa 2. i 3. članka 13.

Ovo pravilo vrijedi i za odluke koje se donose primjenom članka 3. Priloga IV. U slučajevima utvrđivanja jediničnih tarifa, tarifa i uvjeta primjene sustava rutnih naknada iz stavka (c) članka 3. Priloga IV, odluka se ne primjenjuje na ugovornu stranku koja to svojim protivnim glasom tako odluči. U tom slučaju, ova ugovorna stranka dužna je dati obrazloženje razloga takve svoje odluke i ne može time dovesti u pitanje provedbu zajedničke politike iz paragrafa 2 članka 6.

2. Odluke Opće skupštine glede Agencije, poglavito na temelju stavka (a) i (c) paragrafa 2. članka 1. i 1. stavka paragrafa 1. članka 6., ili odluke Vijeća, poglavito na temelju stavka (b) i (c) paragrafa 2. članka 1., donose se većinom danih glasova, pod uvjetom da ta većina predstavlja više od polovice danih glasova vrednovanih sukladno postupku iz članka 11., i pod uvjetom da je svoj glas dala natpolovična većina ugovornih stranaka. U slučaju donošenja posebno važnih odluka a pod uvjetom da najmanje jedna trećina ugovornih stranaka s pravom glasa to zatraži, za donošenje odluke potrebna je tročetvrtinska a ne natpolovična većina danih glasova.

Ovo pravilo vrijedi i za odluke koje se donose u slučajevima iz stavka (b) paragrafa 1. članka 6., stavka (a) paragrafa 3. članka 6., stavka (a) – (c) i (e) – (i) te (l) i (m) paragrafa 2. članka 7., paragrafa 2. članka 9. i paragrafa 2. članka 10.

3. O zahtjevima za pristupanje Organizaciji, u smislu članka 39., eventualnim izmjenama iz Priloga II, uz izuzetak slučajeva iz stavka (b) paragrafa 2. članka 3., i Priloga IV, kao i o uvjetima povlačenja ili pristupa iz paragrafa 4. i 5. članka 36. i paragrafa 3. i 4. članka 38., odluka se donosi jednoglasno.

4. Odluke Opće skupštine i Vijeća obvezujuće su za ugovorne stranke i Agenciju, uz rezervu primjene odredbi iz članka 9.

Članak 9.

1. Ako jedna ugovorna stranka Opću skupštinu ili Vijeće obavijesti kako ju važni razlozi za nacionalni interes, a tiču se nacionalne obrane ili sigurnosti, sprječavaju u provedbi odluke donesene većinom danih glasova prema uvjetima iz paragrafa 1. gornjeg članka 8., ona provedbu te odluke može odgoditi s time da Općoj skupštini ili Vijeću dostavi obrazloženje s izjavom u kojoj se podrobno navodi:

(a) ako je riječ o pitanju za koje nema smetnje da odluka stupi na snagu za ostale ugovorne stranke, da odnosna ugovorna stranka odluku neće primjenjivati ili će je samo djelomično primjenjivati,

(b) ako je riječ o pitanju takve važnosti za njene nacionalne interese glede obrane i državne sigurnosti, da se odluka ne smije provesti bez donošenja druge odluke na način opisan u stavku (b) sljedećeg paragrafa 2.

2. (a) U slučaju kada se primjenjuju odredbe iz stavka (a) paragrafa 1., Generalni direktor obavještava Opću skupštinu ili Vijeće najmanje jedanput godišnje o napredovanju aktivnosti, s nakanom da niti jedna ugovorna stranka ne odbije primjenu zajedničke odluke.

(b) U slučaju kada se primjenjuju odredbe iz stavka (b) paragrafa 1., primjena odluke se suspendira, a sama se odluka u roku koji se treba utvrditi vraća ponovo na odlučivanje Općoj skupštini, što vrijedi i za odluke Vijeća. Ako nakon ponovnog razmatranja druga odluka potvrdi prvu, jedna ugovorna stranka može odluku odgoditi pod uvjetima iz stavka (a) gornjeg paragrafa 1. Opća skupština će prvu odluku preispitati u roku koji ne može biti dulji od jedne godine.

3. U slučaju rata ili sukoba odredbe ove Konvencije ne mogu utjecati na slobodu djelovanja niti jedne sukobom zahvaćene ugovorne stranke. Isti se princip primjenjuje i u slučaju kriznih situacija na nacionalnoj razini. Svaka ugovorna stranka može zbog imperativnih razloga od nacionalnog interesa, poglavito u svezi obrane, privremeno preuzeti potpunu ili djelomičnu odgovornost za zračni promet u svom zračnom prostoru. Arhitektura europskog sustava upravljanja zračnim prometom mora omogućiti stvarnu uspostavu njenih službi sukladno potrebama ugovornih stranaka.

Članak 10.

1. Godišnji doprinos svake ugovorne stranke proračunu se za svaku poslovnu godinu utvrđuje prema sljedećoj formuli:

(a) prvi dio u visini 30% od ukupne vrijednosti doprinosa izračunava se proporcionalno visini bruto nacionalnog dohotka ugovorne stranke, sukladno odredbama iz sljedećeg paragrafa 2.,

(b) drugi dio u visini 70% od ukupne vrijednosti doprinosa izračunava se proporcionalno vrijednosti ukupno razrezanih rutnih naknada ugovorne stranke sukladno odredbama iz gornjeg paragrafa 3.

2. Vrijednost bruto nacionalnog dohotka koja se uzima u obzir je statistička vrijednost koju iskazuje Organizacija za suradnju i gospodarski razvitak – ili bilo koja druga institucija koja pruža istovjetna jamstva pouzdanosti, a koju u tu svrhu svojom odlukom Vijeće odredi – i koja se dobiva izračunavanjem aritmetičke sredine za tri posljednje godine za koje su statistički podaci dostupni. Riječ je o bruto nacionalnom dohotku s troškovima faktora i po tekućim cijenama, izraženom u odgovarajućoj europskoj obračunskoj valuti.

3. Ukupni razrez rutnih naknada koji se uzima u obzir u izračunu doprinosa je vrijednost utvrđena za pretposljednju godinu koja prethodi predmetnoj proračunskoj godini.

Članak 11.

1. Vrednovanje iz članka 8. određuje se prema sljedećoj tablici:

Godišnji doprinos ugovorne stranke kaopostotak od ukupnih godišnjih doprinosasvih ugovornih stranaka        Broj glasova

manje od 1%   1

od 1 do manje od 2%  2

od 2 do manje od 3%  3

od 3 do manje od 4˝ %            4

od 4˝do manje od 6%  5

od 6 do manje od 7˝ %            6

od 7˝do manje od 9%  7

od 9 do manje od 11%            8

od 11 do manje od 13%          9

od 13 do manje od 15%          10

od 15 do manje od 18%          11

od 18 do manje od 21%          12

od 21 do manje od 24%          13

od 24 do manje od 27%          14

od 27 do manje od 30%          15

više od 30%     16

2. Na početku se broj glasova utvrđuje s primjenom na dan stupanja na snagu ovoga Protokola koji je otvoren za potpis u Bruxellesu 1997., a prema gornjoj tabeli, te sukladno odredbi članka 10., kojom se utvrđuju godišnji doprinosi ugovornih stranaka u proračun Organizacije.

3. U slučaju pristupa neke države, broj glasova ugovornih stranaka ponovo se utvrđuje u skladu s istom procedurom.

4. Broj glasova utvrđuje se svake godine iznova, sukladno gore navedenim odredbama.

Članak 12.

Opća skupština i Vijeće donose svoj unutarnji Pravilnik kojim se utvrđuju poslovnik za izbor jednog predsjednika i jednog potpredsjednika, kao i poslovnik za provedbu postupka brojanja glasova i utvrđivanje kvoruma.

Članak 13.

1. Organizacija s državama i drugim zainteresiranim međunarodnim organizacijama održava odnose koji su od koristi za ostvarenje njenih ciljeva.

2. Opća skupština je, bez prejudiciranja odredbi iz stavka (k) paragrafa 2. članka 7., paragrafa 3. ovoga članka i članka 15., jedina nadležna za zaključivanje posebnih sporazuma, u ime Organizacije, nužnih za obavljanje zadaća iz članka 2.

3. Opća skupština može, na prijedlog Vijeća, na njega prenijeti pravo donošenja odluke o zaključivanju posebnih sporazuma nužnih za obavljanje zadaća iz članka 2.

Članak 14.

Posebni sporazumi iz članka 2. moraju utvrditi dužnosti, prava i obveze Stranaka u sporazumu, uvjete financiranja kao i mjere koje se u tom smislu trebaju poduzeti. O sporazumima pregovore može voditi Agencija prema uvjetima iz stavka (k) paragrafa 2. članka 7.

Članak 15.

U okviru smjernica Vijeća, Agencija sa zainteresiranim privatnim ili javnim tehničkim službama ugovornih stranaka, neugovornih stranaka ili međunarodnih organizacija uspostavljati potrebne odnose za koordiniranje zračnog prometa i nesmetani rad vlastitih službi. U tu svrhu ona u ime Organizacije, pod uvjetom da o tome obavijesti Vijeće, može sklapati ugovore čisto administrativne, tehničke ili trgovačke prirode, u onoj mjeri u kojoj su ti ugovori potrebni za njen nesmetani rad.

Članak 16.

1. Svojstvo javne koristi mora se priznavati sukladno nacionalnim propisima i s posljedicama koje iz odredbi tih propisa proizlaze u svezi s eksproprijacijom javnih dobara, a tiču se stjecanja nekretnina potrebnih za smještaj instalacija Organizacije, sukladno sporazumu s vladom odnosne ugovorne stranke. U slučaju da se ne postigne miroljubiv sporazum za potrebe stjecanja u korist javnog interesa, postupak eksproprijacije javnih dobara mogu pokretati nadležne vlasti te države u skladu s njezinim nacionalnim propisima.

2. Ako na teritoriju ugovornih stranaka ne postoji postupak iz prethodnog stavka, Organizacija može koristiti pogodnosti u prinudnim postupcima otkupa u korist civilnog zrakoplovstva i telekomunikacija.

3. U svezi s instalacijama ili službi Organizacije uspostavljenih na teritorijima ugovornih stranaka, Organizaciji se priznaju eventualno predviđene pogodnosti u primjeni nacionalnih propisa ugovornih stranaka koji se odnose na ograničenja prava vlasnika nekretnina propisanih u javnom interesu i u korist nacionalnih službi iste svrhe, a poglavito kod rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u javnom interesu.

4. Organizacija snosi troškove nastale primjenom odredbi ovoga članka, uključujući i nadoknadu koja se plaća u skladu s propisima države na čijem se teritoriju nalazi imovina.

Članak 17.

U obnašanju zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., Agencija primjenjuje propise koji su na snazi na teritoriju ugovornih stranaka i zračnom prostoru za koji im je povjereno pružanje usluga u zračnom prometu sukladno međunarodnim sporazumima čiji su one potpisnici.

Članak 18.

U obnašanju zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., a u granicama prenijetim na službe zračnog prometa, Agencija zapovjednicima zrakoplova daje sve potrebne instrukcije. Oni su dužni ravnati se prema tim instrukcijama osim u slučajevima više sile obuhvaćenih propisima iz prethodnog članka.

Članak 19.

1. U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., Organizacija sukladno općim uvjetima iz stavka (d) paragrafa 2. članka 7., utvrđuje potrebne mjere regulacije te ih priopćava korisnicima zrakoplova i odgovarajućim službama u zračnom prometu. Ugovorne stranke brinu da korisnici zrakoplova, zapovjednici zrakoplova i odgovarajuće službe u zračnom prometu postupaju sukladno tim mjerama, osim u onim slučajevima kada to sigurnosni razlozi ne dopuštaju.

2. Za postupanje službi u zračnom prometu jedne ugovorne stranke sukladno općim uvjetima ili mjerama regulacije iz paragrafa 1. ovoga članka isključivo je odgovorna ta ugovorna stranka.

3. U slučaju da korisnik zrakoplova ili njegov zapovjednik ne postupe sukladno s općim uvjetima i mjerama regulacije iz paragrafa 1. ovoga članka, na zahtjev Organizacije može se pokrenuti postupak gonjenja prekršitelja:

(a) od strane ugovorne stranke na čijem je teritoriju utvrđen prekršaj,

(b) od strane Organizacije sukladno prinadležnostima navedenim u članku 35, ako je s time suglasna ugovorna stranka na čijem se teritoriju postupak treba pokrenuti.

4. Ugovorne su stranke dužne u svoje nacionalne zakonske propise ugraditi odredbe koje će osigurati poštivanje općih uvjeta iz stavka (d) paragrafa 2. članka 7.

Članak 20.

U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., odnosno zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., prekršaji propisa o zračnoj plovidbi počinjeni u zračnom prostoru u kojem Agencija obnaša svoje zadaće zapisnički utvrđuju njeni posebno u tu svrhu ovlašteni djelatnici, bez prejudiciranja prava utvrđivanja istovrsnih prekršaja koje službene osobe ugovornih stranaka imaju u smislu nacionalnih zakonskih propisa. Navedeni zapisnici pred nacionalnim sudovima imaju istu valjanost kao i oni koje sastave kvalificirane nacionalne službene osobe prilikom utvrđivanja istovrsnih prekršaja.

Članak 21.

1. Publikacije i drugi informativni materijali koje Organizacija šalje ili su njoj upućeni a odnose se na njene službene aktivnosti ne podliježu nikakvim ograničenjima.

2. U svojim službenim komunikacijama i otpremi svojih dokumenata Organizacija uživa jednake pogodnosti koje svaka pojedina ugovorna stranka odobrava sličnim međunarodnim organizacjama.

Članak 22.

1. Organizacija je na teritoriju ugovornih stranaka oslobođena svih pristojbi i taksi prilikom svog konstituiranja, raspuštanja i likvidacije.

2. Oslobođena je svih pristojbi i taksi na nabavu potrebnih nepokretnih dobara kao i na obnašanje svoje zadaće.

3. Oslobođena je svih neposrednih poreza koji bi se u smislu važećih zakona trebali primjenjivati na Organizaciju, njena dobra imovinu i prihode.

4. Oslobođena je indirektnih poreza koji bi se u smislu važećih zakona trebali primjenjivati na raspis zajmova u kojima Organizacija ima ulogu dužnika.

5. Oslobođena je svih izvanrednih ili diskriminacijskih poreza.

6. Pogodnosti iz ovoga članka ne odnose se na poreze i takse na naknadu za usluge od opće koristi.

Članak 23.

1. Organizacija je oslobođena svih carina, poreza ili naknada jednakog učinka, osim naknada za pružene usluge i izuzeta od bilo koje zabrane ili ograničenja uvoza, odnosno izvoza materijala, opreme, zaliha ili drugih predmeta uvezenih za službenu uporabu Organizacije, te namijenjenih za zgrade i postrojenja Organizacije ili za njihovo djelovanje.

2. Tako uvezeni predmeti se ne smiju prodavati, iznajmljivati ili prenositi, uz ili bez novčane naknade, na teritoriju Stranke na koji je ta roba uvezena, osim pod uvjetima koje je utvrdila vlada odnosne ugovorne stranke.

3. Mogu se poduzimati bilo koje primjerene mjere kontrole kako bi se osiguralo da se materijali, oprema, zalihe i drugi predmeti spomenuti u stavku 1. uvezeni za potrebe Organizacije isporučuju Organizaciji i djelotvorno koriste za njezine službene zgrade i postrojenja ili njihovu djelatnost.

4. Organizacija je oslobođena svih carinskih pristojbi i izuzeta od bilo koje zabrane ili ograničenja uvoza, odnosno izvoza publikacija obuhvaćenih člankom 13. Statuta u prilogu.

Članak 24.

1. Organizacija može držati bilo koju valutu i imati račune u bilo kojoj valuti u mjeri potrebnoj za provedbu novčanih transakcija za potrebe predmeta njenog poslovanja.

2. Ugovorne stranke se obvezuju dati Organizaciji potrebita ovlaštenja za sve gotovinske doznake u skladu s uvjetima propisanim primjenjivim domaćim propisima i međunarodnim sporazumima, a koji proizlaze iz utemeljenja i djelovanja Organizacije, uključujući dodjelu i servisiranje zajmova, ako je dodjelu tih zajmova odobrila vlada odnosne ugovorne stranke.

Članak 25.

1. Agencija može zatražiti usluge stručnog osoblja državljana ugovornih stranaka.

2. Djelatnici Organizacije kao i članovi njihovih obitelji koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu uživaju iste olakšice koje ograničuju imigraciju i reguliraju registraciju stranaca, koje se obično odobravaju osoblju sličnih međunarodnih organizacija.

3. (a) Ugovorne stranke u razdobljima međunarodne krize djelatnicima Organizacije i članovima njihovih obitelji koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu odobravaju iste olakšice koje se odobravaju osoblju sličnih međunarodnih organizacija.

(b) Obveze djelatnika Organizacije prema samoj Organizaciji nisu obuhvaćene odredbom prethodnog stavka (a).

4. U odnosu na odredbe iz paragrafa 1. i 2. nema izuzetaka, osim u slučaju kada to nalažu razlozi javnog reda, sigurnosti i zaštite javnog zdravlja.

5. Djelatnici Organizacije:

(a) osobođeni su carinskih pristojbi i taksi osim reprezentativnih pristojbi ili poreza na usluge, prilikom uvoza osobnih stvari, namještaja i drugih predmeta za kućanstvo koje dovoze iz inozemstva prilikom svoga prvog smještaja kao i kod ponovnog izvoza tih istih dobara, namještaja i stvari po prestanku njihove funkcije,

(b) mogu prilikom stupanja na dužnost na teritoriju jedne od ugovornih stranaka, privremeno uvesti, uz oslobađanje od plaćanja carinskih pristojbi, svoj osobni automobil, a kasnije, najkasnije u trenutku isteka razdoblja njihove službe, to isto vozilo ponovo izvesti bez plaćanja carinskih pristojbi, uz rezervu uvažavanja nužnih uvjeta u svim posebnim slučajevima koje takvima ocijeni vlada odnosne ugovorne stranke,

(c) uživaju pravo nepovredivosti svih njihovih isprava i službenih dokumenata.

6. Ugovorne stranke nemaju obvezu odobravati svojim državljanima olakšice iz stavka (a) i (b) paragrafa 5.

7. Generalni direktor Agencije, osim pogodnosti, izuzeća i olakšica predviđenih za djelatnike Organizacije, uživa i pravni imunitet za svoja djela, uključujući usmene i pisane izjave, učinjena tijekom njegove službene djelatnosti, ovaj imunitet ne vrijedi za prometne prekršaje kao i u slučajevima štete izazvane vozilom kojim je on osobno upravljao.

8. Odnosne vlade poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sloboda transferiranja netoplaća.

Članak 26.

Predstavnici ugovornih stranaka u obnašanju svojih funkcija kao i tijekom putovanja u mjesto i iz mjesta sastanaka, uživaju pravo nepovredivosti svih njihovih isprava i službenih dokumenata.

Članak 27.

Zbog pripadnosti vlastitom sustavu socijalne skrbi, Organizacija, Generalni direktor i osoblje Organizacije oslobođeni su svih obvezatnih doprinosa u korist nacionalnih organizacija socijalne skrbi, što ne prejudicira postojeće sporazume između Organizacije i neke ugovorne stranke u trenutku stupanja na snagu Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997.

Članak 28.

1. Ugovorna odgovornost Organizacije podliježe zakonu koji je primjenjiv na odnosni ugovor.

2. Glede izvanugovorne odgovornosti, Organizacija mora nadoknaditi štetu izazvanu nemarnošću svojih tijela ili službenika u okviru njihovog zaposlenja u mjeri u kojoj se ta šteta može njima pripisati. Navedena odredba ne isključuje pravo na druge oblike obeštećenja predviđene nacionalnim zakonom ugovorne stranke.

Članak 29.

1. (a) Instalacije Organizacije su nepovredive. Imovina i efektiva Organizacije su izuzeti od rekviriranja, ekspropriacije ili konfiskacije.

(b) Arhiv Organizacije kao i sve isprave i službeni dokumenti koji joj pripadaju su nepovredivi neovisno o tome na kojem su se mjestu nalazili.

2. Imovina i efektiva Organizacije mogu biti predmet zapljene ili prinudnog izvršenja samo na temelju sudske odluke. Takva sudska odluka moći će se donijeti pod uvjetom da o postupku Organizacija bude obaviještena u primjerenom roku te da joj je omogućena adekvatna priprema svoje obrane. Međutim, postrojenja Organizacije ne mogu biti predmet zapljene niti prinudnog izvršenja.

3. Ipak, radi provedbe sudske istrage i osiguranje provedbe sudskih odluka na teritoriju nadležnosti, nadležne vlasti države sjedišta i drugih zemalja u kojima se instalacije i arhivi nalaze imaju pravo pristupa instalacijama i arhivima Organizacije nakon što o tome obavijeste Generalnog direktora Agencije.

Članak 30.

1. Organizacija stalno surađuje s nadležnim vlastima ugovornih stranaka u cilju kvalitetne provedbe propisa, osiguranja pridržavanja policijskih propisa i sprečavanja bilo kakvih povreda koje bi mogle nastati iz privilegija, imuniteta, izuzeća ili olakšica utvrđenih ovom Konvencijom.

2. Organizacija u najvećoj mogućoj mjeri olakšava izvršenje javnih radova unutar ili u blizini bilo koje nepokretne imovine dodijeljene joj za njezinu uporabu na teritorijima ugovornih stranaka.

Članak 31.

U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., odnosno zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2. međunarodni sporazumi i nacionalni propisi o ulasku, preletu i sigurnosti teritorija ugovornih stranaka obvezujući su za Agenciju koja glede njihove primjene poduzima sve potrebne mjere.

Članak 32.

U obnašanju zadaća iz stavka (e) paragrafa 1. članka 2., odnosno zadaća iz stavka (b) paragrafa 2. članka 2., Agencija je dužna ugovornim strankama koje to zatraže dati sve podatke o zrakoplovima koji po njenim saznanjima obnašaju svoje funkcije vezano uz zračni prostor odnosne ugovorne stranke, kako bi odnosnim ugovornim strankama omogućila provedbu kontrole primjene međunarodnih sporazuma i nacionalnih propisa.

Članak 33.

Ugovorne stranke svjesne su potrebe uspostavljanja financijske stabilnosti Agencije te se u tom smislu obvezuju da će joj u tu svrhu osigurati odgovarajuća financijska sredstva u okvirima koji su utvrđeni ovom Konvencijom i Statutu Agencije u Prilogu I.

Članak 34.

1. Bilo koji spor koji nastane između dviju ugovornih stranaka ili između jedne ili više ugovornih stranaka i Organizacije glede tumačenja, primjene ili provedbe ove Konvencije, poglavito glede njenog postojanja, valjanosti ili razrješenja, koji se ne bude mogao riješiti neposrednim pregovorima u roku od šest mjeseci ili na bilo koji drugi način, dat će se na rješavanje Stalnom arbitražnom sudu u Haagu, sukladno Fakultativnom arbitražnom pravilniku toga Suda.

2. U postupku će se imenovati tri arbitra.

3. Arbitražni postupak odvijat će se u Haagu. Međunarodni ured Stalnoga arbitražnog suda bit će sudska pisarnica koja će pružati sve potrebne administrativne usluge po instrukcijama koje će se dati Stalnom arbitražnom sudu.

4. Za stranke u sporu odluke Stalnoga arbitražnog suda su obvezujuće.

Članak 35.

1. Ne prejudicirajući primjenu odredbi Priloga IV glede prisilne naplate rutnih naknada, sudstvo ugovornih stranaka isključivo je nadležno za moguće sporove između Organizacije, koju predstavlja Generalni direktor Agencije i bilo koje fizičke ili pravne osobe, glede primjene akata Organizacije.

2. Ne prejudicirajući primjenu odredbi Priloga IV glede prisilne naplate rutnih naknada, postupak se pokreće pri ugovornoj stranci:

(a) gdje tuženik ima svoje stalno mjesto boravka ili sjedište,

(b) gdje tuženik posjeduje poslovni objekt, ako mu se mjesto stalnog boravka ili sjedište ne nalaze na teritoriju jedne ugovorne stranke,

(c) gdje tuženik posjeduje imovinu, ako se ne mogu usvojiti mjesta nadležnosti iz prethodnih stavka (a) i (b),

(d) gdje EUROCONTROL ima svoje sjedište, ako se ne mogu usvojiti mjesta nadležnosti iz prethodnih stavka (a) – (c).

Članak 36.

1. Amandmani koji su dani sukladno uvjetima predviđenim u ovoj Konvenciji, statutu Agencije iz Priloga I i člancima 16. i nadalje, odredbi o zajedničkom sustavu rutnih naknada iz Priloga IV, na snazi su i vrijede na teritoriju ugovornih stranaka.

2. Porezne odredbe iz Priloga III i članaka od 1. do uključivo 15. odredbi o zajedničkom sustavu rutnih naknada iz priloga IV, Opća skupština ne može mijenjati.

3. Svaku ugovornu stranku Prilog IV obvezuje u trajanju od pet godina računajući od datuma stupanja na snagu ove Konvencije. Ovo razdoblje od pet godina se automatski produljuje za sljedećih pet godina. Ugovornu stranku koja pisanim putem najmanje dvije godine prije isteka tekućeg petogodišnjeg razdoblja Općoj skupštini priopći kako ne želi daljnje produljenje, po isteku tog razdoblja Prilog IV više ne obvezuje.

4. Prava i obveze ugovorne stranke koja se povlači mogu se po potrebi utvrditi posebnim sporazumom između te ugovorne stranke i Organizacije.

Ovaj sporazum Opća skupština mora jednoglasno odobriti, s time da ugovorna stranka koja se povlači ne sudjeluje u glasovanju.

5. Ugovorna stranka koju Prilog IV više ne obvezuje u svakom trenutku može Općoj skupštini pisanim putem priopćiti svoju želju da ponovo prihvati obveze iz odredbi Priloga IV. Ovu će ugovornu stranku Prilog IV ponovo obvezivati šest mjeseci računajući od dana kada Opća skupština jednoglasno glasovima svih stranaka koje sudjeluju u zajedničkom sustavu prihvati njen zahtjev. Navedenu ugovornu stranku Prilog IV će obvezivati u razdoblju od pet godina računajući od datuma početka njenih obveza iz Priloga IV. Ovo se razdoblje automatski produljuje pod istim uvjetima koji su utvrđeni u prethodnom paragrafu 3.

Članak 37.

Ugovorne stranke se obvezuju da će Agenciji osigurati primjenu valjanih zakonskih odredbi namijenjenih osiguranju stalnog rada javnih službi nužnih za nesmetano odvijanje rada operativnih službi.

Članak 38.

1. Valjanost ove Konvencije, izmijenjene i dopunjene amandmanima iz Protokola od 12. veljače 1981., a zatim i Protokolom otvorenim za potpis u Bruxellesu 1997., produljuje se na neodređeno vrijeme.

2. Nakon što ovako produljena Konvencija ostane na snazi kroz dvadeset godina, svaka ugovorna stranka može sa svoje strane prekinuti njenu primjenu jednostavnom pismenom notifikacijom vladi Kraljevine Belgije koja će sa svoje strane o tome obavijestiti vlade ostalih država potpisnica.

Odluka o povlačenju stupa na snagu po isteku sljedeće godine, računajući od godine u kojoj je odluka o povlačenju notificirana, ako se do tog datuma ne zaključi posebni sporazum iz sljedećeg paragrafa. U protivnom će odluka o povlačenju stupiti na snagu na dan utvrđen posebnim sporazumom.

3. Prava i obveze ugovorne stranke koja se povlači, poglavito one financijske, utvrdit će se posebnim sporazumom koji će ona zaključiti s Organizacijom.

Ovaj sporazum Opća skupština mora jednoglasno odobriti, s time da ugovorna stranka koja se povlači ne sudjeluje u glasovanju.

4. Organizacija se može raspustiti ako se broj ugovornih stranaka smanji na manje od 50% od broja stranaka potpisnica u navedenom Protokolu iz 1997. godine, uz rezervu jednoglasne odluke Opće skupštine.

5. Ako se Organizacija raspusti sukladno odredbama iz prethodnog paragrafa, pravna osobnost u smislu članka 4., zadržava opstojnost za potrebe svoje likvidacije.

Članak 39.

1. Pristupanje ovoj Konvenciji, izmijenjenoj i dopunjenoj amandmanima iz Protokola od 12. veljače 1981. i Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. godine, bilo koje države nepotpisnice ovoga posljednjeg Protokola podliježe prethodnoj suglasnosti Opće skupštine koja odluku donosi jednoglasno.

2. Odluku o prihvaćanju pristupanja državi nepotpisnici pisano priopćava predsjednik Opće skupštine.

3. Isprava pristupa se pohranjuje pri vladi Kraljevine Belgije koja će o tome izvijestiti vlade ostalih država potpisnica i država koje su Konvenciji pristupile.

4. Učinci pristupa teku od prvoga dana drugog mjeseca koji slijedi nakon pohranjivanja isprava o pristupu.

Članak 40.

1. Pristupanje ovoj Konvenciji, izmijenjenoj i dopunjenoj amandmanima iz Protokola od 12. veljače 1981. i Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. godine, slobodno je za regionalne organizacije gospodarske integracije pod uvjetima koje će ugovorne stranke utvrditi, a ove organizacije u čijem su članstvu jedna ili više država potpisnica, moraju se uključiti u dodatni Protokol Konvenciji.

2. Isprava pristupa pohranjuje se pri vladi Kraljevine Belgije koji će o tome obavijestiti ostale stranke.

3. Učinci pristupa regionalne organizacije gospodarske integracije teku od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon pohranjivanja isprava o pristupu, pod uvjetom da je dodatni Protokol iz paragrafa 1 stupio na snagu.

Ove pročišćene odredbe Konvencije i njegovi prilozi izrađeni su na njemačkom, engleskom, bugarskom, hrvatskom, danskom, španjolskom, francuskom, grčkom, mađarskom, talijanskom, nizozemskom, norveškom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, švedskom, češkom i turskom. U smislu zaključne klauzule Međunarodne Konvencije »EUROCONTROL« od 13. prosinca 1960., zaključne klauzule Protokola od 12. veljače 1981. koji donosi amandmane navedenoj Konvenciji, kao i u smislu zaključne klauzule Protokola otvorenog za potpis u Bruxellesu 1997. godine koji usuglašuje navedenu Konvenciju po usvajanju raznih izmjena, u slučaju nepodudarnosti tekstova mjerodavan je tekst na francuskom jeziku.

PRILOG I

STATUT AGENCIJE

Članak 1.

1. Agencija je organ odgovoran za obavljanje poslova povjerenih joj na temelju Konvencije ili od strane Opće skupštine odnosno Vijeća i njihovih tijela. Ona priprema i nadležnim tijelima podnosi prijedloge u svezi obnašanja njihovih funkcija i izvršenja zadaća kao i zadaća prenijetih na Organizaciju. Agencija također Općoj skupštini i Vijeću kao i njihovim tijelima pomaže u obnašanju nadzornih funkcija.

2. U obnašanju svojih funkcija Agencija može, ako je to potrebno, zatražiti pomoć civilnih i vojnih stručnih osoba koje odrede države ili organizacije za pružanje odnosnih usluga.

3. Agencija ima ulogu središta suradnje i koordinacije vlada na području zračne plovidbe. Ona daje prijedloge i pruža potrebnu podršku razvoju istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom i njegovoj uspostavi.

4. Ona poglavito pruža usluge donošenja regulative, informiranja, potpore i savjetodavne pomoći ugovornim strankama, a na osnovi sporazuma zaključenih u smislu odredbi članka 2. Konvencije, priznatim međunarodnim organizacijama i državama nepotpisnicama.

5. Agencija osobito:

(a) koordinira provedbene planove ugovornih stranaka kako bi se u konačnici osiguralo uspostavljanje istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(b) razmatra pitanja iz područja zračne plovidbe koja izučava  organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo (OACI) ili druge međunarodne organizacije koje se bave civilnim zrakoplovstvom, usuglašava i podnosi amandmane na dokumente OACI-ja,

(c) priprema prijedloge detaljnih planova usuglašavanja i integriranja službi i sustava u zračnom prometu, poglavito elemenata zračne plovidbe na tlu i u zrakoplovima ugovornih stranaka, glede uspostavljanja istovjetnoga europskog sustava upravljanja zračnim prometom,

(d) priprema prijedloge mehanizama planiranja i strateškog organiziranja ruta i potpornih struktura u zračnom prometu, koordinirano s civilnim i vojnim stručnim osobama koje u tu svrhu odrede pojedine države,

(e) priprema prijedloge usuglašavanja propisa koji se odnose na službe u zračnom prometu, priprema koordinirane ili zajedničke politike poboljšanja upravljanja zračnim prometom u zračnim lukama i u njihovoj okolici te potiče povećanje učinkovitosti i elastičnost uporabe zračnog prostora za civilne i vojne korisnike,

(f) daje prijedloge ili pruža savjetodavne usluge u svim aspektima opće politike planiranja. Njeno područje djelovanja nije ograničeno isključivo na upravljanje rutnim zračnim prometom već se proteže sukladno principu »od vrata do vrata« koji obuhvaća i upravljanje zračnim prometom. U pripremi prijedloga na tom području Agencija uživa pomoć nacionalnih stručnih osoba,

(g) izučava i promiče mjere za povećanje učinkovitosti na području zračne plovidbe,

(h) donosi kriterije i postupke kao i zajedničke metodologije za osiguranje najveće moguće učinkovitosti i kvalitete sustava za upravljanje i službi u zračnom prometu,

(i) koordinira razvojne i istraživačke programe, programe ispitivanja i ocjenjivanja (RDTE – Research, development, trials and evaluation programs«) nacionalnih organizacija za upravljanje zračnim prometom, poglavito prikupljanje i razdiobu rezultata,

(j) provodi zajedničke studije, ispitivanja i primijenjena istraživanja kao i druge oblike tehničkog razvitka,

(k) definira, projektira, uspostavlja, ovjerava i organizira pod pokroviteljstvom Vijeća, realizaciju istovjetnoga sustava upravljanja zračnim prometom u Europi.

6. Kada pruža usluge u zračnoj plovidbi, Agencija obavlja sljedeće zadaće:

(a) sprječavanje približavanje zrakoplova,

(b) osiguranje urednog i brzog odvijanja zračnog prometa,

(c) pruža obavijesti i podatke potrebne za sigurno i učinkovito odvijanje leta,

(d) upozorava nadležna tijela u slučajevima kada zrakoplovi trebaju usluge službe traženja i spašavanja te ovim tijelima pruža potrebnu potporu.

7. Agencija tijesno surađuje s organizacijama korisnika kako bi se na što djelotvorniji i ekonomičniji način udovoljilo potrebama civilnog zrakoplovstva. Ona radi u tijesnoj suradnji s vojnim vlastima kako bi se u istim uvjetima udovoljilo posebnim potrebama vojnog zrakoplovstva.

8. Za obnašanje svoje uloge Agencija može po potrebi graditi i koristiti zgrade i instalacije. Ipak, kada je to god moguće, ona se oslanja i koristi usluge nacionalnih službi kao i postojeće instalacije, ako je to tehnički i gospodarski opravdano, kako bi se izbjeglo svako nepotrebno udvajanje kapaciteta.

Članak 2.

1. S izuzetkom nadležnosti koje pripadaju Općoj skupštini i Vijeću, poslovanje Agencije vodi jedan Generalni direktor koji uživa široku slobodu djelovanja u smislu postavljanja, uporabe i osiguranja ispravnog rada tehničkih sredstava, raspolaganja financijskim sredstvima i osobljem. U tom smislu ima punu slobodu poduzimanja svih mjera koje smatra potrebnim za ispunjenje svojih obveza.

2. Ipak, Generalni direktor je dužan, radi davanja Vijeću na odobrenje, sukladno odredbama Konvencije:

(a) pripremati godišnje i petogodišnje programe rada s prikazom utjecaja na kretanje troškova i jediničnih stopa,

(b) pripremati petogodišnji financijski plan i proračun, uključujući i financijske obveze, i, sukladno uvjetima iz Priloga IV, jedinične stope i tarife,

(c) podnositi Vijeću godišnje izvješće o aktivnostima u proteklom razdoblju i financijskoj situaciji Organizacije,

(d) davati na uvid temeljne principe na kojima počiva opća struktura Agencije, s time da za pojedinosti unutar ove opće strukture snosi isključivu odgovornost.

3. Osim toga, Generalni direktor:

(a) podnosi redovita izvješća i traži instrukcije Vijeća kada god postoji opasnost neostvarenja postavljenih ciljeva, prekoračenja financijskih plafona, ili u slučaju unošenja bitnih promjena u programe,

(b) pregovara u okviru smjernica dobivenih od Vijeća, glede sklapanja sporazuma iz članka 2. Konvencije.

Članak 3.

Generalni direktor priprema i daje Vijeću na odobrenje, Pravilnik o ugovaranju:

(a) isporuka dobara i pružanja usluga Organizaciji,

(b) isporuka dobara i pružanja usluga Organizacije trećima,

(c) prodaje ili ustupanja prekoračenja aktive.

Članak 4.

Generalni direktor priprema i daje Vijeću na odobrenje Pravilnik o financijskom poslovanju kojim se utvrđuju uvjeti uplaćivanja nacionalnih doprinosa kao i uvjeti zaduživanja Agencije, te vodi brigu o uspješnom financijskom poslovanju, uključujući i provedbu interne kontrole.

Članak 5.

1. Ne prejudicirajući pravo ugovornih stranaka da Generalnom direktoru daju svoje prijedloge, Generalni direktor priprema i daje Vijeću na odobrenje Pravilnik o kadrovskom poslovanju Agencije:

(a) ovaj pravilnik sadrži odredbe o nacionalnosti djelatnika, postupku i principima odabira i upošljavanja, plaćama, mirovinskom osiguranju, internom porezu, nepodobnostima, poslovnoj tajni i kontinuitetu službe,

(b) Agencija svoje djelatnike upošljava iz redova državljana ugovornih stranaka. Djelatnici iz država nepotpisnica mogu se upošljavati na temelju sporazuma iz paragrafa 3. članka 2. Konvencije, ili u posebnim slučajevima, na temelju valjano obrazložene odluke Generalnog direktora.

2. Upravni Sud Međunarodne organizacije rada isključivo je nadležan za sve sporove između Organizacije i djelatnika Agencije, uz isključenje bilo kojeg drugog nacionalnog ili međunarodnog pravosuđa.

Članak 6.

1. Generalnog direktora postavlja Opća skupština, a mandat mu je pet godina. Opća skupština odluku donosi većinom glasova, s time da se pri glasovanju mora prikupiti tri četvrtine izraženih vrednovanih glasova, sukladno vrednovanju glasova iz članka 11. Konvencije, i s time da glasuje najmanje tri četvrtine ugovornih stranaka. Mandat mu je obnovljiv jedanput, pod istim uvjetima. Poslovnik Generalnog direktora odobrava Vijeće.

2. Generalni direktor predstavlja Organizaciju pred sudom kao i u svim oblicima građanskog života.

3. Pored toga, sukladno politici koju utvrđuju Opća skupština i Vijeće, Generalni direktor:

(a) može upošljavati i prekinuti ugovor o radu djelatnika sukladno uvjetima iz Pravilnika o kadrovskom poslovanju, imenovanja s jedanput obnovljivim mandatom od pet godina za funkcije kategorije A1 i A2 podliježu odobrenju Vijeća,

(b) može ugovarati zajmove prema uvjetima iz Pravilnika o financijskom poslovanju, a u granicama koje u tu svrhu utvrđuje Vijeće,

(c) može sklapati ugovore sukladno Pravilniku o ugovaranju iz članka 3., a u granicama koje u tu svrhu utvrđuje Vijeće,

(d) priprema i daje Vijeću na odobrenje Pravilnik o zaštiti podataka iz stavka (I) paragrafa 2. članka 7. Konvencije,

(e) priprema i daje Vijeću na odobrenje pravila i postupke primjenjive na norme, specifikacije i praksu u radu sustava i službi za upravljanja zračnim prometom.

4. Generalni direktor obnaša svoje funkcije bez savjetovanja s Vijećem, ali ga obavještava o svim poduzetim mjerama u okviru navedenih ovlasti.

5. Vijeće utvrđuje uvjete pod kojima Generalni direktor u slučaju sprječenosti može biti zamijenjen u obnašanju funkcija.

Članak 7.

1. Proračun mora imati uravnotežene prihode i rashode.

Svi prihodi i rashodi Agencije moraju se planirati za svaku proračunsku poslovnu godinu.

2. Proračunska poslovna godina započinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

3. Generalni direktor daje nacrt proračuna i petogodišnji financijski plan Vijeću na odobrenje najkasnije 31. listopada prethodne godine.

Članak 8.

1. Organizacija može na međunarodnom financijskom tržištu pribaviti sredstva potrebna za obnašanje svojih zadaća.

2. Organizacija može na financijskim tržištima jedne ugovorne stranke odobravati zajmove, u okviru važećih nacionalnih propisa o odobravanju unutarnjih zajmova, ili, ako tekvih propisa nema, na temelju odobrenja ugovorne stranke.

3. Pravilnik o financijskom poslovanju utvrđuje postupke po kojima Organizacija ugovara i otplaćuje zajmove.

4. Svaki proračun i svaki petogodišnji financijski plan utvrđuju najviši dopušteni iznos zaduženja Organizacije tijekom proračunom i petogodišnjim financijskim planom pokrivenih godina.

5. Na područjima navedenim u ovom članku Organizacija djeluje po dogovoru s nadležnim vlastima ugovornih stranaka ili njihovim emisijskim bankama.

Članak 9.

Proračun i petogodišnji financijski plan mogu se revidirati tijekom poslovne godine ako to okolnosti nalažu, primjenom pravila koja su predviđena za njihovu pripremu i odobrenje.

Članak 10.

1. Sveukupno poslovanje, prihodi i rashodi proračunskih sredstava Agencije kao i financijsko poslovanje Agencije svake godine kontrolira Komisija za Reviziju.

2. Komisiji za Reviziju u radu pomažu vanjski revizori-konzultanti. Vanjsku konzultantsku tvrtku za reviziju imenuje Vijeće s trogodišnjim mandatom, sukladno stavku (f) paragrafa 2. članka 7. Konvencije.

3. Kontrola koju provodi Komisija za Reviziju uz pomoć vanjskih revizora-konzultanata treba utvrditi ispravnost svih prihoda i rashoda kao i ispravnost financijskog poslovanja Agencije. Po zaključenju svake poslovne godine, Komisija za Reviziju daje Vijeću izvješće kojemu su priložene i primjedbe Agencije. Vijeće može Agenciji narediti poduzimanje mjera koje preporučuje izvješće revizije, sukladno stavku (a) paragrafa 2. članka 7. Konvencije.

4. Komisija za Reviziju vodi brigu da se unutar Agencije uspostavi primjeren mehanizam unutarnje kontrole sukladno pravilima i praksi dobrog poslovanja.

5. Komisija za Reviziju može razmatrati i druga financijska pitanja koja se odnose na Agenciju sukladno prihvaćenom mandatu.

Članak 11.

1. Pojedine službe Agencije mogu na zahtjev Vijeća, samoinicijativno ili na zahtjev Generalnog direktora, biti podvrgnute administrativnoj i tehničkoj inspekciji.

2. Ove inspekcije provode djelatnici uprava ugovornih stranaka a po potrebi im u radu pomažu i vanjski suradnici. Svaka takva inspekcija sastoji se od najmanje dvije osobe različite nacionalnosti. Ovakve inspekcije po mogućnosti u svom sastavu trebaju imati barem jednu osobu koja je već sudjelovala u radu takvih inspekcija.

Članak 12.

Jezik kojim se Agencija služi u obnašanju svojih djelatnosti utvrđuje Vijeće.

Članak 13.

Agencija izdaje publikacije potrebne za njeno uspješno poslovanje.

Članak 14.

Svi nacrti amandmana na Statut daju se na usvajanje Općoj skupštini sukladno odredbama stavka (d) paragrafa 1. članka 6. konvencije.

PRILOG II

PODRUČJA LETNIH INFORMACIJA

Savezna Republika Njemačka

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Berlin

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Hannover

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Rhein

Područje letnih informacija Bremen

Područje letnih informacija Düsseldorf

Područje letnih informacija Frankfurt

Područje letnih informacija München

Područje letnih informacija Berlin

Republika Austrija

Područje letnih informacija Beč

Kraljevina Belgija – Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Bruxellesa

Područje letnih informacija Bruxelles

Republika Bugarska

Područje letnih informacija Sofia

Područje letnih informacija Varna

Republika Cipar

Područje letnih informacija Nicosia

Republika Hrvatska

Područje letnih informacija Zagreb

Kraljevina Danska

Područje letnih informacija KŘbenhavn

Kraljevina Španjolska

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Madrida

Područje letnih informacija Madrid

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Barcelone

Područje letnih informacija Barcelona

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Kanarskih otoka

Područje letnih informacija Kanarski Otoci

Republika Francuska – Kneževina Monaco (*)

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Francuske

Područje letnih informacija Paris

Područje letnih informacija Brest

Područje letnih informacija Bordeaux

Područje letnih informacija Marseille (*)

Područje letnih informacija Reims

Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Škotske

Područje letnih informacija Škotska

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Londona

Područje letnih informacija London

Republika Grčka

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Atene

Područje letnih informacija Atena

Republika Mađarska

Područje letnih informacija Budimpešta

Irska

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Shannona

Područje letnih informacija Shannon

Područje oceanskog tranzita Shannon, određeno sljedećim koordinatama: 51° Sjever 15° Zapad, 51° Sjever 8° Zapad, 48°30’ Sjever 8° Zapad, 49° Sjever 15° Zapad, 51° Sjever 15° Zapad na razini leta 55 55 i više.

Republika Italija

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Milana

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Rima

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Brindisija

Područje letnih informacija Milano

Područje letnih informacija Rim

Područje letnih informacija Brindisi

Republika Malta

Područje letnih informacija Malta

Kraljevina Norveška

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Osla

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Stavangera

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Trondheima

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru BodŘ

Područje letnih informacija Oslo

Područje letnih informacija Stavanger

Područje letnih informacija Trondheim

Područje letnih informacija BodŘ

Oceansko područje letnih informacija BodŘ

Kraljevina Nizozemska

Područje letnih informacija Amsterdam

Republika Portugal

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Lisabona

Područje letnih informacija Lisabon

Područje letnih informacija Santa Maria

Rumunjska

Područje letnih informacija Bukurešt

Republika Slovačka

Područje letnih informacija Bratislava

Republika Slovenija

Područje letnih informacija Ljubljana

Kraljevina Švedska

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru de Malmöa

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru de Stockholma

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru de Sundsvalla

Područje letnih informacija Malmö

Područje letnih informacija Stockholm

Područje letnih informacija Sundsvall

Švicarska Konfederacija

Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru Švicarske

Područje letnih informacija Švicarska

Republika Češka

Područje letnih informacija Prag

Republika Turska

Područje letnih informacija Ankara

Područje letnih informacija Istanbul

PRILOG III

POREZNE ODREDBE

Članak 1.

1. Ne prejudicirajući olakšice iz članaka 22. i 23. Konvencije, Organizacija u obnašanju svoje službene zadaće nabavlja značajna dobra i koristi usluge velikih vrijednosti što sve podliježe naplati poreza, pristojbi ili indirektnih taksi (uključujući i poreze pri uvozu roba, pristojbe ili takse, osim onih iz paragrafa 1. članka 23. Konvencije). Vlade država članica poduzimaju u granicama mogućnosti odgovarajuće mjere kako bi se teret ovih davanja kompenzirao, bilo korigiranjem financijskih doprinosa u korist Organizacije, bilo povratom Organizaciji iznosa plaćenih poreza ili taksi, ovi porezi i takse također mogu biti predmetom oslobađanja.

2. Kod plaćanja Organizacije državama članicama s naslova investicija tih istih država, a u mjeri u kojoj Organizacija treba podmiriti nastale troškove, navedene države u obračune koje dostavljaju Organizaciji neće uključivati poreze, pristojbe ili takse čijeg je plaćanja Organizacija oslobođena, koje joj trebaju biti vraćene ili koje će biti predmetom korekcije financijskih doprinosa Organizaciji ako je Organizacija i sama izvršila investicije.

3. Odredbe ovoga članka ne odnose se na poreze, pristojbe ili takse koje se naplaćuju s naslova naknade za usluge od opće koristi.

Članak 2.

Dobra koja Organizacija nabavi a na koja se primjenjuje paragraf 1. članka 1. smiju se prodavati ili ustupati samo sukladno uvjetima koje su utvrdile Vlade zainteresiranih država.

Članak 3.

1. Generalni direktor Agencije i djelatnici Organizacije podliježu porezu u korist Organizacije, koji se obračunava na plaće i osobna primanja koja im Organizacija isplaćuje, sukladno pravilima i uvjetima koje utvrđuje Opća skupština. Osobna primanja i plaće oslobođeni su nacionalnog poreza na dohodak.

Osobna primanja i plaće oslobođene nacionalnog poreza na dohodak države članice ipak mogu uzeti u obzir kod utvrđivanja iznosa poreza kojim se oporezuju ostala osobna primanja i plaće.

2. Paragraf 1 se ne primjenjuje na mirovine i rente koje Organizacija isplaćuje.

3. Imena i prezimena, adrese, naknade odnosno mirovine sadašnjih i bivših djelatnika na koje se primjenjuju odredbe paragrafa 1. i 2. ovoga članka redovito se priopćuju državama članicama.

Članak 4.

U primjeni ovoga Priloga I, Organizacija djeluje u suglasju s nadležnim vlastima zainteresiranih država članica.

Članak 5.

1. Ovaj Prilog zamjenjuje Dopunski protokol Konvenciji potpisan u Bruxellesu 6. srpnja 1970., izmijenjen Protokolom potpisanim u Bruxellesu 21. studenoga 1978., s time da su ta dva Protokola i sami izmijenjeni člankom XXXVIII Protokola potpisanog u Bruxellesu 12. veljače 1981. kojim se donosi amandman Konvenciji.

2. Unatoč odredbama prethodnog paragrafa 1, obveze iz članka 3. Dopunskog protokola od 6. srpnja 1970. vrijede sve do potpunog podmirenja obveza i potraživanja.

PRILOG IV

ODREDBE O ZAJEDNIČKOM SUSTAVU RUTNIH NAKNADA

Članak 1.

Ugovorne stranke sporazumjele su se da će nastaviti s vođenjem zajedničkog sustava utvrđivanja, fakturiranja i naplate rutnih naknada po principu jedinstvene rutne naknade po letu te da će u tu svrhu koristiti službe »EUROCONTROLA«.

Članak 2.

Organizacija utvrđuje, fakturira i naplaćuje rutne naknade od korisnika usluga u rutnoj zračnoj plovidbi na prijedlog ugovornih stranaka koje pripadaju zajedničkom sustavu rutnih naknada.

Članak 3.

Za pitanja rutnih naknada, Vijeće je tijelo koje utvrđuje načine provedbe odluka Opće skupštine donesenih na području rutnih naknada i nadzire izvršenje zadaća Agencije na tom istom području.

Vijeće osobito:

(a) priprema odluke Opće skupštine koje spadaju u politiku rutnih naknada,

(b) utvrđuje jedinicu obračuna u kojoj se rutne naknade izražavaju,

(c) sukladno odlukama donesenim u smislu paragrafa 2. članka 6. ove Konvencije, utvrđuje uvjete primjene sustava, uključujući i uvjete plaćanja kao i jedinstvene stope, tarife i razdoblje njihove primjene,

(d) usvaja izvješća o aktivnostima »EUROCONTROLA« u svezi rutnih naknada,

(e) donosi Pravilnik o financijskom poslovanju koji se odnosi na sustav rutnih naknada,

(f) usvaja dopune proračunu za aktivnosti »EUROCONTROLA« na području rutnih naknada.

Članak 4.

Rutne naknade obuhvaćene računom koji ispostavlja Organizacija predstavljaju jedinstvenu naknadu za svaki pojedini let, one su jedinstveno potraživanje »EUROCONTROLA« plativo u njegovu sjedištu.

Članak 5.

1. Naknadu duguje osoba koja je zrakoplov eksploatirala u trenutku odvijanja leta. Rutna naknada je privilegirano potraživanje prema zrakoplovu s naslova kojeg se naknada duguje, neovisno o tome u čijim je zrakoplov rukama, ako to pravo odnosne ugovorne stranke dopušta.

2. Ako se za identifikaciju leta koristi neka OACI indikacijska oznaka ili bilo koja druga priznata indikacijska oznaka, EUROCONTROL može korisnikom zrakoplova smatrati organizaciju za eksploataciju zrakoplova kojoj je navedena indikacijska oznaka dodijeljena ili je njena dodjela u tijeku u trenutku odvijanja leta, koja je identificirana na temelju pohranjenog plana leta, ili je identificirana uporabom indikacijske oznake OACI ili bilo koje druge indikacijske oznake priznate u komunikaciji sa službama kontrole zračnog prometa, ili na neki drugi način.

3. U slučaju da identitet korisnika nije poznat, korisnikom će se smatrati vlasnik zrakoplova, sve dok se ne utvrdi koja je druga osoba bila u tom svojstvu.

4. Korisnik i vlasnik zrakoplova obvezuju se na solidarno plaćanje rutne naknade ako to pravo odnosne ugovorne stranke dopušta.

Članak 6.

1. U slučaju nepodmirenja duga, mogu se pokrenuti mjere prinudne naplate, uključujući zadržavanje i prinudnu prodaju zrakoplova, ako to dopušta pravo ugovorne stranke na čiji je teritorij zrakoplov sletio.

2. Na zahtjev EUROCONTROLA mjere mogu obuhvatiti i preispitivanje od strane jedne ugovorne stranke ili bilo kojeg drugog nadležnog tijela, dozvola za djelatnost zračnog prijevoza ili upravljanje zračnim prometom, ispostavljenih korisniku koji duguje rutnu naknadu, ako to odgovarajuće zakonodavstvo dopušta.

Članak 7.

1. Postupak prinudne naplate duga pokreće bilo neposredno EUROCONTROL, ili ga na zahtjev EUROCONTROLA pokreće jedna ugovorna stranka ili bilo koje drugo tijelo koje za to jedna ugovorna stranka ovlasti.

2. Prinudna se naplata provodi sudskim ili upravnim putem.

3. Svaka ugovorna stranka dužna je EUROCONTROL upoznati s postupcima koji se u njihovoj državi primjenjuju kao i s nadležnim pravosudnim i upravnim vlastima.

Članak 8.

Postupak prinudne naplate pokreće se na teritoriju one ugovorne stranke:

(a) gdje dužnik ima svoje stalno mjesto boravka ili sjedište,

(b) gdje dužnik posjeduje poslovni objekt, ako mu se mjesto stalnog boravka ili sjedište ne nalaze na teritoriju jedne ugovorne stranke,

(c) gdje dužnik posjeduje imovinu, ako se ne mogu usvojiti mjesta nadležnosti iz prethodnih stavka (a) – (b),

(d) gdje EUROCONTROL ima svoje sjedište, ako se ne mogu usvojiti mjesta nadležnosti iz prethodnih stavka (a) do (c).

Članak 9.

1. Odredbe članaka 5., 6., 7. i 8. ne isključuju mogućnost da bilo koja ugovorna stranka ili bilo koje tijelo koje u tu svrhu neka ugovorna stranka ovlasti, djelujući na zahtjev EUROCONTROLA, izvrši naplatu putem zadržavanja ili prinudne prodaje zrakoplova, sukladno upravnom ili sudskom postupku odnosne ugovorne stranke.

2. Ovlasti zaplijene ili prinudne prodaje protežu se i na opremu, rezervne dijelove, gorivo, opremu i dokumente zadržanog ili prodanog zrakoplova.

3. Valjanost i učinak zadržavanja i prinudne prodaje utvrđeni su zakonima ugovorne stranke na čijem je teritoriju zadržavanje provedeno.

Članak 10.

EUROCONTROL može pokretati postupke pred pravosudnim organima i upravnim tijelima država koje nisu stranke u ovoj Konvenciji.

Članak 11.

U svim ostalim ugovornim strankama priznaju se i provode sljedeće odluke donesene u jednoj ugovornoj stranci:

(a) konačne sudske odluke,

(b) upravne odluke koje su bile podložne sudskom žalbenom postupku ali to više nisu nakon što je nadležni sud konačnom odlukom žalbu odbacio, odnosno zbog odustajanja tuženika od prava žalbe ili isteka zakonskog roka unutar kojeg se žalba trebala podnijeti.

Članak 12.

Odluke navedene u članku 11. ne priznaju se i ne provode u sljedećim slučajevima:

(a) ako pravosuđe ili upravne vlasti izvorne ugovorne stranke nije bilo nadležno u smislu uvjeta iz članka 8.,

(b) ako je odluka protivna javnome redu odnosne ugovorne stranke,

(c) ako dužnik nije pravodobno obaviješten o upravnoj odluci ili o pokretanju postupka kako bi se mogao braniti ili koristiti pravni lijek,

(d) ako je već pokrenut i još nije riješen postupak u svezi rutnih naknada pred sudom ili upravnim tijelom odnosne ugovorne stranke,

(e) ako je odluka suprotna odluci izrečenoj za iste rutne naknade i uručenoj u odnosnoj ugovornoj stranci,

(f) ako je pri izricanju odluke sud ili upravno tijelo izvorne ugovorne stranke, presuđujući o stanju ili sposobnostima fizičkih osoba, bračnom stanju, oporukama i nasljeđivanju, zanemario neki od propisa međunarodnog privatnog prava odnosne ugovorne stranke, osim kada ta odluka postiže isti učinak kao i da su u cijelosti primjenjivani propisi međunarodnog privatnog prava te ugovorne stranke.

Članak 13.

Odluke navedene u članku 11. ako su provedive u izvornoj ugovornoj stranci daju se na izvršenje sukladno zakonima na snazi u odnosnoj ugovornoj stranci. Po potrebi se odluci na jednostavni zahtjev suda ili upravne vlasti odnosne ugovorne stranke pridodaje izvršna formulacija.

Članak 14.

1. Zahtjev mora biti popraćen:

(a) jednim primjerkom odluke,

(b) u slučaju sudske odluke izrečene bez zakonske osnove, izvornikom i ovjerenom kopijom dokumenta kojim se dokazuje da je dužniku akt o pokretanju postupka dostavljen na vrijeme,

(c) u slučaju upravne odluke, dokumentom kojim se dokazuje da su ispunjeni uvjeti iz članka 11.,

(d) bilo kojim drugim dokumentom kojim se dokazuje da je odluka izvršna u izvornoj ugovornoj stranci i da je dužniku pravodobno dostavljena.

2. Ako to sud ili upravna vlast odnosne ugovorne stranke traži, dostavlja se sudski ovjereni prijevod dokumenata. Nije uvjetovana nikakva naknadna legalizacija ili istovjetna formalnost.

Članak 15.

1. Zahtjev se može odbaciti samo zbog razloga iz članka 12. Odluka ni u kojem slučaju ne može biti predmetom temeljita preispitivanja u odnosnoj ugovornoj stranci.

2. Postupak priznavanja i provedbe odluke sukladan je zakonu odnosne ugovorne stranke ako to u ovoj Konvencije nije drugačije određeno.

Članak 16.

Iznos koji EUROCONTROL naplati doznačit će se ugovornim strankama sukladno uvjetima iz odluke Vijeća.

Članak 17.

Kada jedna ugovorna stranka podmiri potraživanje, stvarno naplaćeni iznos se u najkraćem mogućem roku doznačuje EUROCONTROLU koji primjenjuje postupak iz članka 16. Nastali troškovi prinudne naplate za tu ugovornu stranku idu na teret EUROCONTROLA.

Članak 18.

Nadležne vlasti ugovornih stranaka surađuju s EUROCONTROLOM u utvrđivanju i naplati rutnih naknada.

Članak 19.

Ako vijeće jednoglasno odluči o odustajanju od prinudne naplate nekog potraživanja, odnosne ugovorne stranke mogu poduzimati sve one mjere koje smatraju primjerenim. U takvim slučajevima odredbe ove Konvencije o prinudnoj naplati, priznavanju i provedbi odluka više nisu primjenjive.

Članak 3.

Završni akt Diplomatske konferencije o Protokolu s usuglašenom Međunarodnom konvencijom o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe »EUROCONTROL« od 13. prosinca 1960. sa svim izmjenama od 27. lipnja 1997., u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

ZAVRŠNI AKT DIPLOMATSKE KONFERENCIJE O PROTOKOLU O USUGLAŠENJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O SURADNJI NA SIGURNOSTI ZRAČNE PLOVIDBE »EUROCONTROL« OD 13. PROSINCA 1960. SA SVIM IZMJENAMA

(Bruxelles, 27. lipnja 1997.)

OPUNOMOĆENICI:

SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE,

REPUBLIKE AUSTRIJE,

KRALJEVINE BELGIJE,

REPUBLIKE BUGARSKE,

REPUBLIKE CIPAR,

REPUBLIKE HRVATSKE,

KRALJEVINE DANSKE,

KRALJEVINE ŠPANJOLSKE,

REPUBLIKE FRANCUSKE,

UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

REPUBLIKE GRČKE,

REPUBLIKE MAĐARSKE,

IRSKE,

REPUBLIKE ITALIJE,

VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA,

REPUBLIKE MALTE,

KNEŽEVINE MONAKO,

KRALJEVINE NORVEŠKE,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

REPUBLIKE PORTUGAL,

RUMUNJSKE,

REPUBLIKE SLOVAČKE,

REPUBLIKE SLOVENIJE,

KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE,

REPUBLIKE ČEŠKE,

REPUBLIKE TURSKE,

Okupljeni u Bruxellesu, 27. lipnja 1997.,

Donijeli su odluku o unošenju izmjena i dopuna u Međunarodnu konvenciju o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL, s izmjenama u Bruxellesu 1981. godine koje su dane u Dodatku 1 ovom Završnom aktu,

Usvojili su Protokol o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL, koji je otvoren za potpis 27. lipnja 1997. godine a dan u Dodatku 2 ovoga Završnog akta,

Primili su na znanje sljedeću izjavu Kraljevine Nizozemske u ime država članica Europske zajednice, članica EUROCONTROL-a:

»Države članice Europske zajednice, članice EUROCONTROL-a, izjavljuju da njihov potpis Protokola o usuglašenju Međunarodne konvencije o sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL, koji je otvoren za potpis 27. lipnja 1997. a nalazi se u Dodatku 2 ovoga Završnog akta, ne dovodi u pitanje isključive ovlasti Zajednice u određenim područjima obuhvaćenim tom Konvencijom, kao ni učlanjenje Zajednice u EUROCONTROL u svrhu provedbe takvih isključivih ovlasti.«,

Primili su na znanje sljedeću izjavu Kraljevine Belgije:

»Potpisivanjem ovoga teksta bez unošenja ikakvih službenih rezervi Kraljevina Belgija ovime iskazuje da pridaje osobitu važnost kako organizaciji zračnog prostora na način da je zagarantiran pristup njenim zračnim lukama bez diskriminacije, tako i unapređenju dijaloga između socijalnih partnera.«,

Primili su na znanje sljedeću izjavu Republike Grčke:

»Republika Grčka potpisuje ovaj Završni akt Diplomatske konferencije o Protokolu o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL od 13. prosinca 1960., time da se podrazumijeva da provedba i primjena odredaba spomenutoga Protokola mora biti u skladu s pravnim okvirom i postupcima Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva – ICAO (International Civil Aviation Organisation).«,

Primili su na znanje sljedeću izjavu Savezne Republike Njemačke:

»Savezna Republika Njemačka smatra bitnim da buduća regulativa EUROCONTROL-a o zaštiti podataka ispuni barem normu Uredbe Europske zajednice o zaštiti podataka.

Mora postojati jamstvo da osobni podaci koje Organizacija prosljeđuje nekoj Ugovornoj stranci imaju istu razinu zaštite te Ugovorne stranke kakva je predviđena gore navedenom regulativom.«,

Usvojili su sljedeće rezolucije:

I. Rezolucija kojom se Države članice požuruju da ratificiraju ovaj Protokol u najkraćem roku

Ova Konferencija,

Okupljena u Bruxellesu 27. lipnja 1997. u svrhu usvajanja Protokola o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL,

Jednoglasno usvojivši spomenuti Protokol,

Smatrajući vrlo poželjnim da spomenuti Protokol stupi na snagu što prije,

Požuruje sve Ugovorne stranke da ratificiraju, prihvate ili odobre ovaj Protokol o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL što prije,

Traži od Glavnog direktora EUROCONTROL-a da poduzme sve praktične mjere, u suradnji s Ugovornim strankama, pružajući i pomoć ako se traži, u procesu ratifikacije prihvata ili odobrenja spomenutoga Protokola.

II. Rezolucija o skoroj provedbi Protokola

Ova Konferencija,

Okupljena u Bruxellesu 27. lipnja 1997. u svrhu usvajanja Protokola o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL,

Jednoglasno usvojivši spomenuti Protokol,

Primivši na znanje odluke ministara prometa država članica Europske konferencije civilnog zrakoplovstva – ECAC (European Civil Aviation Conference) o strategiji ECAC-a, donesene na sastanku u Kopenhagenu 14. veljače 1997.,

Primivši na znanje poziv ministara prometa ECAC-a upućen Stalnoj komisiji EUROCONTROL-a da razmotri rješenja za raniju provedbu revidirane Konvencije EUROCONTROL-a kako se predlaže Strategijom ECAC-a,

Uviđajući potrebu skore provedbe izvjesnih odredbi revidirane Konvencije, gdje je to primjereno, s namjerom povjeravanja Organizaciji EUROCONTROL, a posebice njenoj Agenciji uloga i zadaća predviđenih Institucionalnom strategijom ECAC-a,

Ponovno potvrđujući svoju odlučnost da se putem odredbi revidirane Konvencije i u bliskoj suradnji sa svim zainteresiranim stranama uspostavi siguran i učinkovit Europski sustav upravljanja zračnim prometom, kao i učinkovit zajednički sustav rutnih naknada,

Požuruje sve Ugovorne stranke na sudjelovanje u najvećoj mogućoj mjeri u ostvarenju skore provedbe izvjesnih odredbi revidirane Konvencije.

Usvojila je sljedeće zajedničke deklaracije:

I. Zajednička deklaracija o nacrtu propisa EUROCONTROL-a o zaštiti podataka

Ova Konferencija,

Okupljena u Bruxellesu 27. lipnja 1997. u svrhu usvajanja Protokola o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL,

Jednoglasno usvojivši spomenuti Protokol,

Primivši na znanje nacrt propisa EUROCONTROL-a o zaštiti podataka,

Donosi sljedeću zajedničku deklaraciju,

Države potpisnice obvezuju se osigurati da interne propise Organizacije EUROCONTROL o zaštiti podataka, Vijeće usvoji prvom prigodom.

II. Zajednička deklaracija o nužnim radnjama za osnivanje razvidne djelatnosti Nadzornog odbora Vijeća i za osiguranje njegova uvođenja u kontekstu skore provedbe Protokola

Ova Konferencija,

Okupljena u Bruxellesu 27. lipnja 1997. godine u svrhu usvajanja Protokola o usuglašenju Međunarodne konvencije o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL,

Jednoglasno usvojivši spomenuti Protokol,

Primivši na znanje odredbe spomenutoga Protokola koje se odnose na stvaranje učinkovita i samostalna ustroja upravljanja Agencijom EUROCONTROL što će omogućiti osiguranje učinkovitog, svrsishodnog i razvidnog mehanizma donošenja odluka u upravljanju zračnim prometom – ATM (Air Traffic Management) u Europi, sukladno Institucionalnoj strategiji ECAC-a za upravljanje zračnim prometom u Europi,

Primivši na znanje da je Agencija EUROCONTROL odgovorna za postizanje ciljeva i izvođenje zadaća utvrđenih Konvencijom ili od rukovodnih tijela EUROCONTROL-a,

Uviđajući poželjnost omogućavanja Agencije EUROCONTROL da putem Odbora s odgovarajućim nadležnostima osigura odgovarajuću razinu razvidnosti upravnog ustroja,

Donosi sljedeću Zajedničku deklaraciju:

Države potpisnice preuzimaju obvezu poduzimanja neophodnih radnji za uspostavljanje razvidne djelatnosti Nadzornog odbora Vijeća kako je predviđeno člankom 7.5 Konvencije, te da nadalje osiguraju njegovo uvođenje u kontekstu skore provedbe izvjesnih odredbi usuglašenoga Protokola.

IMAJUĆI U VIDU ove pretpostavke, Opunomoćenici su potpisali ovaj Završni akt.

U Bruxellesu, 27. lipnja 1997., u jednom primjerku koji ostaje pohranjen u arhivu Vlade Kraljevine Belgije, koja će kopije istovjetne izvorniku dostaviti Vladama ostalih država potpisnica.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove prometa.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, međunarodni ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/05-01/18Zagreb, 1. srpnja 2005.

 

HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.