NN 4/2016 (7.9.2016.), Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom pro­metu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

39

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu sklopljen u Zagrebu, 30. prosinca 2015. godine, u izvorniku na hrvatskom, korejskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O ZRAČNOM PROMETU

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Koreje (u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«),

kao stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorene za potpisivanje u Chicagu sedmog dana prosinca 1944.;

želeći pridonijeti napretku međunarodnog civilnog zrakoplovstva;

želeći sklopiti sporazum čija je glavna svrha uspostava redovitog zračnog prometa između i izvan njihovih državnih područja; i

uzimajući u obzir budući sporazum između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima zračnog prometa;

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Sporazuma, osim ako kontekst ne zahtijeva drukčije:

a) izraz »Konvencija« znači Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu otvorena za potpisivanje u Chicagu sedmog dana prosinca 1944., i obuhvaća svaki Dodatak usvojen prema članku 90. te Konvencije i svaku izmjenu i dopunu Dodataka ili Konvencije prema člancima 90. i 94., u mjeri u kojoj su takve Dodatke i izmjene i dopune prihvatile obje ugovorne stranke;

b) izraz »Sporazum« znači ovaj Sporazum, njegove Dodatke i bilo koje njegove izmjene i dopune;

c) izraz »zrakoplovne vlasti« znači, u slučaju Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u slučaju Republike Koreje, Ministarstvo tla, infrastrukture i prometa, a u oba slučaja, bilo koje drugo tijelo ili osoba ovlaštena za obavljanje dužnosti koje trenutno obavljaju navedena tijela;

d) izraz »određeni zračni prijevoznik« znači zračni prijevoznik koji je određen i ovlašten u skladu s člankom 3. ovog Sporazuma;

e) izrazi »državno područje« u odnosu na državu ima značenje koje mu je dodijeljeno u članku 2. Konvencije;

f) izrazi »zračni promet«, »međunarodni zračni promet«, »zračni prijevoznik« i »zaustavljanje u neprometne svrhe« imaju značenja koja su im dodijeljena u članku 96. Konvencije;

g) izraz »kapacitet« u odnosu na zrakoplov znači korisnu nosivost tog zrakoplova raspoloživog na liniji ili dijelu linije;

h) izraz »kapacitet« u odnosu na ugovoreni promet znači kapacitet zrakoplova koji se koristi za taj promet pomnožen s frekvencijom prometovanja takvih zrakoplova tijekom određenog razdoblja na liniji ili dijelu linije;

i) izraz »ugovoreni promet« znači međunarodni redoviti zračni promet na linijama određenim u Dodatku I. ovom Sporazumu za prijevoz putnika, tereta i pošte, odvojeno ili u kombinaciji, uz naknadu ili najamninu;

j) izraz »određena linija« znači linija određena u Rasporedu linija u Dodatku I. ovom Sporazumu;

k) izraz »tarifa« znači cijene koje se plaćaju za prijevoz putnika i prtljage te uvjete pod kojima se te cijene primjenjuju, uključujući cijene i uvjete za ostale usluge koje obavlja prijevoznik u vezi sa zračnim prijevozom te naknade i uvjete ponuđene agencijama, ali isključujući naknadu i uvjete za prijevoz pošte;

l) izraz »korisnička naknada« znači naknada koju zračnim prijevoznicima naplaćuju nadležna tijela, odnosno naknada čije naplaćivanje ta tijela odobravaju, za korištenje objekata ili uređaja zračne luke ili uređaja za zračnu plovidbu, ili objekata ili uređaja za zaštitu zračnog prometa ili usluge za zaštitu zračnog prometa, uključujući povezane usluge i uređaje za zrakoplove, njihove posade, putnike i teret.

Članak 2.

DODJELA PRAVA

1. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje drugoj ugovornoj stranci prava određena u ovom Sporazumu, kako bi omogućila svojim određenim zračnim prijevoznicima da uspostave i obavljaju redoviti međunarodni zračni promet na linijama određenim u Dodatku I. (u daljnjem tekstu »ugovoreni promet« i »određene linije« odgovarajuće).

2. Podložno odredbama ovog Sporazuma, zračni prijevoznici koje je odredila svaka ugovorna stranka uživaju, tijekom obavljanja ugovorenog prometa na određenim linijama, sljedeća prava:

a) letjeti, bez slijetanja, preko državnog područja druge ugovorne stranke;

b) zaustaviti se na državnom području druge ugovorne stranke u neprometne svrhe; i

c) ukrcavati i iskrcavati putnike, teret i poštu, na bilo kojem mjestu na određenim linijama, podložno odredbama sadržanim u Dodatku I.

3. Ništa u stavku 2. ovog članka neće se smatrati dodjeljivanjem prava određenom zračnom prijevozniku (određenim zračnim prijevoznicima) jedne ugovorne stranke da na državnom području druge ugovorne stranke ukrcava putnike, prtljagu, teret i poštu koji se prevoze za naknadu ili najamninu, a koji se upućuju prema drugom mjestu na državnom području te ugovorne stranke.

Članak 3.

ODREĐIVANJE ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA I DAVANJE OVLAŠTENJA ZA LETENJE

1. Svaka ugovorna stranka ima pravo drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem, odrediti jednog ili više zračnih prijevoznika za potrebe obavljanja ugovorenih prometa na određenim linijama, te povući ili promijeniti takvo određenje. Takva određenja bit će u pisanom obliku.

2. Po primitku takvog određenja, druga ugovorna stranka dodjeljuje odgovarajuća ovlaštenja i dopuštenja uz minimalno kašnjenje u postupku, pod uvjetom:

a) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredila Republika Hrvatska:

(i) da je isti osnovan na državnom području Republike Hrvatske prema Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i ima valjanu operativnu licenciju koju je izdala država članica Europske unije u skladu s pravom Europske unije; i

(ii) da država članica Europske unije koja je odgovorna za izdavanje njegove svjedodžbe o sposobnosti provodi i održava učinkoviti regulatorni nadzor zračnog prijevoznika, a mjerodavna zrakoplovna vlast se jasno navodi u određenju; i

(iii) da je glavno mjesto poslovanja zračnog prijevoznika na državnom području države članice Europske unije od koje je primila valjanu operativnu licenciju; i

(iv) da je zračni prijevoznik u vlasništvu, izravno ili putem većinskog vlasništva, te njime stvarno upravljaju države članice Europske unije i/ili državljani država članica Europske unije i/ili drugih država navedenih u Dodatku II. i/ili državljani tih drugih država; te

b) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredila Republika Koreja:

(i) da Republika Koreja ima i održava učinkovit regulatorni nadzor zračnog prijevoznika; i

(ii) da većinsko vlasništvo i učinkoviti nadzor nad tim zračnim prijevoznikom pripada Republici Koreji, državljanima Republike Koreje ili oboje, a zračni prijevoznik ima valjanu operativnu licenciju koju je izdala Republika Koreja.

c) da je određeni zračni prijevoznik sposoban ispuniti uvjete propisane zakonima i propisima koje ugovorna stranka koja razmatra zahtjev ili zahtjeve uobičajeno primjenjuje u obavljanju međunarodnog zračnog prometa;

d) da ugovorna stranka koja određuje zračnog prijevoznika održava i provodi standarde povezane sa sigurnošću i zaštitom određene u članku 7. i članku 8. ovog Sporazuma.

3. Kada je zračni prijevoznik određen i ovlašten na navedeni način, on može započeti obavljati ugovoreni promet, pod uvjetom da zračni prijevoznik poštuje primjenjive odredbe ovog Sporazuma.

Članak 4.

OPOZIV ILI OBUSTAVA OVLAŠTENJA ZA LETENJE

1. Bilo koja ugovorna stranka može, nakon konzultacija s drugom ugovornom strankom, uskratiti, opozvati, obustaviti ili ograničiti ovlaštenje za letenje ili tehnička dopuštenja zračnom prijevozniku kojeg je odredila druga ugovorna stranka ako:

a) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredila Republika Hrvatska:

(i) isti nije osnovan na državnom području Republike Hrvatske prema Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije ili nema valjanu operativnu licenciju koju je izdala država članica Europske unije u skladu s pravom Europske unije; ili

(ii) država članica Europske unije koja je odgovorna za izdavanje njegove svjedodžbe o sposobnosti ne provodi i ne održava učinkovit regulatorni nadzor zračnog prijevoznika ili mjerodavna zrakoplovna vlast nije jasno navedena u određenju; ili

(iii) glavno mjesto poslovanja zračnog prijevoznika nije na državnom području države članice Europske unije od koje je primila valjanu operativnu licenciju; ili

(iv) zračni prijevoznik nije u vlasništvu, izravno ili putem većinskog vlasništva, te njime stvarno ne upravljaju države članice Europske unije i/ili državljani država članica Europske unije i/ili drugih država navedenih u Dodatku II. i/ili državljani tih drugih država; ili

(v) je zračni prijevoznik već ovlašten za prometovanje prema dvostranom sporazumu između Republike Koreje i druge države članice Europske unije te Republika Koreja može dokazati da bi on, ostvarivanjem prometnih prava prema ovom Sporazumu na liniji koja uključuje mjesto u toj drugoj državi članici Europske unije, zaobilazio ograničenja prometnih prava nametnutih tim drugim sporazumom; ili

(vi) zračni prijevoznik posjeduje svjedodžbu o sposobnosti koju je izdala država članica Europske unije, a ne postoji dvostrani sporazum o zračnom prometu između Republike Koreje i te države članice Europske unije te je ta država članica Europske unije uskratila prometna prava zračnom prijevozniku kojeg je odredila Republika Koreja;

b) u slučaju zračnog prijevoznika kojeg je odredila Republika Koreja:

(i) Republika Koreja ne održava učinkovit regulatorni nadzor zračnog prijevoznika; ili

(ii) većinsko vlasništvo i učinkovit nadzor nad tim zračnim prijevoznikom ne pripada Republici Koreji, državljanima Republike Koreje ili oboje, a zračni prijevoznik nema valjanu operativnu licenciju koju je izdala Republika Koreja;

c) se taj zračni prijevoznik ne pridržava zakona ili propisa koje uobičajeno i u razumnoj mjeri primjenjuje ugovorna stranka koja dodjeljuje navedena prava; ili

d) taj zračni prijevoznik ne udovoljava uvjetima propisanim prema ovom Sporazumu.

2. Ništa u stavku 1. ovog članka ne sprječava ugovornu stranku da odbije, opozove, obustavi ili nametne uvjete spomenute u stavku 1. ovog članka bez prethodnih konzultacija, ako je potrebno trenutačno djelovanje radi sprječavanja daljnje povrede zakona ili propisa.

3. U provedbi svojih prava prema ovom članku i ne dovodeći u pitanje svoje pravo prema podstavcima a) (v) i a) (vi) stavka 1. ovog članka, Republika Koreja ne diskriminira zračne prijevoznike država članica Europske unije na temelju državne pripadnosti.

Članak 5.

PRIMJENA ZAKONA I PROPISA

1. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji uređuju ulazak na ili odlazak s državnog područja države te ugovorne stranke zrakoplova koji obavlja međunarodnu zračnu plovidbu ili letove takvog zrakoplova preko tog državnog područja, primjenjuju se na zrakoplove određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke te ih se takvi zrakoplovi pridržavaju prilikom ulaska na ili odlaska s i dok su na državnom području prve ugovorne stranke.

2. Zakoni i propisi jedne ugovorne stranke koji uređuju ulazak na, boravak na ili odlazak s državnog područja te ugovorne stranke putnika, posade, tereta i pošte, poput onih koji se odnose na formalnosti ulaska i izlaska, emigracije i imigracije, pitanje carine, mjere povezane s valutama, zdravstvene i karantenske mjere, primjenjuju se na putnike, posadu, teret ili poštu koju prevoze zrakoplovi određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke dok su na državnom području prve ugovorne stranke.

3. U primjeni zakona i propisa navedenih u ovom članku, nijedna ugovorna stranka ne daje prednost vlastitom ili bilo kojem drugom zračnom prijevozniku u odnosu na određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke koji je uključen u sličan međunarodni zračni promet.

Članak 6.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI I DOZVOLA

1. Svjedodžbe o plovidbenosti, svjedodžbe o sposobnosti i dozvole koje je izdala ili priznala valjanim bilo koja ugovorna stranka, priznaje, tijekom razdoblja njihove valjanosti, kao valjane druga ugovorna stranka.

2. Međutim, svaka ugovorna stranka zadržava pravo da ne prizna kao valjane, u svrhu letova preko svog državnog područja, potvrde o sposobnosti i dozvole koje je njezinim državljanima izdala ili im priznala kao važeće, druga ugovorna stranka ili bilo koja druga država.

Članak 7.

SIGURNOST ZRAKOPLOVSTVA

1. Svaka ugovorna stranka može u svako doba zatražiti konzultacije u vezi sigurnosnih standarda koje održava druga ugovorna stranka u područjima koja se odnose na aeronautičke uređaje, letačku posadu, zrakoplove i letenje zrakoplova. Takve konzultacije se održavaju u skladu s odredbama zakona i propisa na snazi u svakoj ugovornoj stranci i započinju u roku od trideset (30) dana od tog zahtjeva.

2. Ako, nakon takvih konzultacija, jedna ugovorna stranka ustanovi da druga ugovorna stranka djelotvorno ne održava i ne primjenjuje sigurnosne standarde u područjima iz stavka 1. ovog članka koji odgovaraju standardima uspostavljenim u to vrijeme sukladno Konvenciji, drugu ugovornu stranku se obavješćuje o tim saznanjima te o koracima koji se smatraju potrebnim kako bi se udovoljilo standardima Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (u daljnjem tekstu »ICAO«). Druga ugovorna stranka potom poduzima odgovarajuće korektivne mjere u skladu s odredbama zakona i propisa na snazi u svakoj ugovornoj stranci unutar dogovorenog vremenskog razdoblja.

3. Sukladno članku 16. Konvencije, nadalje je dogovoreno da svaki zrakoplov kojim upravlja zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke ili kojim se upravlja u njegovo ime, a koji prometuje prema ili s državnog područja druge ugovorne stranke, može, dok je na državnom području druge ugovorne stranke, biti predmet pregleda ovlaštenih predstavnika druge ugovorne stranke, pod uvjetom da to ne uzrokuje neopravdano kašnjenje leta zrakoplova. Bez obzira na obveze spomenute u članku 33. Konvencije, svrha tog pregleda je provjera valjanosti relevantne dokumentacije zrakoplova, dozvola njegove posade te opreme zrakoplova i da li njegovo stanje udovoljava standardima ustanovljenim u to vrijeme prema Konvenciji.

4. Ako je radi očuvanja sigurnosti letenja zračnog prijevoznika neophodno žurno djelovanje, svaka ugovorna stranka zadržava pravo odmah obustaviti ili izmijeniti ovlaštenje za letenje zračnom prijevozniku, ili zračnim prijevoznicima, druge ugovorne stranke.

5. Svako djelovanje jedne ugovorne stranke u skladu sa stavkom 4. ovog članka prekida se kad prestane postojati osnova za poduzimanje tog djelovanja.

6. S obzirom na stavak 2. ovog članka, ako se utvrdi da jedna ugovorna stranka nastavlja s neudovoljavanjem standardima

ICAO-a i nakon isteka dogovorenog vremenskog razdoblja, glavni tajnik ICAO-a treba biti o tome obaviješten. On također treba biti obaviješten o daljnjem zadovoljavajućem razrješenju takve situacije.

7. Ako su zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske odredile zračnog prijevoznika nad kojim regulatorni nadzor provodi i održava država članica Europske unije, prava zrakoplovnih vlasti Republike Koreje, prema ovom članku, jednako se primjenjuju na usvajanje, izvršavanje ili održavanje sigurnosnih standarda od strane te države članice Europske unije te na ovlaštenja za letenje tog zračnog prijevoznika za potrebe ovog članka i članaka 4. i 6.

Članak 8.

ZAŠTITA ZRAKOPLOVSTVA

1. Sukladno svojim pravima i obvezama prema međunarodnom pravu, ugovorne stranke ponovo potvrđuju da njihova međusobna obveza zaštite sigurnosti civilnog zrakoplovstva od nezakonitog djelovanja čini sastavni dio ovog Sporazuma. Ne ograničavajući općenitost svojih prava i obvezu prema međunarodnom pravu, ugovorne stranke posebice djeluju sukladno odredbama Konvencije o krivičnim djelima i nekim drugim aktima izvršenim u zrakoplovima, sastavljene u Tokiju 14. rujna 1963., Konvencije o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova, sastavljene u Haagu 16. prosinca 1970., Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, sastavljene u Montrealu 23. rujna 1971., Protokola o suzbijanju nezakonitih akata nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, sastavljenog u Montrealu 24. veljače 1988., Konvencije o obilježavanju plastičnih eksploziva u cilju otkrivanja, sastavljene u Montrealu 1. ožujka 1991. te svakog sporazuma o zaštiti zrakoplovstva koji postane obvezujući za obje ugovorne stranke.

2. Ugovorne stranke na zahtjev pružaju jedna drugoj svu potrebnu pomoć kako bi spriječile djela otmice civilnih zrakoplova i druga nezakonita djela protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka te uređaja zračne plovidbe i otklonile bilo koje druge prijetnje sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

3. Ugovorne stranke u svojim međusobnim odnosima djeluju sukladno odredbama o zaštiti zračnog prometa koje je utvrdio ICAO kako su određene u Dodatcima Konvenciji, u mjeri u kojoj su te odredbe o zaštiti primjenjive na ugovorne stranke; one zahtijevaju da njihovi zračni prijevoznici i upravitelji zračnih luka na njihovom državnom području djeluju sukladno takvim odredbama o zaštiti zračnog prometa.

4. Svaka ugovorna stranka suglasna je da se od njenih zračnih prijevoznika može zahtijevati da poštuju odredbe o zaštiti zrakoplovstva iz gornjeg stavka 3., koje zahtijeva druga ugovorna stranka za ulazak na, odlazak s, odnosno tijekom boravka na državnom području te druge ugovorne stranke. Pri ulasku na, odlasku s, odnosno tijekom boravka na državnom području Republike Koreje od zračnih prijevoznika se zahtijeva poštivanje odredaba o zaštiti zrakoplovstva u skladu sa zakonom koji je na snazi u toj zemlji. Pri ulasku na, odlasku s, odnosno tijekom boravka na državnom području Republike Hrvatske od zračnih prijevoznika se zahtijeva poštivanje odredaba o zaštiti zrakoplovstva u skladu s pravom Europske unije.

5. Svaka ugovorna stranka osigurava da se na njenom državnom području učinkovito primjenjuju odgovarajuće mjere u svrhu zaštite zrakoplova te provjere putnika, posade, ručne prtljage, prtljage, tereta, hrane koja se poslužuje tijekom leta te zaliha zrakoplova prije i za vrijeme ukrcaja ili utovara. Svaka ugovorna stranka također pozitivno razmatra bilo koji zahtjev druge ugovorne stranke za poduzimanjem razumnih posebnih mjera zaštite kako bi se suprotstavilo određenoj prijetnji.

6. Kada se dogodi slučaj otmice, ili prijetnja otmicom civilnog zrakoplova, ili nekom drugom nezakonitom radnjom protiv sigurnosti takvih zrakoplova, njihovih putnika i posade, zračnih luka ili uređaja zračne plovidbe, ugovorne stranke pomažu jedna drugoj olakšavanjem komunikacije i drugim odgovarajućim mjerama kojima je cilj brzo i sigurno okončanje takvog događaja ili prijetnje.

7. Kada ugovorna stranka ima opravdane razloge vjerovati da je druga ugovorna stranka odstupila od odredaba o zaštiti zračnog prometa ovog članka, zrakoplovne vlasti prve ugovorne stranke mogu zatražiti trenutačne konzultacije sa zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke.

8. Neostvarenje zadovoljavajućeg sporazuma u roku od mjesec dana od datuma takvog zahtjeva predstavlja osnovu za uskraćivanje, opoziv, poništenje, ograničavanje ili nametanje uvjeta na ovlaštenje za letenje zračnog prijevoznika, ili zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke. Kada je takav postupak opravdan u slučaju žurnosti odnosno, kako bi se spriječilo daljnje nepoštivanje odredaba ovog članka prva ugovorna stranka može u svako doba poduzeti privremene mjere. Svaka mjera poduzeta u skladu s ovim stavkom prekida se nakon što druga ugovorna stranka počne primjenjivati odredbe o zaštiti iz ovog članka.

Članak 9.

KORISNIČKE NAKNADE ZA KORIŠTENJE ZRAČNIH LUKA I ZRAKOPLOVNIH UREĐAJA

1. Svaka ugovorna stranka poduzima sve kako bi osigurala da su korisničke naknade, koje su nametnute ili je njihovo nametanje odobreno od strane njezinih nadležnih tijela za naplatu, određenim zračnim prijevoznicima druge ugovorne stranke za korištenje zračnih luka i drugih zrakoplovnih uređaja, pravedne i razumne. Ove se naplate temelje na čvrstim ekonomskim načelima i nisu više od naknada koje plaćaju njihovi nacionalni zračni prijevoznici koji su uključeni u pružanje sličnog međunarodnog prometa.

2. Svaka ugovorna stranka potiče konzultacije o korisničkim naknadama između svojih nadležnih tijela za naplatu i određenih zračnih prijevoznika koji koriste te usluge i uređaje, a koje im pružaju ta nadležna tijela za naplatu, kad god je to izvodivo posredstvom organizacija koje predstavljaju te zračne prijevoznike. Te korisnike treba obavijestiti o svakoj razumno predloženoj promjeni korisničkih naknada kako bi im se omogućilo da iznesu svoje stajalište prije nastanka promjena. Svaka ugovorna stranka također potiče svoja nadležna tijela za naplatu i takve korisnike da razmjenjuju prikladne informacije u vezi korisničkih naknada.

Članak 10.

OSLOBOĐENJE OD CARINA, POREZA I DRUGIH NAPLATA

1. Zrakoplovi koje na međunarodnim letovima koriste određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka te njihova uobičajena oprema, rezervni dijelovi, zalihe goriva, maziva i zalihe zrakoplova (uključujući hranu, piće i duhan) u zrakoplovu biti će oslobođeni, na temelju uzajamnosti, svih carina, inspekcijskih pristojbi i drugih sličnih davanja pri dolasku na državno područje druge ugovorne stranke, u skladu s odredbama zakona i propisa svake ugovorne stranke koji su na snazi, pod uvjetom da ta oprema i zalihe ostanu u zrakoplovu dok ne budu ponovno izvezeni.

2. Na temelju uzajamnosti, u skladu s odredbama zakona i propisa svake ugovorne stranke koji su na snazi, od istih davanja, pristojbi i naplata, uz iznimku naplata primjerenih izvršenim uslugama, biti će također oslobođeno i sljedeće:

a) zalihe zrakoplova ukrcane na državnom području bilo koje ugovorne stranke, unutar granica koje odrede nadležna tijela navedene ugovorne stranke, a za korištenje u zrakoplovu koji obavlja ugovoreni promet druge ugovorne stranke;

b) rezervni dijelovi, uključujući motore, doneseni na državno područje bilo koje ugovorne stranke za održavanje ili popravak zrakoplova kojeg određeni zračni prijevoznik druge ugovorne stranke koristi za obavljanje ugovorenog prometa; i

c) gorivo, maziva i potrošna tehnička roba čija je namjena opskrba zrakoplova određenog zračnog prijevoznika druge ugovorne stranke tijekom obavljanja ugovorenog prometa, čak i kada se te zalihe koriste na dijelu putovanja preko državnog područja ugovorne stranke u kojoj su ukrcane.

Može se zahtijevati da materijali iz podstavaka a), b) i c) ovog stavka budu stavljeni pod carinski nadzor ili kontrolu.

3. Standardna zrakoplovna oprema, kao i materijali i zalihe koji se zadržavaju u zrakoplovu bilo koje ugovorne stranke, mogu se iskrcati na državno područje druge ugovorne stranke samo uz odobrenje carinskih tijela te druge ugovorne stranke. U tom slučaju, mogu se staviti pod nadzor spomenutih tijela dok ne budu ponovno izvezeni ili ih se drukčije ne ukloni u skladu s carinskim propisima.

4. Potrebni dokumenti koje koristi određeni zračni prijevoznik jedne ugovorne stranke, uključujući zrakoplovne karte, tovarne listove te materijale pogodne za oglašavanje, biti će oslobođeni od svih carinskih davanja i drugih sličnih naplata na državnom području druge ugovorne stranke u skladu s odredbama zakona i propisa na snazi u svakoj ugovornoj stranci.

5. Prtljaga i teret u izravnom tranzitu biti će oslobođeni od carinskih davanja i drugih sličnih naplata.

Članak 11.

PRIJENOS PRIHODA

Svaki određeni zračni prijevoznik može na zahtjev promijeniti i doznačiti lokalne prihode, koji preostaju nakon lokalnih rashoda, u zemlju po svom izboru. Brza promjena i doznaka dozvoljena je bez ograničenja po deviznom tečaju primjenjivom na tekuće postupke koji su na snazi u vrijeme kada se ti prihodi dostavljaju za promjenu i doznaku, a neće biti podložni bilo kakvim naplatama, osim onih koje banke uobičajeno primjenjuju za vršenje takvih promjena i doznaka.

Članak 12.

KAPACITET

1. Određeni zračni prijevoznici obiju ugovornih stranaka imaju pravedne i jednake mogućnosti obavljanja ugovorenog prometa na određenim linijama između njihovih državnih područja.

2. Zrakoplovne vlasti ugovornih stranaka dogovaraju osiguranje ukupnog kapaciteta za ugovoreni promet koji obavljaju određeni zračni prijevoznici ugovornih stranaka.

3. Tijekom obavljanja ugovorenog prometa, zračni prijevoznici svake ugovorne stranke uzimaju u obzir interese zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke kako ne bi neprimjereno utjecali na usluge koje zračni prijevoznici druge ugovorne stranke pružaju na cijelim ili samo na dijelu istih linija.

4. Na svakoj će određenoj liniji kapaciteti određenih zračnih prijevoznika jedne ugovorne stranke zajedno s kapacitetima određenih zračnih prijevoznika druge ugovorne stranke biti održavani u razumnom odnosu prema potrebama javnosti za zračnim prijevozom na toj liniji.

5. Ugovoreni promet određenih zračnih prijevoznika svake ugovorne stranke ima za glavni cilj pružanje, s razumnim faktorom popunjenosti, kapaciteta prikladnog trenutnoj i predviđenoj prometnoj potražnji, do i s državnog područja ugovorne stranke koja određuje te zračne prijevoznike. Prijevoz koji se ukrcava ili iskrcava na državnom području druge ugovorne stranke, do i od mjesta na određenim linijama na državnim područjima država koje ne određuju zračne prijevoznike biti će dopunskog karaktera. Pravo tih zračnih prijevoznika na prijevoz između mjesta na utvrđenim linijama koje se nalaze na državnom području druge ugovorne stranke i na mjestima u trećim zemljama ostvaruje se u interesu sustavnog razvoja međunarodnog zračnog prometa na način da je kapacitet povezan s:

a) potražnjom za prometom do i s državnog područja ugovorne stranke koja određuje zračnog prijevoznika;

b) postojećom prometnom potražnjom na prostorima kroz koje ugovoreni promet prolazi, uzimajući u obzir lokalni i regionalni zračni promet; i

c) zahtjevima zračnog prijevoznika koji je u prolazu.

Članak 13.

TARIFE

1. Svaka ugovorna stranka dopušta određenim zračnim prijevoznicima da određuju tarife za zračni promet na temelju komercijalnih razmatranja na tržištu. Uplitanje ugovornih stranaka je ograničeno na:

a) sprječavanje nerazumno diskriminirajućih cijena ili prakse;

b) zaštitu potrošača od nerazumno visokih ili restriktivnih cijena uslijed zloporabe dominantnog položaja; i

c) zaštitu zračnih prijevoznika od cijena koje su umjetno niske uslijed izravnih ili neizravnih državnih subvencija ili potpora.

2. Svaka ugovorna stranka može, na nediskriminirajućoj osnovi, zahtijevati podnošenje obavijesti i prijavu tarifa ili podnošenje zahtjeva svojim zrakoplovnim vlastima koje zračni prijevoznici druge ugovorne stranke naplaćuju pri letu do ili s njezinog državnog područja. Takva obavijest ili podnošenje zahtjeva zračnih prijevoznika obiju ugovornih stranaka može se zahtijevati najmanje trideset (30) dana prije predloženog datuma njihova stupanja na snagu. U pojedinačnim slučajevima, obavijest ili podnošenje zahtjeva može se dopustiti u kraćem roku od onog koji se uobičajeno zahtjeva.

3. Nijedna ugovorna stranka ne smije poduzimati jednostrane mjere kako bi spriječila uvođenje ili nastavak primjene tarifa predloženih za naplatu ili naplaćenih od strane a) zračnog prijevoznika bilo koje ugovorne stranke koji obavlja međunarodni zračni prijevoz između državnih područja ugovornih stranaka, ili b) zračnog prijevoznika jedne ugovorne stranke koji obavlja međunarodni zračni prijevoz između državnog područja druge ugovorne stranke i državnog područja bilo koje druge države, uključujući u oba slučaja prijevoz na temelju međukompanijskih ugovora. Ako bilo koja ugovorna stranka vjeruje da takva tarifa nije u skladu s razmatranjima utvrđenim u stavku 1. ovog članka, zatražit će konzultacije i obavijestiti drugu ugovornu stranku o razlozima svoga nezadovoljstva što je prije moguće. Te će se konzultacije održati najkasnije trideset (30) dana nakon primitka zahtjeva, a ugovorne stranke će surađivati u pogledu pribavljanja informacija potrebnih za donošenje razumnog rješenja problema. Ako ugovorne stranke postignu dogovor u pogledu tarifa za koje je izdana obavijest o nezadovoljstvu, svaka će ugovorna stranka učiniti sve što je u njenoj moći kako bi taj dogovor proveo. Bez takvog uzajamnog dogovora, tarifa stupa na snagu ili se nastavlja primjenjivati.

Članak 14.

ODOBRAVANJE REDOVA LETENJA

1. Određeni zračni prijevoznik (određeni zračni prijevoznici) jedne ugovorne stranke podnose svoje redove letenja za ugovoreni promet na odobrenje zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke najmanje šezdeset (60) dana prije predviđenog datuma početka njihove provedbe. Svaka promjena tih redova letenja se također podnosi zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke na odobrenje najmanje trideset (30) dana unaprijed.

2. Određeni zračni prijevoznici također dostavljaju sve druge podatke u vezi s rasporedom letenja i prometom koji se mogu zahtijevati kako bi uvjerili zrakoplovne vlasti druge ugovorne stranke da se uredno pridržavaju uvjeta Sporazuma.

Članak 15.

POSLOVNE AKTIVNOSTI

1. Određeni zračni prijevoznici svake ugovorne stranke imaju pravo osnivati svoja predstavništva na državnom području druge ugovorne stranke. Ta predstavništva mogu uključivati komercijalno, operativno i tehničko osoblje te drugo specijalističko osoblje potrebno za obavljanje zračnog prometa.

2. Predstavništva se osnivaju, a predstavnici i osoblje se zapošljavaju, u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi na državnom području te druge ugovorne stranke.

3. Svaka ugovorna stranka dodjeljuje svakom zračnom prijevozniku kojeg je odredila druga ugovorna stranka pravo na prodaju svojih usluga prijevoza i pripadajućih usluga putem vlastitih prijevoznih dokumenata, izravno u svojim vlastitim uredima prodaje i putem svojih zastupnika na državnom području druge ugovorne stranke, svakom klijentu u domaćoj valuti ili u bilo kojoj drugoj slobodno konvertibilnoj valuti.

Članak 16.

PODNOŠENJE STATISTIČKIH PODATAKA

Zrakoplovne vlasti jedne ugovorne stranke dostavljaju zrakoplovnim vlastima druge ugovorne stranke, na njihov zahtjev, takva periodična ili druga statistička izvješća koja mogu biti razumno zahtijevana, u svrhu razmatranja kapaciteta kojeg određeni zračni prijevoznici prve ugovorne stranke pružaju s obzirom na ugovoreni promet. Ta izvješća uključuju sve informacije potrebne za određivanje količine prometa kojeg obavljaju ti zračni prijevoznici u obavljanju ugovorenog prometa te mjesta ukrcaja i iskrcaja takvog prometa.

Članak 17.

KONZULTACIJE

Bilo koja ugovorna stranka može u svako doba zatražiti konzultacije o provedbi, tumačenju, primjeni, izmjeni i dopuni ili izvršenju ovog Sporazuma, koje se mogu obaviti razgovorima ili u pisanom obliku između zrakoplovnih vlasti. Takve konzultacije započinju u roku od šezdeset (60) dana od datuma na koji druga ugovorna stranka zaprimi pisani zahtjev, osim ako se ugovorne stranke ne dogovore drukčije.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Ako između ugovornih stranaka nastane bilo koji spor u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma, ugovorne stranke ga najprije nastoje riješiti pregovorima.

2. Ako ugovorne stranke ne uspiju postići dogovor pregovorima, mogu se suglasiti da spor upute na odlučivanje nekoj osobi ili tijelu. Ako se tako ne dogovore, spor se može, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, podnijeti na odlučivanje sudu od tri arbitra, pri čemu jednog arbitra imenuje svaka ugovorna stranka, a trećeg imenuju dva tako imenovana arbitra. Svaka od ugovornih stranaka imenuje arbitra u roku od šezdeset (60) dana od datuma kada je bilo koja ugovorna stranka primila obavijest druge diplomatskim putem kojom se traži arbitraža nad sporom od strane takvog suda, a treći arbitar će biti imenovan u narednom razdoblju od šezdeset (60) dana. Ako bilo koja od ugovornih stranaka ne imenuje arbitra unutar određenog roka, ili ako treći arbitar nije imenovan u okviru određenog roka, predsjednik Vijeća ICAO-a može na zahtjev bilo koje ugovorne stranke imenovati arbitra ili arbitre, ovisno o slučaju. U tom slučaju, treći će arbitar biti državljanin treće države i djelovat će kao predsjednik suda. Ako je predsjednik Vijeća ICAO-a istog državljanstva kao jedna od ugovornih stranaka, najviši će potpredsjednik, koji nije diskvalificiran po toj osnovi, donijeti odluku o imenovanju.

3. Ugovorne stranke se pridržavaju svake donesene odluke, uključujući i privremene preporuke prema stavku 2. ovog članka.

4. Ako i sve dok se bilo koja ugovorna stranka ili bilo koji određeni zračni prijevoznik bilo koje ugovorne stranke ne pridržava zahtjeva iz stavka 3. ovog članka, druga ugovorna stranka može ograničiti ili opozvati bilo koje pravo koje se dodjeljuje na temelju ovog Sporazuma.

5. Svaka ugovorna stranka snosi troškove arbitra kojeg imenuje. Ostali troškovi suda dijele se na jednake dijelove između ugovornih stranaka, uključujući i bilo kakve troškove koji nastanu od strane predsjednika Vijeća ICAO-a prilikom provedbe postupaka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 19.

REGISTRACIJA KOD ICAO-a

Ovaj Sporazum i bilo koju njegovu izmjenu i dopunu u skladu s člankom 20. ovog Sporazuma bilo koja ugovorna stranka može registrirati kod ICAO-a.

Članak 20.

IZMJENE I DOPUNE

1. Ako bilo koja ugovorna stranka smatra poželjnim izmijeniti i dopuniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, ona može u svako doba zatražiti konzultacije s drugom ugovornom strankom. Takve konzultacije mogu se obaviti razgovorima ili prepiskom i započinju u roku od šezdeset (60) dana od datuma primitka zahtjeva. Svaka tako dogovorena izmjena i dopuna stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za njezino stupanje na snagu.

2. Izmjene i dopune Dodataka mogu se obaviti izravnim sporazumom između zrakoplovnih vlasti ugovornih stranaka i stupaju na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za njihovo stupanje na snagu.

3. Ako u odnosu na obje ugovorne stranke stupi na snagu opća mnogostrana konvencija ili sporazum o zračnom prometu, ovaj će se Sporazum izmijeniti i dopuniti kako bi se uskladio s odredbama te konvencije ili sporazuma.

Članak 21.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavješćuju jedna drugu, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Članak 22.

PRESTANAK

Bilo koja ugovorna stranka može u svako doba, dostaviti pisanu obavijest, diplomatskim putem, drugoj ugovornoj stranci o svojoj odluci da okonča ovaj Sporazum. Takva se obavijest istovremeno dostavlja i ICAO-u. U tom slučaju ovaj Sporazum prestaje dvanaest (12) mjeseci nakon datuma na koji druga ugovorna stranka primi obavijest, osim ako se obavijest o okončanju ne povuče dogovorno prije isteka tog razdoblja. U slučaju da druga ugovorna stranka ne potvrdi primitak, smatra se da je obavijest primljena četrnaest (14) dana nakon što ICAO primi tu obavijest.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, za to propisno ovlašteni od svojih odnosnih vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 30. prosinca 2015. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, korejskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VLADU REPUBLIKE KOREJE

Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

Hyung-Won Suh, v. r.

ministar pomorstva,

prometa i infrastrukture

Izvanredni i opunomoćeni

veleposlanik

DODATAK I.

Raspored linija

A. Zračni prijevoznici koje je odredila Vlada Republike Hrvatske imaju pravo obavljati redoviti međunarodni zračni promet, u oba smjera, na ovdje određenim linijama:

Mjesta polaska

Mjesta
između

Mjesta dolaska

Mjesta iza

Mjesta u Republici Hrvatskoj

Bilo koja mjesta

Mjesta u

Republici Koreji

Bilo koja mjesta

B. Zračni prijevoznici koje je odredila Vlada Republike Koreje imaju pravo obavljati redoviti međunarodni zračni promet, u oba smjera, na ovdje određenim linijama:

Mjesta polaska

Mjesta između

Mjesta dolaska

Mjesta iza

Mjesta u Republici Koreji

Bilo koja mjesta

Mjesta u Republici Hrvatskoj

Bilo koja mjesta

Napomena:

1. Određeni zračni prijevoznici obiju ugovornih stranaka mogu, na svim ili na nekim od letova, izostaviti slijetanje u nekom od gore navedenih mjesta pod uvjetom da je ugovoreni promet na liniji započeo u mjestima polaska u odgovarajućim zemljama.

2. Korištenje prava pete prometne slobode na određenim mjestima između i/ili mjestima iza bit će predmet dogovora između i odobrenja obiju zrakoplovnih vlasti.

DODATAK II.

Podobnost za vlasništvom i upravljanjem zračnim prijevoznicima koje određuje Republika Hrvatska

Popis zemalja (osim država članica Europske unije) koje, i čiji su državljani podobni za vlasništvo i upravljanje zračnim prijevoznicima koje je odredila Republika Hrvatska.

a) Republika Island (prema Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru);

b) Kneževina Lihtenštajn (prema Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru);

c) Kraljevina Norveška (prema Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru);

d) Švicarska Konfederacija (prema Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu).

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-11/08

Urbroj: 50301-05/05-16-9

Zagreb, 13. srpnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

4 07.09.2016 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom pro­metu 4 07.09.2016 Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom pro­metu