NN 5/2016 (16.12.2016.), Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

48

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU U VEZI S NASTAVKOM DJELOVANJA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU, REPUBLIKA HRVATSKA KAO CENTRA 2. KATEGORIJE POD POKROVITELJSTVOM UNESCO-a

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, potpisan u Parizu, 13. lipnja 2016. godine i u Zagrebu 22. srpnja 2016. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU U VEZI S NASTAVKOM DJELOVANJA MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU U ZADRU, REPUBLIKA HRVATSKA KAO CENTRA 2. KATEGORIJE POD POKROVITELJSTVOM UNESCO-a

Vlada Republike Hrvatske,

i

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu,

uzimajući u obzir Konvenciju UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2001.), a posebice članke 2.2, 19., 20. i 21. kojima se potiču međunarodna suradnja, razmjena znanja i osiguravanje stručnog osposobljavanja u području podvodne arheologije,

podsjećajući na odluku Izvršnog odbora 197 EX/Odluka 16, dio I.C da se obnovi status Međunarodnoga centra za podvodnu arheologiju (Zadar, Hrvatska) kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a te da se ovlasti glavna ravnateljica da potpiše odgovarajući Ugovor,

u želji da se definiraju odredbe i uvjeti kojima se uređuje okvir za suradnju s UNESCO-om koji će ovim Ugovorom biti odobren navedenom Centru,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
ODREĐENJE POJMOVA

U ovom Ugovoru,

1.1. »UNESCO« znači Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu;

1.2. »Centar« znači Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska;

1.3. »Vlada« znači Vlada Republike Hrvatske;

1.4. »Ministarstvo kulture« znači Ministarstvo kulture Republike Hrvatske;

1.5. »Ugovor« znači ovaj Ugovor;

1.6. »stranke« znači Vlada i UNESCO;

1.7. »Konvencija iz 2001.« znači Konvencija UNESCO-a o zaštiti podvodne kulturne baštine koju je usvojila Opća skupština UNESCO-a u Parizu 2. studenoga 2001.;

1.8. »podvodna kulturna baština« znači »podvodna kulturna baština« kako je definirana u članku 1. gore navedene Konvencije iz 2001.

Članak 2.
NASTAVAK DJELOVANJA

Vlada je suglasna poduzeti sve mjere koje mogu biti potrebne kako bi osigurala nastavak djelovanja Centra u Zadru kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Članak 3.
SVRHA UGOVORA

Svrha ovog Ugovora jest definiranje odredaba i uvjeta kojima se uređuje suradnja između Vlade i UNESCO-a u vezi s nastavkom djelovanja Centra, kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a, kao i prava i obveza koje za stranke iz njega proizlaze.

Članak 4.
PRAVNI POLOŽAJ

4.1. Centar je neovisan o UNESCO-u.

4.2. Vlada osigurava da Centar na državnome području Repub­like Hrvatske uživa funkcionalnu autonomiju potrebnu za obavljanje svojih aktivnosti te pravnu sposobnost:

a) ugovaranja

b) pokretanja sudskoga postupka te

c) stjecanja pokretne i nepokretne imovine i raspolaganja njome.

Članak 5.
OSNIVAČKI AKT

Osnivački akt Centra mora uključivati odredbe kojima se precizno opisuje:

a) pravni položaj Centra unutar nacionalnoga pravnog poretka Republike Hrvatske, pravna sposobnost potrebna za izvršavanje njegovih funkcija i prihvat financijskih sredstava, naplatu pruženih usluga te stjecanje svih sredstava potrebnih za njegovo djelovanje; i

b) upravljačka struktura Centra kojom se omogućuje zastupljenost UNESCO-a unutar njegova upravnoga tijela.

Članak 6.
CILJEVI

Ciljevi Centra su:

a) snažno promicati Konvenciju iz 2001. te njezinu provedbu u Europskoj uniji, jugoistočnoj Europi i ostalim državama članicama UNESCO-a;

b) funkcionirati kao kontaktna točka i osigurati platformu za dijalog i sudjelovanje u području podvodne arheologije unutar Europske unije, jugoistočne Europe i širom svijeta;

c) stručno osposobljavati podvodne arheologe i stručnjake konzervatore, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, praktično i teoretski;

d) poticanjem međunarodne suradnje unaprijediti znanstveno istraživanje vezano uz nalazišta podvodne kulturne baštine, analizu nalaza i njihovu prezentaciju te restauraciju predmeta izvađenih iz vode, kao i nastojati pridružiti se međunarodnim naporima u tome području;

e) poticati i omogućivati razmjenu znanja u disciplini podvodne arheologije u Europskoj uniji, jugoistočnoj Europi i državama strankama Konvencije iz 2001.;

f) organizirati međunarodne konferencije i radionice; te

g) educirati javnost kako bi se u širim okvirima podigla svijest o podvodnoj kulturnoj baštini.

Članak 7.
UPRAVNO VIJEĆE

7.1. Centrom rukovodi i nadzire ga Upravno vijeće (u daljnjem tekstu »Vijeće«) čiji se članovi imenuju na tri godine i koje čine:

a) tri predstavnika Vlade ili ovlaštena predstavnika;

b) do dva predstavnika glavne ravnateljice UNESCO-a. Trošak sudjelovanja tih predstavnika snosi Vlada ili Centar; te

c) do dva predstavnika države(-a) članice(-a) UNESCO-a bez prava glasa, koja(e) je(su) Centru poslala(e) obavijest za sudjelovanje u aktivnostima Centra u skladu s odredbama članka 13., stavka 2., i iskazale interes da budu zastupljene u Vijeću. Ako više od dvije države članice UNESCO-a podnesu zahtjev za zastupljenost, tijekom razdoblja od dvije godine primjenjivat će se mehanizam rotacije. Troškove vezane uz sudjelovanje predstavnika snosi odnosna(-e) država(-e) članica(-e) UNESCO-a.

7.2. Vijeće:

a) odobrava dugoročne i srednjoročne programe Centra;

b) odobrava godišnji plan rada i financijski plan Centra, uključujući raspored zapošljavanja;

c) pregledava godišnja izvješća koja podnosi ravnatelj Centra, uključujući dvogodišnja izvješća o samoocjenjivanju doprinosa Centra programskim ciljevima UNESCO-a;

d) pregledava periodična izvješća o reviziji financijskih izvješća Centra koja priprema Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i po potrebi prati osiguravanje takvih računovodstvenih izvješća za pripremu financijskih izvješća;

e) za Centar donosi opće akte te određuje financijske, administrativne postupke te postupke upravljanja ljudskim potencijalima u skladu s propisima Republike Hrvatske; i

f) odlučuje o sudjelovanju regionalnih međuvladinih kao i međunarodnih organizacija u radu Centra.

7.3. Vijeće se sastaje na redovitoj sjednici u pravilnim razmacima, najmanje jednom svake kalendarske godine. Ono se sastaje na izvanrednoj sjednici, ako ga sazove predsjedatelj, bilo na njegovu/njezinu vlastitu inicijativu ili na zahtjev glavne ravnateljice UNESCO-a ili dvije trećine njegovih članova. Pozivi za redovite sjednice Vijeća šalju se 6 mjeseci unaprijed.

7.4. Vijeće usvaja svoj Poslovnik.

Članak 8.
TAJNIŠTVO

8.1. Tajništvo Centra čine ravnatelj te onoliko zaposlenika koliko je potrebno za pravilno djelovanje Centra.

8.2. Ostali članovi Tajništva mogu uključivati:

a) djelatnike UNESCO-a po potrebi privremeno raspoređene i stavljene na raspolaganje Centru, kao što je to predviđeno propisima UNESCO-a i odlukama njegovih upravnih tijela;

b) osobu koju imenuje ravnatelj, u skladu s postupcima koje je propisalo Vijeće; i

c) državne dužnosnike i državne službenike stavljene na raspolaganje Centru kako je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Članak 9.
RAVNATELJ

Svakodnevno upravljanje Centrom osigurava ravnatelj kojeg predlaže Vijeće, a imenuje ministar nadležan za kulturu Republike Hrvatske u konzultaciji s glavnom ravnateljicom UNESCO-a na mandat od četiri godine.

Članak 10.
DUŽNOSTI RAVNATELJA

Ravnatelj obavlja sljedeće dužnosti:

a) usmjerava rad Centra u skladu s programima i smjernicama koje utvrdi Vijeće;

b) usvaja plan rada i financijski plan koji se podnose Vijeću na odobrenje;

c) priprema privremeni dnevni red za sjednice Vijeća i podnosi mu bilo koje prijedloge koje on/ona može smatrati korisnima za upravljanje Centrom;

d) priprema izvješća o aktivnostima Centra koja se podnose Vijeću;

e) zastupa Centar u svim pravnim i građanskim aktima;

f) imenuje djelatnike u skladu s općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Centra;

g) usmjerava aktivnosti Centra u pogledu prikupljanja sredstava;

h) predstavlja Centar na međunarodnoj razini, na konferencijama i sastancima, posebice onima koje organizira UNESCO; i

i) u stalnom je bliskom kontaktu s UNESCO-om kako bi osigurao promicanje ratifikacije i provedbe Konvencije iz 2001.

Članak 11.
DOPRINOS UNESCO-a

11.1. UNESCO može osigurati pomoć, po potrebi, u obliku tehničke pomoći za programske aktivnosti Centra, u skladu sa strateškim ciljevima UNESCO-a:

a) osiguravanjem pomoći svojih stručnjaka u specijaliziranim područjima Centra;

b) uključivanjem u povremene razmjene djelatnika kada je to primjereno, s tim da dotični djelatnici ostaju na platnome popisu organizacija otprematelja, i

c) privremenim sekundiranjem svojih djelatnika, o čemu može odlučivati glavna ravnateljica UNESCO-a u iznimnim slučajevima, ako je to opravdano provedbom zajedničke aktivnosti/projekta u okviru prioritetnoga područja strateškoga programa.

11.2. U svim prethodno navedenim slučajevima takva se pomoć neće poduzimati, osim u okviru odredaba programa i proračuna UNESCO-a, te će UNESCO državama članicama UNESCO-a podnijeti račune koji se odnose na takvu uporabu kompetencija njegovih djelatnika i vezane troškove.

Članak 12.
DOPRINOS VLADE

12.1. Vlada osigurava sve resurse, financijske ili u naravi, potrebne za upravljanje i pravilno djelovanje Centra.

12.2. Vlada se obvezuje:

a) u razdoblju 2016. – 2021. u potpunosti snositi operativne troškove i troškove održavanja Centra, uključujući troškove administrativnih i znanstvenih djelatnika potrebnih za obavljanje njegovih funkcija, u skladu s međunarodnom ulogom Centra;

b) godišnje u državnome proračunu, putem Ministarstva kulture, osigurati minimalno iznos od 288.168 USD za Centar, od čega 183.221 USD za ljudske resurse, administraciju i održavanje, 104.947 USD za programe podvodne arheologije, uključujući istraživanje, restauraciju i obrazovne aktivnosti. Proračun se osigurava na račun Centra;

c) Centru staviti na raspolaganje financijska sredstva potrebna za daljnje građevinske radove na kompleksu u Zadru i opremanje prostora i tehničku opremljenost. Ona u cijelosti preuzima održavanje tih prostora i tehničke opreme, kao i osiguravanje resursa za aktivnosti Centra;

d) preuzeti participaciju u iznosu od 30 % od ukupne cijene za svaki međunarodni projekt koji Centar provodi.

12.3. Vijeće godišnje razmatra osiguravanje i uporabu tih resursa.

Članak 13.
SUDJELOVANJE

13.1. Centar snažno i aktivno potiče sudjelovanje država članica i pridruženih članica UNESCO-a koje, u skladu s njihovim zajedničkim interesom u ciljevima Centra, žele surađivati s Centrom.

13.2. Države članice i pridružene članice UNESCO-a koje žele sudjelovati u aktivnostima Centra, kao što je to predviđeno ovim Ugovorom, Centru šalju obavijest u tome smislu. Ravnatelj izvješćuje stranke Ugovora i ostale države članice UNESCO-a o primitku tih obavijesti.

Članak 14.
ODGOVORNOST

S obzirom na to da je Centar pravno odvojen od UNESCO-a, potonji nije pravno odgovoran za djela ili propuste Centra te stoga ne podliježe nijednom pravnom postupku, niti ima obveze bilo koje vrste, financijske ili druge, osim odredbi izričito navedenih u ovom Ugovoru.

Članak 15.
EVALUACIJA

15.1. UNESCO može u svako doba provesti evaluaciju aktivnosti Centra kako bi pratio:

a) ostvaruje li Centar značajan doprinos strateškim programskim ciljevima UNESCO-a i očekivanim rezultatima usklađenima s četverogodišnjim programskim razdobljem Odobrenoga programa i proračuna UNESCO-a (C/5 dokument), uključujući globalne prioritete UNESCO-a i povezane sektorske ili programske prioritete i teme, osobito promicanje Konvencije iz 2001.;

b) jesu li aktivnosti Centra u skladu s odredbama Konvencije iz 2001.; i

c) jesu li aktivnosti koje Centar učinkovito provodi u skladu s onima navedenima u ovom Ugovoru.

15.2. U svrhu preispitivanja ovog Ugovora UNESCO provodi evaluaciju doprinosa Centra strateškim programskim ciljevima UNESCO-a, koju financira Vlada ili Centar.

15.3. UNESCO se obvezuje podnijeti Vladi, što je prije moguće, izvješće o svakoj provedenoj evaluaciji.

15.4. Nakon rezultata evaluacije svaka od stranaka ima opciju zahtijevanja revizije njezina sadržaja ili otkazivanja Ugovora, kako je to predviđeno u člancima 19. i 20. Ugovora.

Članak 16.
UPORABA NAZIVA I LOGOTIPA UNESCO-a

16.1. Centar može navoditi svoju povezanost s UNESCO-om. Stoga može koristiti pored svog naziva navod »pod pokroviteljstvom UNESCO-a«.

16.2. Centar je ovlašten koristiti logotip UNESCO-a ili neku njegovu verziju na svojim memorandumima i dokumentima, uključujući elektroničke dokumente i mrežne stranice, u skladu s uvjetima koje su utvrdila upravna tijela UNESCO-a.

Članak 17.
STUPANJE NA SNAGU

Ovaj Ugovor stupa na snagu, nakon što ga stranke potpišu, kada stranke obavijeste jedna drugu u pisanom obliku da su okončane sve formalnosti koje se u tu svrhu zahtijevaju unutarnjim pravom Republike Hrvatske i internim pravilima UNESCO-a. Datum primitka posljednje obavijesti smatra se datumom stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 18.
TRAJANJE

Ovaj se Ugovor sklapa na razdoblje od šest godina od datuma njegova stupanja na snagu. Ugovor se obnavlja zajedničkim pisanim dogovorom između stranaka nakon što Izvršni odbor iznese svoje komentare na temelju rezultata procjene obnavljanja koju daje glavna ravnateljica.

Članak 19.
OTKAZIVANJE

19.1. Svaka od stranaka ima pravo jednostrano otkazati ovaj Ugovor.

19.2. Otkaz proizvodi učinak u roku od 30 dana nakon primitka obavijesti koju je jedna od stranaka poslala drugoj.

Članak 20.
REVIZIJA

Ovaj Ugovor može biti revidiran pisanim pristankom između Vlade i UNESCO-a.

Članak 21.
RJEŠAVANJE SPOROVA

21.1. Svaki spor između Vlade i UNESCO-a o tumačenju ili primjeni ovog Ugovora, ako se ne riješi pregovorima ili bilo kojim drugim odgovarajućim načinom koji stranke dogovore, podnosi se na konačnu odluku arbitražnome sudu sastavljenome od triju članova, od kojih jednog imenuje Vlada, drugoga glavna ravnateljica UNESCO-a, a trećega, koji predsjeda sudom, biraju prva dva. Ako se dva arbitra ne mogu dogovoriti oko izbora trećega, imenovanje obavlja predsjednik Međunarodnoga suda.

21.2. Odluka Suda je konačna.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani potpisali su ovaj Ugovor.

Sastavljeno u 2 primjerka, svaki na hrvatskome i engleskome jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

13. lipnja 2016.

ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE

Zlatko Hasanbegović, v. r. ministar

ZA ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE,
ZNANOST I KULTURU

Irina Bokova, v. r.
glavna ravnateljica

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove kulture.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-11/16

Urbroj: 50301-25/12-16-6

Zagreb, 8. prosinca 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.