NN 5/2016 (16.12.2016.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

52

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o zračnom prometu, sklopljen u Zagrebu 30. prosinca 2015., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2016. stupio na snagu 15. rujna 2016.

Klasa: 018-05/14-78/3

Urbroj: 521-V-02-02/02-16-24

Zagreb, 21. rujna 2016.

Ministar
dr. sc. Miro Kovač, v. r.