NN 2/2017 (17.3.2017.), Objava o stupanju na snagu Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR)

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

12

Na temelju članaka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvat­ske

OBJAVLJUJE

da će Protokol uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR), sastavljen u Ženevi 5. srpnja 1978., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2016, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. svibnja 2017.

Klasa: 018-05/16-97/16
Urbroj: 521-V-02-02/02-17-9
Zagreb, 1. veljače 2017.

Potpredsjednik Vlade i ministar
Davor Ivo Stier, v. r.