NN 11/2017 (29.9.2017.), Objava o stupanju na snagu Izmjena i dopuna Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

64

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Izmjena i dopuna Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, usvojena u Cavtatu 4. lipnja 2004., objavljena u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 7/2008 i 1/2009 – ispravak, stupiti na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 23. listopada 2017.

Klasa: 018-05/17-97/2

Urbroj: 521-V-02-02/02-17-3

Zagreb, 25. kolovoza 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.