NN 13/2017 (15.11.2017.), Objava o stupanju na snagu Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

77

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da će Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, sklopljen u Brčkom 6. srpnja 2015., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 6/2015., stupiti na snagu 8. listopada 2017.

Klasa: 018-05/13-01/31

Urbroj: 521-V-02-02/02-17-23

Zagreb, 6. listopada 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.