NN 13/2017 (15.11.2017.), Objava o stupanju na snagu Protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

78

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBAVLJUJE

da će Protokol o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, potpisan u Beogradu 1. lipnja 2009., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 1/2010., stupiti na snagu 8. listopada 2017.

Klasa: 018-05/15-97/43

Urbroj: 521-V-02-02/02-17-4

Zagreb, 6. listopada 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.