NN 13/2017 (15.11.2017.), Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

81

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode, sklopljen u Dohi 23. travnja 2017., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 11/2017, stupio na snagu 11. listopada 2017.

Klasa: 018-05/14-68/3

Urbroj: 521-V-02-02/02-17-21

Zagreb, 12. listopada 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.