NN 3/2018 (16.5.2018.), Objava o stupanju na snagu Memoranduma o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

29

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Memorandum o suglasnosti o suradnji u području zaštite okoliša između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije, sklopljen u Zagrebu 17. lipnja 2004., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 4/2006., stupio na snagu 29. kolovoza 2006.

Klasa: 018-05/18-26/1

Urbroj: 521-III-02-02/02-18-1

Zagreb, 28. ožujka 2018.

Potpredsjednica Vlade i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.