NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

NN 100/2012 (5.9.2012.), NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

Klasa: 011-02/12-01/123

Urbroj: 525-13/0342-12-3 od 9. VIII. 2012. (1019)

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini (Narodne novine br. 92/12), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini.

1. Predmet natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini u cilju sufinanciranja djelovanja i razvoja ribarskih zadruga (u daljnjem tekstu: potpora).

2. Korisnik potpore na temelju ovoga natječaja može biti isključivo ribarska zadruga koja zadovoljava uvjete Pravilnika o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini (Narodne novine br. 92/12) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i ovoga natječaja.

3. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljuje potporu za Mjere 1. – 6. iz članka 5. Pravilnika.

4. Potpora se dodjeljuje za projekte koji su realizirani i/ili će se realizirati u 2012. godini i sva tražena podnesena dokumentacija mora biti iz 2012. godine.

5. Troškovi prikazani u financijskoj dokumentaciji mogu biti izraženi u kunama ili stranoj valuti. Troškovi prikazani u financijskoj dokumentaciji čija je vrijednost izražena u stranoj valuti, bit će preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan naveden u dostavljenim računima/predračunima/ugovorima/obvezujućim ponudama/troškovnicima.

6. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 1. Kupnja, izgradnja, dogradnja i adaptacija objekta su:

– troškovi kupnje, izgradnje, dogradnje i adaptacije objekta namijenjenog administrativnom i/ili tržnom funkcioniranju ribarske zadruge;

– troškovi uređenja i pripreme terena (ograđivanje terena, komunalne i vodne naknade, elektroenergetska suglasnost, infrastrukturni radovi i ostali potrebni radovi za započinjanje izgradnje kapitalnih objekata);

– troškovi izrade projektne dokumentacije izrađene kod ovlaštene institucije.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 1.:

– preslik uporabne ili građevinske dozvole ili drugoga odgovarajućeg dokumenta prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i propisima donesenim na temelju njega kojima se dokazuje legalnost objekta za koji se traži sufinanciranje te dokaz prava korištenja predmetne građevine ili objekta od strane podnositelja (izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja ili prava građenja (list A, B, C) ne stariji od 3 mjeseca na dan podnošenja prijave ili ugovor kojim se dokazuje pravo korištenja kao što su ugovor o koncesiji/najmu/zakupu);

te ovisno o predmetu potpore unutar Mjere 1.:

– u slučaju objekta koji je namijenjen za tržno funkcioniranje ribarske zadruge – dokaz o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima sukladno posebnom propisu, odnosno postojeći objekt mora zadovoljavati ili ga je adaptacijom moguće uskladiti s veterinarsko-zdravstvenim uvjetima što se dokazuje rješenjem Uprave za veterinarstvo ili suglasnošću nadležnoga veterinarskog ureda;

– u slučaju kupnje objekta – računi/predračuni/ugovori/obvezujuće ponude iz kojih je vidljivo ime ili naziv kupca i prodavatelja, cijena i vremenski rok prodaje, lokacija te namjena objekta;

– u slučaju izgradnje, dogradnje i adaptacije objekta – preslike računa/predračuna/ugovora/predugovora/obvezujućih ponuda/troškovnika izrađenih kod ovlaštenog izvođača iz kojih je vidljiva ukupna vrijednost investicije;

– u slučaju izrade projektne dokumentacije – preslike računa/predračuna/ugovora/predugovora/obvezujućih ponuda/troškovnika izrađenih od ovlaštene institucije.

7. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 2. Kupnja opreme su:

– troškovi kupnje opreme i/ili radnih strojeva i/ili uređaja za manipulaciju i/ili transport sirovine i/ili gotovog proizvoda potrebnih za sve proizvodne procese u kapacitetima za skladištenje i/ili zamrzavanje i/ili distribuciju i/ili preradu i/ili uzgoj proizvoda ribarstva;

– troškovi kupnje informatičke opreme i računalnih programa potrebnih za nadzor i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa i/ili komercijalizaciju kao i troškovi njihove montaže/instalacije;

– troškovi kupnje uredske opreme.

Svi strojevi, uređaji i oprema moraju biti novi.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 2.:

a. preslike računa/predračuna/ugovora/predugovora/obvezujućih ponuda/troškovnika izrađenih od ovlaštenog dobavljača;

b. specifikacija predmetne opreme od ovlaštenog dobavljača.

8. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 3. Kupnja vozila-hladnjače su:

– troškovi kupnje transportnih vozila-hladnjača (s ugrađenom ili predviđenom ugradnjom rashladnog uređaja i/ili termoizolacije);

– troškovi kupnje i ugradnje rashladnog uređaja i/ili termoizolacije.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 3.:

a. preslike računa/predračuna/ugovora/predugovora/obvezujućih ponuda/troškovnika izrađenih od ovlaštenog dobavljača;

b. specifikacija vozila od ovlaštenog dobavljača.

9. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 4. Plaća upravitelja i/ili administrativne osobe zaposlene u ribarskoj zadruzi,:

– neto-iznos za plaću upravitelja ribarske zadruge i/ili administrativne osobe zaposlene u ribarskoj zadruzi naveden u potrebnoj dokumentaciji.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 4.:

a. dokaz o zaposlenju upravitelja ribarske zadruge i/ili administrativne osobe zaposlene u ribarskoj zadruzi – Ugovor o radu/preslik radne knjižice;

b. R-sM obrasci ovjereni u REGOS-u za izvršena plaćanja.

10. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 5. Osnivanje ribarske zadruge su:

– sudske takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge, objava oglasa o registraciji i sl. (ne uključuje osnivački kapital).

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 5.:

a) dokaz o uplati financijskih sredstava za osnivanje zadruge – preslike računa za sudske takse, javnobilježničke i odvjetničke usluge, objavljivanje oglasa za registraciju i sl.;

b) računi/predračuni/obvezujuće ponude za intelektualne usluge u cilju izrade poslovnih planova, planova razvoja, investicijskih i tehnoloških elaborata, pravne pomoći, stručnog osposobljavanja zadrugara i sl., a za potrebe početka rada ribarske zadruge – računi ovjereni od tijela ovlaštenog za pružanje intelektualnih usluga s tim da usluge koje obavljaju vanjski savjetnici nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovitim tekućim troškovima zadruge.

11. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 6. Marketinške aktivnosti ribarske zadruge su:

– intelektualne usluge istraživanja i analize tržišta s ciljem unaprjeđenja kvalitete proizvoda i stavljanja na tržište uz uvjet da intelektualne usluge obavljaju vanjski savjetnici, da nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovitim tekućim troškovima zadruge;

– brandiranje i grafičko dizajniranje proizvoda ribarske zadruge;

– reklamiranje, oglašavanje, izrada web-stranice.

Potrebna dokumentacija za Mjeru 6.:

– računi/predračuni/obvezujuće ponude od ovlaštene tvrtke/institucije.

12. Uz popunjen obrazac za Prijavu projekta (Prilog I. Pravilnika) svi podnositelji Prijave na natječaj moraju priložiti, osim dokumentacije navedene pod pojedinim mjerama za određena ulaganja, sljedeću osnovnu dokumentaciju:

a) Popis članova zadruge koji uključuje naziv tvrtke/obrta člana, CFR broj člana i OIB, sa stanjem na dan podnošenja zahtjeva za potporu (potpisan od strane upravitelja i ovjeren pečatom zadruge);

b) Račun dobiti i gubitka, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje za 2011. godinu ovjeren u poreznoj upravi (za ribarske zadruge registrirane 12 i više mjeseci);

c) Prikaz utroška dobiti ribarske zadruge iz 2011. godine kroz poslovnu i računovodstvenu dokumentaciju koja to potvrđuje;

d) Obrazac GFI-POD za 2011. godinu i obrazac TSI-POD za prva dva tromjesečja 2012. godine ovjeren u Fina-i;

e) Obračun izdanih računa po kupcima od 1. srpnja 2011. do 1. srpnja 2012. ovjeren kod upravitelja ribarske zadruge;

f) U slučaju ostvarivanja potpora iz drugih izvora (potpore tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i pretpristupni fondovi) u 2012. godini dokaz o dodjeli i utrošku sredstava i njihova namjena;

g) U slučaju posjedovanja, registracijski broj iz Upisnika odobrenih objekata;

h) Dokumentaciju kojom se nesumnjivo može potvrditi u kojim prostorijama djeluje ribarska zadruga, a koja se može sastojati od izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili izvatka iz katastarskog plana i/ili ugovora o najmu/zakupu/koncesiji i koji mora biti sukladan sjedištu ribarske zadruge.

13. Nakon obrade svake pristigle prijave utvrdit će se rang-lista prijava, u padajućem nizu, sukladno sljedećim kriterijima i mjerilima rangiranja.

Red.br.

Kriterij rangiranja

Mjerilo

Bodovi

1.

Raspodjela dobiti ribarske zadruge

Raspodjela više od 50% dobiti iz 2011. godine ribarske zadruge za razvoj zadruge

10

Raspodjela više od 30% dobiti iz 2011. godine za razvoj ribarske zadruge

8

2.

Nekretnine ribarske zadruge

Ribarska zadruga je vlasnik zemljišta za izgradnju kapitalnih objekata ili je vlasnik objekta za tržno funkcioniranje ribarske zadruge

12

Ribarska zadruga je posjednik zemljišta za izgradnju kapitalnih objekata ili je posjednik objekta za tržno funkcioniranje ribarske zadruge

6

3.

Udovoljavanje odredbama članka 3. točke 3. Pravilnika o ribarskim zadrugama (Narodne novine br. 48/10)*

Ribarske zadruge koje imaju 5 i više kupaca a ni jedan kupac ne učestvuje sa više od 60% u ukupnim prihodima zadruge*

12**

Ribarska zadruga obavlja sortiranje i/ili skladištenje i/ili distribuciju proizvoda svojih članova*

Ribarske zadruge koje imaju preradu vlastitih proizvoda u cilju stvaranja dodane vrijednosti*

4.

Ostvarene potpore iz drugih izvora (potpore tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i pretpristupni fondovi) u 2012. godini iznosu većem od 20.000,00 kuna

10

5.

Ribarska zadruga doprinosi razvoju lokalne zajednice

Više od 3 zaposlenih djelatnika*

3***

Više od 15 članova ribarske zadruge*

6.

Kontinuitet u radu

Ribarske zadruge osnovane do 31. prosinca 2005.

8

Ribarske zadruge osnovane od 1. siječnja 2006. – 31. prosinca 2008.

6

* Potrebno je udovoljiti jednom od kriterija

** Za kriterij 3. moguće je ostvariti maksimalno 12 bodova po korisniku

*** Za kriterij 5. moguće je ostvariti maksimalno 3 boda po korisniku

Datumom i vremenom podnošenja potpune Prijave smatra se dan i vrijeme (sat, minuta, sekunda) slanja sve zahtijevane dokumentacije sukladno članku 8. stavku 4. i članku 9. stavku 4. Pravilnika.

Ako dvije ili više prijava imaju isti broj bodova i jednaki datum podnošenja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

14. Isplata sredstava vršit će se do utroška sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za ovu namjenu, a na temelju rangiranja prijava koje su zadovoljile uvjete ovoga natječaja i Pravilnika.

15. Prijave se podnose isključivo na obrascu za prijavu projekta za dodjelu potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini koji se nalazi na web-stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva: www.mps.hr/ribarstvo te moraju sadržavati svu traženu dokumentaciju sukladno Pravilniku i ovome natječaju.

Ponude se podnose do 1. listopada 2012.

16. Prijave se podnose isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – sufinanciranje razvoja ribarskih zadruga u 2012. godini – ne otvarati«.

Ministarstvo poljoprivrede