JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

NN 20/2013 (20.2.2013.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Klasa: 112-01/12-01/801

Urbroj: 530-02-13-8 od 12. II. 2013. (558)

Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 47. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj upravi (Narodne novine, 74/10, 142/11 i 53/12), te točke III. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, 153/09), Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta:

I. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

SEKTOR ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM, TRAGANJE I

SPAŠAVANJE I ZAŠTITU MORA

SLUŽBA SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA I ZAŠTITE MORA OD ONEČIŠĆENJA

Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru

1. stručni suradnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili tehničke struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na osobnom računalu,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice i potvrda poslodavca iz koje je vidljivo potrebno radno iskustvo u odgovarajućoj struci i stručnoj spremi),

– preslik domovnice,

– preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz engleskog jezika),

– preslik vozačke dozvole.

NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA USKLAĐIVANJE TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU (MRCC RIJEKA)

2. viši stručni referent – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pomorske ili tehničke struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na osobnom računalu,

– aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice i potvrda poslodavca iz koje je vidljivo potrebno radno iskustvo u odgovarajućoj struci i stručnoj spremi),

– preslik domovnice,

– preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz engleskog jezika),

– preslik vozačke dozvole.

LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK

Odjel za inspekcijske poslove

3. kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili pravne struke,

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– pasivno razumijevanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice i potvrda poslodavca iz koje je vidljivo potrebno radno iskustvo u odgovarajućoj struci i stručnoj spremi),

– preslik domovnice,

– preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz engleskog jezika),

– preslik vozačke dozvole.

LUČKA KAPETANIJA SPLIT

Ispostava Stari Grad

4. kapetan ispostave II. vrste – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine pomorske struke,

– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima ili svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim,

– aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu,

– najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i/ili plovidbe,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– poznavanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice i potvrda poslodavca iz koje je vidljivo potrebno radno iskustvo u odgovarajućoj struci i stručnoj spremi, odnosno preslik pomorske knjižice),

– preslik domovnice,

– preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz engleskog jezika),

– preslik vozačke dozvole,

– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima ili svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.

II. GLAVNO TAJNIŠTVO

SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, INFORMATIKU, KOMUNIKACIJE I INFORMACIJSKU SIGURNOST

SLUŽBA ZA INFORMATIKU, KOMUNIKACIJE I INFORMACIJSKU SIGURNOST

Odjel za komunikacije

5. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij tehničke ili prirodne struke,

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– pasivno razumijevanje engleskog jezika,

– znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice i potvrda poslodavca iz koje je vidljivo potrebno radno iskustvo u odgovarajućoj struci i stručnoj spremi),

– preslik domovnice,

– preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o znanju stranog jezika, i to preslik indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane u članku 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Kandidati primljeni u državnu službu imaju obvezni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 143/02 i 33/05) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 80/10), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Javni natječaj provodi komisija koju imenuje čelnik tijela.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, način na koji će se kandidati testirati i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će navedeni na web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture www.mppi.hr.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva www.mppi.hr i oglasnoj ploči Ministarstva, najmanje pet dana prije testiranja.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i neće se smatrati kandidatima.

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: »Za natječaj«. Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima s naznakom slovne i brojčane oznake točke radnog mjesta za koji se podnosi prijava.

Javni natječaj bit će objavljen na web-stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (www.mppi.hr), Ministarstva uprave (www.uprava.hr) i Narodnih novina (www.nn.hr).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ministarstvo pomorstva,
prometa i infrastrukture