JAVNI NATJEČAJ - Državno sudbeno vijeće

NN 117/2013 (18.9.2013.), JAVNI NATJEČAJ - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-44/13 (2882)

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) te članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Državno sudbeno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u državnu službu u Državno sudbeno vijeće na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova radnog mjesta:

– računovodstveni referent materijalnog i financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti za radno mjesto:

– srednja stručna sprema ekonomske struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

U državnu službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Uz prijavu na natječaj, u kojoj treba obvezno naznačiti adresu za primanje pismena i telefonski broj dostupan za kontakte, potrebno je priložiti navedenim redoslijedom:

1. životopis,

2. preslik domovnice,

3. preslik svjedodžbe o završnom ispitu,

4. dokaz o radnom stažu (preslik stranica radne knjižice sa osobnim podacima i podacima o stažu, odnosno potvrda o radnom stažu koju je izda Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i drugo)

5. uvjerenje o nepostojanju potvrđenih optužnica odnosno izrečenih nepravomoćnih osuđujućih presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor, ne starije od 6 mjeseci,

6. preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,

7. dokaz prava prednosti pri zapošljavanju (preslik rješenja o priznatom statusu na koji se kandidat u ponudi poziva, potvrda o nezaposlenosti)

8. druge dokaze o stečenim i posebnim znanjima i stručnim uvjetima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnim zakonima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 147/10 i 55/11, 140/12, 19/13 i 33/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 80/10 I 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Podaci o plaći radnog mjesta za koje se obavlja prijam propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01 – ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispr., 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 21/10, 38/10, 77/10,113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13 i 25/13).

Opis poslova: računovodstveni referent – materijalnog i financijskog knjigovodstva provjerava ispravnost dokumenata, vodi pomoćne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu, knjiži dokumente u materijalnom knjigovodstvu i usklađuje proknjiženo stanje s financijskim knjigovodstvom. Likvidiranu dokumentaciju unosi u sustav Državne riznice. Prati rokove za podnošenje rezervacija i zahtjeva za plaćanje iz sustava riznice. Vodi evidenciju isplata ugovora o djelu te drugih osobnih primanja zaposlenika Državnog sudbenog vijeća, evidentira i obrađuje plaće. Popunjava statistička i druga izvješća i obrasce u svezi s osobnim primanjima djelatnika, dostavlja godišnja izvješća u poreznu upravu o isplaćenim primanjima. Obrađuje svu pripremljenju financijsku dokumentaciju i skrbi o realizaciji proračuna. Sudjeluje u pripremi i organizaciji godišnjeg popisa imovine, te obavlja druge poslove po nalogu Vijeća i tajnika.

Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje 3 mjeseca.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Na web-stranici www.dsv.pravosudje.hr objavit će se vrijeme i način obavljanja provjere, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Podnositelj prijave koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti neće se tretirati kao kandidat ovog javnog natječaja i smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na web-stranci Ministarstva uprave: www.uprava.hr i web-stranici Državnog sudbenog vijeća: www.dsv.pravosudje.hr.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državno sudbeno vijeće, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Javni natječaj za prijam službenika«.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Državno sudbeno vijeće