JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 20/2014 (14.2.2014.), JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 320-01/14-07-05-05/0001

Urbroj: 343-0900/01-14-001 od 13. II. 2014. (89)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 146/2013) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. godini.

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 146/2013) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) je potpora sredstvima proračuna Europske unije.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.

III. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri Restrukturiranje u 2014. može iznositi EUR 6,0 milijuna (protuvrijednost 45.114.000 HRK sukladno Uredbi Komisije EZ br. 1913/2006).

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su EUR 1.500.000 (protuvrijednost 11.278.500 HRK sukladno Uredbi Komisije EZ br. 1913/2006).

Potpora za mjeru Restrukturiranje može se odobriti za aktivnosti definirane člancima 6. i 7. Pravilnika.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u Listi dopuštenih troškova u Prilogu Pravilnika.

IV. OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu investicije u mjeri Restrukturiranje uz obrazac Prijave (L6_PR_O3) i Skraćeni plan projekta (obrazac L6_PR_O4) koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) potrebno je dostaviti:

– preslik potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci;

– izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2) koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave;

– prikaz financijske konstrukcije i dokaze za financiranje;

– za obveznike poreza na dohodak: Obrazac prijave poreza na dohodak ovjeren od strane porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka od 1. siječnja do 31. prosinca i Popisom dugotrajne financijske imovine na dan 31. prosinca za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave. Rekapitulacija primitaka i izdataka i Popis dugotrajne financijske imovine treba biti ovjeren i potpisan od strane podnositelja (ako je podnositelj početnik obveznik poreza na dohodak, potrebno je dostaviti izvornik potvrde nadležne porezne uprave o ulasku podnositelja u registar poreznih obveznika);

– za obveznike poreza na dobit: Godišnje financijsko izvješće (obrazac GFI) za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave, ovjereno i potpisano od strane podnositelja;

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj je/nije u sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

– izvornik potvrde nadležne Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

– izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne samouprave, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

– izvornik potvrde nadležnog trgovačkog suda da podnositelj prijave nije u postupku likvidacije, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

– izvornik uvjerenja nadležnog Općinskog suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak iz gospodarskog poslovanja, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

– ispis iz ARKOD sustava/Vinogradarskog registra s označenim parcelama ili dijelovima ARKOD parcela na kojima se predviđa provedba mjera Restrukturiranje;

– jednu ponudu za svako pojedino ulaganje (u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u isključivo u MS Office Excel formatu);

– listu prihvatljivih troškova (Obrazac L6_PR_ID6 dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja) potpisanu i ovjerenu od podnositelja i ispunjenu sukladno odabranim ponudama (u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, oba u MS Office Excel formatu);

– projekt (tehničko-tehnološko rješenje i troškovnik projektiranih radova) za aktivnosti izgradnje terasa i zidova, antierozijskih postrojenja te aktivnosti povezanih s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu (u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-u).

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Restrukturiranje je 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VI. PROVEDBA MJERE RESTRUKTURIRANJE

Provedbu mjere Restrukturiranje obavlja Agencija za plaćanja sukladno uvjetima propisanim ovim javnim natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom.

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava zajedno s propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu).

Dostava se vrši na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018., mjera Restrukturiranje«.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i vodiču za korisnike, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www. mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava i upute za njihovo popunjavanje nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju