JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 55/2014 (5.5.2014.), JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 320-01/14-07-05-07/0008

Urbroj: 343-0900/01-14-001 od 30. IV. 2014. (327)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 146/2013, 49/2014), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini.

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 146/2013, 49/2014) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja (u daljnjem tekstu: Promidžba) su sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u okviru provedbe Nacionalnog programa, određeni su člankom 4. Pravilnika.

Podnositelj prijave na natječaj mora ispunjavati preduvjete propisane u članku 5. Pravilnika.

Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će na temelju podataka iz prijave provjeriti i utvrditi sljedeće podatke: uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Vinogradarski registar, za pravne osobe/obrt provjeriti i utvrditi podatke iz Sudskog/Obrtnog registra, za fizičke osobe podatke o Osobnom identifikacijskom broju podnositelja.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurni.

III. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (protuvrijednost sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Razina potpore:

• do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Pojedinom korisniku moguće je odobriti potporu za najviše pet različitih projekata u istoj godini. Potpora po pojedinom projektu odobrava se za razdoblje od najviše tri godine. Isti projekt može se produžiti jednom za razdoblje do dvije godine. Jedan projekt može trajati do pet godina.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti i troškova za mjeru Promidžba sukladno Pravilniku naveden je u tablici opisa prihvatljivih aktivnosti s definiranim načinom obrazlaganja troškova za mjeru Promidžba koja je Prilog I. ovog Natječaja.

Neprihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

Neprihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba određene su člankom 9. Pravilnika.

IV. OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu u mjeri Promidžba uz prijavni obrazac (L6_PO_O3) i popunjeni Plan aktivnosti (L6_PO_O4) koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) potrebno je dostaviti:

– preslik potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci,

– izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2) koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– za obveznike poreza na dohodak: Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu ovjeren od strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine i Popisom dugotrajne financijske imovine na dan 31. prosinca prethodne godine (ovjereno i potpisano od strane podnositelja),

– Za obveznike poreza na dobit: Godišnje financijsko izvješće ovjereno od FINA-e (obrazac GFI) za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave,

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj je/nije u sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama podnositelja prema proračunu jedinica lokalne uprave podnositelja, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik uvjerenja nadležnoga Općinskog suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak za djela u gospodarskom poslovanju, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde da jedinica lokalne uprave nije financirala projekt podnositelja prijave,

– preslik Izvatka iz Sudskog registra/za pravne osobe,

– preslik Izvatka iz Obrtnog registra/za obrt,

– preslik osobne iskaznice nositelja OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe tvrtke,

– dokaz o članstvu ovjeren od strane udruge/zadružnog saveza ili javnog tijela/samo za udruge proizvođača vina, zadružne saveze i javna tijela,

– popis planiranih izvora sredstava iz kojih će se financirati prijavljeni troškovi aktivnosti,

– preslike ponuda (vidjeti PRILOG I). Agencija za plaćanja ima u svakom trenutku pravo zatražiti od podnositelja prijave izvornike ponuda.

V. OBRAZLAGANJE PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA IZ PLANA AKTIVNOSTI

Prihvatljivi troškovi iz Plana aktivnosti obrazlažu se ponudama kako je specificirano u Prilogu I.

Ponude moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

• Moraju imati naznačen rok valjanosti na dan podnošenja prijave te moraju biti ovjerene od strane dobavljača,

• Iznosi na prikupljenim ponudama moraju biti izražene isključivo u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK) sukladno članku 15. stavku 4 Pravilnika,

• Moraju biti realne i moraju odražavati tržišne cijene,

• Ne smiju se prikupljati od dobavljača koji su međusobno vlasnički povezani s podnositeljem prijave,

• Cijena roba i usluga mora biti jasno naznačena sa i bez PDV-a,

• Ponude moraju biti međusobno usporedive (stavke i specifikacije na ponudama moraju biti iste),

• Iznosi s izabranih ponuda moraju biti jasno povezani s iznosima u Planu aktivnosti (iznos s ponude mora biti jednak iznosu u Planu aktivnosti), ako je iznos različit odnosno dobiven množenjem jediničnih cijena s ponude s planiranim količinama, uz ponude se mora priložiti obrazloženje izračuna iznosa u Planu aktivnosti,

• Ako podnositelj ponude izabere ponudu koja cjenovno nije najpovoljnija dužan je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje,

• Obrasci, ponude i cjenici moraju biti popunjeni i u elektroničkom i digitalnom obliku (pogodnim za daljnju obradu podataka – ne skenirani dokumenti) dostavljeni na CD-u.

Ako iznos na ponudi ne prelazi više od 7.500 kn za jedan dozvoljeni trošak po pojedinoj grupi aktivnosti dovoljno je dostaviti jednu ponudu.

Pri ispunjavanju Plana aktivnosti podnositelj prijave mora upisati iznose u hrvatskim kunama odnosno izvršiti obračun eura u hrvatske kune prema tečaju Europske banke posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesena prijava na Natječaj, a koji iznosi 7.6078 kn.

Ako podnositelj prijave nije dostavio prijavni obrazac i/ili Plan aktivnosti te isti nisu potpisani i ovjereni od podnositelja prijave, prijava će biti odbijena.

Ako podnositelj prijave dostavi ponude bez naznačenog roka valjanosti na dan podnošenja prijave ili su iste nepotpisane i neovjerene, iste mu se neće uzeti u obzir te neće biti prihvaćene kao prihvatljivi trošak u Planu aktivnosti.

Ako podnositelj prijave u Planu aktivnosti navede isključivo aktivnosti koje se ne mogu provoditi samostalno sukladno Prilogu I ovog Natječaja, prijava će biti odbijena.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba je zadnji dan mjeseca u kojem je objavljen Natječaj, odnosno 31. 5. 2014. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u Natječaju: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom Obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr (Obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).

VIII. PROVEDBA MJERE PROMIDŽBA

Provedbu mjere Promidžba vrši Agencija za plaćanja sukladno uvjetima propisanim ovim Natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom.

PRILOG I

TABLICA OPISA PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI I PODAKTIVNOSTI S DEFINIRANIM NAČINOM OBRAZLAGANJA TROŠKOVA ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

1. Ulaganja u objavljivanje reklama u medijima na trećim tržištima

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

1.1.

oglašavanje u tisku i zakup oglasnog prostora u tisku

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

1.2.

oglašavanje na TV i radiju i zakup oglasnog prostora na TV-u i radiju

 

 prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

1.3. oglašavanje na internetu

1.3.1.

usluga uvođenja višejezičnih web-stranica

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

1.3.2.

zakup internetskog oglasnog prostora (banner)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

2.1.1.

prostor za promociju, štand

 

dostaviti cjenik organizatora

DA

2.1.2.

prodajno-izložbeni prostor

 

dostaviti cjenik organizatora

DA

2.1.3.

oprema i pribor kao što je specificirano pod točkama od 2.2.1. do 2.2.6.

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.1.4.

Opremanje i aranžiranje prostora za promociju ili štanda iz točke 2.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 2.2.1. do 2.2.6.


prikupiti i dostaviti tri ponude ili prema cjeniku organizatora

NE

2.2. kupnja

2.2.1.

nabava izložbenih vitrina i drugih prezentacijskih pomagala

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.2.

vinske čaše

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.3.

decanter

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.4.

posude za hlađenje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.5.

otvarači za vino

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.6.

pregače, salvete i ostali sitni inventar potreban za kušanje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.7.

hrana i piće

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.3. prijevoz 

2.3.1.

vino, hrana, piće, oprema, pribor, promo-materijal (prijevoz, skladištenje i dostava)

 

dostaviti ponudu prijevoznika

DA

2.3.2.

izlagači i osoblje korisnika, unajmljeni stručnjaci (prema standardnim pravilima*)

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte ili ako se radi o osobnom (službenom) automobilu specifikaciju kilometraže i relacije puta

NE

2.4.

hotelski smještaj izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.5.

dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

sukladno članku 3. Dodataka I TKU-a (NN br. 141/12) propisana je osnovica za isplatu dnevnice u 2013. godini/ honorari prama ponudi i referencama stručnjaka

NE

2.6. ugostiteljske usluge

2.6.1.

ugostiteljske usluge i catering na događanju

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.6.2.

Ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima smještenim u vinskoj regiji na koju se odnosi projekt povezane sa konzumacijom vina za koje se provodi promidžbena aktivnost


prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.7.

uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)


dostaviti cjenik organizatora

NE

2.8.

usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak)/osim troškova gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte

NE

2.9.

usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, sommelieri)


imena i odgovarajuća stručna sprema ili kvalifikacija te reference stručnjaka odgovornih za izvršavanje ugovora

DA

2.10.

usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama 2.1. do 2.8.)


prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

2.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

2.11.1.

izrada studije

5% od ukupno prihvatljivih troškova po projektu

prikupiti i dostaviti tri ponude /prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

2.11.2.

prijevod studije

 

prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja
za pismene, usmene i ovjerene prijevode/
prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

3.1. promotivne aktivnosti/izrada promo-materijala – knjige, brošure, letci, posteri, spotovi, filmovi, promo-pokloni 

3.1.1.

izrada kataloga proizvoda

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.2.

izrada profesionalnih fotografija

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.3.

produkcija promo spotova, filmova

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.4.

izrada promo
materijala (letci, posteri, wine tasting booklet, jumbo plakati, pozivnice, vinske liste, promo pokloni, tiskanje loga na posuđe i opremu za kušanje vina)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.5.

izrada reklame za tisak

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.6.

produkcija reklame za TV i radio

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.7.

izrada web-stranice

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.8.

redizajn web-stranice

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.9.

izrada web-kataloga proizvoda

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.10.

izrada posjetnica

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.11.

prijevod promo-materijala

 

prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja
za pismene, usmene i ovjerene prijevode/
prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

3.1.12.

distribucija promo-materijala

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

4.1. najam

4.1.1.

prostor za promociju, štand

 

dostaviti cjenik organizatora

DA

4.1.2.

prodajno-izložbeni prostor

 

dostaviti cjenik organizatora

DA

4.1.3.

oprema i pribor kao što je specificirano pod točkama 4.2.1. do 4.2.6.

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.1.4.

Opremanje i aranžiranje prostora za promidžbu ili štanda iz točke 4.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 4.2.1. do 4.2.6.


prikupiti i dostaviti tri ponude ili prema cjeniku organizatora

NE

4.2. kupnja

4.2.1.

nabava izložbenih vitrina i ostala prezentacijska pomagala

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.2.

vinske čaše

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.3.

decanter

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.4.

posude za hlađenje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.5.

otvarači za vino

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.6.

pregače, salvete i ostali sitni inventar potreban za kušanje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.7.

hrana i piće

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.3. prijevoz

4.3.1.

vino, hrana, piće, oprema, pribor, promo-materijal (prijevoz, skladištenje i dostava)

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte

DA

4.3.2.

izlagači i osoblje korisnika, unajmljeni stručnjaci (prema standardnim pravilima*)

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte ili ako se radi o osobnom (službenom) automobilu specifikaciju kilometraže i relacije puta

NE

4.4.

hotelski smještaj izlagača, osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.5.

dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

Odluka o visini dnevnice
za službeno putovanje u inozemstvo (NN br. 8/06)

NE

4.6.

ugostiteljske usluge i catering na događanju

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.7.

uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)


dostaviti cjenik organizatora

NE

4.8.

usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak)/osim troška gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte

NE

4.9.

usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, sommelieri)


imena i odgovarajuća stručna sprema ili kvalifikacija te reference stručnjaka odgovornih za izvršavanje ugovora

DA

4.10.

usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama 4.1. do 4.8.)


prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

4.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja 

4.11.1.

izrada studije

5% od ukupno prihvatljivih troškova po projektu

prikupiti i dostaviti tri ponude/prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

4.11.2.

prijevod studije

 

prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja za pismene, usmene i ovjerene prijevode/prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

Napomena

Troškovi za aktivnosti pod 2.11.1. i 2.11.2. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1. 1. 2014. godine.

Troškovi pod 2.11.1 i 2.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

Troškovi za aktivnosti pod 4.11.1. i 4.11.2. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1. 1. 2014. godine.

Troškovi pod 4.11.1 i 4.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

*prema standardnim pravilima – troškovi mogu biti prihvaćeni samo za odobrene osobe navedene u prijavi i Planu aktivnosti.

Planom aktivnosti iz članka 12. stavaka 6. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja, podnositelj je dužan u sažetom obliku jasno opisati planirane aktivnosti i njihovu dinamiku i to prema pojedinim skupinama aktivnosti:

1. Ulaganje u objavljivanje reklama u medijima

2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja i provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

55 05.05.2014 JAVNI NATJEČAJ 55 05.05.2014 JAVNI NATJEČAJ