JAVNI NATJEČAJ - Državno sudbeno vijeće

NN 69/2014 (6.6.2014.), JAVNI NATJEČAJ - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU- 26/14 (1971)

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Državno sudbeno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u državnu službu u Državno sudbeno vijeće na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova radnog mjesta:

– računovodstveni referent materijalnog i financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti za radno mjesto:

– srednja stručna sprema ekonomske struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu se prijaviti osobe oba spola.

U državnu službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3. preslik svjedodžbe o završnom ispitu,

4. preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje godinu dana (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ugovor o radu, ugovor o djelu),

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci),

7. preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu,

8. dokaz prava prednosti pri zapošljavanju (preslik rješenja o priznatom statusu na koji se kandidat u ponudi poziva, potvrda o nezaposlenosti).

Isprave s prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno sudbeno vijeće, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Javni natječaj za prijam službenika«.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to ravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Državnog sudbenog vijeća. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici Državnog sudbenog vijeća: www.dsv.pravosudje.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na web-stranci Ministarstva uprave: www.uprava.hr i web-stranici Državnog sudbenog vijeća: www.dsv.pravosudje.hr

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Državnoga sudbenog vijeća će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Državno sudbeno vijeće