OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 82/2014 (9.7.2014.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-43 /14 od 4. VII. 2014. (2371)

Na temelju članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13 i 28/13), Državno sudbeno vijeće objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika Prekršajnog suda u Zagrebu.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za imenovanje na dužnost predsjednika suda, da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu na oglas.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. program rada,

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku),

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Prijava se, s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje, podnosi Državnom sudbenom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Nepravovremene, nepotpune te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku/ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog Vijeća.

Državno sudbeno vijeće