IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 123/2014 (22.10.2014.), IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 440-09/14-03-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-14-003 od 21. X. 2014. (754)

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« (Narodne novine, broj 99/14), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENA NATJEČAJA

za provedbu mjere 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« koji je objavljen u Narodnim novinama broj 100/2014 od 18. kolovoza 2014. godine.

1. Točka 9. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. rujna 2014. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 6. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 1. rujna 2014. i traje do 14. studenoga 2014.«

2. U PRILOGU I. »DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU«, pod rednim brojem 10. Dokaz vlasništva, pod točkom Iznimke, druga alineja mijenja se i sada glasi:

»– U slučaju kada korisnik ima s nadležnom institucijom koja zastupa RH sklopljen Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti, isti može važiti i manje od sedam godina računajući od datuma podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu, uz uvjet da je korisnik dužan obnoviti važenje istoga po isteku roka važenja i dostaviti novi ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti Upravljačkom tijelu (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva) koje je nadležno za kontrolu na terenu.«

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju