OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 132/2014 (12.11.2014.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-54/14 od 7. XI. 2014. (3908)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13 i 28/13), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

3 suca Općinskog suda u Puli – Poli

5 sudaca Općinskog suda u Splitu

2 suca Općinskog suda u Makarskoj

1 suca Općinskog suda u Novoj Gradiški

1 suca Općinskog suda u Sinju

1 suca Općinskog suda u Vukovaru

1 suca Trgovačkog suda u Rijeci

1 suca Trgovačkog suda u Zadru

2 suca Trgovačkog suda u Zagrebu

2 suca Prekršajnog suda u Puli – Poli

1 suca Prekršajnog suda u Koprivnici

1 suca Prekršajnog suda u Križevcima

1 suca Prekršajnog suda u Virovitici

2 suca Upravnog suda u Splitu.

Za suca prekršajnog, općinskog, trgovačkog i upravnog suda može biti imenovana osoba koja je završila Državnu školu za pravosudne dužnosnike (članak 51. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću).

Državno sudbeno vijeće raspolaže s podacima o osobama koje su završile Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisani uvjet da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenom presliku).

Nepravovremene, nepotpune te prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisani uvjet neće se razmatrati.

Kandidate koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru pozvat će se najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće