NATJEČAJ - Hrvatski zavod za telemedicinu, Zagreb

NN 150/2014 (17.12.2014.), NATJEČAJ - Hrvatski zavod za telemedicinu, Zagreb

Klasa: 112-01/14-01/04

Urbroj: 389-01-14-02 od 12. XII. 2014. (4419)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13. i 22/14.) te članka 26. stavka 3. Statuta Hrvatskog zavoda za telemedicinu i Odluke Upravnog vijeća, klasa: 023-01/14-01/03, urbroj: 389-01-14-02 od 25. rujna 2014., Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog zavoda za telemedicinu raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

Za ravnatelja Hrvatskog zavoda za telemedicinu može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij zdravstvenog, ekonomskog ili tehničkog usmjerenja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– aktivno znanje engleskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis sa osobnim podacima podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte)

– program rada i razvoja Hrvatskog zavoda za telemedicinu za iduće mandatno razdoblje

– preslik diplome, odnosno svjedodžbe

– preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon provedenog postupka natječaja izabrani kandidat će predočiti isprave u izvorniku.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Komisija provodi postupak javnog natječaja sukladno propisima o izboru i imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za telemedicinu te predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za telemedicinu izabranom će kandidatu za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju i nakon pribavljene suglasnosti na imenovanje ministra zdravlja, ponuditi sklapanje odgovarajućeg ugovora o radu.

Pisane prijave s dokumentima kao dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Hrvatski zavod za telemedicinu, Zagreb, Ksaver 211, s naznakom: »Natječaj za imenovanje ravnatelja«.

Ovaj natječaj objavljuje se u Narodnim novinama i Večernjem listu. Rok za prijavu na natječaj započinje teći od objave natječaja u onom glasilu u kojem je natječaj objavljen kasnije.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati će biti o izboru obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Hrvatski zavod za
telemedicinu, Zagreb