NATJEČAJ - Sveučilište u Splitu

NN 49/2015 (6.5.2015.), NATJEČAJ - Sveučilište u Splitu

Klasa: 112-01/15-01/0021

Urbroj: 2181-202-01-01-0001 od 27. IV. 2015. (1637)

Sveučilište u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

za dva radna mjesta znanstvenog novaka na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM na Sveučilištu u Splitu.

Voditeljica Centra je prof. dr. dr. h. c Vlasta Bonačić-Koutecký, Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST); STIM na Sveučilištu u Splitu (vbk@icast-split.com).

Prijave trebaju sadržavati životopis u Europass formi, motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se predaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split, Hrvatska s naznakom: Natječaj za radno mjesto znanstvenog novaka na Centru izvrsnosti STIM na Sveučilištu u Splitu i u elektroničkom obliku na e-adresu: vbk@icast-split.com s naslovom: »Znanstveni novak na Centru izvrsnosti STIM na Sveučilištu u Splitu – natječaj za radno mjesto«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Mjesto rada: Centar izvrsnosti STIM na Sveučilištu u Splitu. S odabranim kandidatima sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i opis poslova za radno mjesto znanstvenog novaka (2 radna mjesta):

Kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike, kemije ili matematike;

– interes i sposobnost za teorijsko i simulacijsko istraživanje;

– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

– napredno poznavanje rada na računalu, posebice programiranja u različitim programskim jezicima.

Opis poslova:

– simulacijsko istraživanje u područjima tehnologije na nanoskali i okoliša;

– pisanje znanstvenih radova,

– sudjelovanje u međunarodnim skupovima i predstavljanje projekta STIM na međunarodnim skupovima i sastancima.

Očekivano je da će kandidat zaposlenja obraniti i doktorsku disertaciju i steći zvanje doktora znanosti.

Prednost imaju kandidati s iskustvom u simulacijskom i teorijskom istraživanju.

Sveučilište u Splitu