NATJEČAJ - Sveučilište u Splitu

NN 49/2015 (6.5.2015.), NATJEČAJ - Sveučilište u Splitu

Klasa: 112-01/15-02/0016

Urbroj: 2181-202-01-01-15-001 od 27. IV. 2015. (1638)

Sveučilište u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

za jedno radno mjesto na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM na Sveučilištu u Splitu.

Voditeljica Centra je prof. dr. dr. h. c Vlasta Bonačić-Koutecký, Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST); STIM na Sveučilištu u Splitu (vbk@icast-split.com).

Radno mjesto na koje se odnosi ovaj natječaj je:

– projektni menadžer/ica Centra izvrsnosti STIM (1 radno mjesto).

Prijava treba sadržavati životopis u Europass formi, motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se predaju u roku od 16 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, poštom na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split, Hrvatska, s naznakom: »Natječaj za radno mjesto projektnog menadžera/ice Centra izvrsnosti STIM« i u elektroničkom obliku na e-adresu: vbk@icast-split.com, s naslovom »Projektni menadžer/ica STIM na Sveučilištu u Splitu – natječaj za radno mjesto«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Mjesto rada: Centar izvrsnosti STIM na Sveučilištu u Splitu. S odabranim kandidatima sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i opis poslova za radno mjesto projektnog menadžera/ice (1 radno mjesto):

Kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;

– menadžerske sposobnosti vođenja projekta;

– iskustvo rada u menadžmentu projekata u akademskoj ili poduzetničkoj zajednici;

– organizacija posla i implementacija;

– inovacijske i komunikacijske sposobnosti;

– iskustvo u financijskom upravljanju nacionalnim i međunarodnim projektima, iskustvo u pripremi i provedbi projekata;

– iskustvo rada administriranja projekata u području prirodnih, tehničkih ili ekonomskih znanosti;

– izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika (aktivno);

– visoka računalna pismenost i sigurnost u korištenju MS Office paketa, izvrsno snalaženje u IT okruženju te sigurno korištenje web i mobilne ICT infrastrukture u podršci radu, upotrebljavanje softvera za administrativnu organizaciju.

Opis poslova:

– projektni menadžment nacionalno i međunarodno financiranih projekata implementiranih na sveučilišnoj razini (i.e strukturni projekti)

– priprema prijedloge za strukturne projekte koji se podnose na sveučilišnoj razini, i/ili priprema prijedloge s partnerskim institucijama Centra;

– podržava akademsko osoblje/istraživače u pripremi grantova i ugovora za međunarodno financirane projekte, podrška (savjetodavna) u implementaciji projekata;

– koordinira izvedbu projektnih aktivnosti u cilju ispunjavanja ugovornih obveza i dostizanja ciljeva;

– održava komunikaciju i koordinira aktivnosti s projektnim timom, partnerima i ostalim sudionicima na projektu;

– provodi postupke nabave roba i usluga i komunicira i koordinira aktivnosti dobavljača;

– organizira događaje u sklopu projekta;

– osigurava vidljivost projektnih aktivnosti, priprema promotivne materijale i komunicira s medijima;

– financijski upravlja projektom i vodi evidenciju o projektnim troškovima;

– prati provedbu i napredak projekta;

– komunicira s ugovarateljem projekta i podnosi izvještaje o projektu;

– sudjeluje u drugim aktivnostima ključnim za uspješnu provedbu projekta.

Prednost imaju kandidati s međunarodnim iskustvom ili iskustvom u radu na europskim projektima, odnosno s kvalifikacijama iz edukacije pisanja i pripreme EU projekata.

Sveučilište u Splitu