JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

NN 52/2015 (13.5.2015.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Klasa: 080-04/15-01/1

Urbroj: 521-GT-01-02/15-12 od 4. V. 2015. (1782)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (ponavljanje natječaja zbog obustave postupka):

UPRAVA ZA EUROPSKO PRAVO, MEĐUNARODNO PRAVO I KONZULARNE POSLOVE

SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO

Služba za međunarodno javno pravo i međunarodno pravna pitanja EU

1. viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke;

– najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– položen državni stručni ispit.

GLAVNO TAJNIŠTVO

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

Služba za radno-pravna pitanja

2. stručni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema završenom gimnazijom, strukovnom školom ili umjetničkom školom, sve prema propisima o srednjoškolskom obrazovanju;

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– položen državni stručni ispit.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA TRGOVINSKU POLITIKU I GOSPODARSKU MULTILATERALU

SLUŽBA ZA DOZVOLE

3. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, humanističke, prirodne, tehničke, biomedicinske i zdravstvene, biotehničke, umjetničke struke te interdisciplinarnog područja znanosti i interdisciplinarnog područja umjetnosti;

– najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Pored općih uvjeta sadržanih u Zakonu o državnim službenicima i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, kandidati za prijam na radno mjesto u službi vanjskih poslova, sukladno članku 27. Pravilnika o unutarnjem redu ministarstva vanjskih i europskih poslova od 1. ožujka 2014. godine te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu, od 15. listopada 2014. godine moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. pisana provjera znanja (test) iz općeg i posebnog dijela, razina prema stručnoj spremi navedenim u uvjetima natječaja, a sukladno Pravilniku o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu (NN 44/97, NN 70/13, NN 43/14 i NN 126/14);

2. napredno znanje engleskog i drugog stranog jezika (službenog jezika UN-a-ili njemačkog ili talijanskog);

3. preporuka na temelju provedenog psihološkog testiranja;

4. poznavanje rada na osobnom računalu;

5. nepostojanje sigurnosnih zapreka na temelju provedene sigurnosne provjere.

Napomena: službeni jezici UN-A su engleski, francuski, španjolski, ruski, kineski i arapski.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Podnositelji prijave dužni su priložiti:

1. prijavni obrazac (u privitku, original: http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/);

2. životopis;

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice);

4. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe). Ako kandidat posjeduju inozemnu diplomu dužan je priložiti i rješenje o priznavanju inozemne diplome izdano od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj;

5. dokaz o radnom iskustvu: dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (potvrda ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu. Ako je dokaz o radnom iskustvu izdan od stranog poslodavca i na stranom jeziku, kandidati su dužni priloženi dokaz dostaviti i u prijevodu na hrvatski jezik;

6. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit;

7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);

8. dokaz o naprednom poznavanju engleskog i drugog stranog jezika (preslik diplome, svjedodžbe, certifikata ili potvrde). Kao drugi jezik priznaje se njemački, talijanski ili službeni jezik UN-a.

Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan i treba sadržavati obvezne podatke:

1. osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, spol, datum i mjesto rođenja);

2. adresu stanovanja (ulica i broj, poštanski broj, grad/mjesto);

3. kontakt (e-adresa, broj telefona/mobitela);

4. redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavni obrazac može se preuzeti na poveznici: http://www.mvep.hr/hr/ministarstvo/natjecaji/ i ispuniti elektronički i ispisati.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom preporučeno, na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 19/14), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13, 148/13, 19/14 i 92/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika (razina C, sukladno Zajedničkom referentnom okviru za jezike).

Radi procjene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta provest će se psihološko testiranje (psihološka procjena).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-
-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, www.mvep.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova