NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

NN 69/2015 (19.6.2015.), NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

NADMETANJA

Klasa: 406-01/15-01/49

Urbroj: 525-05/0382-15-1 od 17. VI. 2015. (384)

Na temelju Odluke o isplati sredstava s proračunske stavke A650126 iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (Narodne novine broj 148/2014), ministar poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

o isplati sredstava s proračunske stavke A650126 »Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja« za 2015. godinu.

1. Predmet natječaja je sufinanciranje rada uzgojnih organizacija s proračunske stavke A650126 u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna Ministarstva poljoprivrede za 2015. godinu.

2. Cilj natječaja je:

– promoviranje rada uzgojnih organizacija,

– uzgojno unapređenje i očuvanje pasmina i/ili vrsta domaćih životinja provedbom uzgojnih programa na način da se sufinancira Program rada uzgojne organizacije,

– omogućavanje provedbe stručne izobrazbe,

– jačanje administrativnih kapaciteta uzgojnih organizacija,

– provedba genomske selekcije u uzgoju domaćih životinja.

3. Sudionici natječaja jesu središnji savezi uzgajivača te savezi i udruge uzgajivača koje djeluju na nacionalnoj razini, a koji imaju suglasnost Ministarstva poljoprivrede za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja sukladno odredbama Zakona o stočarstvu (Narodne novine broj 70/97, 36/98, 151/2003, 132/2006 i 14/2014), Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (Narodne novine broj 164/2004), Pravilnika o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare (Narodne novine broj 114/2011), Pravilnika o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina (Narodne novine broj 74/2012) i Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), do objave natječaja.

4. Sufinanciranje razvojnih programa uzgojnih organizacija ograničeno je u skladu sa sljedećim kriterijima:

4.1. Dopušteni su troškovi za:

– nabavu potrebne opreme koju će uzgojna organizacija koristiti za provedbu uzgojnog programa,

– nabavu računalnih programa koji se koriste za obavljanje poslova uzgoja,

– službena putovanja do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

– promoviranje rada uzgojne organizacije kroz izložbe i druge manifestacije uzgojnog karaktera do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

– izradu stručno informativnih publikacija i promotivnog materijala do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

– edukaciju uzgajivača u svrhu unaprjeđenja uzgoja do najviše 20% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

– plaće djelatnika uzgojne organizacije koji rade na poslovima vođenja matične knjige koja se vodi pri uzgojnoj organizaciji do najviše 70% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

– genomsko testiranje životinja do najviše 50% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje,

– troškovi vezani uz provedbu uzgojnih postupaka definiranih uzgojnim programom do najviše 30% ukupno odobrenih sredstava za sufinanciranje.

4.2. Udio opravdanih troškova (bez PDV-a) koji sufinancira Ministarstvo poljoprivrede za provođenje Programa rada uzgojnih organizacija iznosi 90%, a najviše do:

– 40.000,00 kuna za uzgojne udruge ili uzgojne saveze koje djeluju na nacionalnoj razini,

– 150.000,00 kuna za središnje uzgojne saveze.

4.3. Program rada uzgojnih organizacija obvezno mora biti sufinanciran u iznosu 10% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a) od strane samih korisnika i/ili iz drugih izvora financiranja (osim sredstava jedinica područne samouprave ili jedinica lokalne samouprave), o čemu obavezno prilažu Izjavu o samofinanciranju programa i/ili Ugovor o sufinanciranju programa ovjeren kod javnog bilježnika, s točnim iznosom u kunama.

4.4. Neprihvatljivi troškovi su:

– porezi, uključujući PDV,

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– rabljena oprema,

– troškovi transporta životinja i opreme,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naturi,

– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma.

4.5. Ako se nakon zaprimanja svih zahtjeva pristiglih na natječaj utvrdi da je ukupni iznos svih zahtjeva veći od iznosa osiguranog u državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo će odlukom linearno umanjiti jedinične iznose navedene u točki 4. stavku 2. ovoga natječaja.

5. Uzgojne udruge koje su članovi uzgojnog saveza i/ili središnjeg saveza uzgajivača nemaju pravo pojedinačno sudjelovati na natječaju.

6. Za dodjelu novčane potpore sufinanciranja uzgojnih organizacija koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja obvezno je dostaviti slijedeće:

6.1. popunjen obrazac – Zahtjev za prijavu na natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja za 2015. godinu,

6.2. popis članova uzgojne organizacije potpisan od predsjednika uzgojne organizacije (ime i prezime, adresa, OIB, broj uzgojno valjanih životinja s kojima članovi sudjeluju u provedbi uzgojnog programa) ili popis udruga – članica saveza ili središnjeg saveza (ovjeren pečatom i potpisom od strane predsjednika ili osoba ovlaštenih za zastupanje uzgojne organizacije),

6.3. uvjerenje o nekažnjavanju za predsjednika uzgojne organizacije ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge,

6.4. dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija i preslika predanog financijskog izvješća za 2014. godinu,

6.5. popis opreme i imovine kojom podnositelj zahtjeva raspolaže (ovjeren pečatom i potpisom od predsjednika ili osoba ovlaštenih za zastupanje uzgojne organizacije),

6.6. izvještaj o radu uzgojne organizacije za 2014. godinu (ovjeren pečatom i potpisom od strane predsjednika ili osoba ovlaštenih za zastupanje uzgojne organizacije),

6.7. zapisnik s posljednje održane skupštine uzgojne organizacije (ovjeren pečatom i potpisom od predsjednika ili osoba ovlaštenih za zastupanje uzgojne organizacije),

6.8. Program rada uzgojne organizacije za 2015. godinu (ovjeren pečatom i potpisom od predsjednika ili osoba ovlaštenih za zastupanje uzgojne organizacije),

6.9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (ovjerena pečatom i potpisom od strane predsjednika ili osoba ovlaštenih za zastupanje uzgojne organizacije),

6.10. Ugovor o sufinanciranju programa, i/ili Izjavu o samofinanciranju programa ovjereno kod javnog bilježnika,

6.11. preslik obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u,

6.12. preslik potpisnog kartona kod Fine za sve žiro-račune ili potvrda banke o žiro-računu.

7. Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj traje 14 dana od objave u Narodnim novinama.

8. Zahtjevi se podnose isključivo na obrascu – Zahtjev za prijavu na natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja za 2015. godinu, uz koji je obavezno dostaviti dokumente navedene u točki 6. teksta natječaja. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja iz točke 6.9. sastavni je dio natječajne dokumentacije. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama (www.nn.hr) i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

9. U razmatranje se neće uzeti zahtjevi koji su zakašnjeli ili nisu u skladu s uvjetima natječaja.

10. U slučaju da Ministarstvo poljoprivrede odobri manje sredstava od iznosa zatraženog u zahtjevu, mogu se proporcionalno smanjiti i vlastita sredstva uzgojne organizacije.

11. Konačnu odluku o dodjeli sredstava odabranim uzgojnim organizacijama donosi ministar poljoprivrede na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2015. godini.

12. Ministarstvo poljoprivrede s odabranim uzgojnim organizacijama potpisuje ugovor o sufinanciranju. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 60 dana od dana zatvaranja Natječaja.

13. Ministarstvo poljoprivrede pridržava pravo poništavanja Natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja u postupku natječaja.

14. Prijave se dostavljaju isključivo poštOM u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2015. godini – ne otvarati«.

15.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, p.p. 1034

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ
za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2015. godini

1. PODACI O UZGOJNOJ ORGANIZACIJI

Puni naziv uzgojne organizacije:

Adresa uzgojne organizacije:

Matični broj uzgojne organizacije:

OIB uzgojne organizacije:

Ime i prezime predsjednika/ce uzgojne organizacije:

Broj telefona:

Faks:

Mobitel:

E-mail:

Datum dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede za uzgoj:

Pasmine životinja koja se uzgaja:

Podaci o financijskoj potpori koju je dobila uzgojna organizacija

Godina

Državni proračun – ministarstva
(iznos kuna)

Općina, grad, županija, članarine
(iznos kuna)

2012.

2013.

2014.

2. SREDSTVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE PODNOSITELJ ĆE KORISTITI ZA:

(navesti planirane troškove i iznos sredstava namijenjen za određeni trošak):

Redni broj

OPIS PLANIRANOG TROŠKA

Iznos
(kuna)
(iznos bez PDV-a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

UKUPNO

3. PLANIRANI IZVORI ZA FINANCIRANJA PLANIRANIH TROŠKOVA IZ TABLICE 2. ovoga obrasca:

(planirani izvori financiranja uključujući novčana sredstva Ministarstva poljoprivrede)

Redni broj

Izvor
financiranja

Iznos (kuna)

%

1

Vlastita novčana sredstva

2

Novčana sredstva Ministarstva poljoprivrede

3

4

5

UKUPNO

100%

U __________________________

Datum__________________2015.

Ispunio i za točnost podataka odgovara predsjednik ili ovlaštena osoba uzgojne organizacije:

________________________
(potpis i pečat)

Molimo da se obvezno pridržavate naputka:

NAPUTAK:

1. Obrazac – Zahtjev za prijavu na za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u 2015. godini koji je objavljen na mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) potrebno je ispuniti pomoću osobnog računala, a potpisati ga vlastoručno.

2. Obrazac zahtjeva ispunjen rukom, kao i nepotpuno ispunjen obrazac neće biti uzet u razmatranje.

3. Obrazac zahtjeva ne smije se ni na koji način mijenjati.

ODOBRIO:
POMOĆNIK MINISTRA
mr. sc. Zoran Vasić

IZJAVA
o nepostojanju dvostrukog financiranja

________________________________

(upišite naziv udruge/uzgojnog udruženja)

Adresa sjedišta: _____________________,

MBS: _________________,

OIB: _________________.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da aktivnosti iz razvojnih programa uzgojnih organizacija koje se sufinanciraju kroz natječaj »Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja« za 2015. godinu i dopušteni troškovi vezani uz iste ne podliježu dvostrukom financiranju iz javnih sredstava državnog proračuna, proračuna Europske unije i/ili sredstava proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Mjesto i datum:
_________________________

MP

Ime i prezime te potpis odgovorne osobe
za zastupanje:
____________________________

Ministarstvo poljoprivrede