JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

NN 101/2015 (23.9.2015.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Klasa: 080-04/15-01/11

Urbroj: 521-GT-01-01-01-15-1 od 9. IX. 2015. (3639)

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15), članka 42. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva vanjskih i europskih poslova – glavni/a tajnik/ica ministarstva – 1 izvršitelj/ica – na 4 godine.

Stručni uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij

– 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– istaknuti rezultati u području od važnosti za rad Ministarstva vanjskih i europskih poslova,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu,

– napredno znanje engleskog i drugoga stranog jezika (službenog jezika UN-a ili njemačkog ili talijanskog).

Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje 3 mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Državni stručni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice provodi komisija koju imenuje prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova ili osoba koju ona za to ovlasti.

Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata/kinju za imenovanje. Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem naveden je na web-stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr i oglasnoj ploči Ministarstva vanjskih i europskih poslova, najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora (intervjua).

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju (preslik diplome),

– potvrda o radnom stažu ili preslik radne knjižice,

– domovnica (preslik),

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

– dokaz o znanju stranih jezika,

– potvrdu tijela javne vlasti ili poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la u najmanje 4 godine radnog iskustva,

– podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavak 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine broj 77/07, 13/08 i 81/08),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 49. točka a) Zakona o državnim službenicima, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg se vidi spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02 i 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 7-8, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva vanjskih i europskih poslova«.

Zakašnjele i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obaviješteni/e u zakonskom roku.

Ministarstvo vanjskih

i europskih poslova

101 23.09.2015 JAVNI NATJEČAJ