POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA (PNPP) - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

NN 102/2015 (25.9.2015.), POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA (PNPP) - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

102 25.09.2015 POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA (PNPP)

Klasa: 351-01/15-05/03

Urbroj: 517-06-1-2-2-15-3 od 17. IX. 2015. (538)

POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA (PNPP)

Nabava i dostava IT (LOT 1) i oceanografske (LOT 2) opreme za Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II. faze Programa praćenja stanja Jadranskog mora

Br. MENP/M-G-1

Zajam Svjetske banke broj: 7640/HR

Naziv zajma Svjetske banke: Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2

1. Republika Hrvatska primila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za podmirenje troškova Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, a dio tog zajma namjerava koristiti za isplate na temelju ugovora za nabavu IT (LOT 1) i oceanografske (LOT 2) opreme.

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poziva prihvatljive i kvalificirane ponuditelje da podnesu zapečaćene ponude za nabavu IT (LOT 1) i oceanografske (LOT 2) opreme. Predmetna oprema, prvenstveno je namijenjena podršci Sustavu praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II. faze Programa praćenja stanja Jadranskog mora.

3. Karakteristike ponuđene opreme moraju zadovoljiti specifikacije navedene su u dokumentaciji za nadmetanje.

4. Nadmetanje će se provesti u skladu s postupcima za domaće nadmetanje (National Competitive Biding, NCB) propisanim Smjernicama Svjetske banke: Nabava na temelju IBRD zajmova i IDA kredita (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) i otvoren je za sve ponuditelje iz prihvatljivih zemalja navedenih u Smjernicama.

5. Zainteresirani prihvatljivi ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a dokumentaciju za nadmetanje pregledati na adresi navedenoj u nastavku od 9 do 15 sati.

6. Dokumentacija za nadmetanje i dodatne preslike mogu se otkupiti u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, (uz obaveznu najavu jedan dan ranije) nakon dostave pisanog zahtjeva (faksom ili e-mailom) na navedenu adresu uz nepovratnu naknadu od 200,00 kuna plaćenu u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na račun br. 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj: 9733-47053-OIB uz naznaku u opisu plaćanja: »Dokumentacija za nadmetanje za nabavu IT i oceanografske opreme«.

7. Ponude moraju biti valjane 60 dana od dana otvaranja ponuda. Sve ponude moraju biti popraćene jamstvom za ozbiljnost ponude (bankovna garancija) u iznosu od 19.000,00 hrvatskih kuna za lot 1 i/ili 27.000,00 hrvatskih kuna za lot 2.

8. Ponude treba dostaviti na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb, III. kat (Tower) soba 10, 16. listopada 2015. do 11 sati po lokalnom vremenu. Ponude se ne smiju dostaviti elektroničkim putem. Ponude će se fizički otvoriti u 11.15 sati, 16. listopada 2015. uz nazočnost ponuditelja koji tomu žele prisustvovati. Zakašnjele ponude bit će odbačene i neotvorene vraćene ponuditeljima.

Informacije za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2

Radnička cesta 80 (III. kat soba br. 10), 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 3717-242, telefaks: +385 1 3717-
-271

E-adresa: ivan.radic@mzoip.hr.

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode