NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 104/2015 (30.9.2015.), NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-035 od 29. IX. 2015. (552)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralni razvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici definirani prilogom I, točkom 3. natječaja, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti sukladno članku 7. Pravilnika isključujući za natječaj kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja. Objašnjenja pojedenih prihvatljivih aktivnosti su navedena u prilogu I u točkama 4., 5., 6. i 7. natječaja.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.

(3) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive aktivnosti sukladno članku 7. Pravilnika, a koje su definirane ciljevima iz članka 8. točkom (g) Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Upute za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.1 »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Pri podnošenju Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. natječaja koja je njegov sastavni dio.

(4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točki 7. natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-
-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Ljudevita Gaja 2

43000 Bjelovar

Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

Lokacija ulaganja na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-
-kninske i Zadarske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

Europske avenije 5

31000 Osijek

Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podružnica u Zagrebačkoj županiji

Ulica grada Vukovara 70/VI

10126 Zagreb

Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Korisnik je dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.1 »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, tip operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom III natječaja koja je njegov sastavni dio.

(3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan u roku tri godine od dana izdavanja Odluke o dodjeli sredstava osobno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu, zajedno s propisanom dokumentacijom u izvorniku u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 6.1./Tip operacije 6.1.1., Zahtjev za isplatu – ne otvarati« na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

(1) Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka nalaze se u člancima 26. – 28. Pravilnika.

7. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od
5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. natječaja počinje teći od 5. listopada 2015. i traje do 23. prosinca 2015.

(3) Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 30. listopada do 27. studenoga 2015. Pitanja se postavljaju elektroničkim putem na sljedeće adrese: info@apprrr.hr i eafrd@mps.hr.

PRILOG I

Objašnjenje odredbi Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«

1. Pri izradi poslovnog plana u podmjeri 6.1., korisnik prikazuje prihvatljive aktivnosti koje planira provoditi u svrhu ostvarivanja definiranih ciljeva. Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu moraju biti prikazane u iznosu od najmanje koliko je određena visina potpore po korisniku za podmjeru 6.1. (50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti).

2. Članak 5. stavak 5., točka 2.

Isplata druge rate potpore se može obaviti ako je uz Zahtjev za isplatu priložen dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete.

Započete aktivnosti se tumače na način da je provedba poslovnog plana započeta. Npr. ako je korisnik planirao u poslovnom planu:

– kupiti 10 muznih krava, započeta aktivnost bi bila da je kupio 2 muzne krave,

– izgraditi telićnjak na poljoprivrednom gospodarstvu, započeta aktivnost bi bila da je ili nabavljena određena količina materijala za izgradnju ili prijavljen početak gradnje nadležnom tijelu ili započeta izgradnja temelja koja može biti vidljiva iz građevinskog dnevnika,

– nabaviti sadnice višegodišnjeg bilja, započeta aktivnost bi bila da je kupio određen dio planiranih sadnica,

– kupiti poljoprivredno zemljište i poljoprivrednu mehanizaciju, započeta aktivnost bi bila sklapanje predugovora o kupnji poljoprivrednog zemljišta ili račun za prvu ratu za poljoprivrednu mehanizaciju.

Provedba prihvatljive aktivnosti operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva iz članka 7. stavka 1. točke i) ne smatra se početkom provedbe aktivnosti iz poslovnog plana.

3. Članak 6.

Prihvatljivi korisnici u podmjeri 6.1 su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u;

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

d) zadruzi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Mladi poljoprivrednik je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1. rate odnosno najkasnije devet mjeseci od dodjele odluke o dodjeli sredstava. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili zadrugu registriranu za obavljanje poljoprivredne djelatnosti mora biti Upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt može biti upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1.rate.

U zahtjevu za potporu mladi poljoprivrednik je dužan dostaviti potvrdu od Savjetodavne službe za SO kojom dokazuje da je ispunjen uvjet prihvatljivosti o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva.

Ako je mladi poljoprivrednik nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, tada dostavlja potvrdu Savjetodavne službe za SO za poljoprivredno gospodarstvo u kojemu je nositelj/odgovorna osoba.

Ako pri podnošenju zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu dostaviti potvrdu od Savjetodavne službe za SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. U tome slučaju, mladi poljoprivrednik je dužan u cijelosti preuzeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu od Savjetodavne službe za SO, odnosno biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj/odgovorna osoba najkasnije pril podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate potpore, ali ne kasnije od 9 mjeseci nakon dodjele Odluke o dodjeli sredstava. Ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, dužan je uz Zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta i mladog poljoprivrednika.

Preuzimanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta smatra se imenovanjem mladog poljoprivrednika za nositelja/upravitelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta.

Dodijeljena potpora u podmjeri 6.1 ne može se koristiti za kupovinu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta za koje je mladi poljoprivrednik priložio potvrdu o ekonomskoj veličini kada mladi poljoprivrednik nije bio nositelj/odgovorna osoba istog u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

U zahtjevu za potporu mladi poljoprivrednik navodi broj žiro-računa trgovačkog društva ili zadruge u kojem je nositelj, a ako nije nositelj/odgovorna osoba u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili obrtu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu navodi žiro-račun fizičke osobe (sebe osobno).

4. Članak 7. stavak 1. točka a)

Prihvatljive aktivnosti se ne odnose na kupnju stočne hrane.

5. Članak 7. stavak 1. točka b)

Prerada proizvoda se definira na način:

a) prihvatljiva je aktivnost prerade samo za proizvode iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU.

b) aktivnosti prerade odnose se na:

– izgradnju novih prostora i objekata, te kupnju opreme za preradu proizvoda u kojima se obavlja čišćenje, pranje, sortiranje, kalibriranje, podrezivanje, rezanje, sušenje, zamrzavanje, konfekcioniranje, fermentiranje, ukiseljavanje, označavanje, pakiranje i skladištenje voća (uključujući grožđe i masline), povrća, ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, gljiva, i cvijeća,

– održavanje i/ili rekonstrukciju objekata prerade te nabavu opreme.

Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba.

6. Članak 7. stavak 1., točka d)

Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.

7. Članak 7. stavak 1., točka i)

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na plaću i doprinose zaposlenih vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu. Izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka su prihvatljive i prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 15.000 eura. Usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenje Zahtjeva za potporu mogu iznositi najviše 2.500 eura.

Zahtjevi za potporu kod kojih su u poslovnom planu za aktivnost operativnog poslovanja navedeni iznosi veći od 15.000 eura, odnosno ako je za usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenja Zahtjeva za potporu navedeni iznos veći od 2.500 eura, bit će odbijeni.

8. Članak 8. točka k)

Vezano uz definiciju aktivnog poljoprivrednika, mladi poljoprivrednik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora priložiti Izjavu vezano uz definiciju aktivnog poljoprivrednika koja je sastavni dio Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 35/15).

Za trgovačko društvo i zadrugu za koje mladi poljoprivrednik podnosi poslovni plan u podmjeri 6.1., poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku. Sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u podmjeri 6.1 smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64. Stoga mladi poljoprivrednik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora priloži Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u ne stariju od 15 dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Aktivnim poljoprivrednikom u podmjeri 6.1 ne smatraju se fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 9. stavka 2. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

9. Članak 8. točka n) i o)

Korisnik treba biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik na osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) na osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu treće rate.

Za obveznike poreza na dohodak – poljoprivredno gospodarstvo na kojemu je mladi poljoprivrednik nositelj mora plaćati zdravstveno i mirovinsko na temelju poljoprivredne djelatnosti te mora biti upisan u RPO.

Za obveznike poreza na dobit – poljoprivredno gospodarstvo na kojemu je mladi poljoprivrednik nositelj mora zaposliti na puno radno vrijeme.

Mladi poljoprivrednik je dužan najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće rate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Mladi poljoprivrednik je dužan ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u podmjeri 6.1 najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

10. Članak 17. stavak 4.

Mladi poljoprivrednik je dužan u Zahtjevu za potporu i Zahtjevu za isplatu treće rate potpore dostaviti Izjavu da mu nije dodijeljena financijska potpora te da je neće tražiti iz javnih izvora na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova kao ni iz donacija za aktivnosti predviđene poslovnim planom u sklopu prijave na natječaj.

11. Članak 27. stavak 1.

Mladi poljoprivrednik je dužan dostaviti Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci, računajući od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava.

Zadnji Izvještaj o napretku svakih 6 mjeseci od dana izdavanja Odluke o dodjeli sredstava mladi poljoprivrednik je dužan poslati uz Zahtjev za isplatu treće rate potpore.

12. Članak 7.

Aktivnosti za koje je mladi poljoprivrednik ostvario potporu unutar Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. i Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018 ne mogu biti predmet potpore u podmjeri 6.1.

Prilog I. Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu

Kriteriji odabira tip operacije 6.1.1.

13. Kriterij odabira broj 2

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu i imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u vlasništvu/posjedu. Da bi mladi poljoprivrednik ostvario 5 bodova po navedenom kriteriju, mora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu biti postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu te imati više od 50% poljoprivrednog potencijala koji su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva u drugoj ugovornoj obvezi na period više od 15 godina. Mladi poljoprivrednik koji u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije postavljen za nositelja/odgovornu osobu na poljoprivrednom gospodarstvu ne može ostvariti bodove po ovome kriteriju.

14. Kriterij odabira broj 4

Kada je mladi poljoprivrednik u poslovnom planu naveo više lokacija/područja u kojima se provode aktivnosti iz poslovnog plana, tada ostvaruje bodove za stupanj razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema mjestu upisa poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednika.

15. Kriterij odabira broj 5

Pod pojmom nezaposleni, za potrebe natječaja za podmjeru 6.1, podrazumijevaju se osobe koje nisu u radnom odnosu i koje se kao takve vode u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Mladi poljoprivrednik koji prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu dostavi potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne stariju 15 dana od dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a iz koje je vidljivo da se nalazi u evidenciji nezaposlenih ostvaruje 5 ili 10 bodova ovisno o dužni trajanja nezaposlenosti.

16. Kriterij odabira broj 6

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju, poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 50% poljoprivrednog zemljišta upisano u ARKOD sustavu na područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju provoditi u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

17. Kriterij odabira broj 7

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju odnositi najmanje 50% na prioritetne sektore u odnosu na ukupan iznos svih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

18. Kriterij odabira broj 8

Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju mora biti evidentiran u registrima nadležnih institucija koje su nadležne za ekološku proizvodnju, sustave kvalitete za poljoprivredne proizvode i agro-okolišne mjere u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju odnositi ili na ekološku proizvodnju ili sustave kvalitete za poljoprivredne proizvode ili agro-okolišne mjere.

Agro-okolišne mjere su određene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 35/15, 53/15, 69/15) u članku 66. i ne odnose se na integriranu proizvodnju.

PRILOG II

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 6.1.1

DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao obavezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni odnosno iznosit će 0.

1

Potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba za mladog poljoprivrednika ne starija od 15 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba pri podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Potrebno za provjeru kriterija statusa zaposlenja mladog poljoprivrednika.

2.

Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz vlasništva/Posjedovni list kao dokaz posjeda katastarskih čestica/ zemljišnoknjižni izvadak s upisanim ugovorom za korištenje poljoprivrednog zemljišta na katastarskoj/im čestici/ama (na najmanje 15 godina) koje su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva i ugovor.

Zemljišnoknjižni izvadak/Posjedovni list/zemljišnoknjižni izvadak s upisanim ugovorom za korištenje poljoprivrednog zemljišta na katastarskoj/im čestici/ama (na najmanje 15 godina) koje su temelj izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

3

Tablica za izračun udjela za kriterij odabira 2. i kriterij odabira 6.

Pojašnjenje:

Predložak tablice se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

4

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati/ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, i na adresu iz ovoga natječaja.

Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

5

Kopija važeće osobne iskaznice korisnika.

6

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana od Savjetodavne službe ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

U slučaju da mladi poljoprivrednik preuzima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, a nije postavljen za nositelja prije podnošenja Zahtjeva za potporu, Potvrdu dostavlja za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje preuzima.

7

Ugovor ili drugi pravovaljani dokument u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika (ako mladi poljoprivrednik nije upisan u Upisnik poljoprivrednika kao nositelj u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu).

Pojašnjenje:

Primjenjivo samo ako mladi poljoprivrednik preuzima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt gdje nije nositelj u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

8

Izjava o veličini poduzeća – ovjerena i potpisana od korisnika.

Pojašnjenje:

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«. U slučaju da mladi poljoprivrednik preuzima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, a nije postavljen za nositelja prije podnošenja Zahtjeva za potporu izjavu o veličini poduzeća ispunjava za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje preuzima.

9

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od porezne uprave. U Potvrdi ne smije biti naveden dug.

10

Diploma agronomskog ili veterinarskog smjera ili svjedodžba iz područja poljoprivrede i veterine ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo u poljoprivredi ili veterini ili izjava o radnom iskustvu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i dokument kao dokaz o stručnoj osposobljenosti.

Pojašnjenje:

Stručno osposobljavanje za koje se dostavlja potvrda mora biti verificirano pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ili održano putem aktivnosti iz Mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA: Navedenu dokumentaciju dostaviti za gospodarstvo (čije poslovanje je predmetom poslovnog plana) u kojem je nostelj mladi poljoprivrednik ili će biti postavljen za nositelja.

11

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK DUŽNI SU DOSTAVITI NAVEDENE DOKUMENTE UZ SLJEDEĆE UVJETE

1. a. ako su u sustavu PDV-a i/ili imaju više od 149.500 HRK prometa i/ili imaju samostalnu zatvorenu radnju (da proizvodi i da zadovoljava minimalne tehničke uvjete) moraju dostaviti:

• Rekapitulaciju primitaka i izdataka za 2014. godinu

• Popis dugotrajne imovine na kraju 2014. godine

• Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2014. godinu

b. ako imaju promet od 80.500 kn do 149.500 HRK moraju dostaviti:

• Knjigu prometa na kraju 2014. godine

• Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak

Pojašnjenje:

porez na dohodak utvrđuje i plaća u paušalnom iznosu

– ako plaća i utvrđuje porez kao »paušalac« onda nije obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak

c. ako imaju promet manji od 80.500 HRK moraju dostaviti:

• Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda1

Pojašnjenje:

korisnik koji nije obveznik fiskalizacije i koji ne vodi poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak nije obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak, kao niti imati rekapitulaciju primitaka i izdataka, niti popis DI ali moraju voditi evidenciju (svi koji imaju manje od 80.000 HRK prometa – OPG-ovi, fizičke osobe koji prodaju na tržnici ili kućnom pragu)

d. korisnik koji je u godini prijave na natječaj u upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) na temelju obavljanja određene (poljoprivredne, šumarske …) djelatnosti prvi put mora dostaviti:

• potvrdu porezne uprave da je upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) od xx.xx.2015. godine na temelju predmetne djelatnosti

2. ako se ne radi o nijednoj od navedenih situacija:

• izjavu korisnika da nije bio obvezan predavati godišnju prijavu poreza na dohodak sukladno nacionalnom zakonodavstvu

12

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT DUŽNI SU DOSTAVITI

1. Koji su poslovali u prethodnoj godini

• GFI-POD za prethodnu financijsku godinu (2014.) s potvrdom o primitku dokumentacije od FINA-e

• Popis dugotrajne imovine na kraju 2014. godine

2. Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natječaj:

• izjava korisnika da je osnovan u godini prijave na natječaj

3. Korisnik koji je bio u statusu mirovanja:

• izjava o neaktivnosti sukladno članku 20., stavku 7. Zakona o računovodstvu ovjerena od FINA-e (ili potvrda FINA-e da je zaprimila predmetnu izjavu od korisnika za prethodnu financijsku godinu)

13

Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

1 Ako takav dokument sadrži veći broj stranica i stoga je korisniku nepraktičan za skeniranje, dopušteno je izraditi godišnju rekapitulaciju prodanih količina (koja mora biti ovjerena od korisnika). Napominjemo da u takvom slučaju Agencija zadržava pravo, ako procijeni potrebnim, naknadno tražiti kompletnu dokumentaciju.

PRILOG III

PODMJERA 6.1

OPERACIJA 6.1.1

DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

0) Dokumenti koje je potrebno priložiti uz Zahtjev za isplatu svake rate

0.1.

Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za isplatu

Pojašnjenje: dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku

0.2.

Potvrda porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dana podnošenja Zahtjeva za isplatu. U potvrdi ne smije biti naveden dug.

1) Dokumentacija koju je potrebno priložiti najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 1. rate

1.1.

Ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni ugovori moraju biti upisni u zemljišne knjige.

Pojašnjenje:

Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji provedbe aktivnosti, za sljedeće aktivnosti mora dostaviti dokaz da ima pravo ulaganja:

– zakup poljoprivrednog zemljišta

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

1.2.

Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti su upisan u zemljišne knjige

Pojašnjenje:

Ako je aktivnost opremanje postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika, lokacija ulaganja navedena u Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja koju će korisnik navesti u Zahtjevu za potporu. Vlasnik objekta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u Ugovoru o najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige

1.3.

Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz vlasništva

Izvadak iz zemljišne knjige izdan kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda

1.4.

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana i ovjerena kod Savjetodavne službe, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za isplatu

Pojašnjenje:

Ako je korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

2) Dokumentacija koju je potrebno priložiti najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 2. rate

2.1.

Dokazi o započetim aktivnostima navedenim u poslovnom planu ovisno o vrsti aktivnosti korisnika:

• predračun/račun za avans/račun za dio aktivnosti

• predugovori/račun za predujam (aktivnosti kupnje poljoprivrednog zemljišta / kupnja mehanizacije...

• građevinski dnevnik (ako je aktivnost izgradnja....) i drugi odgovarajući dokumenti

3) Dokumentacija koju je potrebno priložiti najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu 3. rate

3.1.

Računi/ kupoprodajnih ugovora ovjereni kod javnog bilježnika

3.2.

Dostavnica/otpremnica/putni listovi

3.3.

Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji

3.4.

Uvjerenja/potvrda o stečenoj izobrazbi stručnih znanja i sposobnosti iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade

Pojašnjenje:

Ako je korisnik naveo kao aktivnost u poslovnom.

Stručno osposobljavanje za koje se dostavlja Uvjerenje/potvrda mora biti verificirano pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa ili održano putem aktivnosti iz Mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«

3.5.

Dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu korisnika

a. Svjedodžba/diploma o stečenoj stručnoj spremi agronomskog ili veterinarskog smjera i/ili

b. Ugovor o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo u poljoprivredi ili veterini od minimalno 2 godine i dokaz o stručnoj osposobljenosti (uvjerenja o stečenoj izobrazbi stručnih znanja i sposobnosti iz područja poljoprivredne proizvodnje i prerade vezano uz predmetnu proizvodnju navedenu u poslovnima planu) ili

c. Izjava o radnom iskustvu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i dokument kao dokaz o stručnoj osposobljenosti.

Pojašnjenje:

U slučaju kada korisnik nije dostavio dokaze o stjecanju stručnih znanja i vještina (stručna sprema ili radno iskustvo), pri podnošenju Zahtjeva za potporu, a isti je naveo kao aktivnost u poslovnom planu.

Stručno osposobljavanje za koje se dostavlja potvrda mora biti verificirano pri Ministarsvu znanosti, obrazovanja i športa ili održano putem aktivnosti iz Mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«

3.6.

Dokaz o zaposlenju

Ugovor o radu na puno radno vrijeme

Pojašnjenje:

Korisnik mora dostaviti Ugovor o radu na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu.

3.7.

Dokaz o statusu korisnika kao poreznog obveznika

a. Potvrda Porezne uprave o upisu u RPO (Registar poreznih obveznika) – za fizičku osobu (OPG i obrt) obveznika poreza na dohodak ili

b. Rješenje Porezne uprave o ulasku u sustav poreza na dobit – za fizičku osobu (OPG i obrt) obveznik poreza na dobit

3.8.

Potvrda o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-knjižica) ne starija od 30 dana na dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

3.9.

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u ne starija od 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu izdana od Državnog zavoda za statistiku.

Pojašnjenje:

Za trgovačka društva i zadruge u kojima je mladi poljoprivrednik nositelj/odgovorna osoba

3.10.

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdana i ovjerena kod Savjetodavne službe ne starija od 30 dana na dana podnošenja Zahtjeva za isplatu

Pojašnjenje:

Ako je u poslovnom planu naveden cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta

PRILOG IV

Popis planinskih područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima

MB OPĆINE
/GRADA

NAZIV OPĆINE/GRADA

ŽUPANIJA

OGRANIČENJE

00019

ANDRIJAŠEVCI

Vukovarsko-srijemska

 

00027

ANTUNOVAC

Osječko-baranjska

 

00035

BABINA GREDA

Vukovarsko-srijemska

 

00043

BAKAR

Primorsko-goranska

GPP

00051

BALE – VALLE

Istarska

BFO

00060

BARBAN

Istarska

SPEC

00078

BARILOVIĆ

Karlovačka

BFO

00086

BAŠKA

Primorsko-goranska

BFO

00094

BAŠKA VODA

Splitsko-dalmatinska

GPP

00108

BEBRINA

Brodsko-posavska

 

00116

BEDEKOVČINA

Krapinsko-zagorska

BFO

05509

BEDENICA

Zagrebačka

 

00124

BEDNJA

Varaždinska

BFO

00132

BELI MANASTIR

Osječko-baranjska

 

00159

BELICA

Međimurska

 

00167

BELIŠĆE

Osječko-baranjska

 

00175

BENKOVAC

Zadarska

BFO

00183

BEREK

Bjelovarsko-bilogorska

BFO

00191

BERETINEC

Varaždinska

BFO

00205

BIBINJE

Zadarska

SPEC

06211

BILICE

Šibensko-kninska

BFO

00213

BILJE

Osječko-baranjska

 

00221

BIOGRAD NA MORU

Zadarska

SPEC

03107

BISKUPIJA

Šibensko-kninska

BFO

05479

BISTRA

Zagrebačka

 

00230

BIZOVAC

Osječko-baranjska

BFO

00248

BJELOVAR

Bjelovarsko-bilogorska

 

00256

BLATO

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

00264

BOGDANOVCI

Vukovarsko-srijemska

 

00272

BOL

Splitsko-dalmatinska

SPEC

00299

BOROVO

Vukovarsko-srijemska

 

00302

BOSILJEVO

Karlovačka

SPEC

00329

BOŠNJACI

Vukovarsko-srijemska

 

00337

BRCKOVLJANI

Zagrebačka

 

00345

BRDOVEC

Zagrebačka

 

00779

BRELA

Splitsko-dalmatinska

GPP

00353

BRESTOVAC

Požeško-slavonska

BFO

00361

BREZNICA

Varaždinska

BFO

01511

BREZNIČKI HUM

Varaždinska

BFO

00370

BRINJE

Ličko-senjska

GPP

00388

BROD MORAVICE

Primorsko-goranska

GPP

00396

BRODSKI STUPNIK

Brodsko-posavska

BFO

00400

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

Istarska

SPEC

00418

BUDINŠČINA

Krapinsko-zagorska

BFO

00426

BUJE – BUIE

Istarska

SPEC

05673

BUKOVLJE

Brodsko-posavska

 

00434

BUZET

Istarska

BFO

00442

CERNA

Vukovarsko-srijemska

BFO

00469

CERNIK

Brodsko-posavska

BFO

00477

CEROVLJE

Istarska

BFO

00485

CESTICA

Varaždinska

BFO

00493

CETINGRAD

Karlovačka

BFO

00507

CISTA PROVO

Splitsko-dalmatinska

BFO

00515

CIVLJANE

Šibensko-kninska

GPP

00523

CRES

Primorsko-goranska

BFO

00531

CRIKVENICA

Primorsko-goranska

BFO

00540

CRNAC

Virovitičko-podravska

BFO

00558

ČABAR

Primorsko-goranska

GPP

00566

ČAČINCI

Virovitičko-podravska

BFO

00574

ČAĐAVICA

Virovitičko-podravska

BFO

00582

ČAGLIN

Požeško-slavonska

BFO

00604

ČAKOVEC

Međimurska

 

00612

ČAVLE

Primorsko-goranska

GPP

00639

ČAZMA

Bjelovarsko-bilogorska

BFO

00647

ČEMINAC

Osječko-baranjska

 

00655

ČEPIN

Osječko-baranjska

 

00663

DARDA

Osječko-baranjska

 

00671

DARUVAR

Bjelovarsko-bilogorska

BFO

00680

DAVOR

Brodsko-posavska

BFO

06033

DEKANOVEC

Međimurska

BFO

00698

DELNICE

Primorsko-goranska

GPP

00701

DESINIĆ

Krapinsko-zagorska

 

00710

DEŽANOVAC

Bjelovarsko-bilogorska

 

00728

DICMO

Splitsko-dalmatinska

BFO

00744

DOBRINJ

Primorsko-goranska

SPEC

00752

DOMAŠINEC

Međimurska

 

00787

DONJA DUBRAVA

Međimurska

 

05762

DONJA MOTIČINA

Osječko-baranjska

 

00795

DONJA STUBICA

Krapinsko-zagorska

BFO

00809

DONJA VOĆA

Varaždinska

BFO

00817

DONJI ANDRIJEVCI

Brodsko-posavska

BFO

00825

DONJI KRALJEVEC

Međimurska

 

00833

DONJI KUKURUZARI

Sisačko-moslavačka

BFO

00841

DONJI LAPAC

Ličko-senjska

GPP

00868

DONJI MIHOLJAC

Osječko-baranjska

 

00892

DONJI VIDOVEC

Međimurska

BFO

05681

DRAGALIĆ

Brodsko-posavska

 

00906

DRAGANIĆ

Karlovačka

BFO

00914

DRAŽ

Osječko-baranjska

 

00922

DRENOVCI

Vukovarsko-srijemska

BFO

00949

DRENJE

Osječko-baranjska

 

00957

DRNIŠ

Šibensko-kninska

BFO

00965

DRNJE

Koprivničko-križevačka

 

00973

DUBRAVA

Zagrebačka

 

05495

DUBRAVICA

Zagrebačka

 

05983

DUBROVAČKO PRIMORJE

Dubrovačko-neretvanska

BFO

00981

DUBROVNIK

Dubrovačko-neretvanska

BFO

00990

DUGA RESA

Karlovačka

BFO

01007

DUGI RAT

Splitsko-dalmatinska

SPEC

01015

DUGO SELO

Zagrebačka

BFO

05851

DUGOPOLJE

Splitsko-dalmatinska

BFO

01023

DVOR

Sisačko-moslavačka

BFO

01031

ĐAKOVO

Osječko-baranjska

 

01040

ĐELEKOVEC

Koprivničko-križevačka

 

01058

ĐULOVAC

Bjelovarsko-bilogorska

BFO

01066

ĐURĐENOVAC

Osječko-baranjska

BFO

01074

ĐURĐEVAC

Koprivničko-križevačka

 

01082

ĐURMANEC

Krapinsko-zagorska

BFO

01104

ERDUT

Osječko-baranjska

 

01112

ERNESTINOVO

Osječko-baranjska

BFO

01139

ERVENIK

Šibensko-kninska

BFO

01147

FARKAŠEVAC

Zagrebačka

 

06190

FAŽANA – FASANA

Istarska

SPEC

01155

FERDINANDOVAC

Koprivničko-križevačka

 

01163

FERIČANCI

Osječko-baranjska

 

06297

FUNTANA – FONTANE

Istarska

SPEC

01171

FUŽINE

Primorsko-goranska

GPP

05711

GALOVAC

Zadarska

 

01180

GARČIN

Brodsko-posavska

BFO

01198

GAREŠNICA

Bjelovarsko-bilogorska

BFO

01201

GENERALSKI STOL

Karlovačka

BFO

01210

GLINA

Sisačko-moslavačka

BFO

01228

GOLA

Koprivničko-križevačka

 

01236

GORIČAN

Međimurska

 

01244

GORJANI

Osječko-baranjska

 

06181

GORNJA RIJEKA

Koprivničko-križevačka

 

01252

GORNJA STUBICA

Krapinsko-zagorska

BFO

05690

GORNJA VRBA

Brodsko-posavska

BFO

01279

GORNJI BOGIĆEVCI

Brodsko-posavska

 

01295

GORNJI KNEGINEC

Varaždinska

BFO

06041

GORNJI MIHALJEVEC

Međimurska

 

01309

GOSPIĆ

Ličko-senjska

GPP

01317

GRAČAC

Zadarska

GPP

01325

GRAČIŠĆE

Istarska

SPEC

01333

GRAD ZAGREB

Grad Zagreb

BFO

01333

GRAD ZAGREB GUP

Grad Zagreb

 

01341

GRADAC

Splitsko-dalmatinska

GPP

01350

GRADEC

Zagrebačka

 

01368

GRADINA

Virovitičko-podravska

BFO

01376

GRADIŠTE

Vukovarsko-srijemska

BFO

01384

GROŽNJAN – GRISIGNANA

Istarska

BFO

01392

GRUBIŠNO POLJE

Bjelovarsko-bilogorska

 

01406

GUNDINCI

Brodsko-posavska

 

01414

GUNJA

Vukovarsko-srijemska

 

05100

GVOZD

Sisačko-moslavačka

BFO

01449

HERCEGOVAC

Bjelovarsko-bilogorska

 

01457

HLEBINE

Koprivničko-križevačka

 

01465

HRAŠĆINA

Krapinsko-zagorska

BFO

01481

HRVACE

Splitsko-dalmatinska

GPP

01490

HRVATSKA DUBICA

Sisačko-moslavačka

 

01503

HRVATSKA KOSTAJNICA

Sisačko-moslavačka

BFO

01520

HUM NA SUTLI

Krapinsko-zagorska

 

01538

HVAR

Splitsko-dalmatinska

BFO

01546

ILOK

Vukovarsko-srijemska

 

01554

IMOTSKI

Splitsko-dalmatinska

BFO

01562

IVANEC

Varaždinska

BFO

01589

IVANIĆ-GRAD

Zagrebačka

 

01597

IVANKOVO

Vukovarsko-srijemska

 

01619

IVANSKA

Bjelovarsko-bilogorska

 

06092

JAGODNJAK

Osječko-baranjska

 

01635

JAKOVLJE

Zagrebačka

BFO

01643

JAKŠIĆ

Požeško-slavonska

 

01651

JALŽABET

Varaždinska

 

05991

JANJINA

Dubrovačko-neretvanska

 

01660

JARMINA

Vukovarsko-srijemska

 

01678

JASENICE

Zadarska

BFO

01686

JASENOVAC

Sisačko-moslavačka

BFO

01694

JASTREBARSKO

Zagrebačka

 

01708

JELENJE

Primorsko-goranska

GPP

01716

JELSA

Splitsko-dalmatinska

SPEC

05525

JESENJE

Krapinsko-zagorska

BFO

01724

JOSIPDOL

Karlovačka

SPEC

01732

KALI

Zadarska

SPEC

05592

KALINOVAC

Koprivničko-križevačka

BFO

05606

KALNIK

Koprivničko-križevačka

 

06238

KAMANJE

Karlovačka

BFO

01759

KANFANAR

Istarska

BFO

01767

KAPELA

Bjelovarsko-bilogorska

 

01775

KAPTOL

Požeško-slavonska

 

01783

KARLOBAG

Ličko-senjska

GPP

01791

KARLOVAC

Karlovačka

BFO

05967

KAROJBA

Istarska

BFO

01805

KASTAV

Primorsko-goranska

 

01813

KAŠTELA

Splitsko-dalmatinska

SPEC

05975

KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA

Istarska

SPEC

01830

KIJEVO

Šibensko-kninska

GPP

01848

KISTANJE

Šibensko-kninska

BFO

01856

KLAKAR

Brodsko-posavska

 

01864

KLANA

Primorsko-goranska

GPP

01872

KLANJEC

Krapinsko-zagorska

BFO

01899

KLENOVNIK

Varaždinska

BFO

01902

KLINČA SELA

Zagrebačka

 

01929

KLIS

Splitsko-dalmatinska

BFO

01937

KLOŠTAR IVANIĆ

Zagrebačka

 

01945

KLOŠTAR PODRAVSKI

Koprivničko-križevačka

 

01953

KNEŽEVI VINOGRADI

Osječko-baranjska

 

01961

KNIN

Šibensko-kninska

GPP

06220

KOLAN

Zadarska

BFO

01970

KOMIŽA

Splitsko-dalmatinska

BFO

01988

KONAVLE

Dubrovačko-neretvanska

BFO

01996

KONČANICA

Bjelovarsko-bilogorska

 

02003

KONJŠČINA

Krapinsko-zagorska

BFO

02011

KOPRIVNICA

Koprivničko-križevačka

 

02020

KOPRIVNIČKI BREGI

Koprivničko-križevačka

BFO

02038

KOPRIVNIČKI IVANEC

Koprivničko-križevačka

BFO

02046

KORČULA

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

05380

KOSTRENA

Primorsko-goranska

 

02054

KOŠKA

Osječko-baranjska

BFO

02062

KOTORIBA

Međimurska

BFO

02089

KRALJEVEC NA SUTLI

Krapinsko-zagorska

 

02097

KRALJEVICA

Primorsko-goranska

BFO

02119

KRAPINA

Krapinsko-zagorska

BFO

02127

KRAPINSKE TOPLICE

Krapinsko-zagorska

BFO

05339

KRAŠIĆ

Zagrebačka

SPEC

05452

KRAVARSKO

Zagrebačka

 

02135

KRIŽ

Zagrebačka

BFO

02143

KRIŽEVCI

Koprivničko-križevačka

 

02151

KRK

Primorsko-goranska

SPEC

02160

KRNJAK

Karlovačka

BFO

02178

KRŠAN

Istarska

BFO

05720

KUKLJICA

Zadarska

SPEC

02194

KULA NORINSKA

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

05533

KUMROVEC

Krapinsko-zagorska

BFO

02208

KUTINA

Sisačko-moslavačka

BFO

02216

KUTJEVO

Požeško-slavonska

 

02224

LABIN

Istarska

BFO

02232

LANIŠĆE

Istarska

GPP

02259

LASINJA

Karlovačka

BFO

02267

LASTOVO

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

05860

LEĆEVICA

Splitsko-dalmatinska

BFO

02275

LEGRAD

Koprivničko-križevačka

 

02283

LEKENIK

Sisačko-moslavačka

BFO

02291

LEPOGLAVA

Varaždinska

BFO

02305

LEVANJSKA VAROŠ

Osječko-baranjska

BFO

02313

LIPIK

Požeško-slavonska

BFO

02321

LIPOVLJANI

Sisačko-moslavačka

BFO

02348

LIŠANE OSTROVIČKE

Zadarska

SPEC

02356

LIŽNJAN – LISIGNANO

Istarska

SPEC

02364

LOBOR

Krapinsko-zagorska

BFO

02372

LOKVE

Primorsko-goranska

GPP

05878

LOKVIČIĆI

Splitsko-dalmatinska

GPP

06246

LOPAR

Primorsko-goranska

BFO

02399

LOVAS

Vukovarsko-srijemska

 

02402

LOVINAC

Ličko-senjska

GPP

02429

LOVRAN

Primorsko-goranska

GPP

02437

LOVREĆ

Splitsko-dalmatinska

BFO

02445

LUDBREG

Varaždinska

BFO

05487

LUKA

Zagrebačka

 

02453

LUKAČ

Virovitičko-podravska

BFO

06009

LUMBARDA

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

02461

LUPOGLAV

Istarska

BFO

02470

LJUBEŠĆICA

Varaždinska

BFO

02488

MAČE

Krapinsko-zagorska

BFO

05789

MAGADENOVAC

Osječko-baranjska

 

05550

MAJUR

Sisačko-moslavačka

BFO

02496

MAKARSKA

Splitsko-dalmatinska

GPP

02500

MALA SUBOTICA

Međimurska

 

02518

MALI BUKOVEC

Varaždinska

BFO

02526

MALI LOŠINJ

Primorsko-goranska

BFO

02534

MALINSKA – DUBAŠNICA

Primorsko-goranska

 

02542

MARČANA

Istarska

SPEC

02569

MARIJA BISTRICA

Krapinsko-zagorska

BFO

05398

MARIJA GORICA

Zagrebačka

 

02577

MARIJANCI

Osječko-baranjska

 

02585

MARINA

Splitsko-dalmatinska

BFO

06106

MARKUŠICA

Vukovarsko-srijemska

 

00850

MARTIJANEC

Varaždinska

 

02593

MARTINSKA VES

Sisačko-moslavačka

 

02607

MARUŠEVEC

Varaždinska

 

02615

MATULJI

Primorsko-goranska

GPP

02631

MEDULIN

Istarska

SPEC

02640

METKOVIĆ

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

02658

MIHOVLJAN

Krapinsko-zagorska

BFO

02666

MIKLEUŠ

Virovitičko-podravska

BFO

02674

MILNA

Splitsko-dalmatinska

BFO

02682

MLJET

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

02704

MOLVE

Koprivničko-križevačka

 

02739

MOŠĆENIČKA DRAGA

Primorsko-goranska

GPP

02747

MOTOVUN – MONTONA

Istarska

SPEC

02755

MRKOPALJ

Primorsko-goranska

GPP

00876

MUĆ

Splitsko-dalmatinska

GPP

02763

MURSKO SREDIŠĆE

Međimurska

 

06173

MURTER – KORNATI

Šibensko-kninska

BFO

02780

NAŠICE

Osječko-baranjska

 

02798

NEDELIŠĆE

Međimurska

 

06122

NEGOSLAVCI

Vukovarsko-srijemska

 

02801

NEREŽIŠĆA

Splitsko-dalmatinska

BFO

02810

NETRETIĆ

Karlovačka

BFO

02950

NIJEMCI

Vukovarsko-srijemska

 

02828

NIN

Zadarska

SPEC

02836

NOVA BUKOVICA

Virovitičko-podravska

BFO

02844

NOVA GRADIŠKA

Brodsko-posavska

BFO

02852

NOVA KAPELA

Brodsko-posavska

BFO

02879

NOVA RAČA

Bjelovarsko-bilogorska

 

02887

NOVALJA

Ličko-senjska

BFO

05541

NOVI GOLUBOVEC

Krapinsko-zagorska

BFO

02895

NOVI MAROF

Varaždinska

BFO

02909

NOVI VINODOLSKI

Primorsko-goranska

GPP

05371

NOVIGRAD

Zadarska

SPEC

02917

NOVIGRAD – CITTANOVA

Istarska

SPEC

02925

NOVIGRAD PODRAVSKI

Koprivničko-križevačka

 

05614

NOVO VIRJE

Koprivničko-križevačka

 

02933

NOVSKA

Sisačko-moslavačka

BFO

02941

NUŠTAR

Vukovarsko-srijemska

 

02968

OBROVAC

Zadarska

BFO

02976

OGULIN

Karlovačka

GPP

05886

OKRUG

Splitsko-dalmatinska

SPEC

02992

OKUČANI

Brodsko-posavska

BFO

03000

OMIŠ

Splitsko-dalmatinska

BFO

03018

OMIŠALJ

Primorsko-goranska

SPEC

03026

OPATIJA

Primorsko-goranska

GPP

03034

OPRISAVCI

Brodsko-posavska

 

03042

OPRTALJ – PORTOLE

Istarska

BFO

03069

OPUZEN

Dubrovačko-neretvanska

 

03077

ORAHOVICA

Virovitičko-podravska

 

03085

OREBIĆ

Dubrovačko-neretvanska

 

06050

OREHOVICA

Međimurska

 

03093

ORIOVAC

Brodsko-posavska

BFO

05428

ORLE

Zagrebačka

 

03115

OROSLAVJE

Krapinsko-zagorska

BFO

03123

OSIJEK

Osječko-baranjska

 

03123

OSIJEK GUP

Osječko-baranjska

 

03131

OTOČAC

Ličko-senjska

GPP

03140

OTOK

Splitsko-dalmatinska

GPP

05355

OTOK

Vukovarsko-srijemska

 

03158

OZALJ

Karlovačka

BFO

03166

PAG

Zadarska

BFO

03174

PAKOŠTANE

Zadarska

SPEC

03182

PAKRAC

Požeško-slavonska

BFO

03204

PAŠMAN

Zadarska

SPEC

03212

PAZIN

Istarska

BFO

03239

PERUŠIĆ

Ličko-senjska

GPP

03247

PETERANEC

Koprivničko-križevačka

 

03255

PETLOVAC

Osječko-baranjska

 

03263

PETRIJANEC

Varaždinska

 

03271

PETRIJEVCI

Osječko-baranjska

BFO

03280

PETRINJA

Sisačko-moslavačka

BFO

03298

PETROVSKO

Krapinsko-zagorska

BFO

03301

PIĆAN

Istarska

SPEC

05819

PIROVAC

Šibensko-kninska

SPEC

03310

PISAROVINA

Zagrebačka

 

03328

PITOMAČA

Virovitičko-podravska

 

03336

PLAŠKI

Karlovačka

GPP

03344

PLETERNICA

Požeško-slavonska

 

04553

PLITVIČKA JEZERA

Ličko-senjska

GPP

03352

PLOČE

Dubrovačko-neretvanska

 

03379

PODBABLJE

Splitsko-dalmatinska

SPEC

03387

PODCRKAVLJE

Brodsko-posavska

BFO

03395

PODGORA

Splitsko-dalmatinska

GPP

03409

PODGORAČ

Osječko-baranjska

BFO

02712

PODRAVSKA MOSLAVINA

Osječko-baranjska

 

06165

PODRAVSKE SESVETE

Koprivničko-križevačka

 

03417

PODSTRANA

Splitsko-dalmatinska

SPEC

03425

PODTUREN

Međimurska

 

03433

POJEZERJE

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

05444

POKUPSKO

Zagrebačka

 

03441

POLAČA

Zadarska

BFO

03450

POLIČNIK

Zadarska

BFO

03468

POPOVAC

Osječko-baranjska

 

03476

POPOVAČA

Sisačko-moslavačka

BFO

03484

POREČ – PARENZO

Istarska

SPEC

03492

POSEDARJE

Zadarska

SPEC

03506

POSTIRA

Splitsko-dalmatinska

SPEC

05738

POVLJANA

Zadarska

BFO

03514

POŽEGA

Požeško-slavonska

 

03522

PREGRADA

Krapinsko-zagorska

 

03549

PREKO

Zadarska

SPEC

03557

PRELOG

Međimurska

 

03565

PRESEKA

Zagrebačka

 

05894

PRGOMET

Splitsko-dalmatinska

BFO

06203

PRIBISLAVEC

Međimurska

 

05908

PRIMORSKI DOLAC

Splitsko-dalmatinska

BFO

03573

PRIMOŠTEN

Šibensko-kninska

SPEC

05746

PRIVLAKA

Zadarska

SPEC

05835

PRIVLAKA

Vukovarsko-srijemska

 

00884

PROLOŽAC

Splitsko-dalmatinska

BFO

02984

PROMINA

Šibensko-kninska

BFO

03581

PUČIŠĆA

Splitsko-dalmatinska

BFO

03590

PULA – POLA

Istarska

SPEC

03603

PUNAT

Primorsko-goranska

BFO

03611

PUNITOVCI

Osječko-baranjska

 

03620

PUŠĆA

Zagrebačka

 

03638

RAB

Primorsko-goranska

BFO

03646

RADOBOJ

Krapinsko-zagorska

BFO

05363

RAKOVEC

Zagrebačka

 

03654

RAKOVICA

Karlovačka

BFO

03662

RASINJA

Koprivničko-križevačka

BFO

03689

RAŠA

Istarska

SPEC

03697

RAVNA GORA

Primorsko-goranska

GPP

03719

RAŽANAC

Zadarska

SPEC

03727

REŠETARI

Brodsko-posavska

BFO

05568

RIBNIK

Karlovačka

BFO

03735

RIJEKA

Primorsko-goranska

 

05827

ROGOZNICA

Šibensko-kninska

BFO

03743

ROVINJ – ROVIGNO

Istarska

SPEC

03751

ROVIŠĆE

Bjelovarsko-bilogorska

 

03760

RUGVICA

Zagrebačka

 

05916

RUNOVIĆI

Splitsko-dalmatinska

 

03778

RUŽIĆ

Šibensko-kninska

BFO

03786

SABORSKO

Karlovačka

GPP

03794

SALI

Zadarska

BFO

03808

SAMOBOR

Zagrebačka

SPEC

03816

SATNICA ĐAKOVAČKA

Osječko-baranjska

 

03824

SEGET

Splitsko-dalmatinska

BFO

03832

SELCA

Splitsko-dalmatinska

SPEC

03859

SELNICA

Međimurska

 

03867

SEMELJCI

Osječko-baranjska

 

03875

SENJ

Ličko-senjska

GPP

05622

SEVERIN

Bjelovarsko-bilogorska

 

03883

SIBINJ

Brodsko-posavska

BFO

05703

SIKIREVCI

Brodsko-posavska

 

03891

SINJ

Splitsko-dalmatinska

SPEC

03905

SIRAČ

Bjelovarsko-bilogorska

BFO

03913

SISAK

Sisačko-moslavačka

BFO

03930

SKRAD

Primorsko-goranska

GPP

03948

SKRADIN

Šibensko-kninska

SPEC

03956

SLATINA

Virovitičko-podravska

BFO

03964

SLAVONSKI BROD

Brodsko-posavska

BFO

03972

SLAVONSKI ŠAMAC

Brodsko-posavska

 

03999

SLIVNO

Dubrovačko-neretvanska

 

04006

SLUNJ

Karlovačka

BFO

04022

SMOKVICA

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

04057

SOKOLOVAC

Koprivničko-križevačka

 

04065

SOLIN

Splitsko-dalmatinska

BFO

04073

SOPJE

Virovitičko-podravska

 

04090

SPLIT

Splitsko-dalmatinska

BFO

04090

SPLIT GUP

Splitsko-dalmatinska

 

04103

SRAČINEC

Varaždinska

 

04111

STANKOVCI

Zadarska

SPEC

04120

STARA GRADIŠKA

Brodsko-posavska

BFO

04138

STARI GRAD

Splitsko-dalmatinska

SPEC

04146

STARI JANKOVCI

Vukovarsko-srijemska

 

04154

STARI MIKANOVCI

Vukovarsko-srijemska

BFO

04162

STARIGRAD

Zadarska

GPP

04189

STARO PETROVO SELO

Brodsko-posavska

BFO

04197

STON

Dubrovačko-neretvanska

 

06068

STRAHONINEC

Međimurska

 

04219

STRIZIVOJNA

Osječko-baranjska

BFO

04227

STUBIČKE TOPLICE

Krapinsko-zagorska

BFO

05517

STUPNIK

Zagrebačka

 

04235

SUĆURAJ

Splitsko-dalmatinska

SPEC

04243

SUHOPOLJE

Virovitičko-podravska

 

04251

SUKOŠAN

Zadarska

BFO

04260

SUNJA

Sisačko-moslavačka

BFO

04278

SUPETAR

Splitsko-dalmatinska

SPEC

05924

SUTIVAN

Splitsko-dalmatinska

SPEC

06076

SVETA MARIJA

Međimurska

BFO

04367

SVETA NEDELJA

Zagrebačka

BFO

04324

SVETA NEDELJA

Istarska

SPEC

04375

SVETI ĐURĐ

Varaždinska

 

04286

SVETI FILIP I JAKOV

Zadarska

SPEC

04383

SVETI ILIJA

Varaždinska

BFO

04294

SVETI IVAN ZELINA

Zagrebačka

 

04391

SVETI IVAN ŽABNO

Koprivničko-križevačka

 

04405

SVETI JURAJ NA BREGU

Međimurska

 

04308

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Krapinsko-zagorska

BFO

04316

SVETI LOVREČ

Istarska

SPEC

04413

SVETI MARTIN NA MURI

Međimurska

 

04421

SVETI PETAR OREHOVEC

Koprivničko-križevačka

 

04332

SVETI PETAR U ŠUMI

Istarska

BFO

04359

SVETVINČENAT

Istarska

SPEC

05649

ŠANDROVAC

Bjelovarsko-bilogorska

 

06084

ŠENKOVEC

Međimurska

 

04430

ŠESTANOVAC

Splitsko-dalmatinska

BFO

04448

ŠIBENIK

Šibensko-kninska

BFO

04456

ŠKABRNJA

Zadarska

SPEC

06149

ŠODOLOVCI

Osječko-baranjska

BFO

04472

ŠOLTA

Splitsko-dalmatinska

BFO

04499

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Virovitičko-podravska

 

04502

ŠTEFANJE

Bjelovarsko-bilogorska

 

06289

ŠTITAR

Vukovarsko-srijemska

BFO

04529

ŠTRIGOVA

Međimurska

 

06319

TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

Istarska

SPEC

04537

TINJAN

Istarska

BFO

04545

TISNO

Šibensko-kninska

SPEC

05754

TKON

Zadarska

SPEC

04561

TOMPOJEVCI

Vukovarsko-srijemska

 

04570

TOPUSKO

Sisačko-moslavačka

BFO

04588

TORDINCI

Vukovarsko-srijemska

 

05576

TOUNJ

Karlovačka

SPEC

04596

TOVARNIK

Vukovarsko-srijemska

 

06262

TRIBUNJ

Šibensko-kninska

SPEC

04600

TRILJ

Splitsko-dalmatinska

SPEC

04618

TRNAVA

Osječko-baranjska

BFO

04626

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Varaždinska

BFO

04634

TROGIR

Splitsko-dalmatinska

SPEC

06017

TRPANJ

Dubrovačko-neretvanska

 

04642

TRPINJA

Vukovarsko-srijemska

 

05932

TUČEPI

Splitsko-dalmatinska

GPP

04669

TUHELJ

Krapinsko-zagorska

BFO

04677

UDBINA

Ličko-senjska

GPP

04685

UMAG – UMAGO

Istarska

SPEC

04693

UNEŠIĆ

Šibensko-kninska

BFO

04715

VALPOVO

Osječko-baranjska

 

04723

VARAŽDIN

Varaždinska

 

04731

VARAŽDINSKE TOPLICE

Varaždinska

BFO

04740

VELA LUKA

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

04758

VELIKA

Požeško-slavonska

 

05410

VELIKA GORICA

Zagrebačka

 

04766

VELIKA KOPANICA

Brodsko-posavska

 

04774

VELIKA LUDINA

Sisačko-moslavačka

BFO

04782

VELIKA PISANICA

Bjelovarsko-bilogorska

 

05657

VELIKA TRNOVITICA

Bjelovarsko-bilogorska

 

05584

VELIKI BUKOVEC

Varaždinska

 

04804

VELIKI GRĐEVAC

Bjelovarsko-bilogorska

 

04812

VELIKO TRGOVIŠĆE

Krapinsko-zagorska

BFO

04839

VELIKO TROJSTVO

Bjelovarsko-bilogorska

 

04847

VIDOVEC

Varaždinska

 

04855

VILJEVO

Osječko-baranjska

 

04863

VINICA

Varaždinska

 

04871

VINKOVCI

Vukovarsko-srijemska

 

04880

VINODOLSKA OPĆINA

Primorsko-goranska

GPP

04898

VIR

Zadarska

BFO

04901

VIRJE

Koprivničko-križevačka

 

04910

VIROVITICA

Virovitičko-podravska

BFO

04928

VIS

Splitsko-dalmatinska

SPEC

04936

VISOKO

Varaždinska

BFO

04944

VIŠKOVCI

Osječko-baranjska

 

04952

VIŠKOVO

Primorsko-goranska

BFO

04979

VIŠNJAN – VISIGNANO

Istarska

SPEC

04987

VIŽINADA – VISINADA

Istarska

SPEC

05797

VLADISLAVCI

Osječko-baranjska

 

04995

VOĆIN

Virovitičko-podravska

BFO

05002

VODICE

Šibensko-kninska

BFO

05029

VODNJAN – DIGNANO

Istarska

SPEC

05843

VOĐINCI

Vukovarsko-srijemska

 

05037

VOJNIĆ

Karlovačka

BFO

05045

VRATIŠINEC

Međimurska

 

05053

VRBANJA

Vukovarsko-srijemska

BFO

05061

VRBJE

Brodsko-posavska

BFO

05070

VRBNIK

Primorsko-goranska

SPEC

05088

VRBOVEC

Zagrebačka

 

05096

VRBOVSKO

Primorsko-goranska

GPP

05118

VRGORAC

Splitsko-dalmatinska

GPP

05126

VRHOVINE

Ličko-senjska

GPP

05134

VRLIKA

Splitsko-dalmatinska

GPP

05142

VRPOLJE

Brodsko-posavska

BFO

05169

VRSAR – ORSERA

Istarska

SPEC

06254

VRSI

Zadarska

BFO

05177

VUKA

Osječko-baranjska

 

05185

VUKOVAR

Vukovarsko-srijemska

 

05193

ZABOK

Krapinsko-zagorska

BFO

05207

ZADAR

Zadarska

BFO

05959

ZADVARJE

Splitsko-dalmatinska

SPEC

05215

ZAGORSKA SELA

Krapinsko-zagorska

BFO

05223

ZAGVOZD

Splitsko-dalmatinska

GPP

05436

ZAPREŠIĆ

Zagrebačka

BFO

05231

ZAŽABLJE

Dubrovačko-neretvanska

SPEC

05240

ZDENCI

Virovitičko-podravska

 

05258

ZEMUNIK DONJI

Zadarska

BFO

05266

ZLATAR

Krapinsko-zagorska

BFO

05274

ZLATAR BISTRICA

Krapinsko-zagorska

BFO

05282

ZMIJAVCI

Splitsko-dalmatinska

SPEC

05665

ZRINSKI TOPOLOVAC

Bjelovarsko-bilogorska

 

05304

ŽAKANJE

Karlovačka

SPEC

05312

ŽMINJ

Istarska

BFO

05401

ŽUMBERAK

Zagrebačka

SPEC

06025

ŽUPA DUBROVAČKA

Dubrovačko-neretvanska

BFO

05347

ŽUPANJA

Vukovarsko-srijemska

BFO

GPP – Gorsko-planinska područja

BFO – Područja sa značajnim prirodnim ograničenjima

SPEC – Područja s posebnim ograničenjima.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

104 30.09.2015 NATJEČAJ 104 30.09.2015 NATJEČAJ