NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

NN 115/2015 (23.10.2015.), NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

115 23.10.2015 NATJEČAJ

Klasa: 406-01/15-01/73

Urbroj: 525-05/1524-15-1 od 20. X. 2015. (592)

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (Narodne novine broj 96/2015), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 3. stavku 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora (Narodne novine broj 96/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr/ribarstvo).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su lokalne inicijative sukladno članku 4. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 7. Pravilnika.

(2) Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu I. Pravilnika.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

Iznos i udio potpore propisani su u članku 10. Pravilnika.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Lokalna inicijativa podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu iz ovoga natječaja koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738).

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu lokalna inicijativa uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga natječaja.

(3) Obrazac Zahtjeva za potporu te pojedine dokumente iz ovoga Natječaja, lokalna inicijativa popunjava u elektroničkom obliku. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera III.1. »Pripremna potpora», koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

(4) Zahtjev za potporu, potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative, te pripadajuća dokumentacija, podnosi se u papirnatom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« – ne otvarati«.

6. OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU I DONOŠENJE ODLUKA

(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu te ako je primjenjivo postupka rješavanja po prigovorima, donijet će se odluke sukladno članku 13. Pravilnika.

(3) Lokalne inicijative kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) Pravilnika i koje su sklopile ugovor sukladno članku 14. Pravilnika, obvezne su ovjereni Ugovor dostaviti u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb.

7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu iz ovoga natječaja koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738).

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu lokalne inicijative su uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezne priložiti i dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga natječaja.

(3) Obrazac Zahtjeva za isplatu te pojedine dokumente iz ovoga natječaja, lokalna inicijativa popunjava u elektroničkom obliku. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu nalaze se u člancima 16. i 17. Pravilnika te u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera III.1. »Pripremna potpora», koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

(4) Zahtjevi za isplatu, ovjereni od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative, te pripadajuća dokumentacija, podnose se u papirnatom obliku i na CD-u preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera III.1. »Pripremna potpora« – ne otvarati«.

(5) Popis dokumenata koji se dostavljaju i na CD-u propisani su u Prilogu II. ovoga natječaja.

(6) Postupak obrade Zahtjeva za isplatu i donošenja odluka definirani su člancima 17. i 18. Pravilnika.

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave natječaja u Narodnim novinama, a traje do 1. veljače 2016.

(2) Lokalne razvojne strategije u ribarstvu izrađene u okviru ovoga natječaja te dostavljene sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika ulaze u prvi krug odabira za dodjelu potpore za provedbu tih strategija.

(3) Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore iz stavka 2. ove točke propisuje se Pravilnikom sukladno članku 59. stavku 2. Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014).

(4) Zahtjevi za isplatu se podnose u rokovima sukladno članku 16. Pravilnika.

PRILOG I
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

MJERA III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

1.

Obrazac Zahtjeva za potporu ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative

Pojašnjenje:

Lokalna inicijativa preuzima Zahtjev za potporu s mrežne stranice Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738) i popunjava ga u elektronskom obliku. Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku.

2.

Izvadak iz Registra udruga izdan i ovjeren od strane nadležnog ureda državne uprave ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku.

3.

Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku.

4.

Kartografski (topografski) prikaz lokalne inicijative u omjeru 1:100.000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima.

Pojašnjenje:

Ako se sva naselja unutar jedinice lokalne samouprave nalaze na području koje lokalne inicijativa obuhvaća, na karti mogu biti naznačene samo granice jedinice lokalne samouprave.

Dokument se dostavlja na CD-u.

5.

Odluka nadležnog tijela lokalne inicijative o imenovanju članova upravnog (izvršnog) tijela lokalne inicijative, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje lokalne inicijative.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative.

6.

Potvrda i/ili Izjava o službenom predstavniku u lokalnoj inicijativi za svakog člana upravnog (izvršnog) tijela lokalne inicijative.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku ovjerena od strane ovlaštene osobe.

7.

Tablica Popis članova lokalne inicijative

Pojašnjenje:

Lokalna inicijativa preuzima Zahtjev za potporu s mrežne stranice Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738) i popunjava ga u elektronskom obliku. Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative i na CD-u.

8.

Akcijski plan

Pojašnjenje:

Obrazac Akcijskog plana nalazi se u Prilogu II. Pravilnika, a može se preuzeti s adrese (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738).

Dokument se dostavlja u papirnatom obliku ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative.

9.

Prijedlog pilot projekta

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja u papirnatom obliku ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Upravljačko tijelo ima pravo od lokalne inicijative zahtijevati dostavu u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

PRILOG II
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

MJERA III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

OPĆA DOKUMENTACIJA

1.

Obrazac Zahtjeva za isplatu ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative

Pojašnjenje:

Lokalna inicijativa preuzima Zahtjev za isplatu s mrežne stranice Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738) i popunjava ga u elektronskom obliku. Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku i na CD-u.

2.

Izvješće korisnika o provedenim aktivnostima

Pojašnjenje:

Izvješće mora sadržavati opis provedenih aktivnosti u obračunskom razdoblju na koje se Zahtjev za isplatu odnosi. Obrazac Izvješća se može preuzeti na http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738.

Dokument se dostavlja u papirnatom obliku, ovjeren od strane voditelja lokalne inicijative te na CD-u

3.

Potvrda porezne uprave – u slučaju da korisnik nije obveznik PDV-a i ako je PDV prihvatljiv trošak.

Pojašnjenje:

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku samo uz prvi zahtjev za isplatu.

Specifična dokumentacija

Potrebno je dostaviti dokumentaciju sukladno izvješću korisnika o provedenim aktivnostima i podacima navedenim u izjavi o troškovima u okviru Zahtjeva za isplatu (Tabela 4.), a kojima se dokazuje nastanak troškova i izvršena plaćanja po aktivnostima

A

Akcije osposobljavanja za lokalne dionike (koji su zaposlenici, volonteri ili članovi lokalne inicijative

1.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za troškove nastale u svrhu akcija osposobljavanja za lokalne dionike (koji su zaposlenici, volonteri ili članovi lokalne inicijative.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

2.

Originali predračuna (ukoliko isti postoje) iz Zahtjeva za isplatu za troškove nastale u svrhu akcija osposobljavanja za lokalne dionike (koji su zaposlenici, volonteri ili članovi lokalne inicijative.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

3.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja.

Dokument se dostavlja kao preslika u papirnatom obliku

4.

Dokument banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja u inozemstvo u stranoj valuti.

Dokument se dostavlja kao preslika u papirnatom obliku

5.

Program/dnevni red s radionica, sastanaka, seminara i treninga

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslika u papirnatom obliku.

6.

Zapisnik/izvještaj sudionika (zaposlenika, članova i volontera lokalne inicijative) sa sastanaka, radionica, seminara, treninga i studijskih putovanja.

Pojašnjenje:

Ako je događaj u organizaciji lokalne inicijative, dostavlja se jedinstveni zapisnik/izvještaj kojeg ovjerava ovlaštena osoba lokalne inicijative.

Ako zaposlenici, članovi i volonteri lokalne inicijative sudjeluju na događaju koji nije u njihovoj organizaciji, zapisnik/izvještaj dostavlja svaki sudionik zasebno.

Dokument se dostavlja kao preslika u papirnatom obliku.

7.

Lista sudionika sa radionica, sastanaka, seminara i treninga.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao prilog zapisniku/izvještaju iz prethodne točke, osim u slučaju studijskog putovanja.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

8.

Preslik dokumenta/promotivnog materijala koji je izrađen i/ili tiskan i/ili umnožavan i/ili podijeljen i/ili preveden.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja u papirnatom obliku.

9.

Informacije o web-stranici za usluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga

Pojašnjenje:

Informacija podrazumijeva odgovarajuću poveznicu na web-stranicu.

Informacija se dostavlja u okviru opisa aktivnosti i podaktivnosti u okviru Izvješća korisnika o provedenim aktivnostima.

10.

Novinski članci za usluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

11.

TV/radio spot/video za usluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u.

12.

Putni račun i pripadajući prilozi u slučaju službenih putovanja

Pojašnjenje:

Dostavlja se ispunjeni i ovjereni putni račun sa navedenim troškovima putovanja i odgovarajućim dokumentima kojima se ti troškovi potkrjepljuju (npr. prijevozne karte, potvrde o plaćenoj cestarini/mostarini i račun za smještaj i slično) te izvještajem o obavljenom službenom putovanju.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

B

Studije ribarstvenih područja

1.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za troškove povezane s studijama ribarstvenih područja.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

2.

Originali predračuna (ukoliko isti postoje) iz Zahtjeva za isplatu za troškove povezane s studijama ribarstvenih područja.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

3.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku

4.

Dokument banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja u inozemstvo u stranoj valuti.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku

5.

Preslik dokumenta koji je izrađen.

Dokument se dostavlja u elektronskom obliku na CD-u/DVD-u.

C

Troškovi povezani s izradom LRSR, uključujući konzultantske troškove i troškove povezane s konzultacijama dionika u svrhu pripreme LRSR.

1.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za troškove povezane s izradom LRSR, uključujući konzultantske troškove i troškove povezane s konzultacijama dionika u svrhu pripreme LRSR.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

2.

Originali predračuna (ukoliko isti postoje) iz Zahtjeva za isplatu za troškove povezane s izradom LRSR, uključujući konzultantske troškove i troškove povezane s konzultacijama dionika u svrhu pripreme LRSR.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

3.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku

4.

Dokument banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja u inozemstvo u stranoj valuti.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku

5.

Program/dnevni red sa radionica, sastanaka, seminara i treninga

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

6.

Zapisnik/izvještaj sudionika (zaposlenika, članova i volontera lokalne inicijative) sa sastanaka, radionica, seminara, treninga i studijskih putovanja

Pojašnjenje:

Ako je događaj u organizaciji lokalne inicijative, dostavlja se jedinstveni zapisnik/izvještaj kojeg ovjerava ovlaštena osoba lokalne inicijative.

Ako zaposlenici, članovi i volonteri lokalne inicijative sudjeluju na događaju koji nije u njihovoj organizaciji, zapisnik/izvještaj dostavlja svaki sudionik zasebno.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

7.

Lista sudionika sa radionica, sastanaka, seminara i treninga.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao prilog zapisniku/izvještaju iz prethodne točke, osim u slučaju studijskog putovanja.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

8.

Preslik dokumenta/promotivnog materijala koji je izrađen i/ili tiskan i/ili umnožavan i/ili podijeljen i/ili preveden.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja u papirnatom obliku.

9.

Informacije o web-stranici za usluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga

Pojašnjenje:

Informacija podrazumijeva odgovarajuću poveznicu na web-stranicu.

Informacija se dostavlja u okviru opisa aktivnosti i podaktivnosti u okviru Izvješća korisnika o provedenim aktivnostima.

10.

Novinski članci za usluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

11.

TV/radio spot/video za usluge oglašavanja za organizaciju radionica, sastanaka, seminara i treninga.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u.

12.

Putni račun i pripadajući prilozi u slučaju službenih putovanja

Pojašnjenje:

Dostavlja se ispunjeni i ovjereni putni račun sa navedenim troškovima putovanja i odgovarajućim dokumentima kojima se ti troškovi potkrjepljuju (npr. prijevozne karte, potvrde o plaćenoj cestarini/mostarini i račun za smještaj i slično) te izvještajem o obavljenom službenom putovanju.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

D

Administrativni troškovi (troškovi rada i osoblja)

1.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za administrativne troškove

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

2.

Originali predračuna (ako isti postoje) iz Zahtjeva za isplatu za administrativne troškove.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

3.

Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku

4.

Dokument banke koji dokazuju plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

Pojašnjenje:

Dokumentom se dokazuju izvršena plaćanja u inozemstvo u stranoj valuti.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku

5.

Ugovor o najmu prostora za ured

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslika ovjerena od strane voditelja lokalne inicijative u papirnatom obliku.

6.

Ugovor o radu za svakog zaposlenika

Pojašnjenje:

Ako je ugovor o radu za pojedinog zaposlenika sklopljen na razdoblje jednako razdoblju prihvatljivosti troškova u okviru Pravilnika, dostavlja se samo uz prvi Zahtjev za isplatu.

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku.

7.

Isplatna lista/obračunski list za svakog zaposlenika za mjesec na koji se Zahtjev za isplatu odnosi

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja u papirnatom obliku.

8.

Bankovni izvadak/Potvrda banke o uplati plaće i doprinosa za svakog zaposlenika za mjesec na koji se Zahtjev za isplatu odnosi

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja papirnatom obliku.

E

Potpora malim pilot-projektima koji doprinose ciljevima prioriteta unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije«

1.

Izvješće lokalne inicijative o provedenoj aktivnosti i aktivnostima unutar pilot projekta

Dokument se dostavlja u papirnatom obliku i na CD-u.

2.

Privremeni izvještaj uz zahtjev za isplatu za provedbu pilot projekta

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao u papirnatom obliku i na CD-u

3.

Originali računa iz Zahtjeva za isplatu za potporu malim pilot-projektima.

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

4.

Originali predračuna iz Zahtjeva za isplatu za potporu malim pilot-projektima. (ukoliko postoji)

Pojašnjenje:

Dokumenti se dostavljaju kao original u papirnatom obliku i izdan od subjekta registriranog za tu djelatnost.

5.

Preslik dokumenta koji je izrađen i/ili tiskan i/ili umnožavan i/ili podijeljen s navedenim mjerljivim rezultatima

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u.

Obavezni dokument koji se dostavlja mimo Zahtjeva za isplatu najkasnije šest mjeseci od potpisivanja Ugovora

1.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu

Pojašnjenje:

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu se dostavlja na CD-u/DVD-u sa Odlukom upravljačke strukture lokalne inicijative o usvajanju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Upravljačko tijelo ima pravo od lokalne inicijative zahtijevati dostavu iste u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

PRILOG III
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

MJERA III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

1.

Obrazac Zahtjeva za promjenu ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative

Pojašnjenje:

Lokalna inicijativa preuzima Zahtjev za promjenu s mrežne stranice Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738) i popunjava ga u elektronskom obliku. Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku

2.

Izvadak iz Registra udruga izdan i ovjeren od strane nadležnog ureda državne uprave ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku.

3.

Kartografski (topografski) prikaz lokalne inicijative u omjeru 1:100.000 s naznačenim granicama jedinica lokalne samouprave i pripadajućim naseljima.

Pojašnjenje:

Ako se sva naselja unutar jedinice lokalne samouprave nalaze na području koje lokalne inicijativa obuhvaća, na karti mogu biti naznačene samo granice jedinice lokalne samouprave.

Dokument se dostavlja na CD-u.

4.

Odluka nadležnog tijela lokalne inicijative o imenovanju svih članova u upravno (izvršno) tijelo lokalne inicijative, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje lokalne inicijative.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative.

5.

Potvrda o službenom predstavniku u lokalnoj inicijativi i/ili Izjava o službenom predstavniku u lokalnoj inicijativi za svakog člana upravnog (izvršnog) tijela lokalne inicijative.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja kao preslik u papirnatom obliku ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative.

6.

Tablica Popis članova lokalne inicijative

Pojašnjenje:

Lokalna inicijativa preuzima Zahtjev za promjenu s mrežne stranice Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738) i popunjava ga u elektronskom obliku. Dokument se dostavlja kao original u papirnatom obliku ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative i na CD-u.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Upravljačko tijelo ima pravo od lokalne inicijative zahtijevati dostavu u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

Ministarstvo poljoprivrede