JAVNI POZIV - Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

NN 121/2015 (4.11.2015.), JAVNI POZIV - Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Klasa: 402-08/15-07/01

Urbroj: 50438-15-01 od 2. XI. 2015. (307)

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016.; potpore za programe ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, Savjet će primjenjivati kriterije za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (NN br. 123/14)

OPĆI KRITERIJI

1. Poticati financijsku potporu za ostvarivanje programa udruga i ustanova koje doprinose očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, vodeći računa o broju pripadnika nacionalne manjine, broju članova udruge i ustanove, dužini djelovanja i dosadašnjem radu udruge.

2. Održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava značajnih za pripadnike nacionalnih manjina.

3. Poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta.

4. Podupirati programe koji doprinose promicanju vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja.

5. Provoditi zaključke i odredbe bilateralnih sporazuma i ugovora o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska potpisnik.

6. Neće se financirati političke djelatnosti pojedinaca i grupa članova udruga i ustanova odnosno cijelih udruga i ustanova na izborima i slične aktivnosti.

POSEBNI KRITERIJI

1. Zahtjev za dodjelu financijske potpore mogu uputiti udruge i ustanove nacionalnih manjina koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Sudski registar ustanova, koje aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtijeva i u čijem je sastavu najmanje 20 članova pripadnika nacionalne manjine. Udruge i ustanove koje prvi put podnose zahtjev dužne su uz prijavu priložiti dokaz o dosadašnjem djelovanju.

2. Predloženi programi vrednovat će se na temelju njihove kvalitete i održivosti, broja članova koje udruga okuplja, njezinih prethodnih rezultata, administrativne sposobnosti i razgranatosti njezinih članica na lokalnoj razini, upravljanja financijskim sredstvima, procjene rizika u provedbi programa, kao i na temelju dostavljenih izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini.

3. Prednost će imati programi udruga i ustanova koje okupljaju većinu pripadnika pojedine nacionalne manjine, koje su kroz duže vrijeme ostvarile značajne rezultate u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta, koje su poticale pripadnike na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje nacionalne manjine i vodile računa o namjenskom korištenju sredstava.

4. Udruge i ustanove koje su podnijele zahtjev za dodjelu financijske potpore dužne su:

– dostaviti odluke posljednje izborne skupštine o odgovornim osobama i uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba

– OIB, registarski broj o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske (u slučaju da udruga nije upisana u registar udruga prema Zakonu o udrugama, Narodne novine br. 74/2014., dostaviti dokaz da je udruga predala zahtjev u propisanom roku) i registarski broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

– dostaviti dokumentaciju i podatke navedene u obrascima za izvješća o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem koji se s obveznim prilozima objavljuju na službenim internetskim stranicama Savjeta odnosno preuzimaju osobno u Stručnoj službi Savjeta

5. Savjet će imenovati Komisiju za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na javni poziv za predlaganje programa kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.

Komisija sastavljena od djelatnika Stručne službe Savjeta dužna je otvoriti pristigle prijave te pravodobne i potpune prijave proslijediti na postupanje Povjerenstvu za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Izvješća o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem koja nisu podnesena pravodobno odnosno koja su nepotpuna i nisu u skladu s ovim Kriterijima neće se razmatrati.

6. Raspoređena sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se mjesečno po 1/12 prema mogućnostima izvršenja državnog proračuna Republike Hrvatske i prema planiranoj dinamici provedbe programa. Stručna služba Savjeta ima pravo i obvezu praćenja izvršavanja programa i kontrole namjenskog korištenja sredstava za trajanja financijske potpore i nakon završetka programa, pri čemu vodi računa ostvaruju li se programi planiranom dinamikom.

7. Maksimalni iznos utroška sredstava u postotcima prema vrsti troškova za pojedine programe za ostvarivanje kulturne autonomije utvrdit će se ugovorom o financijskoj potpori programa iz sredstava državnog proračuna između Savjeta i udruge ili ustanove sukladno Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina.

8. Udruge i ustanove obvezne su vratiti akontacije i novčana sredstva za programe koji nisu ili su djelomično ostvareni razmjerno neizvršenom dijelu, a u slučaju da sredstva ne vrate daljnje će im se financiranje obustaviti. Proračunska sredstva za odobrene programe ne mogu se prenositi u sljedeću godinu i mora se izvršiti povrat u državni proračun Republike Hrvatske.

9. Udruge i ustanove čiji se programi sufinanciraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta obvezne su Savjetu podnositi tromjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem u skladu s Metodologijom praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina.

10. Udrugama i ustanovama koje ne dostave izvješće o radu i utrošku sredstava, dostave nepotpuno izvješće, ne dostave ga u propisanom roku, ne opravdaju namjenski utrošak sredstava za odobrene programe ili kojima izvješća nisu u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Metodologijom praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina i ovim kriterijima, obustavit će se daljnje financiranje, primljena sredstva morat će vratiti u državni proračun i izgubit će pravo na sufinanciranje putem Savjeta na tri godine.

11. Udruge i ustanove dužne su vratiti uplaćena sredstva ako u međuvremenu cjelokupna sredstva osiguraju iz drugih stavaka državnog proračuna Republike Hrvatske za isti program.

12. Udruge i ustanove koje odbiju odobrena financijska sredstva za sufinanciranje programa i ne potpišu ugovor gube pravo na sufinanciranje putem Savjeta na dvije godine, a akontirana sredstva dužne su vratiti u državni proračun Republike Hrvatske.

13. Savjet neće razmatrati zahtjeve za prenamjenom sredstava s odobrenih programa koji su se pokazali neodrživima na programe koji nisu odobreni odlukom o rasporedu sredstava, osim ako je neodrživost posljedica objektivnih smetnji koje onemogućuju izvršenje programa u ugovorenom roku.

14. Ako Savjet od nadležnog tijela dođe do saznanja da se protiv udruge i ustanove provodi istraga u kaznenom postupku, prekršajni postupak zbog nezakonitosti u podmirivanju poreznih obveza ili se provodi ovrha, prijave programa te udruge i ustanove neće uzeti u razmatranje prilikom donošenja odluke o rasporedu sredstva.

15. U ocjenjivanju predloženih programa primjenjivat će se Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02 i 80/10), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10), Zakon o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12), Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, i 144/12) i Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) i važeći propisi o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

16. Udruge i ustanove za koje se utvrdi da radom i aktivnostima potiču netolerantnost unutar svoje i prema drugim nacionalnim manjinama i pripadnicima većinskog naroda te za koje se utvrdi da javno iznose neprovjerene i netočne informacije o ostvarivanju programa kulturne autonomije i radu Savjeta, neće se uzeti u razmatranje i gube pravo na prijavu programa na javni poziv na 3 godine.

17. Izvršenje programa i sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske odobrena za programe kulturne autonomije, udruge i ustanove ne mogu prenositi na treće osobe koje nisu navedene u odluci Savjeta o rasporedu sredstava.

18. Iznimno, Savjet će voditi računa o specifičnim problemima pojedinih udruga i ustanova koje će pri dodijeli financijske potpore uzeti u obzir.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske polazit će se od sljedećih kriterija za pojedine vrste programa:

(1) Informiranje — standardni oblici informiranja

– vrste predložene tiskovine (dnevne novine, tjednik, mjesečnik, dvomjesečnik, tromjesečnik, godišnjak)

– broj primjeraka i termini izlaska iz tiska

– format, broj stranica, vrsta fotografija

– sadržaj tiskovine s najmanje 2/3 autorskih priloga

– redakcija – glavni urednik, njegove novinarske i opće stručne kvalifikacije, stalni suradnici, radni prostor i dopisništva

– specifikacija troškova – prihodi i rashodi

– prodajna cijena, način distribucije i razmjena

– ISSN broj.

(2) Izdavaštvo — standardni oblici izdavaštva

– sadržaj – tema – autor s kratkom biografijom

– broj primjeraka i termini izlaska iz tiska; za nakladu

– format, broj stranica, vrsta korica, broj i vrsta fotografija

– jedna recenzija afirmiranog autora iz oblasti koja je tema knjige

– specifikacija rashoda i prihoda

– prodajna cijena, način distribucije i razmjena

– ISBN broj i CIP zapis.

(3) Kulturni amaterizam — standardni oblici kulturnog amaterizma

– folklorne, plesne, zborne, glazbene, kazališne, likovne skupine s najmanje 10 aktivnih članova te 5 javnih nastupa u kalendarskoj godini.

Za svaku od navedenih skupina pri prijavi programa navodi se planirani repertoar, dinamika nastupa i voditelj skupine s priloženim stručnim kvalifikacijama.

Neće se financirati programi kulturnog amaterizma u školskim i izvanškolskim aktivnostima s učenicima.

(4) Kulturne manifestacije — standardni oblici kulturnih manifestacija

– smotre, festivali, obilježavanje obljetnica, susreti, stručni skupovi, izložbe, sajmovi knjiga i slični oblici manifestacija jedne ili više nacionalnih manjina na mjesnoj, općinskoj, gradskoj, regionalnoj i državnoj razini.

Prijedlog programa manifestacije mora sadržavati:

– program ili katalog, mjesto održavanja, predviđeni broj sudionika i specifikaciju troškova.

Neće se uzeti u razmatranje prijavljeni programi udruga i ustanova nacionalnih manjina, ako nisu pravovremeno i u potpunosti ispunile sve obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz državnog proračuna/javnih izvora za prethodno odobrena sredstva, a na temelju prije sklopljenih ugovora o financijskoj potpori za provedbu programa i/ili projekata za 2015. god.

Prijave programa moraju biti na propisanim obrascima (za svaki program poseban obrazac) koji će biti objavljeni na internetskim stranicama Savjeta www.nacionalne-manjine.info ili se mogu dobiti na zahtjev u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine.

Prijave programa mogu biti u elektroničkom obliku na jednom CD-u ili papirnatom obliku. Obavezni prilozi se šalju u 1 (jednom) primjerku za sve programe.

Prijedloge programa sukladno odredbama ovog poziva treba poslati s povratnicom na adresu: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23, sa naznakom »za javni poziv, ne otvarati«

Rok za podnošenje prijedloga programa je do 11. prosinca 2015. godine.

Otvaranje pristiglih programa na javni poziv bit će obavljen komisijski.

Prijedlozi programa koji ne budu sastavljeni sukladno ovom pozivu kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.

Savjet za nacionalne manjine
Republike Hrvatske