OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 131/2015 (2.12.2015.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-56 /15 od 27. XI. 2015. (4719)

Na temelju članka 81. Zakona o državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13, 28/13 i 82/15), Državno sudbeno vijeće objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

Županijskog suda u Karlovcu

Općinskog suda u Zlataru

Trgovačkog suda u Zagrebu

Prekršajnog suda u Slavonskom Brodu

Prekršajnog suda u Varaždinu.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda, da u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu na oglas.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. program rada,

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku),

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenom presliku), ne starije od 6 mjeseci.

Prijava se s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje podnosi Državnom sudbenom vijeću, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Nepravovremene, nepotpune te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku/ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće