JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 131/2015 (2.12.2015.), JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 320-01/15-07-05-07/0022

Urbroj: 343-0900/01-15-001 od 30. XI. 2015. (675)

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/2015, 49/2015) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini.

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 37/2015, 49/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja (u daljnjem tekstu: Promidžba) su sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba u okviru provedbe Nacionalnog programa, određeni su člankom 4. Pravilnika.

Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati kriterijima prihvatljivosti propisanim u članku 5. Pravilnika.

Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja prijave Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) će podatke iz prijave provjeriti i utvrditi: uvidom u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i vinogradarski registar, uvidom u sudski/obrtni registar odnosno provjerom osobnog identifikacijskog broja (OIB) podnositelja prijave.

Svi podaci podnositelja prijave koji se vode u vinogradarskom registru i upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.

III. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (u kunskoj protuvrijednosti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 907/2014).

• Razina potpore:

Do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Pojedinom korisniku moguće je odobriti potporu unutar mjere Promidžba najviše pet različitih projekata u istoj godini.

Potpora po pojedinom projektu odobrava se za razdoblje od najviše tri godine. Isti projekt može se produžiti jednom za razdoblje do dvije godine. Jedan projekt može trajati do pet godina.

Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na jednu zemlju s tržišta trećih zemalja određenih u članku 3. Pravilnika.

• Prihvatljive aktivnosti i troškovi za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti i troškova za mjeru Promidžba sukladan je Pravilniku i naveden je u tablici opisa prihvatljivih aktivnosti i pripadajućih prihvatljivih troškova s definiranim načinom obrazlaganja troškova za mjeru Promidžba koja je Prilog I ovog Natječaja.

• Neprihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

Neprihvatljive aktivnosti za mjeru Promidžba određene su člankom 9. Pravilnika.

IV. OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu u mjeri Promidžba uz prijavni obrazac (L6_PO_O3) i popunjeni Plan aktivnosti (L6_PO_O4) koji su dostupni na internetskim stranicama Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) potrebno je dostaviti:

– preslik potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci,

– izvornik Potvrde o solventnosti (SOL-2) koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave kojim se dokazuje da račun podnositelja nije bio u blokadi više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci ili više od 20 dana u neprekidnoj blokadi,

– za obveznike poreza na dohodak: Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu ovjeren kod porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine i Popisom dugotrajne financijske imovine na dan 31. prosinca prethodne godine (ovjereno i potpisano od strane podnositelja),

– za obveznike poreza na dobit: Godišnje financijsko izvješće ovjereno pečatom i potpisom od strane FINA-e (obrazac GFI) za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave,

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj je/nije u sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema proračunu jedinica lokalne samouprave (općina, grad), ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde da jedinica lokalne samouprave (općina, grad) nije financirala projekt podnositelja prijave, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik potvrde da jedinica područne samouprave (županija) nije financirala projekt podnositelja prijave, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izvornik uvjerenja nadležnog općinskog suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– preslik izvatka iz Sudskog registra/za pravne osobe,

– preslik izvatka iz Obrtnog registra/za obrt,

– preslik osobne iskaznice nositelja OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe tvrtke,

– izvornik dokaza o članstvu ovjeren potpisom i pečatom od strane udruge/zadružnog saveza ili javnog tijela/samo za udruge proizvođača vina, zadružne saveze i javna tijela,

– preslike ponuda (vidjeti Prilog I). Agencija za plaćanja ima u svakom trenutku pravo zatražiti od podnositelja prijave izvornike ponuda,

– detaljan opis provedbe projekta u kojem je opisana dinamika provedbe svih aktivnosti kroz godine provedbe projekta te način na koji je projekt osmišljen,

– obrazloženje plana aktivnosti u kojem je opisan način rasporeda financijskih sredstava ovisno o dinamici provedbe projekta te specifikacija planiranih troškova s jasnim izračunom iznosa iz Plana aktivnosti ako se isti razlikuju od iznosa s izabranih ponuda,

– obrazloženja i specifikacije sukladno točki V. natječaja.

V. OBRAZLOŽENJE PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA IZ PLANA AKTIVNOSTI

Prihvatljivi troškovi iz Plana aktivnosti obrazlažu se ponudama kako je specificirano u Prilogu I.

Ponude moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

– moraju biti važeće na dan podnošenja prijave te moraju biti potpisane i ovjerene od ponuditelja/dobavljača,

– iznosi (cijene) na prikupljenim ponudama moraju biti izražene isključivo u eurima (EUR) ili u kunama (HRK) sukladno članku 15. stavku 4. Pravilnika,

– moraju biti realne i moraju odražavati tržišne cijene,

– ne smiju se prikupljati od ponuditelja/dobavljača koji su međusobno vlasnički povezani te koji su vlasnički povezani s podnositeljem prijave sukladno članku 15. stavku 9. Pravilnika,

– ne smiju se prikupljati od ponuditelja/dobavljača koji su ujedno i konzultantska tvrtka ili fizička osoba koja je u svojstvu konzultanta pripremala Prijavu, Plan aktivnosti i ostalu projektnu dokumentaciju; konzultantska tvrtka ili fizička osoba koja u svojstvu konzultanta priprema prijavu također ne smije biti u vlasničkom odnosu s jednim od ponuditelja sukladno članku 15. stavku 12. Pravilnika,

– cijena roba i usluga na ponudi mora biti jasno naznačena sa i bez PDV-a,

– ponude moraju biti međusobno usporedive (stavke i specifikacije na ponudama moraju biti usporedive),

– iznosi s izabranih ponuda moraju biti jasno povezani s iznosima u Planu aktivnosti (iznos s ponude mora biti jednak iznosu u Planu aktivnosti), ako je iznos različit odnosno dobiven množenjem jediničnih cijena iz ponude s planiranim količinama, uz ponude se mora priložiti specifikacija planiranih troškova s jasnim izračunom iznosa u Planu aktivnosti kako je i navedeno u točki IV. natječaja,

– obrasci moraju biti popunjeni i u elektroničnom obliku (pogodnim za daljnju obradu podataka – neskenirani dokumenti), a ponude i cjenici skenirani i dostavljeni na CD-u.

Podnositelj je dužan izabrati isključivo jednu ponudu po pojedinom trošku kojeg pravda.

Podnositelj prijave je dužan izabrati cjenovno najjeftiniju ponudu sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika, ako nije odabrana najjeftinija ponuda dužan je Agenciji za plaćanja dostaviti pisano obrazloženje izbora odabrane ponude.

Iznimno, ako iznos ponude za jedan dozvoljeni trošak (jedan dozvoljeni trošak unutar jedne aktivnosti) ne prelazi 7.500 kn dovoljno je dostaviti jednu ponudu, sukladno članku 15. stavku 8. Pravilnika.

Pri ispunjavanu Plana aktivnosti podnositelj prijave mora upisati iznose u kunama odnosno izvršiti obračun eura u kune prema tečaju Europske centralne banke posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnesena prijava na natječaj, a koji iznosi 7.6330 kn.

Ako podnositelj prijave nije dostavio prijavni obrazac i/ili Plan aktivnosti te nisu potpisani i ovjereni kod podnositelja prijave, prijava će biti odbijena.

Ako podnositelj prijave dostavi ponude koje nisu važeće na dan podnošenja prijave ili su iste nepotpisane i neovjerene, iste mu se neće uzeti u obzir te neće biti prihvaćene kao prihvatljivi trošak u Planu aktivnosti.

Ako podnositelj prijave u Planu aktivnosti navede isključivo aktivnosti koje se ne mogu provoditi samostalno sukladno Prilogu I ovog Natječaja, prijava će biti odbijena.

Ako podnositelj prijave u Planu aktivnosti navede isključivo aktivnosti koje se ne mogu provoditi samostalno sukladno Prilogu I ovog Natječaja, a odluči pojedine troškove unutar aktivnosti, koji su nužni za izvođenje projekta, samostalno financirati Agencija za plaćanja može obvezati podnositelja prijave izjavom kojom isti potvrđuje da će provesti i u fazi isplate dokazati pojedine troškove unutar aktivnosti za koje nije tražio sufinanciranje u sklopu projekta.

Agencija ima pravo tražiti od podnositelja prijevode dostavljenih ponuda i priložene dokumentacije sukladno članku 15. stavku 13. Pravilnika.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do
31. prosinca 2015. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u uputama za korisnike na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr i Ministarstva: www.mps.hr (Obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).

VIII. PROVEDBA MJERE PROMIDŽBA

Mjeru Promidžba provodi Agencija za plaćanja sukladno uvjetima propisanim ovim Natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom.

PRILOG I

TABLICA OPISA PRIHVATLJIVIH AKTIVNOSTI I PRIPADAJUĆIH PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA S DEFINIRANIM NAČINOM OBRAZLAGANJA TROŠKOVA ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

Aktivnost 1. Ulaganja u objavljivanje reklama u medijima na trećim tržištima

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

1.

Objavljivanje reklama u medijima

1.1.

oglašavanje u tisku i zakup oglasnog prostora u tisku

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

1.2.

oglašavanje na TV i radiju i zakup oglasnog prostora na TV-u i radiju

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

1.3. oglašavanje na internetu 

1.3.1.

usluga uvođenja višejezičnih web-stranica

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

1.3.2.

zakup internetskog oglasnog prostora (banner)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

Aktivnost 2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

2.1

Najam

2.1.1.

prostora za promociju, štanda

 

dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ako se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje (sajam)

DA

2.1.2.

prodajno-izložbenog prostora

 

dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ako se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje (sajam)

DA

2.1.3.

opreme i pribora kao što je specificirano pod točkama od 2.2.1. do 2.2.6.

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.1.4.

Opremanje i aranžiranje prostora za promociju ili štanda iz točke 2.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 2.2.1. do 2.2.6.

prikupiti i dostaviti tri ponude ili prema cjeniku organizatora

NE

2.2. Kupnja

2.2.1.

izložbenih vitrina i drugih prezentacijskih pomagala

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.2.

vinskih čaša

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.3.

decantera

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.4.

posuda za hlađenje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.5.

otvarača za vino

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.6.

pregača, salveta i ostalog sitnog inventara potrebog za kušanje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.2.7.

hrane i pića

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.3. Prijevoz 

2.3.1.

vina, hrane, pića, opreme, pribora, promo-materijala (prijevoz, skladištenje i dostava)

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte

DA

2.3.2.

izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte; dostaviti specifikaciju kilometraže i relacije puta ako se radi o osobnom automobilu; ako se radi o službenom automobilu – dozvoljeni troškovi službenog putovanja sukladno Pravilniku o porezu na dohodak**

NE

2.4.

Hotelski smještaj izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.5.

Dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

sukladno članku 3. Dodataka I TKU-a (NN br. 141/12) propisana je osnovica za isplatu dnevnice u 2013. godini/ honorari prema ponudi i referencama stručnjaka

NE

2.6. Ugostiteljske usluge

2.6.1.

ugostiteljske usluge i catering na događanju

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.6.2.

ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima smještenim u vinskoj regiji na koju se odnosi projekt povezane sa konzumacijom vina za koje se provodi promidžbena aktivnost

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

2.7.

Uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)

dostaviti cjenik organizatora

NE

2.8.

Usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak)/osim troškova gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte

NE

2.9.

Usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, sommelieri)

imena i odgovarajuća stručna sprema ili kvalifikacija te reference stručnjaka odgovornih za izvršavanje ugovora

DA

2.10.

Usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama 2.1. do 2.8.)

do 20% od ukupno prihvatljivih troškova u projektu

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

2.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

2.11.1.

izrada studije

do 5% od ukupno prihvatljivih troškova u projektu

prikupiti i dostaviti tri ponude /prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

2.11.2.

prijevod studije

 

prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja za pismene, usmene i ovjerene prijevode/prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

Aktivnost 3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

3.1. Promotivne aktivnosti/izrada promo materijala- knjige, brošure, letci, posteri, spotovi, filmovi, promo-pokloni 

3.1.1.

izrada kataloga proizvoda

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.2.

izrada profesionalnih fotografija

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.3.

produkcija promo spotova, filmova

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.4.

izrada promo-materijala (knjige, brošure, letci, posteri, wine tasting booklet, jumbo plakati, pozivnice, vinske liste, katalozi vinskih regija, promo pokloni, tiskanje loga na posuđe i opremu za kušanje vina)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.5.

izrada reklame za tisak

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.6.

produkcija reklame za TV i radio

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.7.

izrada web-stranice

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.8.

redizajn web-stranice

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.9.

izrada web-kataloga proizvoda

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.10.

izrada posjetnica

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

3.1.11.

prijevod promo-materijala

 

prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja za pismene, usmene i ovjerene prijevode/prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

3.1.12.

distribucija promomaterijala

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

Aktivnost 4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

 

TROŠKOVI

Postotak ukupno prihvatljivih troškova

Obrazloženje

Aktivnosti koje se mogu provoditi samostalno

4.1. Najam

4.1.1.

prostora za promociju, štanda

 

dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ako se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje (sajam)

DA

4.1.2.

Prodajno izložbenog prostora

 

dostaviti cjenik organizatora u slučaju organiziranog sajma ili tri ponude ako se radi o najmu koji nije vezan za organizirano promotivno događanje (sajam)

DA

4.1.3.

opreme i pribora kao što je specificirano pod točkama od 4.2.1. do 4.2.6.

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.1.4.

Opremanje i aranžiranje prostora za promidžbu ili štanda iz točke 4.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 4.2.1. do 4.2.6.

prikupiti i dostaviti tri ponude ili prema cjeniku organizatora

NE

4.2. Kupnja

4.2.1.

izložbenih vitrina i ostalih prezentacijskih pomagala

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.2.

vinskih čaša

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.3.

decantera

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.4.

posuda za hlađenje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.5.

otvarača za vino

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.6.

pregača, salveta i ostalog sitnog inventara potrebnog za kušanje vina

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.2.7.

hrane i pića

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.3. Prijevoz

4.3.1.

vina, hrane, pića, opreme, pribora, promo-materijala (prijevoz, skladištenje i dostava)

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte

DA

4.3.2.

izlagača i osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte; dostaviti specifikaciju kilometraže i relacije puta ako se radi o osobnom automobilu; ako se radi o službenom automobilu – dopušteni troškovi službenog putovanja sukladno Pravilniku o porezu na dohodak**

NE

4.4.

Hotelski smještaj izlagača, osoblja korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.5.

Dnevnice izlagača i osoblja korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)

 

Odluka o visini dnevnice
za službeno putovanje u inozemstvo (NN br. 8/06)

NE

4.6.

Ugostiteljske usluge i catering na događanju

 

prikupiti i dostaviti tri ponude

NE

4.7.

Uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)

dostaviti cjenik organizatora

NE

4.8.

Usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak)/osim troška gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza

 

dostaviti ponudu prijevoznika ili rezervaciju karte

NE

4.9.

Usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, sommelieri)

imena i odgovarajuća stručna sprema ili kvalifikacija te reference stručnjaka odgovornih za izvršavanje ugovora

DA

4.10.

Usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama 4.1. do 4.8.)

do 20% od ukupno prihvatljivih troškova u projektu

prikupiti i dostaviti tri ponude

DA

4.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja 

4.11.1.

izrada studije

do 5% od ukupno prihvatljivih troškova u projektu

prikupiti i dostaviti tri ponude/prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

4.11.2.

prijevod studije

 

prema važećem cjeniku Društva sudskih tumača i prevoditelja za pismene, usmene i ovjerene prijevode/prihvatljivi troškovi nastali nakon 1. 1. 2014.

NE

Napomena:

Troškovi za aktivnosti pod točkom 2.10. ne smiju iznositi više od 20% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta.

Troškovi za aktivnosti pod 2.11.1. i 2.11.2. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1. 1. 2014. godine.

Troškovi pod 2.11.1 i 2.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

Troškovi za aktivnosti pod točkom 4.10. ne smiju iznositi više od 20% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta.

Troškovi za aktivnosti pod 4.11.1. i 4.11.2. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1. 1. 2014. godine.

Troškovi pod 4.11.1 i 4.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

*prema standardnim pravilima – troškovi mogu biti prihvaćeni samo za odobrene osobe navedene u prijavi i Planu aktivnosti.

**Pravilnik o porezu na dohodak objavljen je u Nar. nov., br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13.

Planom aktivnosti iz članka 12. stavaka 6. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja, podnositelj je dužan jasno i detaljno opisati planirane aktivnosti i njihovu dinamiku prema pojedinim skupinama aktivnosti:

1. Ulaganje u objavljivanje reklama u medijima

2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja i provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju