JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 29/2016 (1.4.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 320-01/16-07-05-05/0001

Urbroj: 343-0903/07-16-001 od 31. III. 2016. (121)

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) je potpora sredstvima proračuna Europske unije.

II. PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI PRIJAVE

Prihvatljivi podnositelji prijave (u daljnjem tekstu: Podnositelji) za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Nisu prihvatljiva poduzeća u poteškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnim potporama za spašavanje i restrukturiranje tvrtki u poteškoćama (SL C 244/2, 1. 10. 2004.; str. 2).

Podnositelji koji su u prethodnoj godini iskazali gubitak u poslovnim knjigama bit će prihvatljivi ako kroz dokumentaciju natječajne prijave dokažu da će nakon provedbe projekta gubitak anulirati (na način opisan u obrascu L6_PR_O4 Skraćeni plan projekta).

Nisu prihvatljivi Podnositelji koji nisu u propisanom roku podnijeli sve predviđene obvezne izjave sukladno Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/2014, 83/2014, 147/2014).

Svi podaci Podnositelja koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.

III. PRIHVATLJIVOST VINOGRADARSKE POVRŠINE

Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere Restrukturiranje moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411 sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 35/2015).

Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 411.

Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj je dužan dokazati da raspolaže površinama na kojima se planira ulaganje. Ako se raspolaganje vinogradarske površine zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, plodouživanju i sl. podnositelj je dužan osigurati raspolaganje površinama temeljem spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

IV. DOPUŠTENE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Dozvoljene aktivnosti za mjeru Restrukturiranje su:

A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:

a) aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka,

b) aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,

c) aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja cijepova/sadnica vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog) vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili sadnice podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.),

B. ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):

a) aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.

b) aktivnosti promjene potporne strukture kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice.

c) aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom,

d) aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu – kanali za odvodnju i/ili kolektori, podzemni odvodi,

e) aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje,

f) aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu,

g) aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.

Sadni materijal, svih kategorija, koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen sukladno Pravilniku o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (NN 133/2006, 67/2010, 30/2011 i 77/2013), a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju sukladno Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN 53/2014).

Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/2014, 41/2015, 75/2015).

Nisu prihvatljive aktivnosti kojima se provodi jednostavna zamjena, odnosno uobičajena obnova vinograda koji su došli do kraja svog prirodnog životnog vijeka u smislu ponovne sadnje iste sorte na istoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 i članku 46. Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 ili svakodnevni poslovi u vinogradu kao ni ostale aktivnosti navedene u članku 12. stavak 1. Pravilnika.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u Listi dozvoljenih troškova u Prilogu I. Pravilnika.

Sve aktivnosti koje su započete prije zaprimanja odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati, osim troškova naručivanja propisanog sadnog materijala.

V. INTENZITET POTPORE I IZNOSI

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su EUR 1.500.000 (protuvrijednost u HRK sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 907/2014).

Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od EUR 750.000 (protuvrijednost u HRK sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 907/2014) u okviru mjere Restrukturiranje.

VI. OBVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Za prijavu ulaganja u mjeri Restrukturiranje potrebno je dostaviti cjelovito i ispravno popunjene i propisno ovjerene obrasce Prijave na obrascu L6¬_PR_O3 i Skraćenog plana projekta na obrascu L6_PR_O4 (u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu) koji su dostupni na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te priložiti sljedeće obvezne dokumente:

1. Listu prihvatljivih troškova (obrazac L6_PR_O5 dostupan na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja) potpisanu i ovjerenu od podnositelja i ispunjenu sukladno odabranim ponudama (u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u, oba u MS Office Excel formatu);

2. Jednu ponudu za svako pojedino ulaganje (izvornik u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u isključivo u MS Office Excel formatu);

3. Prikaz financijske konstrukcije i dokaza za financiranje Projekta restrukturiranja i konverzije vinograda, ovjeren i potpisan od podnositelja;

4. Ispis slike parcele iz ARKOD sustava/Vinogradarskog registra s označenim parcelama ili dijelovima ARKOD parcela na kojima se predviđa provedba mjera Restrukturiranje (kada je ulaganje na dijelu ARKOD parcele, potrebno je točno i uočljivo ucrtati/obilježiti dio ARKOD parcele koji je predmet ulaganja te navesti ID brojeve uz svaku parcelu/dio parcele);

5. Skicu plana sadnje propisanog sadnog materijala u restrukturiranom vinogradu na označenoj parceli ili dijelovima ARKOD parcela (navesti ID broj parcele te sortu, broj trsova i površinu u hektarima za svaku pojedinu sortu), ovjerenu i potpisanu od strane podnositelja;

6. Projekt (tehničko-tehnološko rješenje sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/2014, 41/2015, 75/2015) i troškovnik projektiranih radova) za aktivnosti promjene nagiba/razine vinograda, izgradnje antierozijskih sustava, izgradnje terasa i zidova, uvođenja ili poboljšanja sustava navodnjavanja te aktivnosti povezanih s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu, ovjeren i potpisan od strane podnositelja (u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu);

7. Izvornik izvatka iz Sudskog/Obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave (za podnositelje pravne osobe/fizičke osobe obrtnike);

8. Presliku osobne iskaznice nositelja OPG-a/vlasnika obrta/odgovorne osobe tvrtke navedene u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava;

9. Presliku potpisnog kartona deponiranog u FINA-i ili poslovnoj banci (za poslovni žiro račun naveden za isplatu potpore u obrascu L6_PR_O3 Prijava i prijavljen u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava);

10. Izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2), ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave (za poslovni žiro račun naveden za isplatu potpore u obrascu L6_PR_O3 Prijava i prijavljen u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava);

11. Za obveznike poreza na dobit: godišnje financijsko izvješće ovjereno od strane FINA-e (obrazac GFI) za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave;

12. Za obveznike poreza na dohodak: obrazac prijave poreza na dohodak ovjeren od strane nadležne Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka od 1. siječnja do 31. prosinca i Popisom dugotrajne imovine na dan 31. prosinca za godinu koja prethodi godini podnošenja prijave. Rekapitulacija primitaka i izdataka i Popis dugotrajne imovine trebaju biti ovjereni i potpisani od strane podnositelja i nadležne Porezne uprave;

13. Za početnike obveznike poreza na dohodak: Izvornik potvrde nadležne Porezne uprave o ulasku podnositelja u Registar poreznih obveznika;

14. Izvornik potvrde nadležne Porezne uprave da podnositelj je/nije u sustavu PDV-a, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

15. Izvornik potvrde nadležne Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

16. Izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište podnositelja, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

17. Izvornik potvrde nadležnog Trgovačkog suda da podnositelj nije u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave (za podnositelje pravne osobe);

18. Izvornik potvrde nadležnog Trgovačkog suda da podnositelj nije u postupku stečaja, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave (za podnositelje fizičke osobe obrtnike);

19. Izvornik potvrde FINA-e da podnositelj nije u postupku predstečajne nagodbe, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave (za podnositelje fizičke osobe obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva);

20. Izvornik uvjerenja nadležnog Općinskog suda da se protiv odgovorne osobe navedene u Upisniku poljoprivednih gospodarstava ne vodi kazneni postupak iz gospodarskog poslovanja, ne stariji od 30 dana od podnošenja prijave;

21. Presliku dokumentacije nadležne jedinice lokalne samouprave o izgradnji infrastrukture/ izmjenama prostornog plana na lokaciji postojećeg vinograda (u slučaju uvjetovanog premještanja vinograda).

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Restrukturiranje počinje teći od 1. 4. 2016. i traje do 16. 5. 2016. godine. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VIII. PROVEDBA MJERE RESTRUKTURIRANJE

Provedbu mjere Restrukturiranje obavlja Agencija za plaćanja sukladno uvjetima propisanim ovim javnim natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom.

IX. NAČIN PRIJAVE

Prijava zajedno sa propisanom dokumentacijom se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu).

Dostava se vrši na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina, Mjera Restrukturiranje«.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i uputama za korisnike, koji su dostupni na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava (L6_PR_O3 Prijava, L6_PR_O4 Skraćeni plan projekta i L6_PR_O5 Lista prihvatljivih troškova) i upute za njihovo popunjavanje nalaze se na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

Obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni u papirnatom obliku i na CD-u u elektroničkom obliku.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

29 01.04.2016 JAVNI NATJEČAJ 29 01.04.2016 JAVNI NATJEČAJ