JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

NN 60/2016 (1.7.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

60 01.07.2016 JAVNI NATJEČAJ

Klasa: 112-01/16-01/05

Urbroj: 2117/1-17-16-01 od 29. VI. 2016. (2601)

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013) i članka 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije na temelju Odluke o pokretanju natječaja (klasa: 023-01/16-01/06, urbroj: 2117/1-17-16-02 od 29. lipnja 2016.), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Za ravnatelja Javne ustanove može biti imenovana osoba koja osim općih zakonskih uvjeta ispunjava i posebne uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Mandat ravnatelja traje 4 godine, a po isteku mandata ista osoba može biti ponovo imenovana.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenom presliku):

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica),

– dokaz o stručnoj spremi (diploma ili drugi vjerodostojan dokaz),

– elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO),

– dokaz o položenome vozačkom ispitu B-kategorije,

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 3 mjeseca,

– plan rada i razvoja Ustanove za vrijeme trajanja mandata.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, 20000 Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo kandidat koji bude izabran. Ako izabrani kandidat na dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete utvrđene natječajem.

O imenovanju, odnosno izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije