NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

NN 92/2016 (14.10.2016.), NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

92 14.10.2016 NATJEČAJ

Klasa: 406-01/16-01/92

Urbroj: 525-05/0730-16-1 od 12. X. 2016. (309)

Na temelju članka 15. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena» (Narodne novine broj 88/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga Natječaja su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (Narodne novine broj 88/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr/ribarstvo).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici navedeni u članku 3. stavku 2. Pravilnika koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Natječaja iznose ukupno 2.666.667,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 666.667,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(2) Intenzitet javne potpore je propisan člankom 14. stavkom 2. Pravilnika.

(3) Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga Natječaja iznosi 200.000,00 kuna.

4. OPRAVDANOST VISINE TROŠKOVA

Za potrebe članka 5. stavka 13. Pravilnika, korisnik je dužan postupati sukladno Prilogu II. ovoga Natječaja.

5. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu.

(2) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga Natječaja.

(4) Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

(5) Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. ‘Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena’ – ne otvarati«.

(6) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga Natječaja u Narodnim novinama, a traje do 15. prosinca 2016. godine.

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

(2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana u Odluci o dodjeli sredstava. Obrazac Zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za isplatu nalaze se u člancima 22. i 23. Pravilnika te u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Zahtjev za isplatu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija podnose se u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.20. ‘Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena’ – ne otvarati«.

(4) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. lipnja 2017. godine.

Prilog I.
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

MJERA I.20. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA«

1.

Potpisan i ovjeren obrazac Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Korisnik preuzima Zahtjev za potporu s mrežne stranice Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/), popunjava ga u elektroničkom obliku, ovjerava i dostavlja kao original u tiskanom obliku.

2.

Dozvola za plovidbu brodice/Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu.

Pojašnjenje:

Korisnik mora imati važeću dozvolu za plovidbu brodice odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu, u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, a u svrhu dokazivanja da je plovilo u funkciji. Dokument se dostavlja kao preslika u tiskanom obliku.

3.

Potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske, na dan ishođenja Potvrde, koju izdaje nadležni područni ured Porezne uprave Ministarstva financija ne starija od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje: Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku.

4.

Potvrda trgovačkog suda da korisnik nije u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji u trenutku ishođenja Potvrde, ne starija od tri (3) mjeseca na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Odnosi se na pravne osobe. Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku.

5.

BON-2/SOL-2 podaci o solventnosti ne stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Korisnik mora priložiti BON-2/SOL-2 podatke o solventnosti, izdane od svih banaka u kojima ima otvoren račun i koji se nalaze na popisu u Izvatku iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata. Račun korisnika ne smije biti blokiran u trenutku ishođenja podataka.

6.

Potvrda porezne uprave – u slučaju da korisnik nije obveznik PDV-a i ako je PDV prihvatljiv trošak.

Pojašnjenje:

Potvrda ne smije biti starija od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu. Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku.

7.

Izjava – Razvrstavanje poduzetnika s obzirom na veličinu

Pojašnjenje:

Obrazac Izjave je obavezno ispuniti sukladno definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.), te uputama i pojašnjenjima navedenim u obrascu.

Obrazac se preuzima s mrežne stranice Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/), ispunjava u elektroničkom obliku, ovjerava i dostavlja kao original u tiskanom obliku.

8.

Suglasnost(i) svih suvlasnika ribarskog plovila o provedbi ulaganja koja su predmet potpore

Pojašnjenje:

Dostavlja se u slučaju kada Zahtjev za potporu podnosi vlasnik plovila, a nije jedini vlasnik.

Dokument(i) se dostavlja(ju) kao original, ovjeren(i) od javnog bilježnika i ne smiju biti stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

9.

Dokaz o sjedištu/prebivalištu korisnika na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja isključivo ako korisnik ima sjedište/prebivalište na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo te ispunjava kriterij za povećanje intenziteta potpore sukladno Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014.

ZA FIZIČKE OSOBE

– Uvjerenje o prebivalištu izdano od strane nadležne Policijske uprave/postaje sa navedenim prebivalištem, ne starije od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

ZA OBRTE

– Izvadak iz obrtnog registra, ne stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

ZA PRAVNE OSOBE

– Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

10.

Za predmete nabave vrijednosti do 35.000,00 kuna (bez PDV-a):

1. Jedna ponuda za svaki predmet nabave manji od 35.000,00 kuna (bez PDV-a), u papirnatom obliku potpisanu i ovjerenu od ponuditelja. Za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu umjesto ponude može se dostaviti račun, potpisan i ovjeren od ponuditelja.

2. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pojašnjenje:

Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije, te u slučaju kada jedan ponuditelj daje više ponuda čija je zbirna vrijednost veća od 35.000,00 kuna (bez PDV-a), primjenjuju se odredbe za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Korisnik preuzima obrazac Izjave iz podtočke 2. ove točke sa mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo) popunjava ga, ovjerava i dostavlja kao izvornik u tiskanom obliku.

Sva dokumentacija u okviru točke mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslik odgovara izvorniku.

Za predmete nabave vrijednosti veće od 35.000,00 kuna (bez PDV-a):

1. Upit za ponudu s priloženom tehničkom specifikacijom/troškovnikom za svaku priloženu ponudu, potpisan i ovjeren od ponuditelja.

2. Tri ponude za svaki predmet nabave veći od 35.000,00 kuna (bez PDV-a), u papirnatom obliku potpisane i ovjerene od ponuditelja i u elektroničkom obliku na CD-u isključivo u MS Office Excel formatu. Za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu umjesto odabrane ponude može se dostaviti račun, potpisan i ovjeren od ponuditelja.

3. Sažetak izbora ponuda za svaki predmet nabave koji mora sadržavati elemente definirane Prilogom II. ovoga Natječaja

4. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa

5. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti između ponuditelja u istom ulaganju

Pojašnjenje:

Korisnik mora isti Upit za ponudu s istim tehničkim specifikacijama/ troškovnicima poslati svim ponuditeljima unutar pojedinog predmeta nabave.

Korisnik obrasce Izjava iz podtočki 4. i 5. ove točke preuzima sa mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) ili Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo), popunjava ih, ovjerava i dostavlja u tiskanom obliku.

Sva dokumentacija u okviru točke mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslik odgovara izvorniku.

11.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kuna državnih biljega

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatnih podataka ili dokumentacije, tijela iz članka 16. stavka 1. Pravilnika imaju pravo od korisnika zahtijevati dostavu istog u svrhu dokazivanja usklađenosti operacije s važećim primjenjivim propisima.

Prilog II.
PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU NABAVE

U svrhu osiguranja opravdanosti visine troškova korisnik je obvezan prikupiti i odabrati ponude za prihvatljive troškove vodeći se načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti.

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave čija vrijednost prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno dvije (2) ponude i račun za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i prije objave Natječaja, čija vrijednost prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a).

Za svaki predmet nabave čija vrijednost ne prelazi 35.000,00 kuna (bez PDV-a) korisnik je dužan prikupiti jednu (1) ponudu ili dostaviti račun za trošak nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu i objave ovoga Natječaja.

Ponude se prikupljaju putem Upita za ponudu koji korisnik šalje prema najmanje tri (3) ponuditelja ako na tržištu postoje tri potencijalna ponuditelja u opsegu obuhvaćenim upitom za ponudu. U slučaju nemogućnosti ispunjavanja uvjeta o kojima je riječ (npr. zbog specifičnosti tehnologije proizvodnje korištene od strane podnositelja zahtjeva), korisnik se obvezuje priložit detaljno obrazloženje.

Upit za ponudu treba sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. Naziv korisnika

2. Podatke o korisniku i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

3. Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija/troškovnik), koji se ne smije odnositi na određen predmet, marku, zaštitni znak ili izvor, patent ili specifično podrijetlo, te ne smije pogodovati određenom ponuditelju. Ako se iznimno u upit za ponudu stavlja primjer proizvoda, mora se staviti i naznaka »ili jednakovrijedan«. Predmet nabave podrazumijeva robu, rad ili uslugu koja potječe od jednog ponuditelja, pri čemu roba može obuhvaćati jedan predmet, ali i cijelu seriju, rad se može odnositi na jedan pothvat ili više radova, a usluga se može odnositi na jednu uslugu i više vrsta usluga. Kod određivanja vrijednosti predmeta nabave iznosi se zbrajaju kada ih realizira jedan ponuditelj, bez obzira na njihovu prirodu (oprema, rad ili usluge), u okviru jedne operacije.

4. Način dostave ponuda

5. Rok dostave ponuda

6. Mjesto izvršenja.

Korisnik je između ponuda koje su pristigle kao odgovor na upit za ponude, obvezan izabrati ponudu s najnižom cijenom, a koja zadovoljava sve uvjete navedene u upitu za ponudu.

Iznimno korisnik ne mora odabrati ponudu s najnižom cijenom, ako za to postoje valjani razlog o čemu će korisnik napisati obrazloženje u Sažetku izbora najpovoljnije ponude. U slučaju da korisnik ne navede obrazloženje s razlozima odabira ponude koja nema najnižu cijenu ili u slučaju da razlozi navedeni u obrazloženju nisu opravdani, iznos prihvatljivog ulaganja će se umanjiti sukladno iznosu ponude s najnižom cijenom.

Nakon što prikupi ponude korisnik je dužan izraditi sažetak izbora ponuda koji mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

1. popis ponuda, s nazivima ponuditelja i oznakom ponuda koje su zaprimljene od strane korisnika u odgovoru na Upit za ponude za svaki predmet nabave

2. specifikaciju podataka iz pojedinih ponuda koje su dokaz ispunjenja uvjeta iz upita za ponudu

3. informaciju o odabranoj ponudi zajedno s obrazloženjem izbora.

Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja. Iznos potpore može se umanjiti ako se utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u odabranim ponudama veće od prosječnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga koje se mogu naći na tržištu.

Korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima u istom ulaganju. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za predmetno ulaganje.

Korisnik je u obavezi dostaviti Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjega klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ako se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja, korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest (6) mjeseci na dan dostave traženog dokumenta. Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili pogrešne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između korisnika i ponuditelja te sukob interesa između ponuditelja u istom ulaganju, zadržava se pravo odbijanja troška.

Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (kn) za domaće dobavljače.

Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ako budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, osim odabrane ponude/plaćenog računa kada je korisnik započeo s provedbom operacije prije podnošenja Zahtjeva za potporu i prije objave Natječaja. U tom slučaju samo naknadno prikupljene dodatne dvije (2) ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u izvornom obliku ili presliku s potvrdom javnog bilježnika da preslik odgovara izvorniku.

Ministarstvo poljoprivrede