JAVNI NATJEČAJ - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

NN 94/2016 (19.10.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

94 19.10.2016 JAVNI NATJEČAJ

Klasa: 112-01/16-03/3

Urbroj: 328-16-2 od 18. X. 2016. (4457)

Na temelju članka 14. Statuta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, članka 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012), Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za primanje u radni odnos:

2. URED ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA SURADNJE, REGIONALNI RAZVOJ I ZAJEDNIČKA TAJNIŠTVA

2.4. Služba za regionalni razvoj i zajednička tajništva s državama članicama EU

2.4.3. viši stručni savjetnik (ZT IT-HR, eng. Project Manager) – 2 izvršitelja.

Uvjeti: magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, izvrsno poznavanje propisa Europske unije i odgovarajućih propisa država sudionica Programa, državljanstvo država članica programa ili država članica Europske unije.

Opis poslova: U suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje. Izvršava zadatke od strane Zajedničkog tajništva vezano uz provedbu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. Pruža stručnu pomoć i obavlja sve potrebne poslove u okviru područnog ureda programa prekogranične suradnje; samostalno oblikuje sistemska rješenja i druge najzahtjevnije sadržaje; vodi i sudjeluje u radu u najzahtjevnijim projektnim timovima; održava redovite višejezične komunikacije s programskim partnerima/projektnim partnerima; sudjeluje u ocjeni i odabiru, a kasnije u praćenju provedbe projekata (operacija); kontrolira zahtjeve vodećih partnera; kontrolira provedbu provedenih aktivnosti na terenu te priprema izvješća o izvršenim kontrolama; sudjeluje na internim i vanjskim revizijama sustava te revizijama projekata; sudjeluje u izvedbi i izvještavanju o povratima i nepravilnostima; sudjeluje u pripremi dokumentacije vezane uz poziv na dostavu projektnih prijedloga; provodi javnu nabavu iz svog djelokruga rada. Obavlja poslove mentorstva novozaposlenih. Sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti. U slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih (uključujući voditelja Zajedničkog tajništva).

Mjesto rada: 1 izvršitelj u Područnom uredu u Zadru (Zadarska županija, Republika Hrvatska), 1 izvršitelj u Područnom uredu u Dubrovniku (Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska).

Podatci o plaći: Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,978) i osnovice za izračun plaće (te ostala davanja u skladu s relevantnim zakonodavstvom Republike Hrvatske).

Osim opisa poslova navedenih u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj RH, od zaposlenika se očekuje izvršavanje sljedećih aktivnosti ZT Projektnog managera:

a) sudjelovanje u organizaciji sastanaka Odbora za praćenje te u organizaciji događaja na Programskoj razini;

b) sudjelovanje u pripremi dokumentacije za pozive na dostavu projektnih prijedloga i u postupku odabira;

c) sudjelovanje u postupku odabira projekata kroz provedbu provjere prihvatljivosti i provjeru kvalitete projektnih prijedloga;

d) sudjelovanje u pripremi akata, dokumenata i izvještaja vezanih uz provedbu Programa;

e) sudjelovanje u definiranju i svakodnevnoj provedbi procedura Programa;

f) sudjelovanje u pripremi relevantnih dokumenata potrebnih za provedbu Programa (programskih priručnika, smjernica);

g) sudjelovanje u uspostavi i svakodnevnom radu IT sustava za upravljanje i nadzor Programa;

h) razrada tematskih i godišnjih izvješća;

i) informiranje korisnika o karakteristikama Programa.

Posao višeg stručnog savjetnika posebno je usmjeren na aktivnosti a) do e).

2.4.7. viši koordinator (ZT IT-HR, eng. Project Manager) – 2 izvršitelja.

Uvjeti: magistar ekonomije, pravne ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke), najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, izvrsno poznavanje propisa Europske unije i odgovarajućih propisa država sudionica Programa, državljanstvo država članica programa ili država članica Europske unije.

Opis poslova: U suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje. Izvršava zadatke od strane Zajedničkog tajništva vezano uz provedbu programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Pruža stručnu pomoć i obavlja sve potrebne poslove u okviru područnog ureda programa prekogranične suradnje; samostalno oblikuje sistemska rješenja i druge najzahtjevnije sadržaje; vodi i sudjeluje u radu u najzahtjevnijim projektnim timovima; održava redovite višejezične komunikacije s programskim partnerima/projektnim partnerima; sudjeluje u ocjeni i odabiru, a kasnije u praćenju provedbe projekata (operacija); kontrolira zahtjeve vodećih partnera; kontrolira provedbu provedenih aktivnosti na terenu te priprema izvješća o izvršenim kontrolama; sudjeluje na internim i vanjskim revizijama sustava te revizijama projekata; sudjeluje u izvedbi i izvještavanju o povratima i nepravilnostima; sudjeluje u pripremi dokumentacije vezane uz poziv na dostavu projektnih prijedloga; provodi javnu nabavu iz svog djelokruga rada. Obavlja poslove mentorstva novozaposlenih. Sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti. U slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih (uključujući voditelja Zajedničkog tajništva).

Mjesto rada: 1 izvršitelj u Područnom uredu u Zadru (Zadarska županija, Republika Hrvatska), 1 izvršitelj u Područnom uredu u Dubrovniku (Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska).

Podatci o plaći: Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,940) i osnovice za izračun plaće (te ostala davanja u skladu s relevantnim zakonodavstvom Republike Hrvatske).

Osim opisa poslova navedenih u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za regionalni razvoj RH, od zaposlenika se očekuje izvršavanje sljedećih aktivnosti ZT Projektnog managera:

a) sudjelovanje u organizaciji sastanaka Odbora za praćenje te u organizaciji događaja na Programskoj razini;

b) sudjelovanje u pripremi dokumentacije za pozive na dostavu projektnih prijedloga i u postupku odabira;

c) sudjelovanje u postupku odabira projekata kroz provedbu provjere prihvatljivosti i provjeru kvalitete projektnih prijedloga;

d) sudjelovanje u pripremi akata, dokumenata i izvještaja vezanih uz provedbu Programa;

e) sudjelovanje u definiranju i svakodnevnoj provedbi procedura Programa;

f) sudjelovanje u pripremi relevantnih dokumenata potrebnih za provedbu Programa (programskih priručnika, smjernica);

g) sudjelovanje u uspostavi i svakodnevnom radu IT sustava za upravljanje i nadzor Programa;

h) razrada tematskih i godišnjih izvješća;

i) informiranje korisnika o karakteristikama Programa.

Posao višeg koordinatora posebno je usmjeren na aktivnosti f) do i).

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. Radni odnos s osobom koja nije hrvatski državljanin zasniva se nakon pribavljanja potvrde o prijavi privremenog boravka i/ili dozvole za boravak i rad sukladno relevantnom zakonodavstvu.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa bit će objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Područna služba Zagreb, u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web-stranici Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (www.arr.hr) i na web-stranici Programa suradnje INTERREG Italija – Hrvatska (http://www.italy-croatia.eu/).

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. Ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Način testiranja kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Agencije www.arr.hr i oglasnoj ploči Agencije najmanje 5 dana prije testiranja.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis na engleskom jeziku te na latiničnom pismu,

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),

3. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu prema uvjetima radnog mjesta za koje se kandidat natječe (preslik elektroničkog zapisa, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; potvrda bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; preslik ugovora o radu ili ugovora o djelu – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); preslik rješenja o prijemu ako je kandidat radio ili radi u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),

4. dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),

5. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

U slučaju odabira kandidata, koji je kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi priložio diplomu inozemne visokoškolske institucije, isti će prije zasnivanja radnog odnosa morati dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za potrebe zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti na uvid izvornik.

Napomena: Agencija zadržava pravo da od prijavljenih kandidata zatraži prijevod dostavljene dokumentacije.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju ispravnu e-mail adresu, budući da će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na testiranje biti pozvani e-poštom.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Na temelju rezultata testiranja v. d. ravnatelja Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt A, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje, Služba za regionalni razvoj i zajednička tajništva s državama članicama EU, radno mjesto, broj i naziv radnog mjesta«.

Napomena: u slučaju razlika/spora mjerodavna je dokumentacija izrađena na hrvatskom jeziku.

Agencija za regionalni
razvoj Republike Hrvatske