JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

NN 96/2016 (21.10.2016.), JAVNI NATJEČAJ - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

96 21.10.2016 JAVNI NATJEČAJ

Klasa: 112-07/16-02/07

Urbroj: 517-03-1-1-16-1 od 20. X. 2016. (4494)

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

– glavni/a tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– istaknuti rezultati rada u području od značaja za rad državnog tijela,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja navedenog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. Državni stručni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji ima položen pravosudni ispit.

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva provodi komisija koju imenuje ministar.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.

Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera. Na temelju prijedloga ministra i rezultata sigurnosne provjere, Vlada Republike Hrvatske rješenjem imenuje glavnog/u tajnika/icu Ministarstva.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj navedeni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr i Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://www.mzoip.hr/.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)

– preslik diplome,

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),

– preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

– podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značenja za rad državnog tijela, sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine broj 77/07, 13/08 i 81/08),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja dužan/a je predočiti izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja.

Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike