NN 38/2017 (19.4.2017.), NATJEČAJ - Javna ustanova »Nacionalni park Sjeverni Velebit«, Krasno

Klasa: 112-01/17-01/01

Urbroj: 2125/18-01-17-02 od 14. IV. 2017.    (1857)

Na temelju čl. 21. Statuta ravnateljica Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit«, prema pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike za radno mjesto viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste i za radno mjesto stručni/a referent/ica – informator/ica III. vrste (klasa: 112-01/14-01/04, urbroj: 517-03-1-1-17-609 od 7. travnja 2017.), donijela je odluku kojom se raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta:

a) viši/a stručni/a referent/ica informator/ica I. vrste – 1 izvršitelj/ica na određeno vri­jeme.

b) stručni/a referent/ica – informator/ica III. vrste – 1 izvršitelj/ica na određeno vri­jeme.

Uvjeti za radno mjesto pod a):

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174,074, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09 I 63/11) – ekonomske struke (turistički smjer), prof. stranih jezika

– 1 godina rada u struci

– aktivno znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika, ili znanje dva strana jezika uz poznavanje engleskog jezika

– znanje rada na računalu – MS Office, internet

– posjedovanje vozačke dozvole.

Uvjeti za radno mjesto pod b):

– SSS

– poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

– osnovno znanje rada na računalu

– posjedovanje vozačke dozvole.

Uz prijavu treba priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokument)

– preslik domovnice

– potvrdu o radnom stažu (za radno mjesto pod a) i b)

– preslik vozačke dozvole

– potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci.

Uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova za koje se natječu.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od obja u Narodnim novinama. Potpune prijave podnose se isključivo pisano na adresu Ustanove.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir.

Za kandidate koji prođu preliminarni odabir kandidata za uži krug provest će se razgovor i testiranje. Ako kandidat ne pristupi razgovoru i testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora i testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila i službene web-stranice Ustanove www.np-sjeverni-velebit.hr.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni pisano u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Sjeverni Velebit«, Krasno 96, 53274 Krasno, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj – stručni referent – informator I. vrste«, »Ne otvaraj – natječaj – stručni referent – informator III. vrste«.

Javna ustanova »Nacionalni
park Sjeverni Velebit«, Krasno