NN 44/2017 (5.5.2017.), GLAVNA SKUPŠTINA - Maraska d.d. Zadar

    (169)

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 38. Statuta društva MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi 19. 4. 2017. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Društva za 13. 6. 2017. godine u 12.40 sati u Bjelovaru u Upravnoj zgradi – u poslovnoj sali za sastanke (prizemlje) tvrtke Koestlin d.d. na adresi Slavonska cesta 2A, 43000 Bjelovar.

Za Skupštinu Društva utvrđen je

Dnevni red:

1.    Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma za rad Glavne skupštine Društva

2.    Izvješća Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu

3.    Izvješće revizora Društva za 2016. godinu

4.    Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja i poslovanja Društva u 2016. godini

5.    Donošenje odluka o upotrebi dobiti Društva 2016. godine

6.    Donošenje odluke o davanju razrješnice (o odobrenju rada):

    a)     Upravi Društva za rad u 2016. godini

    b)     Nadzornom odboru Društva za rad u 2016. godini

7.    Odluka o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu

8.    Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih (osim Koestlina) dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

9.    Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Uprava Društva objavljuje prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

a) Usvaja se izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini.

b) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.

c) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

d) Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2016. godinu u iznosu od 7.314.481 kuna, u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitka iz ranijih godina.

e) Daje se razrješnica (odobrava se rad):

– Upravi Društva za 2016. godinu

– Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu.

f) Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zadar, u poslovnoj 2017. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara (osim Koestlin d.d.) pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja glasi:

I. Temeljni kapital društva Maraska d.d. povećava se sa iznosa od 69.918.310,00 kuna (slovima: šezdeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo deset kuna) za iznos od 30.000.040,00 kuna (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) na iznos 99.918.350,00 (slovima: devedeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo pedeset kuna) kuna.

II. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 428.572 (slovima: četiristo dvadeset osam tisuća petsto sedamdeset dvije) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) što predstavlja 42,907% (slovima: četrdeset dva cijelih devetsto sedam posto) prije povećanja ukupnog temeljnog kapitala Društva (odnosno 30,024% će predstavljati nakon izvršenog povećanja).

III. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.

IV. Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima za iznos od 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, osim Koestlina d.d. Za dio od 30.000.040,00 kuna prestaje obveza potraživanja Koestlina d.d. prema Maraski d.d.

V. Ulaganje u pravima izvršit će se:

Unosom potraživanja Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla, 43000 Bjelovar, Slavonska cesta 2a, OIB: 92803032010 prema Društvu pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna). Ukupna potraživanja Koestlina d.d. prema Društvu iznose na dan 31. 3. 2017. godine ukupno 41.781.213,24 kn (slovima: četrdeset jedan milijun sedamsto osamdeset jedna tisuća dvjesto trinaest kuna dvadeset četiri lipe), a ostvarena su na temelju Ugovora o pozajmici od 16. 12. 2013. godine na iznos od 3.000.000,00 kn (slovima:tri milijuna kuna) i pripadajući iznos kamata sa Aneksima tome Ugovoru, te Ugovorima o cesiji sklopljenim dana 31. 12. 2016. godine na iznose 25.640.740,04 kn i 12.713.656,69 kuna.

VI. Ulog u pravima, prema podacima navedenim u točki V. ove odluke, unosi Koestlin d.d. čime upisuje 428.572 (slovima: četiristo dvadeset osam tisuća petsto sedamdeset dvije) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna) što će s postojećih 21,894% predstavljati 45,345% ukupnog temeljnog kapitala Društva nakon povećanja.

VI. Nakon povećanja temeljni kapital Društva dijeli se na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet) redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 70,00 kn (sedamdeset kuna).

VII. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

VIII. Isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara (osim Koestlina d.d.) pri upisu novih dionica, sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Na temelju članka 14. stavka 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava se ulagateljima stjecanje novih dionica iz točke II. ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

X. Ovlašćuje se Uprava Maraska d.d. za sklapanje ugovora s Koestlin d.d. o unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

XI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

XII. Na temelju članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Maraske d.d. podnosi Glavnoj skupštini izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Koestlin d.d. kao vjerovnik, na dan 31. 3. 2017. potražuje od Društva, kao dužnika, iznos od 41.781.213,24 kn.

S obzirom na iznos obveza i nemogućnost plaćanja predmetnih dugovanja, prijedlog za dokapitalizaciju unosom svojeg potraživanja, Društvo je podnijelo Koestlinu d.d. kao kreditoru Društva.

Uprava društva Koestlin d.o.o. donijela je Odluku od 14. 4. 2017. godine da će povećati temeljni kapital Društva unosom svojeg navedenog potraživanja u temeljni kapital Društva te za taj iznos steći novoizdane dionice nominalne vrijednosti 70,00 kn (sedamdeset kuna), uz uvjet isključenja prava prvenstva postojećih dioničara i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Povećanjem temeljnog kapitala za iznos od 30.000.040,00 kuna upisom novih dionica Koestlina d.d., prestaje obveza Maraske d.d. prema Koestlinu d.d. za iznos od 30.000.040,00 kuna.

Vodeći računa o najboljem interesu Društva, naročito s obzirom na to da je odluka o povećanju temeljnog kapitala značajna za Društvo, a ista je od ulagatelja kao vjerovnika Društva uvjetovana potpunim isključenjem prava prvenstva postojećih dioničara (osim Koestlin d.d.) pri upisu novih dionica, te da su dioničari Društva na prethodnim skupštinama jednoglasno u potpunosti prihvatili i podržali planove Društva, Uprava predlaže usvajanje ove odluke na predložen način.

Donosi se, na temelju članka 275. stavka 1. točka 5., članka 301. Zakona trgovačkim društvima

ODLUKA
o izmjeni Statuta Maraske d.d.

Članak 1.

Članak 10. st. 1. i članak 10. st. 2. mijenjaju se i glase:

10.1. Temeljni kapital Društva iznosi 99.918.350,00 kn (slovima: devedeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo pedeset kuna).

10.2. Temeljna glavnica podijeljena je na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet) redovnih dionica.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

12.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet) redovne dionice.

Članak 3.

Članak 40. st. 2. mijenja se i glasi:

40.2. Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja glavne skupštine.

Članak 4.

Članak 55. st. 1. mijenja se i glasi:

55.1 Glasilo dioničara društva je internetska stranica Trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

Članak 5.

5.1. Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

5.2. Zadužuje se Uprava Društva da u skladu sa Zakonom izvrši upis ove odluke u sudski registar kod registarskog suda.

5.3. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se svi dioničari Društva na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju one osobe u pogledu kojih su istovremeno ispunjena kumulativno oba uvjeta, i to:

– da su 6 dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

– da uredna prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini bude dostavljena u Društvo najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, što znači najkasnije do 7. 6. 2017. godine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u sektoru za pravne i kadrovske poslove Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, 23000 Zadar, od 1. 6. 2017. godine, i to radnim danom od 8 do 14 sati.

MARASKA d.d.
Zadar