NN 47/2017 (17.5.2017.), NATJEČAJ - Središnji registar osiguranika

    (2274)

Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15 i 70/15 – pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 24/17), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika, i to:

URED RAVNATELJA

– viši/a stručni/a/ savjetnik/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica (na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci – koeficijent složenosti poslova 1,523.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera (VSS – društveni smjer),

– četiri godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

SEKTOR OSIGURANIKA I REGISTRA,

Služba razmjene podataka i izvješćivanja

– viši/a stručni/a/ savjetnik/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica (na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci) – koeficijent složenosti poslova 1,523.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog smjera (VSS – društveni ili prirodni smjer),

– četiri godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

– viši/a stručni/a/ savjetnik/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme odsutnosti radnika) – koeficijent složenosti poslova 1,523.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog smjera (VSS – društveni ili prirodni smjer),

– četiri godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

Služba informatičko-tehničke podrške

– viši/a koordinator/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica (na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci) – koeficijent složenosti poslova 1,940.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog ili tehničkog smjera (VSS – informatički ili tehnički smjer),

– četiri godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu (poželjno znanje engleskog jezika),

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

– poželjno znanje i iskustvo u instalaciji i podršci strojne opreme i programske podrške te u radu s mrežnim uređajima i protokolima, bazama podataka, servisnim sabirnicama, sigurnosnim standardima i web-programiranjem.

– stručni/a suradnik/ica, m/ž – 1 izvršitelj/ica (na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci) – koeficijent složenosti poslova 1,115.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog ili tehničkog smjera (VSS – informatički ili tehnički smjer),

– jedna godina radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

– poželjno znanje i iskustvo u instalaciji i podršci strojne opreme i programske podrške te u radu s mrežnim uređajima i protokolima.

– viši/a koordinator/ica, m/ž – 2 izvršitelja/ice (na određeno vrijeme – radi provedbe aktivnosti »Povezivanje Hrvatske na EESSI« – projekt elektroničke razmjene podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti s odgovarajućim tijelom ili tijelima na razini EU, a najduže do 31. prosinca 2018. godine) – koeficijent složenosti poslova 1,940.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog ili tehničkog smjera (VSS – informatički ili tehnički smjer),

– četiri godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,

– aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu (poželjno znanje engleskog jezika),

– samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).

– poželjno znanje i iskustvo u instalaciji i podršci strojne opreme i programske podrške te u radu s mrežnim uređajima i protokolima, bazama podataka, servisnim sabirnicama, sigurnosnim standardima i web-programiranjem.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslik diplome odnosno svjedodžbe, ovisno o radnom mjestu za koje se kandidat/kinja prijavljuje)

– dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), u protivnom kandidat/kinja se neće moći pozivati na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima.

Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervju te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.

Ponude sa životopisom i dokazima o ispunja­vanju uvjeta iz natječaja dostaviti do ­26. svib­nja 2017., na adresu: Središnji registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Za natječaj«.

Natječaj će biti objavljen na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr) te web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) te u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Središnji registar osiguranika