NN 89/2017 (6.9.2017.), NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

    (4007)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– inspektor/ica dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana.

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,

– radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,

– poznavanje regulative lijekova,

– organizacijske sposobnosti,

– komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

– obavljanje inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari,

– davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse,

– vođenje postupaka za davanja proizvodne dozvole,

– prijavljivanje i praćenje neispravnosti u kakvoći lijeka i ozbiljnih nesukladnosti u provođenju dobre proizvođačke prakse,

– obavljanje poslova hitnog postupka obustave i povlačenja lijeka iz prometa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome najviše završene škole,

– preslik uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,

– preslik identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovin­sko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Odabrane kandidate pozvat će se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto inspektor/ica dobre proizvođačke prakse«.

Agencija za lijekove i
medicinske proizvode