NN 98/2017 (4.10.2017.), NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede

Klasa: 324-01/15-01/3203

Urbroj: 525-13/1081-17-25 od 22. IX. 2017.    (326)

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« za 2017. godinu (Narodne novine broj 94/17), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja je dodjela potpore vlasnicima ribarskih plovila/ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (Narodne novine broj 94/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (https://euribarstvo.hr/).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. IZNOS I INTENZITET POTPORE

(1) Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto u skladu s člankom 6. Pravilnika.

(2) Iznos potpore se utvrđuje u skladu s člankom 6. i Prilogom III. Pravilnika.

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu.

(2) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga natječaja.

(3) Obrazac zahtjeva za potporu je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

(4) Zahtjev za potporu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

(5) Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – ne otvarati«.

(6) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave natječaja u Narodnim novinama, a traje do 20. listopada 2017. godine.

5. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), te u područnim jedinicama Uprave ribarstva, u skladu s člancima 18. i 19. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti i popratnu dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga natječaja.

(3) Zahtjev za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

(4) Zahtjev za isplatu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnose se u tiskanom obliku i preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – ne otvarati«.

(5) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. travnja 2018. godine.

PRILOG I.
Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

MJERA I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH
AKTIVNOSTI«
1.

Potpisan i ovjeren obrazac Zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Korisnik preuzima zahtjev za potporu s mrežne stranice Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/) ili u područnoj jedinici Uprave ribarstva, popunjava ga u elektronskom obliku ili ručno (pregledno i čitljivo), ovjerava i dostavlja kao original u tiskanom obliku.

2.

Dozvola za plovidbu brodice/Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu ili potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu.

Pojašnjenje:

Korisnik mora imati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Također, iz navedenih dokumenata mora biti vidljivo da plovilo ima izvršen redovni pregled/redovni pregled temeljnih stavki i statutarnih stavki u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, a u svrhu potvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodice/broda, tj. valjanosti dozvole za plovidbu brodice odnosno svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu.

Dokument se dostavlja kao preslika u papirnatom obliku.

3.

Upisni list broda

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja samo ako plovilo koje je predmet potpore spada u kategoriju brodova.

Dokument se dostavlja kao preslika u papirnatom obliku.

4.

Izjava o suglasnosti s provedbom trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti u slučaju opterećenosti plovila po kojem se traži potpora, izdana od fizičke ili pravne osobe prema kojoj postoji opterećenost plovila. Izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika i ne starija od 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja samo u slučaju opterećenosti plovila.

U slučaju opterećenosti ribarskog plovila, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost plovila mora biti suglasna s postupkom trajnog prestanka ribolovne aktivnosti nad plovilom po kojem se traži potpora.

Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku

5.

Izjava suvlasnika ribarskog plovila koje je predmet potpore, o suglasnosti s provedbom trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti sukladno Pravilniku i ovom natječaju. Izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika i ne starija od 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja samo u slučaju da plovilo ima više od jednog vlasnika.

U tom slučaju potrebno je dostaviti izjavu svakog od suvlasnika da je suglasan sa svim aktivnostima vezanim za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti koje su predmet Pravilnika i ovoga natječaja.

6.

Odgovarajući dokument kojim se korisnik dokazuje da je osigurao lokaciju za plovilo u slučaju prenamjene u svrhu očuvanja pomorske baštine

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja samo u slučaju prenamjene u svrhu očuvanja pomorske baštine.

U slučaju prenamjene u svrhu očuvanja pomorske baštine korisnik je dužan dostaviti dokument kojim se dokazuje da je osigurana lokacija za plovilo i da će se omogućiti prezentacija u svrhu očuvanja pomorske baštine.

Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku.

7.

Opis prezentacije i aktivnosti

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja samo u slučaju prenamjene u svrhu očuvanja pomorske baštine.

U slučaju prenamjene u svrhu očuvanja pomorske baštine korisnik je dužan dostaviti opis prezentacije i aktivnosti koje će se provoditi u svrhu prezentacije.

Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku

8.

Ugovor s tvrtkom specijaliziranom i ovlaštenom za odvoz i/ili zbrinjavanje opasnog otpada

Pojašnjenje:

Dokument se dostavlja samo u slučaju prenamjene u svrhu očuvanja pomorske baštine.

U slučaju prenamjene u svrhu očuvanja pomorske baštine korisnik je dužan dostaviti ugovor s tvrtkom specijaliziranom i ovlaštenom za odvoz i/ili zbrinjavanje opasnog otpada.

Dokument se dostavlja kao original u tiskanom obliku.

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Upravljačko tijelo ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste.

PRILOG II.
Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu

MJERA I.10. »TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH
AKTIVNOSTI«
1.

Potpisan i ovjeren obrazac Zahtjeva za isplatu.

Pojašnjenje:

Korisnik preuzima Zahtjev za isplatu s mrežne stranice Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/) ili u područnoj jedinici Uprave ribarstva, popunjava ga u elektronskom obliku ili ručno (pregledno i čitljivo), ovjerava i dostavlja kao original u tiskanom obliku.

2.

UNIŠTAVANJE RIBARSKOG PLOVILA

– Preslik Rješenja o brisanju broda/brodice iz Upisnika pomorskih ribarskih brodova/Očevidnika brodice izdano od Lučke kapetanije/ispostave

PRENAMJENA RIBARSKOG PLOVILA

a) u slučaju ribarskog broda

– Preslik Rješenja o brisanju broda iz Upisnika pomorskih ribarskih brodova izdano od Lučke kapetanije/ispostave

– Preslik Rješenja o upisu broda u Upisnik trgovačkih brodova izdanog od Lučke kapetanije/ispostave

– Preslik Upisnog lista izdanog od Lučke kapetanije/ispostave

b) u slučaju ribarske brodice

– Preslik Rješenja o upisu/prenamjeni ribarske brodice u Očevidnik brodica za osobne potrebe/gospodarske namjene (isključujući profesionalno obavljanje ribolova) izdanog od Lučke kapetanije/ispostave

– Preslik dozvole za plovidbu brodice

PRENAMJENA U SVRHU OČUVANJA POMORSKE BAŠTINE

– Preslik Rješenja o brisanju broda/brodice iz Upisnika pomorskih ribarskih brodova/Očevidnika brodice izdanog od Lučke kapetanije/ispostave

– Potvrda tvrtke specijalizirane i ovlaštene za odvoz i/ili zbrinjavanje opasnog otpada

Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne dokumentacije, Upravljačko tijelo ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu.

Ministarstvo poljoprivrede